LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 125 із 205

2481. Проблемы и перспективы создания информационной среды библиотек Сахалина

Г.Г. Аристархова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассматривается текущее состояние информационной среды библиотек Сахалина и рассматривается возможности создания программы "Интегрированная библиотечная сеть сахалинских библиотек".

2482. Проблемы и пути повышения роли библиотек для слепых в современных условиях

М.П. Коновалова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Висвітлено проблеми та шляхи підвищення ролі бібліотек для сліпих у сучасних умовах. Розглянуто систему соціальних інститутів, що складають основу суспільства й реалізують різні потреби його соціальної діяльності. Описано основну систему і дві підсистеми. Викладено основні вимоги до роботи бібліотек.

2483. Проблемы и решения в области автоматизации в корпоративной телекоммуникационной библиотечной среде

Б.И. Маршак — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются проблемы, возникающие в процессе автоматизации библиотечно-информационных процессов в корпоративной телекоммуникационной среде.

2484. Проблемы и решения при заимствовании библиографических записей в формате RUSMARC

В.С. Рябев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 689-690. — рус.

Подано оцінку технології запозичення бібліографічних записів у розподілених бібліографічних середовищах, створених у рамках проектів бібліотечних консорціумів. Визначено проблеми і запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

2485. Проблемы и тенденции развития системы МБА в современных условиях на примере работы службы МБА ВГБИЛ

О.Л. Муравлева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 737-738. — рус.

Висвітлено існуючі проблеми у роботі служб МБА Росії, а також пропонуються можливі варіанти їх вирішення. Розглядаються тенденції розвитку системи міжбібліотечного абонемента Росії.

2486. Проблемы изучения и сохранения разнообразия позвоночных Абхазии

В.И. Маландзия Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 478-480. — рус.

Висвітлюються проблеми вивчення та охорони хребетних тварин Абхазії. Наводяться відомості про рідкісні види і такі, що знаходяться під загрозою зникнення; представлено основні тенденції у змінах фауни хребетних і фактори, які їх лімітують. Пропонується з метою збереження рідкісних видів хребетних розширити наявні території, що охороняються, та активізувати міжнародне співробітництво в галузі охорони мігруючих видів.

2487. Проблемы импорта записи из формата RUSMARC в программный комплекс "ИРБИС"

Г.П. Швалина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 164-167. — рус.

Акцентується увага на труднощах, що виникають під час імпорту записів з формату RUSMARC у програмний комплекс ІРБІС. Описуються проблеми, пов'язані з використанням механізму зв'язків формату RUSMARC, що застосовується при створенні бібліографічного опису багатотомників.

2488. Проблемы интеграции распределенных информационных ресурсов: на примере виртуального музея СО РАН

Н.А. Мазов, О.Л. Жижимов, А.М. Федотов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто проблеми інтеграції інформаційних ресурсів, які є в Сибірському відділенні РАН у межах інтеграційного проекту "Віртуальний музей СВ РАН", на основі застосування протоколу Z39.50 (ISO-23950) для створення розподіленої інформаційної системи. Автори доповіді стверджують, що технології Z39.50 є найбільш актуальними для організації доступу до баз даних у розподілених інформаційних системах. Також обговорено завдання, цілі, принципи та технології створення Віртуального музею.

2489. Проблемы информатизации книговедческой подготовки библиотечно-информационных специалистов

С.В. Сыщенко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2490. Проблемы информационного обеспечения правовой культуры региона

Д.Ф. Разенкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2491. Проблемы информационного обслуживания ученых в централизованной библиотеке системе БЕН РАН

А. Захаров, Е. Козлова Бібл. вісн. — 2001. — N 5. — С. 2-4. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Для информационного обеспечения ученых Российской академии наук (РАН) электронной информацией в структуре Библиотеки по естественным наукам (БЕН РАН) организованы вычислительный центр и научно-исследовательский отдел для разработки и внедрения компьютерных технологий в библиотечно-информационную деятельность. Процессы комплектования и обработки литературы практически полностью переведены на компьютерную основу. Функционирует центр информационного обслуживания при отделе автоматизации и системных исследований. В настоящее время по структуре используемой информации и технологиям БЕН РАН, по-видимому, приближается к типу гибридной библиотеки, использующей традиционный и электронный (виртуальный) распределенный фонд первичной и вторичной информации, к которому она имеет доступ через Internet.

2492. Проблемы информационного обслуживания ученых в централизованной библиотечной системе БЕН РАН

А.Г. Захаров, Е.И. Козлова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 77-82. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

2493. Проблемы информационного обслуживания ученых и специалистов Республики Беларусь в области природоохранной деятельности и экологии: по итогам НИР

Л.А. Авгуль, Б.Б. Невский, Е.Е. Купрещенкова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 25-30. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Рассмотрена НИР по теме "Информационное обеспечение ученых и специалистов Республики Беларусь в области природоохранной деятельности и экологии: анализ и пути совершенствования", проведенная в 2003 - 2004 гг. специалистами ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси. Освещены разделы исследования: данные по действующему законодательству в сфере экологии и информационного обеспечения; перечень и классификация учреждений и организаций, занимающихся вопросами экологии; информационные ресурсы по экологии и природоохранной деятельности в традиционной и электронной форме, которыми располагают библиотеки, отдельные организации и учреждения Республики Беларусь. В рамках НИР разработано положение о деятельности экологического информационного центра, определены основные задачи деятельности, функции, структура.

2494. Проблемы информационного оповещения и распространения книг, издаваемых российскими библиотеками

А.Н. Панкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 642-645. — рус.

Розглядаються проблеми поширення бібліотечної літератури в Росії на досвіді роботи видавництва "Пашков дім" (РДБ).

2495. Проблемы использования информационных ресурсов библиотек Северо-Западного региона Якутии в обслуживании читателей-студентов

Г.И. Асхаева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Задачи формирования новой Якутии, укрепление государственности вызвали необходимость развития высшей школы в Северо-западном регионе. В 1994 г. был открыт филиал ЯГУ.Появились филиалы вузов г. Москвы, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска. Наблюдаетсязначительное увеличение студентов-читателей. Основную часть библиотек Северо-западного региона, составляют массовые библиотеки, небольшое количество ведомственных, до этого не было вузовской библиотеки.Из-за проблем финансирования в комплектовании книжного фонда, значительной удаленностью населенных пунктов от центра и друг от друга, слаборазвитой системой телекоммуникаций между центром и улусами республики дает возможность создания Информационного библиотечного центра, который объединит работу всех библиотек Северо-западного региона, и внедрит новые информационные технологии в работу. Задачи формирования новой Якутии, укрепление государственности вызвали необходимость развития высшей школы в Северо-западном регионе. В 1994 г. был открыт филиал ЯГУ. Появились филиалы вузов г. Москвы, Новосибирска, Томска, Омска, Иркутска. Наблюдается значительное увеличение студентов-читателей. Основную часть библиотек Северо-западного региона, составляют массовые библиотеки, небольшое количество ведомственных, до этого не было вузовской библиотеки.Из-за проблем финансирования в комплектовании книжного фонда, значительной удаленностью населенных пунктов от центра и друг от друга, слаборазвитой системой телекоммуникаций между центром и улусами республики дает возможность создания Информационного библиотечного центра, который объединит работу всех библиотек Северо-западного региона, и внедрит новые информационные технологии в работу.

2496. Проблемы использования материалов фонда фотографий в обслуживании читателей РГБИ

Е.Г. Хапланова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 332-334. — рус.

У доповідь входить невеликий огляд з історії створення фонду фотодокументів у РДБМ. Розглядаються проблеми використання і збереження фотоматеріалів у процесі обслуговування читачів.

2497. Проблемы качества высшего профессионального образования

Е.П. Сударикова, Л.В. Трапезникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 374-376. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Діяльність бібліотечно-інформаційних факультетів державних вузів культури і мистецтв характеризується достатньою стабільністю, величезним, накопиченим десятиліттями досвідом, найтіснішими зв'язками з бібліотеками та інформаційними центрами, відкритістю для нововведень. Розробка концептуальних основ ДОСу за спеціальністю "Бібліотечно-інформаційна діяльність" є найважливішою складовою якості навчання. Проблема якості освіти не обмежується створенням і впровадженням ДОСу. Якість освітньої діяльності характеризується і такими, не менш важливими складовими, як: якість учбово-методичної бази, якість професорсько-викладацького складу, якість об'єкта навчання. Проблема підвищення якості освіти безпосереднім чином пов'язана з політикою держави в галузі вищоїосвіти, з фінансуванням державних вузів культури і мистецтв.

2498. Проблемы комплектования фондов библиотек для детей г. Киева литературой на национальном языке

Н.И. Безручко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено багатоаспектний аналіз випуску дитячої літератури в Україні. Наведено результати досліджень по вивченню попиту дітей на українську книгу і реальний стан його задоволення. Представлено найкращі проекти дитячої літератури за останні роки.

2499. Проблемы комплектования фондов республиканских научно-технических библиотек (на примере РНТБ Армении)

Л.Е. Матвеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

2500. Проблемы координации и обеспечения работ по созданию АБИС и их региональных сетей в России

Ф.С. Воройский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The organization, design, technology and etc. problems of automation the public and mass libraries of Russia. For ensuring "the integration information area" and redusing uneconomical use of resources there are propose common for different region principles of programm formation, manage of their realization, ABIS and their nets design requirements. Creation of small professional territorial (regional) centres and interregional coordinational organization or expert groops must also contribute to raiseefficiency introduction of the modern information technology.