LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 13 із 205

241. Библиотеки и издательства: какую модель взаимодействия взять за основу?

В.С. Лазарев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы сотрудничества библиотек и издательств в условиях рыночных отношений. Рассказывается о деятельности Американской библиотечной ассоциации (ALA).

242. Библиотеки и Интернет. Библиотечный сервис и каталоги в системе Интернет

М.П. Зингерман — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Аннотация автором не представлена.

243. Библиотеки и информационные технологии: десять лет спустя

Я.Л. Шрайберг Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 9-11. — рус.

Щорічна доповідь на міжнародній конференції "Крим" у 2003 р. підводить підсумки десятирічної еволюції бібліотечних технологій в умовах зростання комп'ютерно-телекомунікаційного та інформаційного впливу. Десятирічний період, як перший великий ювілей конференцій "Крим", символічно і разом з тим дуже показово характеризує основні результати вдосконалення бібліотечно-інформаційної діяльності світового бібліотечного співтовариства і, особливо, вітчизняних бібліотек. Виділено головні, "ударні" елементи інтервенції високих технологій до бібліотечної сфери, аналізуються результати і перспективи цих явищ. Доповідь, яка відкриває професійну кримську конференцію, як і раніше, визначає найважливіші вузлові проблеми для обговорення на заходах майбутньої Конференції.

244. Библиотеки и местное самоуправление

Т.Л. Манилова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Содействие библиотек становлению местного самоуправления как содействие развитию гражданского общества в России и один из способов сохранения муниципальных библиотек.

245. Библиотеки и музеи в общем пространстве информации и искусства

З.С. Юркова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются проблемы сохранения и комплектования фондов библиотек и музея на основе бюджетного и внебюджетного финансирования. Обосновывается необходимость взаимодействия библиотек и музея в исследовательской работе по изучению истории края.

246. Библиотеки и НПО: грани взаимодействия

А.А. Букобаева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено досвід Централізованої бібліотечної системи м. Усть-Кам'яногорська Східно-Казахстанської області по взаємодії бібліотек з неурядовими організаціями. Створення в 2001 р. бібліотекарями ЦБС громадського об'єднання "Книголюб" стало одним із шляхів активного залучення позабюджетних коштів, а також підвищення статусу бібліотек, сприяння їх участі у вирішенні соціально-значимих проблем, професійному росту бібліотечних робітників. Діяльність "Книголюба" дозволяє вирішувати питання по укріпленнюматеріально-технічної бази, в тому числі, автоматизації бібліотек, розширювати можливості участі в грантовій діяльності, брати участь в республіканських і міжнародних семінарах та конференціях бібліотечних робітників. Наведено конкретні приклади.

247. Библиотеки и образование - единство в целях

В.В. Сударенков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 905-906. — рус.

Автор ставить питання про те, що можуть дати бібліотеки нашій освіті та як освіта сприятиме попиту на читання. Висловлюється думка, що бібліотека не виконує освітню функцію, а лише сприяє цьому процесу. Розглядається зміна характеру читання, домінування "ділового читання" над дозвіллєвим, зниження інтересу до друкованого слова у дітей і підлітків. Пропонуються заходи щодо зміни цієї тенденції. Відзначається роль бібліотек у цьому процесі і те, що нові технології забезпечення користувачів інформаційними ресурсами вимагають нових знань і навичок від менеджерів-бібліотекарів.

248. Библиотеки и университеты в электронно-информационной среде: первые шаги на пути от информационного общества к обществу знаний

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

В Щорічній Доповіді Міжнародних Конференцій "Крим" в 2005 р. відображені головні особливості розвитку бібліотечно-інформаційних та освітніх технологій на сучасному етапі еволюції людського суспільства. Цей етап характеризується початком переходу від інформаційного суспільства до суспільства знань - кінцевої мети трансформації суспільства в інформаційне століття. Аналізуються основні напрями цього переходу як стану в галузі комп'ютерно-комунікаційних технологій, рівень правового стану суспільства, в першу чергу, в галузі авторського права та інтелектуальної власності в сфері електронної інформації, роль бібліотек та університетів в підвищенні рівня інформаційності та освіченості суспільства і ряд інших. Щорічна доповідь, за традицією, передує професійній програмі конференції та орієнтує її основні проблемні і тематичні заходи.

249. Библиотеки и федеральная программа "Культура России (2001-2005)": политика Министерства культуры Российской Федерации. Новые информационные технологии в библиотеках России

Е.И. Кузьмин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 12-19. — рус.

У даному збірнику праць конференції опубліковано розділ пленарної доповіді Є.І. Кузьміна, присвячений аналізу стану і розвитку нових інформаційних технологій у бібліотеках Росії. Повний текст пленарної доповіді буде озвучено автором під час його виступу і опубліковано орієнтовно в III-IV кв. 2001 р.

250. Библиотеки как информационные центры постиндустриального общества

В.Н. Горовой Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 9-16. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Рассмотрены основные тенденции изменений в деятельности библиотечных учреждений в условиях формирования информационного общества, прослеживается развитие электронных информационных технологий в библиотечной сфере и особенно - в работе с дистантными потребителями информации.

251. Библиотеки на службе общественному прогрессу. Модернизация и сотрудничество библиотек. Приоритеты государственной политики Министерства культуры России

Е.И. Кузьмин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Обсуждаются главные проблемы библиотечного дела в России, влияние, которое оказывают на его развитие внешние факторы (финансирование, политические и экономические реформы, изменения социальной структуры общества, состояние книжного рынка и телекоммуникаций), приоритетные направления библиотечной политики Министерства культуры России. Делается вывод, что модернизация и прогресс библиотек невозможны без развития новых форм их кооперации, разделения труда и ответственности - прежде всего в вопросах информатизации и сохранения культурного наследия. Освещается ход развития важнейших общероссийских библиотечных программ, таких как "ЛИБНЕТ", Российский "Books in print", "Обеспечение сохранности библиотечных фондов" и других.

252. Библиотеки научных учреждений Киева в 1941 - 1943 гг.: киевские оккупационные архивы как документальная база исследований

Н.И. Малолетова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 280-296. — Библиогр.: 47 назв. — рус.

Освещена история научных библиотек Киева в 1941 - 1943 гг., которые стали предметом особого внимания оккупационных властей. В частности, немецкая администрация огромное значение придавала фондам киевских академических библиотек, контроль над которыми должен был способствовать управлению, освоению и использованию материальных ресурсов оккупированной территории Украины. Рассмотрена работа Библиотеки Академии наук с многочисленными ценными фондами. Учитывая особый статус, в июне 1942 г. она была провозглашена Центральной библиотекой рейхскомиссара Украины, а в марте 1943 г. была переименована в Краевую библиотеку.

253. Библиотеки Новоуральска в корпоративной сети библиотек Урала

Н.А. Корнилицина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 624-628. — рус.

Висвітлюється досвід спільної роботи на корпоративній основі бібліотек міста Новоуральська в рамках реалізації проекту "Consensus omnium: корпоративна мережа бібліотек Уралу", його мета, завдання і результати реалізації на I і II етапах. Визначаються перспективи розвитку проекту. Описується діяльність Центральної міської бібліотеки як міського бібліотечного координаційно-методичного центру і провідної організації по реалізації проекту в м. Новоуральську.

254. Библиотеки общественных организаций конца XIX начала XX века

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Библиотеки общественных организаций конца XIX начала XX века. Показан разнообразный спектр общественных движений второй половины XIX начала XX вв., внесших свой вклад в создание общественных библиотек.

255. Библиотеки организаций, принимающие участие в формировании и распространении информационных ресурсов лингвистики

В.В. Гончарова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

256. Библиотеки реальные и виртуальные в эру цифровых коммуникаций

В.К. Степанов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены перспективы эволюции библиотеки как общественного института в эру цифровых коммуникаций. Утверждается, что функции библиотеки должны претерпеть серьезные изменения под воздействием электронной системы информационных коммуникаций.

257. Библиотеки России в системе непрерывного всеобщего экологического образования. Новые формы взаимодействия

Н.Ф. Церцек — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Обосновывается необходимость непрерывного всеобщего экологического образования в России. Рассматривается Международная стратегия образования и подготовки кадров в области окружающей среды на 1990-1999гг., принятая на Международном конгрессе ЮНЕП и ЮНЕСКО. Подводятся некоторые итоги деятельности библиотек РФ по экологическому просвещению населения и рассказывается о новых формах работы.

258. Библиотеки третьего сектора - проблемы и перспективы

Е.Н. Митрофанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассказывается об опыте работы библиотеки духовной литературы. Раскрывается концептуальная структура библиотеки, подчеркивается уникальность фондов. Рассматриваются различные формы международного сттрудничества.

259. Библиотеки Украины и законодательство: год минувший.

О.К. Александрова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

За прошедший после конференции "Крым-97" отрезок времени в Украине принято ряд новых законодательных и распорядительных актов, непосредственно влияющих на деятельность библиотек (о местном самоуправлении; о налогах; о благотворительности и др.). Они содержат наряду с положительными аспектами определенные негативные моменты ( неосвобождение библиотек от уплаты НДС; чрезмерно обременительный порядок сопровождения платных услуг и бухгалтерской отчетности; нечеткость в отношении льгот и др.). Нерешеннымипо-прежнему остаются вопросы таможенного прохождения литературы; жестких сроков "отоваривания" произведенных за пределы Украины предварительных оплат, что не способствует качественному комплектованию; штрафных санкций к недобросовестным читателям и т.д. Нужны более конструктивные действия руководства отрасли.

260. Библиотеки Украины на пути создания системы деловой и коммерческой информации

И.А. Полякова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе сообщается о деятельности библиотек Украины на пути создания системы деловой и коммерческой информации. Во многих библиотеках созданы специальные структурные подразделения, формирующие фонды "для деловых людей" и базы данных делового и коммерческого характера.