LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 140 із 205

2781. Редактура библиографических записей в ретроспективном ЭК ВГБИЛ

Т.С. Кирюшкина, Л.В. Русакова, Г.А. Кисловская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 189-192. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

У доповіді розглядається роль каталогізаторів та систематизаторів у здійсненні контролю за якістю записів ретроспективного електронного каталогу, який створюється у процесі ретроконверсії. Подаються типові помилки, які зустрічаються на етапі редагування записів, і способи їх усунення.

2782. Редакционно-издательская деятельность медицинского университета в научно-медицинской библиотеке

Е.М. Харитонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 894-897. — рус.

Представлено інформацію про роботу редакційно-видавничого відділу Науково-медичної бібліотеки Сибірського державного медичного університету (СДМУ) м. Томська. Розкриваються цілі і завдання відділу, основні регламентуючі документи.

2783. Резервы развития рыночного потенциала научно-информационных организаций и научных библиотек: оценки с позиции управленческой науки

Б.А. Горохов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Methodological basics for non-traditional market strategy of scientific information centres and scientific libraries are considered. The survey conducted allows the author to speak about the reserves in market potentials that lie in new types of products and services. An effective dialog of libraries is vitally important for implementation of their capabilities.

2784. Результаты работ по созданию Объединенной информационной сети государств-членов МЦНТИ

В.Е. Вересотский, А.И. Ловцов, Ю.Г. Покровский, Е.Е. Алферова, Н.Н. Илларионов, Е.А. Шульгина, А.Ф. Василевич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 75-76. — рус.

Наведено результати роботи зі створення Об'єднаної інформаційної мережі (ОІМ) держав-членів МЦНТІ. На даний час ОІМ базується на веб-сайтах організацій, що беруть участь у проекті організацій і веб-сайті МЦНТІ. ОІМ містить: бази даних з інформаційних продуктів, ресурсів та послуг країн, що беруть участь у створенні системи, базу метаданих "Якість середовища існування людини" і Бізнес-Офіс для інноваційно-технологічної сфери. При створенні системи основну увагу було приділено охопленню ресурсів у галузі науково-технічної і ділової інформації.

2785. Результаты работы ЦБС №3 ЮАО г. Москвы в проекте "Корпоративная сеть публичных библиотек Москвы"

Т.Б. Шишкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 733-735. — рус.

Важливу роль в інформаційному забезпеченні широкого кола читачів в Росії відіграють ЦБС, до складу яких входять ЦБ і ряд бібліотек-філій. ЦБС №3 ПАО м. Москви, як досить типовий представник бібліотечної системи, протягом 7 років активно впроваджує нові інформаційні технології (НІТ) з метою ефективного обслуговування своїх користувачів. Представлений досвід впровадження НІТ може бути корисним як багатьом масовим (публічним) бібліотекам, так і іншим галузевим і спеціальним середнім та малим бібліотекам. У доповіді наводяться цікаві дані і розповідається про досвід впровадження НІТ у ЦБ та її філіях.

2786. Результаты разработки распределённой Web-ориентированной системы управления библиографическими базами данных

С.Р. Баженов, В.Б. Федотов, И.С. Баженов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Описується розроблена в ДПНТБ СВ РАН розподілена Web- орієнтована система управління бібліографічними базами даних CDS/ISIS, яка включає в себе доступ до баз даних, що надаються за протоколом Z39.50. Розглядаються особливості реалізованої систем : можливості організаці доступу до віддалених інформаційнихджерел, гнучке розподілення обчислювального навантаження між серверами БД.и ї

2787. Рейтинг в книгоиздательской сфере как форма библиографической информации: к постановке вопроса (на примере периодической библиографической печати)

И.А. Тушевская; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2788. Реклама как средство позиционирования современной библиотеки

И.Б. Маршак — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Подано оцінку сучасного стану реклами у бібліотеці.

2789. Рекламная деятельность национальной библиотеки республики Беларусь

С.В Петреева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2790. Рекламно-маркетинговая стратегия продвижения проекта КСПБМ

С.В. Штукарева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 736-739. — рус.

Обгрунтовується необхідність проведення ряду рекламно-маркетингових заходів, спрямованих на реалізацію проекту КСПБМ. Детально розглядаються складові проекту і його основні аспекти. Наводяться дані моніторингу по дослідженню користувачів Інтернет у Москві, проведеного агентством Gallup Media. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на просування КСПБМ.

2791. Рекомендательная библиография в электронной среде

С.И. Коровицына; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2792. Рекомендации по работе с аудиовизуальными и мультимедийными материалами в документах ИФЛА

К.А. Колосов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються основні положення нової редакції "Посібник із аудіовізуальними та мульти-медійними матеріалами для бібліотек та інших організацій", який створив ІФЛА. Наведені посилання на інші офіційні документи на цю тему, доступні в мережі Інтернет.

2793. Рекомендації міжнародної наукової конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства"

Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 44-45. — укp.

Наведено рекомендації міжнародної наукової конференції (відбулася 8 - 10 жовтня 2002 р. у Києві в НБУВ), зокрема, у галузі наукових досліджень щодо визначення основних пріоритетів у формуванні позитивного іміджу бібліотеки та бібліотекаря, розробки сучасної концепції сприйняття споживача інформації як рівноправного суб'єкта бібліотечних відносин, створення онлайнового центру обміну фаховою інформацією та постійно діючої електронну конференції "Бібліотеки: інновації, стратегії, технології"; а фондоутримувачам рукописних книг, стародруків і рідкісних видань XIX - XX ст., активізації роботи зі створення Державного реєстру книжкових пам'яток як складової реєстру національного культурного надбання та програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу", започаткування бібліографічного видання - серії "Діячі бібліотечної справи". Значну увагу приділено правовому забезпеченню діяльності бібліотек, створенню та впровадженню новітніх інформаційних технологій, підготовці та півищенню кваліфікації кадрів, а також розвитку фахової періодики.

2794. Реляционные базы данных и протокол Z39.50 на примере сервера ZooPARK

С.В. Скибин, О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 545-550. — рус.

Висвітлюються деталі доступу до реляційних баз даних за протоколом Z39.50 для сервера ZooPARK. Як джерела даних розглядаються широко відомі MS SQL Server, MySQL, а також інтерфейси MS ADO. Наводяться приклади діючих вирішень для бібліографічних і кадрових баз даних, а також для тезаурусів і класифікаційних схем. Доповідь орієнтовано на фахівців, що планують забезпечення доступу до інформації за протоколом Z39.50 із вже існуючих реляційних баз даних.

2795. Реляційні моделі даних у бібліотечних інформаційних технологіях

А.С. Лозниця Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 321-328. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

2796. Реорганизация библиотечного обслуживания в электронный век

К. Ксипин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 736. — рус.

Починаючи з 90-х років у бібліотечну практику було впроваджено багато інформаційних технологій, зокрема Інтернет. Почали розвиватися нові системи. Але бібліотекарі, хоча і озброєні сучасними технологіями, продовжують здійснювати обслуговування традиційними методами. У зв'язку з цим пропонується провести реорганізацію бібліотечного обслуговування, що допомогло б запобігти втраті читацької аудиторії, а також збільшити ефективність обслуговування читачів бібліотек.

2797. Республиканская автоматизированная библиотечно-информационная система ( РАБИС) Казахстана

Г.К. Балабекова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розповідається про Республіканську автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему (РАБІС) Казахстану, яка забезпечує процес автоматизації традиційних бібліотечних технологій як в Національній бібліотеці Республіки Казахстан, так і в більш ніж 50 бібліотеках Казахстану. РАБІС використовується і в діяльності Казахстанського Центру корпоративної каталогізації. Детальніше йдеться про новий модуль "РАБІС-web", який застосовується при корпоративній взаємодії бібліотек Казахстану.

2798. Ресурсная среда "Алиса" как развитие традиционных АБИС

Л.А. Лягушина, Е.Н. Фаддеенков, Ш.Р. Яхин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе излагаются цели, задачи и результаты проекта "Электронная библиотека для обучения и исследований", реализуемого в Новосибирском Государственном Университете. Представлен подход к формированию нового класса библиотечных информационных систем - ресурсных сред. Описаны архитектура, функциональность , набор технологических решений и поддерживаемые стандарты созданной информационной системы "Алиса", объединяющей возможности электронного каталога библиотеки, каталога ресурсов Интернет, электронной библиотеки, сервера Web-конференций. Приведены текущие результаты проекта, дан обзор перспектив развития.

2799. Ресурсный центр по проблемам местного самоуправления и муниципальной информации на базе публичной библиотеки: на материале работы ЦБС "Киевская" (Москва)

Н.М. Балашова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наводяться деякі підсумки роботи ресурсного центру з проблем місцевого самоврядування та муніципальної інформації. Окреслено деякі типи запитів користувачів. Підкреслено актуальність та правомірність роботи інформаційного центру для населення муніципального утворення.

2800. Ресурсный центр по проблемам местного самоуправления и муниципальной информации. Организационные и содержательные аспекты

Н.М. Балашова, Б.Л. Самохин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 689-692. — рус.

Розкриваються деякі організаційні і змістовні аспекти створення в структурі ЦБС "Київська", м. Москва, ресурсного центру з проблем місцевого самоврядування і муніципальної інформації, розглядаються перспективи його розвитку.