LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 142 із 205

2821. Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2002 році

Інформаційно-аналітичний огляд О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. — К.НБУВ, 2003 — укp.

Даний випуск продовжує серію видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в ... р.", підготовлених за матеріалами звітів про діяльність цих підрозділів НДУ НАН України. До цього випуску ввійшли аналітичні матеріали, ряд статистичних додатків, консультації з питань організації роботи бібліотеки, обліку бібліотечного фонду, бібліографічний список законодавчих та нормативних документів з бібліотечної справи та інформації; основні відомості про бібліотеки НАН України з адресами, номерами телефонів, факсів, E-mail установ, бібліотек та інших інформаційних підрозділів; подано дані про обсяг фондів кожної бібліотеки в цілому і за видами документів; наявність комп'ютерів, електронних каталогів, баз даних; про можливості використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Видання адресоване працівникам бібліотек та інших інформаційних підрозділів науково-дослідних установ НАН України.

2822. Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2004 році

Інформаційно-аналітичний огляд О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко. — К.НБУВ, 2005 — укp.

Даний випуск продовжує серію видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в ... р.", підготовлених за матеріалами звітів про діяльність цих підрозділів НДУ НАН України. До цього випуску ввійшли аналітичні матеріали, ряд статистичних додатків, консультації з питань організації роботи бібліотеки, обліку бібліотечного фонду, бібліографічний список законодавчих та нормативних документів з бібліотечної справи та інформації; основні відомості про бібліотеки НАН України з адресами, номерами телефонів, факсів, E-mail установ, бібліотек та інших інформаційних підрозділів; подано дані про обсяг фондів кожної бібліотеки в цілому і за видами документів; наявність комп'ютерів, електронних каталогів, баз даних; про можливості використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет. Видання адресоване працівникам бібліотек та інших інформаційних підрозділів науково-дослідних установ НАН України.

2823. Робота з економічними виданнями: проблемний підхід

О.В. Прокопенко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 421-425. — укp.

2824. Родові книгозбірні Правобережної України XVIII ст. у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія та бібліографічна реконструкція

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.О. Римарович; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено проблеми історії трьох шляхетських родових бібліотек XVIII ст. - Вишневецьких-Мнішків з Вишневецького замку, Потоцьких з Тульчинського маєтку, Міхошевських із Трусилівки на Волині в контексті їх походження, формування та розвитку. Об'єктом дослідження є книжкові зібранння Вишневецького замку, Тульчинського маєтку та колекцій Ф.Мікошевського, що зберігаються у НБУВ, а також окремі видання з фондів досліджених бібліотек, які перебувають у книгосховищах Польщі, Литви, Росії, Великобританії. Проведено бібліографічну, історико-книгознавчу реконструкцію складу фондів, окреслено шляхи їх комплектування, роль та функції родової бібліотеки та книжкових зібрань, сформованих на базі їх фондів як історико-культурних пам'яток.

2825. Рождение "экологического резонанса"

И.А. Балясников, Н.П. Книжникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Освещается значение и опыт совместной работы госкомэкологии Брянской области с библиотеками по экологическому просвещению населения. По результатам первого всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению населения в 1996 году Брянская областная библиотека им. Ф.И.Тютчева была признана победителем, а Новозыбковская и Унечская городские ЦБС стали лауреатами.

2826. Розвиток бібліографічних ресурсів Державної історичної бібліотеки України

А.М. Комська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 377-383. — укp.

2827. Розвиток бібліотекознавчої термінології в Україні (20 - 30-ті роки ХХ ст.)

Г. Солоіденко Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 23-32. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

Висвітлено діяльність ВБУ, УНІК, харківської та одеської бібліотечних шкіл щодо розроблення бібліотекознавчої термінології. Розкрито роль видатних бібліотекознавців України у становленні понятійного апарату бібліотекознавства.

2828. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні концепції та напрями

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 І.Я. Конюкова; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено процес розвитку бібліотечної професії, зважаючи на його сучасні концепції та стратегічні напрями, особливо аспекти взаємодії між бібліотекарем і читачем у процесі обслуговування, а також з урахуванням змін у сучасній бібліотеці. Здійснено теоретичний аналіз розвитку бібліотечної професії як педагогічної проблеми, який засвідчив пріоритетність системно-діяльнісного підходу, сучасної концепції соціалізації та професіоналізації особистості, її інтегрованості у суспільстві. Детально обгрунтовано проблеми розвитку даної професії, її місце у системі розумової праці. Роль бібліотечної професії у демократизації та гуманізації суспільства, розширення компетенції бібліотекарів за умов інформатизації проаналізовано у контексті реалізації принципу рівного та вільного доступу громадян до культури та інформації. Виявлено стратегічні напрями посилення комунікативно-педагогічних основ даної професії: поширення застосування діалогічних методів в обслуговуванні читачів і користувачів, піджвищення професійного рівня бібліотечного персоналу в управлінні змінами у бібліотеці, зростання значення безперервної освіти як комунікативної системи праці та професіоналізації бібліотекарів. Розроблено концептуальну модель розвитку бібліотечної професії, що включає змістові компоненти, які обумовлюють її призначення у суспільстві, а також стратегічні напрями розвитку, пов'язані з сучасними змінами суспільства та технологій. Охарактеризовано вплив на бібліотечно-інформаційну діяльність, професіональну свідомість і спеціальну освіту бібліотекарів телекомунікаційних, комп'ютерних, цифрових, медіа-варіантів організації та використання інформаційного простору. Розглянуто мотиваційні компоненти діяльності бібліотекарів, пов'язані з гуманітарною спрямованістю їх діяльності, сприянням розвитку читачів, а також з суспільною оцінкою значення бібліотечної професії.

2829. Розвиток бібліотечної термінології в Україні у другій половині ХХ століття

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Галина Іванівна Солоіденко; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

2830. Розвиток здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліотечної сфери

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Г.А. Єрмолаєва; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Виявлено, тоеретично обгрунтовано й експериментально перевірено закономірності, умови та методи розвитку у фахівців біблотечної сфери здатностей до управління сучасною бібліотекою. Доведено, що впровадження нових концепцій діяльності сучасної бібліотеки вимагає нових управлінських підходів та нового типу бібліотечного керівника. Розкрито суть здатностей до управлінської підготовки у системі бібліотечної освіти. Розглянуто методологію, узагальнено методику та результати соціологічних досліджень бібліотечних фахівців, проведених в Україні протягом останніх 10-ти років. Представлено результати експериментального дослідження професійних здатностей бібліотечних управлінців (на прикладі керівників бібліотек Півдня України). Розроблено освітню модель розвитку у фахівців бібліотечної сфери професійних здатностей до управління сучасною бібліотекою.

2831. Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках

Л. Костенко Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 16-18. — укp.

Розглянуто теоретичні та практичні проблеми створення та використання наукової електронної бібліотеки НБУВ. Докладно охарактеризовано технологічні та правові аспекти цифрування публікацій на паперових носіях і наступного поширення їх електронних версій на компактдисках. Висвітлено питання проведення статистичного аналізу використання електронних інформаційних ресурсів Інтернет-вузла НБУВ. Значну увагу було приділено системі "Просперо Пауер" - комп'ютерній програмі доставки документів через Інтернет, яка сьогодні активно використовується у країнах з розвиненою інформаційною інфраструктурою та передбачає бібліографічний пошук у віддалених електронних каталогах, замовлення потрібних першоджерел в онлайновому режимі, а також технологію оперативного виконання даних замовлень. Розкрито особливості програмних засобів "Просперо Пауер", які забезпечують функціонування електронної доставки документів, включаючи контроль строків виконання замовлень і проведення фінансових розрахунків.

2832. Розвиток концепції національної бібліографії України у ХХ столітті

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.Г. Лиханова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Базуючись на широкому колі архівних матеріалів і наукових джерел системно висвітлено історію розвитку концепції національної бібліографії (НБ) України у XX ст. У розвитку концепції НБ України визначено чотири етапи: перший - 1917 - 1920 рр., другий - 1921 - 1931 рр., третій - 1945 - 1948 рр., четвертий - з початку 1990-х рр. Розглянуто теоретичні підходи до створення НБ, які застосовувалися на кожному з етапів. Значну увагу приділено аналізу проблем і тенденцій розвитку НБ України за умов інформатизації суспільства. Запропоновано систему НБ України, яка дає змогу створити єдиний інформаційний банк про сукупний національний фонд документів, сформований у процесі історичного розвитку держави, забезпечує доступ до національного фонду документів вітчизняних і зарубіжних користувачів, а також надає можливість налагодити функціонування системи НБ як частини міжнародних інформаційних систем на базі міжнародного обміну бібліографічною інформацією.

2833. Розвиток міжбібліотечного абонемента в сучасних умовах (регіональний аспект)

I.Ю. Красильникова, Д.М. Цукерблат Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 185-199. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

2834. Розвиток системи документопостачання іноземними періодичними виданнями НБУВ (1918 - 1999)

О. Ткаченко Бібл. вісн. — 2000. — N 1. — С. 14-19. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Зроблено історико-статистичний аналіз розвитку (формування, шляхи поповнення, обмін публікаціями, вплив економічної та політичної ситуації тощо) діючого документного фонду іноземних наукових журнальних видань, який становить одну з основ джерельної бази для інформаційного обслуговування та задоволення професійних інформаційних потреб користувачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, на підставі відомостей про рух фондів за 1919 - 1998 рр.

2835. Розвиток системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (90-і рр. 20 ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.М. Яценко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 16 с. — укp.

Досліджено історіографію проблеми та запропоновано теоретико-методичний інструментарій дослідження. Розглянуто традиційну методику складання біобібліографічної продукції та досліджено стан біобібліографічної діяльності у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського (НБУВ). Створено концептуальну модель системи інформаційного забезпечення біобібліографічної діяльності у НБУВ. Розроблено методичні положення формування біографічних та бібліографічних баз даних. На основі комплексного історико-бібліографознавчого аналізу визначено перспективні напрями у розвитку біобібліографії.

2836. Розробка доповнень до рубрикатора: система категорій спеціальних типових поділів

К.В. Бардієр Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 167-177. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

2837. Розробка математичного і лінгвістичного забезпечення автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Н.Ф. Хайрова; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розробки інформаційних технологій, які базуються на моделях та алгоритмах семантичної обробки документів автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем (АІБС). Вперше використано метод компараторної ідентифікації для моделювання процедур аналітико-синтетичної обробки документів. Введено дескрипторно-текстовий предикат, а також функції розуміння тексту і ключових термінів, які дозволили розробити алгоритми процесів систематизації та предметизації. Побудовано моделі обробки текстових повідомлень на графемному, морфологічному і семантико-синтаксичному рівнях роботи лінгвістичного процесора інформаційної системи. Створено програмний комплекс Texs, що є підсистемою систематизації та предметизації АІБС. Наведено інформацію щодо практичної реалізації й ефективності розроблених методів та алгоритмів.

2838. Роль академической библиотеки в информационном обеспечении научных исследований, процессов образования и развития предпринимательства в Еврейской автономной области

Е.Г. Бунина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 68-71. — рус.

У матеріалі відображено сучасну роль наукової бібліотеки одного з академічних інститутів Далекосхідного регіону в інформаційному забезпеченні наукових досліджень, процесів освіти, розвитку підприємництва на прикладі Єврейської автономної області. Частково представлено динаміку розвитку інформаційно-бібліотечного обслуговування науки на Далекому Сході. Одна з завдань автора - представити ситуацію ролі інформаційного забезпечення в соціально-економічному розвитку ЄАО.

2839. Роль библиотек в духовно-нравственном воспитании молодежи

Г.О. Монастырева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячена питанню духовно-морального виховання молоді в бібліотеці; проведенню Всеросійського конкурсу програм регіональних бібліотек "Духовно-моральне виховання молоді на основі принципів толерантності", ініціатором якого виступила Російська державна юнацька бібліотека; випуску CD-ROM "Духовно-нравственное воспитание молодежи. Комплексный подход". Під час доповіді передбачено презентацію диску.

2840. Роль библиотек в непрерывном образовании информационного общества

Е.В. Воронина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.