LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 147 із 205

2921. Российско-европейские научные контакты по приоритетным тематическим направлениям и рамочные программы Евросоюза

М.К. Мелконян — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто російсько-європейські контакти за останні десять років. Наведено позитивну динаміку цих зв'язків за третім тематичним пріоритетом Шостої рамкової програми "Нанотехнологія та нанонауки, інтелектуальні багатофункціональні матеріали, нові виробничі процеси та прилади". У доповіді проаналізовано нові можливості науково-технологічної співпраці Росії та Євросоюзу у форматі Шостої рамкової програми.

2922. Россия. Интернет и культурное наследие

В. Браккер, Л.А. Куйбышев Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 25-33. — рус.

2923. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2924. Руководство по применению формата UNIMARC для патентов

Э.Ш. Лобанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Разработка Руководства по патентам позволит расширить видовую направленность формата UNIMARC и сделает его пригодным для библиографической обработки практически всех видов документов.

2925. Руководство по CDS/ISIS для Windows

Э. Бакстон, А Хопкинсон Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

2926. Рукописи і стародруки на WWW-серверах національних бібліотек

І.А. Павлуша Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 332-336. — укp.

національна бібліотека, Internet, ^Інтернет, сервер, рукописи, стародруки

2927. Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога

Л.А. Дубровина Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 43-57. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

2928. "Руслан" и "Нева" - современные системы автоматизации библиотек различного масштаба

В.С. Рябев, А.В. Морозов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено лінійку конфігурацій систем автоматизації бібліотек "Руслан" і "Нева", орієнтованих на засто-сування в організаціях різного масштабу й профілю. Розглянуто основні відмінності конфігурацій систем, їхніособливості, переваги та недоліки у використанні в бібліотеках різного типу. Пропонуються підходи до по-етапного залучення і впровадження систем переходу з малих конфігурацій на більш потужні. Пропонуєтьсяможливість сумісного використання систем "Руслан" і "Нева" у мережних проектах і організаціях з розгалу-женою структурою філіалів.

2929. Русская периодика в Интернет. Новые возможности для библиотек

Т.В. Мошковская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе сделан обзор наиболее значимых сайтов, которые собирают и хранят архивы русскоязычных периодических изданий. Рассмотрены новые возможности для комплектаторов библиотек, занимающихся подпиской периодических изданий. Основное место уделено использованию новейших технологических разработок в работе служб, связанных с обработкой периодических изданий.

2930. Русскоязычная виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек как международный проект: реально ли это?

И.Б. Михнова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді виділяються два аспекти проблеми. Один з них - можливість і доцільність об'єднання російськомовних довідкових служб, які працюють на сайтах бібліотек країн близького зарубіжжя. У зв'язку з цим, у повідомлені аналізується досвід роботи віртуальних довідкових служб на сайтах бібліотек Росії, України, Казахстану, а також запити, які приходять від російськомовних користувачів з близького зарубіжжя у Віртуальну довідково-інформаційну службу публічних бібліотек Росії (ВДІС ПБ).Другий аспект проблеми - перспектива створення Міжнародної російськомовної довідкової служби при зацікавленій участі країн, де проживають російськомовні користувачі Інтернету, які мають потребу в послугах служби такого типу. Основою для подальшого обговорення даної проблеми можуть стати результати аналізу запитів, що приходять до ВДІС ПБ від російськомовних жителів близького і дальнього зарубіжжя, потім Німеччина, США, Франція, Угорщина, Австралія, Ізраїль).

2931. РЦКК по научно-технической литературе

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1040-1042. — рус.

Розглядається iсторiя розвитку РЦКК, питання i плани по створенню Росiйського центру корпоративноi каталогiзацii по науково-технiчнiй лiтературi.

2932. Рынок НТИ. Специфика и тенденции

В.А. Цветкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены особенности рынка научной и технической информации, приведены подходы к оценке его емкости. Показаны направления его развития на современном этапе.

2933. Рынок услуг распространителей периодической печати: тенденции развития и новые формы комплектования библиотек печатными СМИ

В.В. Шелихов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 633-635. — рус.

Центральний колектор наукових бібліотек (ЦКНБ) є єдиним з них державним передплатним агентством. Закони конкуренції на ринку послуг вимагають постійного удосконалення технологій розповсюдження друкований видань, впровадження нових форм обслуговування.ЦКНБ у світлі цих вимог надає редакціям, видавництвам і бібліотекам комплекс послуг: передплата по поштовому каталогу "Пресса России", передплата по Каталогу для бібліотек, розсилка по бібліотеках безкоштовних примірників газет і журналів, ознайомлення зновими виданнями в залі комплектування бібліотек, спеціальні передплатні ціни для бібліотек.

2934. С Российским сводным каталогом в 21 век

М.А. Рагимова, М.Б Русак — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются перспективы развития и модернизации технологии ведения Российского Сводного каталога по научно-технической литературе.

2935. Сайты областных (краевых) универсальных научных библиотек как средство продвижения краеведческой информации

О.И. Алдохина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Аналізуються краєзнавчі інформаційні ресурси обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ) Росії, які представлені в мережі Інтернет. Характеризуються система краєзнавчих бібліографічних покажчиків та бази даних сайтів ОУНБ. Об|рунтовується необхідність формалізованих методів розробки і позиціонування краєзнавчої інформації на сайтах російських обласних бібліотек

2936. Самостоятельная работа студента в информационном пространстве библиотеки

Л.В. Мац, Ф.С. Лесев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1137-1138. — рус.

Висвітлено досвід Санкт-Петербургзького державного університету економіки і фінансів по організації інформаційної підготовки студентів у бібліотеці вузу.

2937. Санітарно- гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів їх зберігання в Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського

інструкт- метод. рекомендації НАН України Ред.Бровкін А.Г.; Уклад.Новікова Г.М.; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1997. — 19 с. — укp.

2939. Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых как межрегиональный информационный центр

Е.В. Шеповалова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассказывается об опыте работы государственной библиотеки для слепых. Излагаются основные направления внедрения новых библиотечных технологий с целью создания компьютерной информационной службы в библиотеках для слепых. Рассматривается проект созданияобщих информационных ресурсов специальных библиотек Северо-Запада и других городов России.

2940. Сберечь театральное наследие - наша задача

Р.А. Михалева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

1. СПбТБ - одно из старейших учреждений культуры России (основ. 1756 г.), специализированное хранилище документов по театру и смежным областям знаний. Библиотека является депозитарием по театральному искусству, включена в список объектов федерального и межрегионального значения, находится на учете в гоc. архиве России. 2. Собрание документов СПбТБ по праву считается одной из уникальных театральных коллекций. Она формировалась в течение 240 лет и насчитывает сейчас ок. 700 тыс.ед. хранения. Фонд характеризуется широким хронологическим охватом, видовым и языковым разнообразием. Его особенность состоит в точ, что более 40% документов - это рукописи, архивные документы, редкие и особо ценные издания, а также подлинные эскизы театральных художников. Фондрукописей и редких материалов продолжает пополняться и в наше время. 3. Значительный (даже lkZ крупной библиотеки) объем рукописного и редкого фонда требует от работников СПбТБ особого внимания: постоянного наблюдения, изучения, проведения комплекса мер по обеспечению его безопасности и, одновременно доступности для специалистов. Накоплен определенный опыт работы в этом направлении. (Особенно следует отметить работы по спасению фонда после аварии в 1988 г.). 4. Участие СПбТБ в Федеральной программе по обеспечению сохранности библиотечных и музейных фондов в 1993-1996 гг. дало возможность библиотеке провести значительный объем реставрационных работ (редкие издания, эскизы, фотоматериалы). 5.Одно из важнейших направлений работы библиотеки по сохранности фондов и, одновременно, обеспечению доступности информации - это перевод особо ценных документов с бумаги на другие носители (микрофильмирование, создание электронных копий). 6. Среди задач, стоящих перед СПбТБ по улучшению сохранности фондов, первостепенное значение имеют: - разработка и осуществление программы плановой реставрации и консервации наиболее ценных документов; - постепенный переход на систему превентивной консервации фондов;- постепенный переход на предоставление читателям микроформ и электронных копий вместо оригиналов; - введение в действие новой пожарно-охранной сигнализации.