LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 150 із 205

2981. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів-медиків

Р.І. Павленко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 6-12. — укp.

2982. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення спеціалістів-медиків УКРАЇНИ в єдиному інформаційному просторі

Р.І. Павленко, Н.А. Орлеанська — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — укp.

Державна наукова медична бібліотека є головною науковою організацією в Україні, що акумулює і розповсюджує медичну інформацію. Спеціаліст будь-якої галузі потребує професійного удосконалення, а це обумовлює високий інтерес медиків до спеціальної інформації. В статті розглядається діяльність бібліотеки з інформаційного забезпечення спеціалістів-медиків інформацією з ресурсів Internet, зокрема бази даних "Me d line" та повнотекстових електронних версій біомедичних журналів в рамках спільного з видавництвами "Springer" та "Ebsco" Проекту. Впровадження нових інформаційних технологій відкриває перспективи кардинальних змін у інформаційно-бібліографічному обслуговуванні спеціалістів. Удосконалення інформаційної бази є одним із пріоритетних напрямків роботи Державної наукової медичної бібліотеки як в обслуговуванні користувачів, так і у входженні її у світовий інформаційний простір.

2983. Система воспитания информационной культуры читателей в НБ СамГУ

И.В. Гурьянова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто проблему визначення інформаційної культури та практику роботи Наукової бібліотеки Самарського державного університету з цього напрямку.

2984. Система галузевих серій електронних видань: основні концептуальні положення

Т.А. Шерепа Бібліотечний вісник. — 2004. — N1. — С. 26-29 — укp.

Викладено концепцію створення системи галузевих серій електронних видань бібліотеки, що являє собою впорядковані зібрання документів з розвиненим пошуковим апаратом. Обгрунтовано структуру галузевих серій на першому етапі створення системи. Запропоновано конфігурацію програмних засобів для її реалізації. Констатовано, що формування та поширення бібліотеками електронних видань започатковує нову систему документорозповсюдження.

2985. Система документопостачання бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України"

Я. Чепуренко Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 2-7. — укp.

Висвітлено особливості системи документопостачання фонду бібліотечно-архівної колекції. Розглянуто способи комплектування та джерела документопостачання галузевого документного фонду. Визначено шляхи вдосконалення системи документопостачання,яка забезпечує комплектування бібліотечного, архівного, музейного фондів, а також електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України.

2986. Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект

А.А. Cоляник Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 723-726. — укp.

У доповіді висвітлено систему джерел та засобів документопостачання електронних підфондів бібліотек, проаналізовано здобутки зарубіжного досвіду з цього питання, виявлено першочергові завдання бібліотек України щодо формування електронних документних ресурсів; запропоновано організаційні моделі їх реалізації.

2987. Система документопостачання фондів бібліотек України: теоретико-методологічний аспект

Автореф. дис... д-ра пед. наук07.00.08 А.А. Соляник; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 45 с. — укp.

Розроблено теоретико-методологічні засади оптимізації системи документопостачання фондів біліотек за умов ринкової економіки й інформатизації суспільства. Досліджено еволюцію наукових концепцій стосовно проблеми документопостачання бібліотечних фондів. Установлено рівень теоретичної розробленості теми. Виявлено суть, ознаки, властивості та функції зазначеної системи. Розвинуто класифікацію джерел і способів документопостачання бібліотечних фондів. Удосконалено терміносистему дослідженої сфери. Запропоновано визначення її базових понять. Розроблено періодизацію виникнення та розвитку складових системи документопостачання бібліотечних фондів у контексті еволюції документальної комунікації. Виявлено закономірності розвитку та фактори, що визначають сучасний стан функціонування даної системи. Узагальнено зарубіжний досвід і науково обгрунтовано напрями оптимізації системи документопостачання бібліотечних фондів бібліотек України за умов формування національної електронної бібліотеки. Розроблено концептуальну модель сучасної системи, на базі якої визначено три оптимальні організаційні моделі документопосточання, зорієнтовані на бібліотеки різних типів і видів, а саме: національні, наукові універсальні та спеціальні, публічні. Обгрунтовано напрями вдосконалення підготовки та перепідготовки кадрів для видавничо-книготорговельної та бібліотечно-інформаційної сфери за умов інформатизації та мережевої інтеграції її розвитку.

2988. Система доступа к электронным каталогам вузовских библиотек Казахстана через Интернет

К.К. Мамбеталиев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 263-267. — рус.

Мова йде про розроблену в Казахстані Web-систему віддаленого доступу до бібліографічного фонду літератури. Пропонується огляд використовуваних технологій при створенні системи, склад її функцій та інформація про її апаратне та програмне забезпечення.

2989. Система информационного обеспечения экологического образования и экологической культуры в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке

Л.В. Кондратенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Освещается опыт создания и развития системы информационно-просветительской деятельности библиотеки, информационного обмена и подготовки совместных программ с государственными и общественными экологическими организациями, организации экологического информационного центра, совершенствование системы образования библиотечных работников с использованием новых информационных технологий.

2990. Система ИРБИС в Узбекистане. Анализ и перспективы использования

М.А. Рахматуллаев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 137-138. — рус.

Викладено основні результати аналізу використання системи ІРБІС у бібліотеках Узбекистану. Визначено проблеми та успіхи застосування системи у створенні електронних бібліотечних каталогів. Викладено питання організації курсів навчання по оволодінню ІРБІС бібліотекарями.

2991. Система ИРБИС: записки украинского дистрибьютора

Л.З. Рудзский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе предложен для обсуждения и анализа опыт семи лет дистрибуции системы ИРБИС на территории Украины. Изложены некоторые общие для стран СНГ подходы для преодоления ведомственных, вневедомственных и образовательных барьеров на пути внедрения средств автоматизации в библиотеках различных систем и ведомств. Основным критерием при выборе системы автоматизации библиотечных технологий, на взгляд автора, является профессионализм команды разработчиков системы, ее технологичность и готовность пользователей к созданию совместных информационных ресурсов, в среде новых автоматизированных технологий.

2992. Система ИРБИС: записки украинского дистрибьютора - 2

Л.З. Рудзский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 210-212. — рус.

Висвітлено питання автоматизації інформаційно-бібліотечних процесів в Україні в контексті впровадження системи ІРБІС в бібліотеках України державного та недержавного профілю. Особливу увагу приділено питанням відсутності нормативних інформаційних ресурсів для різних аспектів інформаційної діяльності.

2993. Система інформаційно-консультаційного обслуговування ветеринарної медицини в Україні

А.В. Шемаєва — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

В данном докладе рассматриваются некоторые аспекты создания отраслевой информационно-консультационной системы. показана организационная структура информационно-консультационной службы и система информационно-библиотечного обслуживания в условиях автоматизации.

2994. Система комплектування бібліотеки Університету Св.Володимира (1834 - 1904)

Т. Мяскова Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 41-44. — укp.

На підставі залучення широкого спектру архівних джерел розглянуто особливості накопичення фонду бібліотеки одного з провідних вищих навчальних закладів царської Росії, що відбила ідеологічну та політичну ситуацію в країні у 30-х рр. ХІХ - на початку ХХ ст. Висвітлено діяльність викладачів Університету з метою максимально повного і доцільного комплектування бібліотеки як нерозривної й найважливішої ланки навчального процесу, спрямованого на підготовку інтелектуальної еліти суспільства.

2995. Система непрерывного образования: структура, функции составных частей

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматривается положение дел в области профессионального библиотечного образования и повышения квалификации. Анализируются все направления - уровни библиотечного образования, методы обучения в библиотеках, формы повышения квалификации. Сравнивается опыт в России и США. Основное внимание уделяется созданию системы непрерывного образования, её структуры, функциям составных частей. Предлагаются новые идеи и практические рекомендации.

2996. Система обеспечения Государственной научной медицинской библиотекой Украины информационно-библиографического потенциала отрасли

Р.И. Павленко, Т.А. Остапенко, Н.А. Орлеанская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 881-884. — рус.

Розглядається система забезпечення інформаційно-бібліографічними ресурсами Державною науковою медичною бібліотекою України фахівців медичної галузі. Виділено основні моменти спільної праці бібліотеки з медичними установами з підготовки та випуску бібліографічних покажчиків. Традиційні методи роботи поєднуються із впровадженням комп'ютерних технологій, що дає можливість якісніше обслуговувати користувачів медичної бібліотеки.

2997. Система обеспечения контроля и учета доступа из Интернет к аспределенным библиографическим базам данных

С.Р. Баженов, И.С. Баженов, Н.А. Мазов, Н.А. Малицкий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе описывается программно-технологический комплекс, позволяющий обеспечивать эффективный контроль доступа пользователей через Интернет к имеющимся информационным ресурсам, производить оперативное получение информации о работе пользователей с базами данных, осуществлять удобное в использовании администрирование системы.

2998. Система обеспечения научно-технической литературой технологического процесса подготовки информационных изданий и баз данных в ИНИТИ

О.В. Кириллова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2999. Система обов'язкового примірника документів в Україні: новий етап розвитку

Я. Чепуренко Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 9-12. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

В статті розглянуто положення Закону України "Про обов'язковий примірник документів", які є новими для системи обов'язкового примірника документів, та їх значення у формуванні національного інформаційного фонду України. Відповідно до Закону вказані такі функції цієї системи: комплектування національного інформаційного фонду України; створення і ведення національних архівів вітчизняних документів на всіх видах носіїв інформації; національний бібліографічний облік цих документів, їх державна реєстрація і створення джерел поточної та ретроспективної національної бібліографії України, організація статистичного обліку вітчизняних документів; забезпечення наукових досліджень у галузі виробництва й використання різних видів документів з метою їх удосконалення; створення фонду для обміну з зарубіжними бібліотечно-інформаційними інституціями. Детально аналізується місце і роль Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у системі обов'язкового примірника документів, яка за умови отримання трьох безоплатних обов'язкових примірників документів гарантуватиме виконання вказаних функцій.

3000. Система онлайновой каталогизации и ведения электронных интернет-каталогов с публичным удаленным доступом на базе сети республиканских библиотек

М.М. Маханек, Р.Б. Григянец, Г.В. Макаревич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

The system is fully compatible with UNIMARC, RUSMARC and BELMARC formats and includes maintenance tools for electronic Internet-catalogues with remote public access (OPAC), remote online cataloguing and on-line import of records from other remote catalogues.