LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 151 із 205

3001. Система правовой информации Организации Объединенных Наций

Ю.И. Власова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 673-677. — рус.

Розглянуто систему інформації ООН з міжнародного права і прав людини. Сюди входять документи Міжнародного суду ООН, Комісії міжнародного права, Комісії ЮНСІТРАЛ, Міжнародних карних трибуналів, резолюції Ради Безпеки і Генеральної Асамблеї ООН. Інформацію і документи ООН з прав людини представлено Комісією з прав людини, Управлінням Верховного комісара з прав людини. Наводяться приклади документів конференцій і спеціальних сесій ООН. Подано також детальні відомості про шляхи пошуку правової інформаціїна обширному Веб-сайті ООН.

3002. Система приоритетов в совместной работе по автоматизации библиотек для детей Ленинградской области

Е.В. Стрелкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Стратегия сотрудничества библиотек для детей в развивающейся структуре региональных и глобальных информационных ресурсов. Проекты информатизации различного уровня и модели информационного поведения специалистов, связанных с проблемами детства и детского чтения. Технология актуализации баз данных в системе участников проекта Ленинградской областной детской библиотеки "Информационные ресурсы для детей - обмен, трансляция, доступ". Опыт предоставления машиночитаемых материалов удаленным пользователям детских библиотек и профессиональные задачи в условиях компьютеризации повседневной жизни. Дорегистрационное обслуживание как новая форма социальной поддержки в детской библиотеке.

3003. Система профессиональных норм и образовательных стандартов в подготовке библиотерапевтов как новой категории библиотечных работников

Ю.Н. Дрешер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 897-902. — рус.

Професійні вимоги до бібліотерапевтів розглядаються на базі соціальної ролі , яку покликана відіграти бібліотерапія в сучасних умовах . Розглядається закордонний досвід підготовки бібліотерапевтів , присвоєння їм певних кваліфікаційних категорій і використання фахівців даного профілю у різних сферах , констатується необхідність застосування західного досвіду з урахуванням російської специфіки . Дається концепція підготовки бібліотерапевтів у системі освіти, що діє за принципом випереджального навчання. Наводиться розроблена автором кваліфікаційна характеристика бібліотерапевта

3004. Система распространения библиографической информации по электронным сетям (служба ИНФОМАГ)

В.Г. Веселаго — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В 1993 г. в МФТИ была организована служба ИНФОМАГ, которая взяла на себя распространение оглавлений журналов и другой научной информации по электронным сетям. 200 наименований различных материалов, 1000 адресов рассылки - таков объем деятельности службы. Все материалы, распространяемые ИНФОМАГ, бесплатны для пользователей.

3005. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення)

М. Сорока Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 5-7. — укp.

Розглядаються основні концептуальні положення системи реферування українських наукових видань, метою якої є започаткування та впровадження в наукову практику реферативного банку даних, який би кумулював увесь потік української наукової літератури з аналітико-синтетичною переробкою поданих матеріалів і на базі якого здійснювався б випуск комплексу галузевих реферативних видань. Викладені основні принципи побудови серії українських реферативних видань, технологія виробництва та досвід організації реферування на базі двох інформаційних установ - Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського та Інституту проблем реєстрації інформації. Запропонована системно-структурна модель підготовки реферативних видань, в основу якої покладено поєднання принципів галузевої спеціалізації провідних бібліотек та органів НТІ при аналітико-синтетичній переробці документального потоку і централізації технологічної обробки інформації у процесі формування загальнодержавного реферативного банку даних та випуску реферативних журналів.

3006. Система розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні: створення вітчизняної концептуальної моделі

Автореф. дис... д-ра пед. наук07.00.08 В.В. Дерлеменко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 44 с. — укp.

Уведено до наукового обігу бібліотекознавства нові ідеї та поняття. Визначено етапність розвитку й основні фактори інтеграції та інформатизації, що впливають на якість національної системи розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації (СРСНТІ). Шляхом порівняльного аналізу виявлено загальне та специфічне у існуючих галузевих моделях США, Великої Британії та Росії та запропоновано концептуальну модель Національної СРСНТІ. Наведено концепцію розвитку Національної СРСНТІ, яка базується на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях, "клієнтоцентрованій" парадигмі та передбачає використання конструктивного принципу доступу до інформації "в будь-який час та в будь-яке місце". Визначено структуру СРСНТІ та її основні підсистеми, їх функції, системотвірні рівні внутрішньої та зовнішньої інтеграції підсистем. Науково обгрунтовано систему інформаційних ресурсів, продуктів і послуг, нові форми та методи розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації в Україні за умов інформатизації. Запропоновано критерії оцінки цієї діяльності. Доведено, що у новому інформаційно-галузевому середовищі бібліотеки збережуть їх провідне значення у компонентній структурі Національної СРСНТІ, формуючи основну ресурсну базу системи. Обгрунтовано теоретичні засади формування корпоративного довідково-інформаційного фонду СРСНТІ та напрямів його інтеграції в інформаційно-галузеве середовище. Запропоновано теоретичні й організаційні підходи до формування системи галузевої підготовки та перепідготовки бібліотечно-інформаційних кадрів в Україні як бази для реалізації стратегії "навчання протягом життя".

3007. Система слежения за обработкой литературы в ЦНСХБ

М.А. Аветисов, Е.П. Кадилина, Е.В. Крамчанинов, В.В. Пожилов, В.И. Стеллецкий; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3008. Система услуг публичной библиотеки на основе использования электронной информации

А.В. Лашас — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У сучасному світі електронні джерела інформації є лідером за швидкістю отримання необхідної інформації для задоволення будь-яких потреб. Електронну інформацію в нашій бібліотеці можна отримати використовуючи: електронний каталог і електронні путівникиресурси Інтернет і правові бази, відеоабонемент і бази даних, бібліографічні довідники. Щоденне і багаторазове використання електронної інформації призвело до об'єднання різних послуг в певну систему. Таким чином, сьогодні можна виділити дві важливі ланки системи послуг на основі використання електронної інформації у публічній бібліотеці, це: Обслуговування і Меморіальна робота.

3009. Система читательных залов для делового чтени подростков

Л.И. Алиферова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Дан обзор систем читательных залов Саратовской областной библиотеки дл детей и юношества им. А.С.Пушкина, призванных гарантировать подросткам доступ к литературе, удовлетворить их запросы, а также обеспечить сохранность библиотечного фонда.

3010. Система экономической безопасности организации как актуальное направление в образовательном процессе информационно-управленческого профиля

С.А. Чазова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 400-401. — рус.

Розглядається значення інформаційно-аналітичних технологій у системі економічної безпеки установи. Представлено досвід підготовки інформаційно-управлінських кадрів на факультеті менеджменту і соціально-інформаційних технологій Московського державного університету культури і мистецтв у взаємодії із суб'єктами російського інформаційно-технологічного ринку. Запропоновано основні функціональні та індивідуальні вимоги, що ставляться до фахівця з економічної безпеки.

3011. Систематичний каталог у системі інформаційних ресурсів наукової бібліотеки

І.А. Зарічняк, І.І. Багрій Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 152-158. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

3012. Системная организация документно-информационных ресурсов отрасли (на примере физической культуры и спорта)

А.А. Андрющенко; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3013. Системно-функциональная модель библиотеки

М.С. Слободяник Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 759-760. — рус.

Запропоновано системно-функціональну модель бібліотеки, яка інтегрує взаємовплив базових елементів: функцій, структури, технології та управління.

3014. Системный подход к созданию электронных пособий как фактор перехода к прагматической модели образования

Е.Л. Абдуллина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются преимущества системного подхода к созданию электронных пособий и возможность перехода к прагматической модели образования.

3015. Системы метаданных в электронных библиотеках

А.Б. Антопольский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 287-298. — рус.

Розглядається проблема метаданих стосовно до електронних бібліотек і висвітлюються тенденції у світовій інформатиці, ситуація з їх стандартизацією, впровадженням і т. д.. Особливо детально розглядаються ініціативи Дублінського ядра і глобальної системи локалізації інформації. Найважливіші аспекти систем метаданих - це реальність застосування і клас вирішуваних завдань.

3016. Системы сбора и анализа статистики использования электронных ресурсов: сравнительный обзор

В.В. Писляков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Системи збору й аналізу статистики використання електронних ресурсів: порівняльний огляд Досліджено набори статистичних параметрів, що надаються різними вендорами - компаніями, що продаютьінформаційні продукти он-лайну, - своїм передплатникам для аналізу попиту на придбані ресурси (наприкладі платформ Cambridge Journals Online, EBSCO, JSTOR, ProQuest і ScienceDirect). Проведенопорівняльний аналіз і виявлені показники, доступні для кожної системи, які зустрічаються тільки в окремихвендорів або відсутні взагалі. Порушено питання про можливу інтерпретацію статистичних відомостей і прооперативність надання статистичних даних бібліотекам-передплатникам.

3017. "СІАЗ" как элемент информационной структуры новой Украины

В.Н. Горовой Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 68-75. — рус.

3018. Сіра Ірина Володимирівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3019. Скандинавский опыт формирования библиотечных фондов методом почтово-посылочной книжной торговли и его возможное использование в России

Э.С. Гамс; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3020. Скантехнологии: потоковый ввод бумажных документов в электронной научно-технической библиотеке Таганрогского государственного радиотехнического университета

Ю.М. Вишняков, В.В. Хашковский, А.Н. Толкачев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 5 назв. — рус.

У даній роботі висвітлено питання формування електронного фонду (ЕФ) науково-технічної бібліотеки Таганрозького державного радіотехнічного університету. Розглянуто основні компоненти процесу створення ЕФ, засоби підтримки, принципи та критерії формування інформаційних ресурсів для створення ЕФ.