LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 154 із 205

3061. Современные библиотечные технологии в обслуживании и новые здания библиотек

О.Н. Кулиш — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Современные информационные технологии (ИТ) являются тем инструментом, который определяет стратегию и тактику развития НБ. Внедрение компьютерных технологий, телекоммуникационного доступа, электронных носителей привели к кардинальным переменам в обслуживании документами и информацией о них, затронув все: читателя, библиотекаря, формы и качество обслуживания.

3062. Современные информационные технологии в библиотеке БГУИР

Л.А. Сизова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 180 182. — рус.

Досвід роботи бібліотеки Бєларуського державного університету інформатики і радіоелектроніки (БДУІР) у галузі автоматизації бібліотечних процесів та інформаційного забезпечення освітнього процесу в університеті.

3063. Современные информационные технологии в библиотеке высшего учебного заведения

А.В. Силуянов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді охарактеризовані сучасні методи авторизації на базі електронного ключа, що впроваджено в бібліотеці МАТІ - "Російського Державного Технологічного Університету". У цьому аспекті розглядаються такі процеси роботи бібліотеки, як видача книжок, замовлення и бронювання книжок. Також описані деякі проблеми, які виникали в процесі впровадження системи вексплуатацію, та їхнє вирішення.До того ж, зазначені деякі факти по оптимізації процесу видачі книжок за допомогою кишенькових ПК та використанню інтелектуальних полиць.

3064. Современные информационные технологии в крупной библиотеке

Б.С. Елепов, С.Р. Баженов, Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются внедрение и использование современных технологий для информационного обеспечения на опыте ГПНТБ СО РАН. Описываются распределенные электронные информационные ресурсы и способы доступа ученых Сибирского отделения РАН к имеющейся информации.

3065. Современные информационные технологии как инструмент формирования имиджа организации

Ю.А. Акиндинова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3066. Современные методы идентификации изданий и пользователей в автоматизированных библиотечных системах

Р.В. Агриков, Д.А. Каплунов, К.Э. Ловцкий — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання використання радіочастотної ідентифікації - RFID (Radio Frequency Identification) для ідентифікації об'єктів зберігання в бібліотеці.

3067. Современные направления библиотечно-информационного обслуживания потребителей деловой информации

Н.В Новикова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 139-145. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

3068. Современные направления развития и применения классификационных систем в России

Е.М. Зайцева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматривается проблема развития ББК. Анализируются вопросы применения УДК в научно-технических библиотеках и информационных центрах России. Характеризуется база данных УДК, созданная в ГПНТБ России в соответствии с готовящимся новым 4-ым русским изданием УДК. Обсуждается состояние работ по подготовке русского перевода Десятичной классификации Дьюи (ДКД), а также опыт и возможности применения ДКД в российских библиотеках.

3069. Современные организационные формы научных исследований и их информационное обеспечение в ИФП СО РАН

Н.Н. Шабурова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

На початку 90-х рр. в Російській Федерації з'явилися нові форми фінансової підтримки наукових досліджень: система державних наукових фондів, благодійні фонди, різноманітні державні та регіональні програми. Інвестиції у формі грантів РФФД, INTAS та СВ РАН, держконтрактів, федеральних цільових програм, госпдоговорів, інтеграційних проектів та ін. вирішують завдання додаткової підтримки пріоритетних наукових досліджень та їх науково-освітніх та прикладних аспектів. У доповіді на основі аналізу наукового звіту за 2003 р. та статистичних даних про 230 наукових співробітників Інституту фізики напівпровідників СВ РАН подано результати подано результати порівняльного вивчення потреби інформаційного забезпечення наукових досліджень у залежності від їх організаційної форми. Розроблена анкета для опитування експертів, зкожного виду проекту, допомогла зрозуміти зміст та інформаційну специфіку сучасних організаційних форм і виробити спільні підходи до їх інформаційного забезпечення.

3070. Современные принципы организации краткосрочного обучения преподавателей библиотечных дисциплин

Н.В. Жадько — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Интенсивное развитие информационно - библиотечной профессии и изменение ситуации на библиотечных факультетах Вузов России и СНГ определили новые требования к базовой подготовке специалистов, а также запросы руководителей библиотек и библиотекарей практиков на постоянное повышение своей профессиональной квалификации. В ответ на возникающие новые запросы на образование многие Вузы культуры и региональные тренинг центры, действующие на базе библиотек, активизируют деятельность по формированию комплексной инфраструктуры непрерывной подготовки библиотечных специалистов. Однако, как показала практика, большинство специалистов - преподавателей испытывают недостаток знаний и практических навыков в области современных методов организации и проведения занятий. Поэтому важную роль играет организация процессов переподготовки преподавателей библиотечных дисциплин, особенно по вопросам методики организации учебного процесса, использования новых технологий и подготовки современных методических и дидактических материалов. Целью проекта стало усиление ресурсного потенциала библиотечных факультетов Вузов России и СНГ в рамках создания и апробации модели краткосрочного переобучения и повышения квалификации молодых преподавателей библиотечных дисциплин. Выбор модели Летней школы" позволяет сочетать различные формы интенсивного обучения. К отличительным показателям целевого, проблемно ориентированного и тесно связанного с современным состоянием библиотечной практики учебного процесса следует отнести : вовлеченность участников обучения в процессы выработки и принятия решений, анализа практической и учебной ситуаций.Программа "Летней библиотечной школы" включает различные формы проведения занятий: "открытые лекции" российских и зарубежных специалистов, рабочие встречи с руководителями библиотек, а также специальные тематические семинары по вопросам эффективной организации учебного процесса и подготовки современного учебного текста. По условиям участия в "Летней библиотечной школе" все стажеры предоставляют свои собственные учебные курсы, разработки и материалы к ним, а затем в процессе обучения участники и эксперты анализируют учебные тексты, которые будут изданы с комментариями и примечаниями по окончании "Летней библиотечной школы". "Летняя библиотечная школа" является первым экспериментальным учебным проектом , восполняет отсутствие специализированной площадки подготовки и переподготовки русскоязычных преподавателей библиотечных дисциплин России и СНГ и в первую очередь ориентирована на активное вовлечение специалистов в процессы освоения и разработки новых стандартов, новых требований к профессиональному библиотечному образованию.

3071. Современные принципы хранения и распространения архивной информации

Г.З. Залаев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 142-143. — рус.

Досвід роботи Російського державного архіву науково-технічної документації по створенню повнотекстових страхових копій на оптичному диску, вибору формату архівної інформації на оптичному диску та принципів побудови системи пошуку в масиві оцифрованих документів.

3072. Современные приоритеты и возможности комплектования университетской библиотеки

О.Д. Опарина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе охарактеризована система книготорговых библиографических изданий и их использование в формировании библиотечных фондов. Предложены пути компьютеризации этого процесса.

3073. Современные пробелы предоставления библиотекам сопутствующих услуг, товаров и оборудования

В.В. Трифонов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про послуги, які надає Центральний колектор бібліотек з постачання бібліотечної друкованої техніки, спеціалізованому обладнанню та іншим засобам оргтехніки

3074. Современные проблемы подготовки библиотечно-библиографических кадров в вузах культуры

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются различные аспекты подготовки и переподготовки специалистов: расширение спектра подготовки студентов библиотечных вузов, коммерциализации образовательной системы, обучение новейшими информационными технологиями, усиление психолого-педагогической подготовки, преемственность библиотечного образования. Утверждается также, что переподготовка библиотекарей не может осуществляться без вуза.

3075. Современные проблемы развития системы МБА в Латвии

О. Кудрова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 742-745. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Аналізуються основні зміни і напрями розвитку системи МБА Латвії за період з 1991 року дотепер. Сучасні інформаційні технології і телекомунікації відкрили бібліотекам нові можливості, але їх впровадження та використання стримувалося децентралізацією бібліотек країни. Усвідомлення необхідності об'єднання в єдину бібліотечну мережу сприяло заснуванню Асоціації академічних бібліотек Латвії і створенню на її базі Консорціуму інформаційної мережі бібліотек. Розробка і наступна реалізація Консорціумом державних програм розвитку бібліотек - LATLIBNET і VVBISA дозволять створити єдину державну інформаційну систему бібліотек, вирішити питання міжбібліотечного співробітництва, що й забезпечить ефективне функціонування системи МБА.

3076. Современные проблемы разработки и внедрения автоматизированных библиотечно-информационных систем: системный подход и оценка программного окружения

Б.И. Маршак Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 69-72. — рус.

Активне поширення в бібліотеках Росії та інших країн колишнього СРСР комп'ютерних технологій природньо привів до широкого впровадження в них систем автоматизації бібліотек. Сучасний стан справ у цій галузі діяльності бібліотек розглядається в доповіді.

3077. Современные тенденции в автоматизации библиотечно-информационных технологий

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Определяются главные тенденции развития автоматизированных библиотечно-информационных технологий на современном этапе. Выделяются такие основополагающие аспекты как информационное общество, корпоративность библиотечных технологий, двойственность информационно-библиографической среды, превращение библиотеки в центры информационных электронных ресурсов, электронные библиотеки и др. Предложен ряд рекомендаций.

3078. Современные тенденции в комплектовании фондов РГБ иностранными документами

Г.М. Круглик — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе предпринята попытка анализа изменений, происшедших в 90-е гг. в сравнении с 70-ми и 80-ми гг. в формировании фондов Российской государственной библиотеки (РГБ) иностранными документами. Работа написана на основе изучения руководящих документов библиотеки, статистических данных Отдела комплектования иностранной литературой РГБ, материалов Б.П.Каневского, Г.И.Вербовой и Т.В.Ершовой.

3079. Современные тенденции международного книгообмена в ЦНБ НАН Беларуси

Г.С. Хренова, О.Г. Парникель Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 172-184. — Библиогр.: 14 назв. — рус.

Рассмотрен опыт работы по международному книгообмену в ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси и проблемам, которые возникают на современном этапе. Несмотря на то, что прослеживается общемировая тенденция уменьшения доли книгообмена в комплектовании фондов библиотек иностранными документами, он остается приоритетным источником комплектования. С целью уточнения соответствия репертуара иностранных периодических изданий, получаемых по МКО, научным и информационным потребностям пользователей ЦНБ НАН Беларуси, а также рационального распределения финансовых средств сотрудниками библиотеки проведено исследование интенсивности использования иностранных периодических изданий, получаемых по международному книгообмену. Результаты НИР позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего развития МКО, так как он продолжает оставаться экономически выгодным и является важным и перспективным источником комплектования фондов библиотеки зарубежной литературой.

3080. Современные тенденции обучения персонала в регионах

Н.В. Жадько, М.А. Чуркина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 339-340. — рус.

Розглядаються фактори, що визначають завдання і сучасний стан навчання персоналу в регіонах РФ, і серед них вплив радянського досвіду роботи управлінських і освітніх моделей і привнесених зарубіжних моделей. Поряд з цим детально розглядаються організаційні і змістовні завдання та проблеми навчання і розвитку персоналу в регіонах РФ за результатами тренінг-семінарів, проведених НЦ "Школа Рудоміно" ВДБІЛ і ЦПГТ у 2000-2002р.