LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 160 із 205

3181. Сотрудничество библиотек с подписными агентствами: новые формы

Л.А. Мухин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается опыт сотрудничества агентства, выполняющего подписку и доставку изданий и предоставляющего широкий спектр дополнительных услуг по поиску литературы по заказу, предоставления планов выпуска издательствами и редакциями, организующего дозаксу или восстановление утерянных изданий. Представлена подробная информация о подписных каталогах периодических изданий и перечень предложений по различным направлениям сотрудничества.

3182. Сотрудничество библиотек с субъектами книжного рынка: инновационные изменения

Л.С. Беркутова, С.Б. Голубцов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 663-666. — рус.

Аналізується взаємодія між бібліотеками і книготорговельними організаціями. Намічаються основні напрямки взаємодії: обмін бібліографічними записами, проведення спільних маркетингових досліджень, реалізація рекламних кампаній. У перспективі співробітництво бібліотек і книготорговельних організацій дозволить успішно застосовувати схеми електронної комерції для більш ефективного обслуговування користувачів.

3183. Сотрудничество в научно-технической и технологической сфере

З. Махуля Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 82-84. — рус.

Повідомляється про Угоду, укладену між Польщею, Республікою Бєларусь, Російською Федерацією та Україною про науково-технічне співробітництво, яка має сприяти підвищенню ефективності використання науково-технічних досягнень і їх впровадженню в економіку країн-учасниць Угоди. Висловлюється думка польської сторони про необхідність вирішення ряду проблем для розвитку інноваційного потенціалу. Викладається основна мета інноваційної політики Польщі, перераховуються завдання, вирішити які необхідно для досягнення цієї мети, розглядаються переваги економіки, котрі потрібно використати для вирішення цих завдань, і фактори, які необхідно враховувати. Стверджується, що поставлені мета, завдання підвищення інноваційної активності і методи їх вирішення мають супроводжуватися стратегіями інноваційного розвитку міждержавної інноваційної політики країн ЕС.

3184. Сохранение библиотечных фондов Мурманской области: состояние, проблемы и перспективы

С.А. Медникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 509-513. — рус.

Розглянуто регіональні аспекти збереження бібліотечних фондів Мурманської області. Відмічається оптимізація діяльності із збереження бібліотечних фондів, у першу чергу, головної центральної бібліотеки регіону - Мурманської державної обласної універсальної наукової бібліотеки, що відображено як у конкретних справах і заходах у цьому напрямі, так і у виробленні стратегії діяльності, програмних методів, визначенні пріоритетів і перспектив у справі збереження бібліотечних фондів краю. У доповіді підкреслюється визначальна роль Національної програми збереження бібліотечних фондів РФ і Федеральної цільової програми "Культура Росії" (2001-2005 р.) в активізації діяльності МДОУНБ у сфері збереження бібліотечних фондів Мурманської області.

3185. Сохранение знаний в библиотеках: опыт БАН

В.П. Леонов Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 147-155. — рус.

3186. Сохранение и спасение книжных фондов в годы Великой Отечественной войны

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 20 назв. — рус.

Детальна розповідь про заходи по рятуванню книжкових фондів, забезпечення зберігання будівель та обладнання бібліотек.

3187. Сохранение электронных ресурсов по культурному наследию в музеях и библиотеках: общее и специфическое

Л.Я. Ноль Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 351-353. — рус.

Обговорюється проблема діяльності інформаційної установи з позиції спільних та специфічних рис у діяльності бібліотек і музеїв з формування і збереження інформаційного ресурсу в електронному вигляді. Актуальність питання підтверджується увагою, приділеною проблемі цифрової спадщини програмою ЮНЕСКО "Інформація для всіх". Перераховуються умови, які необхідно виконати для створення інформаційного ресурсу, та типові проектні рішення автоматизованих інформаційних систем для створення, збереження та використання даних про культурну спадщину. Аналізуються різні позиції в процесі інтеграції культурних ресурсів. Висловлюється думка про необхідність тісних партнерських відносин між музейними та бібліотечними асоціаціями.

3188. Сохранность документов - ответственность перед будущим

О.И. Перминова, Т.В. Ершова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматривается как перспективная, так и ретроспективная сохранность фондов. Анализируется работа Научно-исследовательского центра консервации и реставрации документов.

3189. Сохранность документов на традиционных носителях

Т.А. Семенова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируются проблемы сохранности документов на традиционных носителях в условиях развития электронно-вычислительной техники. Излагаются основные принципы программы сохранности и доступности документов. Затрагиваются проблемы реставрации и перечислены некоторые подходы для решения этой проблемы. Рассказывается об опыте работы школы реставрации книг и рукописей.

3190. Сохранность и исследования материалов библиотечных и музейных памятников

М.В. Юсупова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены причины и необходимость проведения материаловедческих исследований для обеспечения сохранности библиотечных и музейных памятников. Связь исследований и сохранности показана на примерах трех уникальных памятников: рукописи на пергамене XIIYв., рукописи на бумаге XY в. и кожаной археологической одежды I-II вв.

3191. Сохранность письменного и печатного наследия - неотьемлемая часть деятельности библиотек

А.И. Черняева Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 125-128. — рус.

3192. Сохранность репродуцированного фонда Кузбасса

Т.В. Ветошкина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Проблема сохранения библиотечных фондов актуальна во всех библиотеках всех стран мира. Особенную остроту эта проблема приобретает в тех библиотеках, в которых хранятся и активно используются документы на нетрадиционных носителях, так как это направление никогда не было приоритетным в библиотечной работе специальных библиотек для незрячих. Основной миссией нашей библиотеки является предоставление доступа к информации инвалидам по зрению. Одна из наших задач - это наиболее полное обеспечение незрячих читателей репродуцированными изданиями. Следовательно, перед библиотекой стоит задача сохранить и сделать более доступными для инвалидов Кемеровской области, а в дальнейшем и для инвалидов России репродуцированные книги краеведческого содержания. Для достижения этой цели библиотека разработала план по сохранности фонда репродуцированных изданий. В 1988 году был создан резервный фонд озвученных книг. В 1995 году при библиотеке была открыта студия звукозаписи, в которой записываются книги на магнитные носители. В 1997 году было полностью отремонтировано хранилище брайлевских книг. В 1999 году был разработан "План мероприятий по сохранности библиотечного фонда на 2000-2003 годы". В 2000 году библиотека получила грант от Института "Открытое общество" на осуществление проекта по сохранности репродуцированного фонда. Мы уверены, что после создания оптимальных условий хранения репродуцированных книг инвалиды по зрению и инвалиды других категорий смогут наиболее полно удовлетворять свои информационные потребности.

3193. Сохранность фондов Санкт-Петербургской Государственной Театральной библиотеки: проблемы и решения

Е.Г. Погосова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

СПбТБ - одно из старейших фондохранилищ России - основана в 1756 году вместе с первым профессиональным русским театром. В Отделе редкой книги, рукописно-архивных и изобразительных материалов хранятся наиболее значительные собрания и коллекции Библиотеки. Для обеспечения сохранности фондов традиционно применялось микрофильмирование часто используемых документов, создание страховых фотокопий архивных материалов, лечение бумаги и реставрация кожаных переплетов. С развитием компьютерной техники возникли новые возможности, применяемые в СПбТБ: созданы графические БД "Художник", "Архив М.М.Фокина", мультимедийные программы "Сто лет французской моды", "Военный костюм", страховые копии эскизов театральных художников на носителях типа C D-ROM. Для создания копий документов, заменяющих подлинники на выставках, применяются распечатки на цветном принтере с электронных страховых копий. Привлечение средств из внебюджетных фондов, помимо государственного финансирования, позволяет вести более активную работу по сохранению нашего театрального наследия.

3194. Сохраняя традиции, искать новое

А.И. Шевченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 740-743. — рус.

Объясняется суть и задачи маркетинга библиографической продукции и услуг, предоставляемых в целях удовлетворения информационных потребностей и производства продукции, ориентированной на определенные группы пользователей и отвечающей насущным потребностям общества. Анализируется состояние информационного рынка Восточного административного округа. На основе анализа определены приоритетные направления в библиографическом обслуживании. Подчеркивается необходимость использования возможностей компьютерной технологии и Интернет.

3195. Социальная значимость библиотеки медицинского профиля в корпорации библиотечных систем

В.А. Анохин, В.Ф. Зискин, О.В. Тимуца Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 935-937. — рус.

Висвітлюється досвід роботи наукової бібліотеки Казанського державного медичного університету по інтеграції в корпорацію, створювану провідними бібліотеками міста.

3196. Социальная работа библиотек

Т.Н. Тетерина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3197. Социальная роль специальных библиотек для слепых в поддержке образования незрячих в России

А.Д. Макеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 921-922. — рус.

Висвітлюється робота спеціальних бібліотек для сліпих у Росії. Розглядаються проблеми, що стоять перед бібліотеками. Підкреслюється соціальна роль, яку відіграють спецбібліотеки у наданні допомоги інвалідам за зором.

3198. Социально-культурные и просветительские идеи и деятельность декабристов в Сибири

С.К. Филиппова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3199. Социально-психологический подход к изучению читателей

Г.К. Олзоева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3200. Социальное воздействие электронных библиотек

А.И. Земсков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.