LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 161 із 205

3201. Социальное партнерство музейной библиотеки в предоставлении информационных услуг людям с ограниченными возможностями

И.А. Тимашева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 307-308. — рус.

Представлено досвід роботи Самарського обласного історико-краєзнавчого музею ім. П. В. Алабіна по обслуговуванню відвідувачів з обмеженими можливостями.

3202. Социальный проект "Детям - безграничные возможности"

[Электронный ресурс] Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 21-22. — рус.

Подано проект, розроблений Центральною дитячою бібліотекою ім. А.Гайдара "Детям - безграничные возможности". Розглянуто ціль та напрямки проекту.

3203. Социокультурные характеристики компьютерного общения и направления подготовки специалистов культурологического профиля

Ю.В. Китов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассмотрены принципы и способы компьютерной коммуникации. Большое внимание уделено социальным и культурным аспектам компьютерного общения. Предлагаются программные направления культурологического образования с учетом специфики компьютерного общения.

3204. Социологические исследования в библиотеке: актуальность и перспективы

М.Г. Алейник; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3205. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах

Автореф. дис... д-ра пед. наук07.00.08 Л.Г. Петрова; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 45 с. — укp.

Досліджено процес становлення і розвитку соціально-економічних аспектів діяльності бібліотек України за умов демократизації, інформатизації та переходу до ринкової економіки. Проаналізовано науково-теоретичні підходи до економічної діяльності бібліотек, упорядковано та доповнено термінологічну систему предметної сфери. Висвітлено процес формування нормативно-правової бази бібліотечної сфери й утворення багатоканальної системи фінансування українських бібліотек на основі зарубіжного досвіду. Визначено періодизацію розвитку бібліотеки як суб'єкта соціально-економічних трансформацій. Розглянуто особливості організації діяльності бібліотеки як суб'єкта господарювання та вивчено динаміку змін системи управління бібліотеками у процесі адаптації до ринкових взаємодій. Обгрунтовано концепцію соціально-економічного розвитку бібліотеки, яка базується на розробці моделі сучасної бібліотеки, зорієнтованої на активне входження в ринкові взаємодії. Наведено програму реалізації концепції соціально-економічного розвитку бібліотеки, що сприяє зростанню її суспільної ролі та утвердженню як важливої інформаційної інтелектуально-виробничої системи у контексті розбудови інформаційного суспільства та національної економіки.

3206. Соціально-професійна структура наукової бібліотеки: тенденції змін

О. Воскобойнікова-Гузєва Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 12-17. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Досліджено залежність соціально-професійної складової від трансформації організаційно-функціональної структури наукової бібліотеки. Визначено коло зовнішніх і внутрішніх чинників, що за умов інформатизації суспільства впливають на розвиток професійно-кваліфікаційної та посадової структури наукової бібліотеки, охарактеризовано соціальні рівні бібліотечно-інформаційної діяльності. Доведено, що вивчення впливу інформатизації на кадрові зміни у наукових бібліотеках має стати самостійним напрямом кадрового менеджменту галузі, а також спеціального бібліотекознавчого дослідження.

3207. Спасет ли красота мир? (некоторые итоги изучения ценностных ориентаций постсоветского гуманитарного студенчества)

А.В. Соколов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 405-408. — рус.

Гуманітарній інтелігенції належить вирішальна роль в подоланні екологічної кризи і загроз глобалізму, викликаних розгулом аморального егоїзму. Дослідження ціннісних орієнтацій гуманітарного студентства ряду петербурзьких вузів показало, що активними альтруїстами є 10-15%; егоцентристами - носіями ринкової психології - 40-45%; конформістами - виконавцями - 45-50%. Для маси студентів характерні: релігійна індиферентність, понижена етична вимогливість, слабка гуманітарна підготовка. Причина цього - в несприятливих економічних умовах, які змушують половину студентів шукати заробіток. Студенти політично пасивно, але не позбавлені патріотичних почуттів, хоча 30% - потенційні емігранти. Висновок: Краса повинна врятувати світ, але спасіння нам не гарантовано.

3208. Спецвиди технічних документів: книгознавчий та бібліографічний аспекти

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Людмила Петрівна Пасічник; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

3209. Специализированное оборудование и решения компании ЗАО "ПроСофт-М" для задач ввода и архивации документов

А.В. Козырев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячена огляду спеціалізованої техніки, що призначена для завдань сканування, мікрофільмування і збереження даних, а також досвіду компанії в області реалізації проектів з даної тематики. В цій області компанія працює вже більше 10 років, протягом яких дане обладнання відмінно зарекомендувало себе в багатьох серйозних і масштабних проектах. Спектр обладнання, що пропонує компанія, включає високошвидкісні сканери розшитих документів, книжкові планетарні сканери, комплекси для високоякісного сканування, сканери мікроформ, архівні накопичувачі та ін.

3210. Специализированные библиотеки для слепых и общественные организации незрячих специалистов: перспективы и проблемы сотрудничества

И.Н. Зарубина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

The paper highlights the role of specialized libraries for the blind as cultural and information centers in modern socio-economic conditions, the new access opportunities that blind users have thanks to the latest computer technologies. Described is the role of public organizations in creation of jobs for visually impaired people on the basis of libraries and the advanced tools of access to information. Discussed are the functions and tasks of libraries and public organizations.

3211. Специалист информационного сервиса: проблемы и пути развития профессии

Т.А. Хлань Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 397-400. — рус.

Розглянуто питання підвищення кваліфікації бібліотечних спеціалістів Миколаївського регіону. Представлено практичний досвід організації безперервної освіти, роботи тренінг-центру обласної бібліотеки ім. О. Гмирьова, фокус-групи у сфері нових інформаційних технологій.

3212. Специальное библиотековедение: силуэт на фоне отечественной библиотечной науки

Т.Ф. Каратыгина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

На рівні уявлень розкрито сутність спеціального бібліотекознавства: його об'єкт, предмет, завдання; зроблено спробу виділити актуальні проблеми, що вимагають вирішення на сучасному етапі. Узаключній частині йдеться про внесок Конференції "Крим" у розробку загальнотеоретичних питаньспеціального бібліотекознавства, зроблено акцент на пленарних доповідях професора Я. Л. Шрайберга.

3213. Специальность "Менеджемент информации и информационных систем" в Китае

Ван Иншэн; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3214. Специальные библиотеки для слепых, как центры информации, образования, реабилитации и досуга для инвалидов: основные функции, социальные ориентиры

И.А. Стаугис — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Анализируется современное состояние специальных библиотек для слепых в условиях новой экономической ситуации. Обосновывается необходимость создания центров информации, образования, реабилитации и досуга для инвалидов на базе специальных библиотек. Рассматриваются информационные ресурсы центров и возможности применения новейших технологий.

3215. Специальные виды документов в Тверской областной специальной библиотеке для слепых в электронном корпоративном каталоге Тверских библиотек

Г.В. Годшибякина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Описаны особенности ведения электронного каталога для слепых, подготовки для них специализированных изданий, в том числе "говорящих" книг. Рассказано об обучении незрячих пользователей работе на компьютере.

3216. Специфика библиографического производства в Национальной библиотеке в начале XXI века

А.В. Теплицкая; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3217. Специфика библиотек для детей в освоении электронной среды

Е.В. Стрелкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 896-900. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто нові якості професійної діяльності на сучасному етапі інформатизації; можливості використання лінгвістичного забезпечення як засобу підтримки дітей в читацькому розвитку і реалізації права на інформацію; універсальні послуги в електронному середовищі та організація обслуговування віддалених користувачів в умовах обмеженої технічної оснащеності.

3218. Специфика научно-информационного обеспечения исследовательских процессов в области наук о Земле

В.В. Лучанская, Б.О. Шкандрий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Научно-информационное обеспечение исследовательских процессов в геологии имеет свою специфику - чрезвычайно широкий спектр дисциплин, по которым научно-техническая библиотека института содержит информацию. В развивающихся рыночных отношениях необходимо переходить на новую форму обслуживания потребителей - электронное обеспечение информационного контакта, что значительно сократит сроки и увеличит число потребителей научно-исследовательских разработок института.

3219. Специфика подготовки иностранных специалистов (На примере Московского государственного университета культуры и искусств)

Ю.М. Аванесов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 342-344. — рус.

Висвітлюється досвід роботи МДУКМ по підготовці фахівців з зарубіжних країн. Детально розглядається структура підготовки; головні завдання, що стоять перед навчальним закладом у процесі підготовки іноземних фахівців. Підкреслено, що навчання іноземнихгромадян здійснюється на державній та еквівалентній основах, з виплатою стипендій і медичним обслуговуванням. Відмічено тенденцію до зниження чисельності іноземних учнів і розглянуто її причини.

3220. Специфика профориентационной работы в библиотеке

Г.М. Дудукалова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1106-1109. — рус.

Специфічною особливістю профорієнтаційної роботи у бібліотеці є збір і доведення до користувача необхідної тематичної інформації. У доповіді висвітлюється діяльність Центру професійної орієнтації МУ "Няганська бібліотечно-інформаційна система" за такими напрямками: послідовне підвищення інформованості старшокласників та їхніх батьків про різні професії, організація інформаційного простору, що дозволяє одержати максимум відомостей про світ професій, їх ринок у регіоні, забезпечення повного й оперативного задоволення профорієнтаційних потреб випускників і безробітного населення.