LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 163 із 205

3241. Сравнительное исследование бумаги ксерокопий разрушающими и оптико-электронными методами

С.А. Добрусина, Н.И Подгорная, Д.О. Цыпкин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 361-367. — рус.

У Федеральному центрі консервації бібліотечних фондів спільно з Лабораторією кодикологічних досліджень і науково-технічної експертизи документів Відділу рукописів РНБ досліджено властивості паперу ксерокопій і комплексу папір ксерокопії

3242. Сравнительный анализ книжного рынка и поступления обязательных экземпляров книг и брошюр в Российскую книжную палату

Е.Б. Ногина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 670. — рус.

Розглядаються результати аналізу бази даних книжкового ринку і бази обов'язкових примірників книг, що надходять у РКП.

3243. Сравнительный анализ Web-ориентированных систем для обработки библиографической НТИ

Б.С. Елепов, Н.А. Малицкий, Н.А. Мазов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 248-251. — рус.

На сьогодні технологію надання віддаленого доступу до інформаційних ресурсів на Web можна вважати сформованою. Це твердження також справедливе і по відношенню до Web-інтерфейсів систем доступу до бібліографічних ресурсів. У даній доповіді зроблено огляд ряду найбільших інформаційно-пошукових систем для бібліографічних ресурсів на Web і подано їх порівняльний аналіз, що дозволяє виявити найбільш характерні принципи побудови систем доступу до бібліографічних ресурсів на Web. Отримана в результаті аналізу інформація може використовуватися при проектуванні і реалізації систем подібного класу.

3244. Средние таблицы Библиотечно-библиографической классификации. Анализ содержания и структуры

О.А. Иванова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 369-373. — рус.

Подано характеристику нових Середніх таблиць Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Перший випуск видання опубліковано на початку 2002 р. Видання планується у 8 випусках і буде здійснено в найближчі п'ять років. Паралельно готуються відповідні фрагменти скорочених таблиць, що прийдуть на зміну застосовуваним сьогодні в публічних бібліотеках Росії. Розглядається структура видання в цілому, система індексації, комбінаційні можливості. Детально описано зміст першого випуску, до складу якого ввійшли розділи соціальних наук у цілому, суспільствознавства, соціальної філософії, соціології, статистики, демографії, соціального керування, історичних наук, у тому числі археології та етнології.

3245. Средние таблицы Библиотечно-библиографической классификации. Новый шаг в развитии национальной классификационной системы России

Н.Н. Голоднова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 531-534. — рус.

Пропонується характеристика нового багатотомного видання таблиць ББК, що намічається на 2001-2005 рр. Розкрито змістовні і структурні особливості середніх таблиць, що мають широке призначення. Більш детально висвітлено принципові зміни у першому з підготовлених до публікації томів, який охоплює класи "Суспільні науки в цілому. Соціальна філософія. Соціологія. Історія. Історичні науки".

3246. Стабильность высшего библиотечного образования как залог развития профессии в информационном обществе

Ю.П. Мелентьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Затрачиваются проблемы библиотечного образования в условиях внедрения новейших компьютерных технологий. Подчеркивается необходимость подготовки специалистов с учетом овладения новыми информационными и социальными технологиями.

3248. Стан спортивного інформаційного простору: Доступність ресурсів

І. Свістельник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 3. — С. 16-21. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Розглянуто стан інформаційного простору спортивної науки, інформаційні можливості використання мережі Iнтернет у традиційній бібліотечно-інформаційній практиці.

3249. Стан та перспективи розвитку бібліотечної термінології

Г. Солоіденко Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 31-36. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Висвітлено особливості термінологічних словників з бібліотечної справи та суміжних галузей знань, виданих за останні десять років. Проаналізовано стан розробки бібліотечної термінології. Розглянуто правові та організаційні засади розвитку даної термінологічної системи в електронному середовищі. Показано роль Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського у вирішенні даного питання.

3250. Стан та перспективи розвитку Веб-порталу "Наука України"

Т.В. Симоненко Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 151-153 — укp.

В умовах переходу до інформаційного суспільства незмірно зростає роль науково-інформаційної діяльності. Для установ НАН України розвиток цього виду діяльності означає підвищення ефективності праці науковців через можливості інтенсивного обміну, доступу до електронних інформаційних ресурсів, розвинених форм міжнародної наукової співпраці, дистанційної освіти і підвищення кваліфікації тощо.

3251. Стандарт и творчество в процессе профессиональной подготовки библиотекарей в вузе культуры

В.И. Черниченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 323-325. — рус.

Аналізуються проблеми співвідношення стандарту і творчості, стандарту та академічних свобод у процесі підготовки фахівців для роботи з читачами бібліотек у вузах культури і мистецтв. Наводяться приклади застосування творчих і педагогічних завдань з метою уникнення антагонізму між стандартом і творчістю.

3252. Стандарти СІБВС та інформаційні технології і комунікації Росії: огляд

В. Корнієнко Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 25-29. — укp.

Розглянуто позитивні чинники у розвитку стандартизації в СІБВС (системі інформаційної, бібліотечної та видавничої справи) Російської Федерації, наукові дослідження і розробки науково-технічної документації, що сприяють прискоренню створення та впровадженню нових інформаційно-бібліотечних технологій.

3253. Стандартизация библиотечно-информационного обслуживания в Республике Беларусь

Р.С. Мотульский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Впервые за всю историю развития библиотечно-информационного образования в Республике Беларусь сотрудниками факультета библиотечно-информационных систем в этом году подготовлен образовательный стандарт по специальности "библиотековедение и библиографоведение".Главной целью стандартизации высшего библиотечно-информационного образования является повышение качества образования и конкурентоспособности выпускников на рынке труда.Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:- установить конечные требования к выпускникам;- определить оптимальный перечень дисциплин и требований к их содержанию;- определить объективную оценку качества обучения, знаний умений и навыков выпускников; - определить оптимальные требования к персоналу и МТБ учебного процесса.Реализация положений данного стандарта позволит обеспечить билиотечно-информационные учреждения республики высококвалифицированными специалистами,владеющими необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками для работы в новых социально-экономических и технологических условиях.

3254. Стандартизация как форма регулирования процессов и результатов деятельности во взаимоотношениях субъектов книжного дела с библиотеками

Л.В. Веденьева, Т.Н. Симагина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 628-632. — рус.

Розглядаються проблеми взаємодії видавництв, підприємств книжкової торгівлі і бібліотек та обгрунтовуються можливі напрямки оптимізації їх взаємозв'язків за допомогою стандартизації інформаційних та інших відносин між суб'єктами книжкового ринку і бібліотеками. При цьому забезпечується: наближення статусу вітчизняних і міжнародних стандартів у сфері інформаційного обміну даними; уніфікація методології та організації робіт по стандартизації; удосконалювання фонду вітчизняних нормативних документів з стандартизації у книжковій і бібліотечній справі; уніфікація класифікації і кодування друкованої продукції; єдність понятійного і термінологічного апарата, застосовуваного суб'єктами книжкової справи у взаємодії з бібліотеками та органами державного управління всіх рівнів; розвиток інформаційних технологій.

3255. Стандартизация профессиональной терминологии субъектов информационного пространства: состояние, перспективы развития

[Электронный ресурс] — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Доповідь підготована на основі аналізу термінологічних стандартів та довідників (з 1970 р. ) вгалузі архівної, бібліотечної, музейної справи, науково-інформаційної та бібліографічної діяльностідля визначення загального та специфічного у складі термінів та підходів до створення їх дефініцій. Мета аналізу - визначити рівень інтеграції професійної термінології як основи для спільної роботив умовах єдиного інформаційного простору, виробити рекомендації зі створення єдиної терміносистеми у сфері документальних комунікацій.

3256. Стандартизация средств межбиблиотечного обмена документами на основе электронных технологий

В.П. Захаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы, встающие перед библиотеками при обмене электронными документами. Описывается опыт внедрения системы электронной доставки документов (ЭДД) в единой централизованной сети БАН.

3257. Стандарты библиотечных информационных систем: традиции и перспективы

О.В. Баранова, О.Г. Бунтова, Д.А. Каплунов, И.Г. Лисьих, К.Э. Ловцкий, О.Н. Мансурова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 383-388. — рус.

Пропонується технологічна схема ефективної обробки бібліографічних записів, що зберігає сумісність електронного каталога з базовим комунікативним форматом MARC. Схему побудовано на базі XML-технологій.

3258. Становление вузовского курса "Библиотечный фонд"

Ю.Н. Столяров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У СРСР розробка вузівських навчальних курсів почалась у Московському бібліотечному інституті, який був створений у 1930 р. Курс "Бібліотечний фонд" формувався поступово: розділ "Комплектування" першопочатково був об'єднаний з розділом "Бібліографія", а "Організація фондів" з "Бібліотечними каталогами". Інтегрований курс "Бібліотечний фонд" виник тільки в середині 1960-х рр. Великий внесок у його розвиток зробили В. Н. Денисьєв, О. С. Чубар'ян і особливо Ю. В. Григор'єв.

3259. Становление и развитие Крымско-татарских библиотек в Крыму: проблемы и перспективы

А.Р. Эмиров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Presented is the history of Crimea-Tartar libraries. Suggested are the concrete activities for developing library services for Tartar users.

3260. Становление Информационного общества: инновационная деятельность регионального вуза культуры и искусств

Е.Л. Кудрина, Н.И. Гендина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 444-448. — рус.

У доповіді дається характеристика міжнародної Програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх", спрямованої на розвиток міжнародного і регіонального співробітництва з метою будівництва правового і вільного інформаційного суспільства. Розглядається інноваційна діяльність Кемеровської державної академії культури і мистецтв, пов'язана з створенням у її структурі науково-дослідного інституту інформаційних технологій соціальної сфери. Наводяться результати і перспективи досліджень по впровадженню нових інформаційнихтехнологій у соціально-культурній сфері і підвищенню рівня інформаційної культури в регіоні.