LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 164 із 205

3261. Становление крымской библиографии и ее подвижники

А.А. Непомнящий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 820-823. — Библиогр.: 18 назв. — рус.

Розглядаються окремі етапи розвитку кримознавчих історико-бібліографічних досліджень і визначаються основні напрямки подальшого розвитку бібліографії: народознавство, історія і розвиток культурної справи, археологія та охорона пам'ятників

3262. Становлення та розвиток книготорговельної бібліографії в Україні (XVIII - XX cт.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.І. Загуменна; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Вперше в історичному контексті комплесно розглянуто процес становлення та розвитку книготорговельної бібліографії в Україні. Проаналізовано історіографію проблеми як сукупність питань генезису книготорговельної бібліографічної діяльності, що дало можливість визначити її основні поняття та суспільні функції, притаманні їй в різні історичні періоди. Визначено та обгрунтовано головні ознаки, тенденції й основні етапи розвитку книготорговельної бібліографії. Досліджено еволюцію структури та змістовного наповнення видавничої та книготорговельної бібліографічної продукції протягом досліджуваного періоду. Вивчено та узагальнено значний обсяг літератури та архівну джерельну базу, введено до наукового обігу значну кількість фактичних матеріалів і документів.

3263. Становлення та розвиток системи реферування української наукової літератури (1991-2000 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук 07.00.08 М.Б. Сорока. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці засад створення Національної системи реферування української літератури. На основі вивчення історії розвитку реферативної справи в світі та аналізу сучасного стану науково-інформаційної діяльності в державі розроблено українську модель побудови системи реферування наукових видань, в основу якої покладено поєднання принципів розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання потоку вітчизняних наукових видань суб'єктами системи документальних комунікацій з централізованим формуванням загальнодержавної реферативної бази даних і підтримкою багатоаспектного використання її інформаційних ресурсів. Розроблено методику аналітико-синтетичного опрацювання потоку вітчизняної наукової літератури з використанням ресурсозберігаючих комп’ютерних технологій її реалізації. Запропоновано архітектуру Національної системи реферування, визначено форматне та лінгвістичне забезпечення бази даних “Україніка наукова”. Результати теоретичних досліджень впроваджено в практику у вигляді загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова”, представленої на Web-сервері Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, та трьох галузевих серій Українського реферативного журналу “Джерело”.

3264. Стародруки та рідкісні видання XIX-XX ст.

Г. Ковальчук Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3265. Старые и новые методы сохранности и лечения фондовых материалов в ГЦММК им. М.И. Глинки

C.С. Мартынова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются различные подходы к сохранности фондов в Музее музыкальной культуры: от микрофильмирования - к использованию новых технологий, включающих создание страхового фонда наиболее ценных материалов на CD-дисках, применение сканированных лазерных копий в экспозиционно-выставочной работе. Рассказывается также о методике лечения и консервации фондовых материалов в бескислородной среде с применением специального аппарата.

3266. Статистические и аналитические возможности библиотеки будущего

С.Л. Рохварг — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються питання розвитку інформаційних систем, вимоги до них і їх можливості сьогодні. Формулюються принципи побудови інформаційної бібліотечної системи на прикладі інформаційної системи "Атлас". Робиться спроба спрогнозувати необхідні елементи систем для пошуку й обробки інформації майбутнього і закласти основи для цього розвитку в розробці системи вже сьогодні.

3267. Статут Української асоціації працівників бібліотек для дітей

Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 5-8. — укp.

Статут Української асоціації працівників бібліотек для дітей - офіційний документ, в якому висвітлено загальні положення, мету і завдання асоціації, напрями її діяльності. Визначено хто може бути членом Асоціації, їх права й обов'язки. Окреслено напрямки діяльності місцевих осередків.

3268. Створення електронних українсько-англійського та англо-українського словників ключових слів та виразів фундаментальної науки

Б.P. Кияк, Т.E. Соколовська, Н.Е. Соколовська Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 525-528. — укp.

У статті розглянуто проблеми створення термінологічних словників фундаментальної науки на основі великого масиву ключових слів та виразів, що використовувалися у проектах Державного фонду фундаментальних досліджень. Представлено електронні українсько-англійський та англо-український словники активної наукової лексики, відкриті для поповнення. Словники будуть розміщені на WEB-сторінці ДФФД.

3269. Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації

В. Радченко Бібл. вісн. — 2000. — N 3. — С. 2-6. — укp.

Проаналізовано особливості розвитку в Україні ринку інформаційної продукції, який складається з п'яти секторів, що відрізняються специфічним колом споживачів та домінуючими видами інформаційних послуг (ділової, правової, політико-аналітичної інформації, інформації для фахівців, споживацької інформації для населення). Розглянуто проблеми доступу вітчизняного користувача до світових інформаційних ресурсів. Висвітлено діяльність Київського державного центру науково-технічної та економічної інформації (КиївЦНТЕІ), що взяв на себе відповідальність за питання ліцензування та трансферу українських технологій до зарубіжних країн.

3270. Створення регіонального інформаційного порталу в мережі Інтернет та структурні зміни, що відбуваються в бібліотеці

Н.І. Морозова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 168-171. — укp.

Рассматривается вопрос о разработке проекта создания регионального информационного портала и как результат - создание службы информационно-библиотечного сервиса на базе ОУНБ им. Тимирязева. Анализируются цели и задачи службы, ее организационная структура.

3271. Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX - початок XXI ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Ірина Анатоліївна Павлуша; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

3273. Столкновение цивилизаций?

С. Хантингтон Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Статья директора Института стратегических исследований при Гарвардском университете С. Хантингтона "The Clash of Civilizations?" (1993 г.) — одна из наиболее цитируемых в политологии. В ней выстраиваются подходы к теорию мировой политики после холодной войны. К чему приведет новая фаза мирового развития, когда усиливается взаимодействие между различными цивилизациями и одновременно углубляются различия между ними? На этот вопрос автор не дает ответа, но террористические акты в Америке 11 сентября 2001 г. и последовавшие за ними события свидетельствуют об исключительной актуальности поднятых проблем.

3274. Страны СНГ: социально-экономические итоги десятилетия

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

3275. Стратегическая миссия университетской электронной библиотеки в условиях корпоративного информационного образовательного пространства

Е.Г. Брунова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1017-1020. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

У доповіді розглядається стратегічна місія університетської електронної бібліотеки як основи корпоративного інформаційного освітнього простору. Пропонується концептуальна багаторівнева модель електронної бібліотеки вузу, кожен рівень якої відображає специфічні функції різних учасників освітнього процесу. Аналізуються зміни змісту педагогічної діяльності, пов'язані з впровадженням сучасних інформаційних технологій, і пропонується оптимізація роботи викладачів на основі принципу розподілу праці. Обговорюються можливості співробітництва бібліотеки і викладачів вузу в питанні підготовки інформаційно грамотних фахівців.

3276. Стратегические проекты ОАО "Центральный коллектор библиотек" как элемент корпоративной библиотечной политики

Г.А. Попов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про корпоративну взаємодію спеціалізованих організацій, які комплектують російські бібліотеки.

3277. Стратегический план - ведущий инструмент управления библиотекой

Л.И. Куштанина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Представлены результаты анализа стратегических планов ряда национальных библиотек мира, проведенного в 1996-1997 гг. Выявлены методология - принципы и методы стратегического планирования в библиотечном деле, основные этапы процесса планирования и компоненты стратегического плана. Предложены (на операциональном уровне) дефиниции ключевых понятий.

3278. Стратегия высшего профессионального образования как фактор формирования информационного общества

Т.В. Разенкова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3279. Стратегия и тактика библиотечно-информационного образования: психологический аспект

В.А. Бородина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Интерес к психологической профессионализации библиотечных специалистов традиционен и связан с перманентной потребностью совершенствования библиотечной деятельности, качество которой во многом зависит от человеческого фактора. Востребованность психологического знания для решения библиотечно-информационных задач очевидна и является аксиомой для большинства в библиотечном сообществе. Дискуссионным является стратегия и тактика психологической профессионализации в непрерывном библиотечно-информационном образовании. Наметился переход от рассеянности, распыленности в разных учебных дисциплинах психологического знания к его интеграции и концентрации в отдельные специальные учебные дисциплины и даже специализации. Ряд вузов культуры России начали специальнуюподготовку библиотекарей-психологов. Развитие стратегии и тактики психологической профессионализации можно проследить по учебным планам, программам, профессиональным коммуникациям. Многообразие стратегических и тактических подходов библиотечно-психологической профессионализации зависит от уровня профессионального сознания и психологической компетентности педагогического сообщества. Анализ аргументации идей и опыта подготовки библиотекарей с углубленной психологической профессионализацией позволяет говорить об организации библиотечно-психологического факультета, модель которого предлагается автором.

3280. Стратегия информационного обслуживания в специализированных отделах библиотек и библиотеках искусствоведческого профиля на основе анализа информационных потребностей пользователя

А.А. Колганова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Приводятся результаты анализа информационных потребностей читателей искусствоведческого профиля. Подчеркивается необходимость кооперации библиотек по искусству в целях рационального использования компьютерных технологий. Рассматривается концепция создания распределенного библиотечного Фонда в области искусствоведения.