LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 165 із 205

3281. Стратегия комплектования фондов Библиотеки Европейского Университета в Санкт-Петербурге

О.С. Булычева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Аннотация автором не представлена.

3282. Стратегия перемен краеведческой деятельности областных библиотек в условиях новых информационных технологий

Ю.В. Гридчина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 957-960. — рус.

У доповіді розглядаються основні проблеми діяльності обласних бібліотек, вирішення яких забезпечить ефективне освоєння нових інформаційних технологій при створенні та використанні унікальних краєзнавчих ресурсів, у тому числі вирішення завдання організаційного забезпечення краєзнавчої діяльності ОУНБ.

3283. Стратегия развития кадрового потенциала Псковской областной научной библиотеки

В.И. Павлова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 483-486. — рус.

Змістовний і технологічний "інноваційний вибух" торкнувся і Псковської обласної універсальної наукової бібліотеки (надалі ПОУНБ), зробивши її "відкритою інноваціям". При цьому керівництво створює всі умови для залучення творчого потенціалу молодих бібліотекарів з метою створення привабливого іміджу бібліотеки.Специфіка роботи ПОУНБ як головного інформаційно -просвітнього, координаційно - методичного центру для бібліотек області, впровадження нових технологій, перетворення бібліотеки в необхідну інформаційну частину інфраструктури місцевого співтовариства вимагає від її працівників високого рівня теоретичної підготовки, уміння діяти в мінливому виробничому бібліотечному середовищі, адаптації до нових професійних вимог.У доповіді висвітлено основні напрямки цільової комплексної програми перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2001-2005рр. Основне завдання керівництва бібліотеки - активізація роботи по особистісно-психологічному і професійному розвитку молодого персоналу бібліотеки. Як одиніз методів розглядається семінар-тренінг для працівників відділів обслуговування "Засоби і методи підвищення ефективності політики комунікації в бібліотеці", який відбувся за проектом, підтриманим Інститутом "Відкрите суспільство".Окремо розглядаються питання делегування повноважень і соціального захисту колективу.

3284. Стратегия развития научно-технической библиотеки МИРЭА

В.П. Кравцова, М.В. Простова, В.И. Ропотан, И.Г. Кудрявцева, А.В. Завьялов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розгянуто основні положення стратегії розвитку НТБ МІРЕА: основні цілі, завдання, та напрями діяльності на наступні 5 років. Стратегію розроблено працівниками бібліотеки у співпраці з фахівцями у сфері менеджменту та інформаційних технологій.

3285. Стратегия российских библиотек в ретроспективной конверсии каталогов в контексте международного опыта

Н.Н. Каспарова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

На базе обобщения материалов международных конференций и семинаров по ретроконверсии каталогов сформулированы международные тенденции в моделировании стратегии ее реализации, которые легли в основу российской модели ретроконверсии каталогов национального уровня, предложенной в докладе.

3286. Стратегия РФФИ в области развития информационных вычислительных и телекоммуникационных ресурсов фундаментальной науки

О.В. Сюнтюренко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе на макроуровне дан анализ развития информационной инфраструктуры науки. Рассматриваются ключевые элементы информационной инфраструктуры, созданной при поддержке РФФИ, в том числе, автоматизированная информационная система самого Фонда - как компонент информационной инфраструктуры фундаментальной науки. Обсуждаются вопросы поддержки новых форм научной деятельности, использующих современные информационные технологии (виртуальные научные сообщества), а также социологические аспекты формирования и использования электронных информационных ресурсов и телекоммуникаций.

3287. Стратегия сохранности фондов в библиотеках России: приоритеты и их реализация

C.А Добрусина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Разработка национальной программы обеспечения сохранности библиотечных фондов в России начата в 1995-1996 гг. под эгидой Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации. На основании анализа существующих условий в качестве приоритетных определены три основные направления консервации: 1. Создание и поддержание нормативного режима хранения в существующих, реконструируемых и строящихся библиотечных зданиях; 2. Фазовая консервация: контейнерное хранение как форма временнойконсервации; 3. Массовая стабилизация и реставрация. Приоритеты отданы формам консервации, позволяющим максимально повысить сохранность возможно большего количества документов с минимальным вмешательством консерватора в структуру документа. Развитие превентивной консервации и модернизация в области стабилизации и реставрации осуществимы лишь при укреплении имеющихся центров консервации (на базе крупнейших государственных библиотек) и создании новых - региональных центров, возможно на базе республиканских библиотек. Автор приносит благодарность коллегам, участвовавшим в разработке проекта программы по разделу "Консервация": З.П.Дворяшиной, директору центра реставрации Российского Государственного Гуманитарного Университета; Г.А.Кисловской, заместителю директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.В.Рудомино; Ю.П.Нюкше, заслуженному работнику культуры РФ, доктору биологических наук; Н.И.Хахалевой, заместителю директора Российской государственной библиотеки, кандидату педагогических наук;Е.С.Черниной, старшему научному сотруднику отдела консервации документов Российской национальной библиотеки, кандидату технических наук; Н.А.Щербачевой, главному специалисту Управления библиотек и информации МК РФ, кандидату исторических наук.

3288. Стратегічне планування роботи бібліотек

Т.М. Турбаніст Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 24-25. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Особливості, роль, напрямки стратегічного планування у бібліотеках для дітей.

3289. Стратегічне управління діяльністю бібліотеки

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Алі Халід Алі Тавальбех; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Наведено соціальні орієнтири, зовнішні та внутрішньобібліотечні фактори, що визначають функціонування бібліотеки як об'єкта стратегічного управління. Розроблено стратегічний план розвитку регіональної бібліотеки за умов освоєння інформаційних технологій і формування інформаційного ринку. Обгрунтовано перспективні напрями управлінського забезпечення реалізації стратегічного плану. Визначено перспективні напрями підготовки та підвищення кваліфікації менеджерів регіональних бібліотек.

3290. Стратегічні орієнтири розвитку бібліотек вищих навчальних закладів в умовах реформування освіти в Україні

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Н.І. Апшай; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Розкрито вплив основних чинників (бурхливих соціально-економічних змін в Україні та загальноцивілізаційного процесу розвитку суспільства у аспекті його інфораматизації) на реформування вищої освіти та трансформацію вузівської бібліотеки. На базі сучасних педагогічних і бібліотекознавчих концепцій обгрунтовано фактори, що мають значення щодо формування стратегічного бачення розвитку біліотек ВНЗ у єдиному освітньо-інформаційному середовищі. Запропоновано модельний стратегічний план розвитку бібліотеки, який розглянуто як інструмент втілення стратегічного бачення розвитку у конткретні завдання управління інноваційним розвитком бібліотек ВНЗ. Обгрунтовано основні напрями діяльності даних бібліотек з метою створення інтегрованого освітньо-інформаційного середовища. Розроблено теоретичні та організаційно-технологічні засади створення корпоративної бібліотечно-інформаційної мережі вузівських бібліотек. Запропоновано основні напрями формування Національної електронної освітньої бібліотеки України та підготовки бібліотекарів і читачів для роботи в єдиному освітньому інформаційному середовищі на партнерських засадах.

3291. Стратегія розвитку бібліотек України: пріоритети політики Міністерства культури і мистецтв

Т.М. Прокошева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — укp.

Раскрываются пути реализации Закона Украины "О Национальной программе информатизации", вопросы разработки и принятия государственной программы "Электронная библиотека". Намечены подходы к разрешению вопросов сохранения библиотечных фондов, рассмотреновлияние Министерства культуры и искусств Украины на поддержку престижа библиотек в обществе.

3292. Стратегія розвитку комплектування бібліотечних фондів

Л.П. Карпова, О.Г. Кириленко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 86-90. — укp.

3293. Стрішенець Надія Володимирівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3294. Строим плотину: проблемы обучения и закрепления кадров в Исторической библиотеке

Л.В. Горшкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 420-422. — рус.

Розглядаються проблеми залучення до Історичної бібліотеки співробітників, їх навчання, адаптації, підвищення кваліфікації.

3295. Строительство нового здания Национальной библиотеки Беларуси как системный проект

Р.С. Мотульский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описується будівництво нової будівлі Національної бібліотеки Білорусі. Аналіз проекту будівництва презентований з позиції системного підходу; перераховані та розкриті підсистеми проекту: будівельний, інженерний, технологічний, дизайн-проект та соціальний.

3296. Структура автоматизированного информационного обслуживания читателей в детской библиотеке

Ю.В. Ершова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

1. Прогнозирование реорганизации структуры информационного сервиса в Санкт-Петербургской Городской Детской Библиотеке им. А.С. Пушкина. Конкурс проектов "Моя библиотека". Реализация "Программы автоматизированного детского центра", разработанной инициативной группой сотрудников библиотеки. 2. Этапы развития автоматизированной системы. Реорганизация и создание автоматизированных библиотечных структур: Отдел автоматизации, Кабинет учебной и презентационной деятельности, Мультимедийный читальный зал. 3. Практика автоматизированного сервиса. Разработка учебной программы "Современный пользователь информационными ресурсами". Организация автоматизированного сервиса.

3297. Структура библиотечно-информационного образования во франкоязычных странах Африки: история становления

А.М. Абтакабо Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 419-421. — рус.

У доповіді прослідковується історія становлення системи освіти, еволюція бібліотечної справи і особливості формування вищої бібліотечної університетської освіти у франкомовних країнах Африки.

3298. Структура бібліотеки: керівництво, підрозділи, телефони

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського понад 40 підрозділів, що згруповані за напрямами їх діяльності в інститути, центри, Фонд Президентів України і Службу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади.

3299. Структура лінгвістичного забезпечення сучасних інформаційних сервісів

К. Бардієр Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 55-61. — Бібліогр.: 18 назв. назв. — укp.

Бібліотеку розглянуто як специфічне підприємство з виробництва інформаційно-бібліотечних продуктів і послуг на основі семантичного перетворення накопичених інформаційних ресурсів. Проаналізовано деякі аспекти діяльності сучасних інформаційних сервісів, які потребують лінгвістичної підтримки. На основі проведеного аналізу системних функцій лінгвістичного забезпечення у сучасних інформаційних сервісах, визначено комплекс лінгвістичних засобів та виділено основні групи його компонентів.

3300. Структура современного знания и система наук. Отражение в универсальных классификационных системах

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе делается попытка проследить развитие представлений о структуре научного знания и выявить причины, обуславливающие динамику изменений системы наук во второй половине 20 в. Рассматривается отражение этих явлений в универсальных классификационных системах.