LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 166 із 205

3301. Структура, формування та збереження документних фондів президентських бібліотек США

Я. Чепуренко Бібл. вісн. — 2002. — N 2. — С. 22-36. — Бібліогр.: 64 назв. — укp.

Розглянуто систему президентських бібліотек США, що почала складатися у середині XX ст. і головною метою якої є висвітлення історії президентства, життя та діяльності президентів США (Ф.Рузвельта, Г.Трумена, Г.Гувера, Д.Картера, Р.Ніксона, Б.Клінтона та ін.). Структура документних фондів, елементами якої є тематично та технологічно об'єднані бібліотечний, архівний та музейний фонди, визначається наявністю документів на різних видах носіїв інформації, що зумовлює напрями формування документних фондів, а також організацію їх збереження.

3302. Структуризація інформаційних ресурсів бібліотечного сайту

О.І. Жабін Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 160-161 — укp.

Приступаючи до практичної роботи зі створення бібліотечного сайту попередньо проводяться теоретичні дослідження концепції формування та використання в онлайновому режимі бібліотечно-інформаційних ресурсів, а також ретельно продумується його структура.

3303. Структурная и семантическая совместимость форматов BELMARC и USMARC

А.И. Устименко, А.И. Федорина, Т.В. Козлова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе анализируется возможность структурной и семантической совместимости национальных форматов BELMARC и USMARC с целью преобразования библиографических записей, представленных в одном формате в другой. Анализ проводился на уровне полей и подполей форматов с ориентацией на монографические издания (книги). Проанализированы такие структурные элементы, как код, имя поля (подполя), индикаторы, повторяемость поля и статус обозначаемого элемента. Выявлена структурная неадекватность форматов, которая ,практически, не отражается на семантической совместимости. В докладе приводятся примеры как полной прямой семантической совместимости, так и некоторые своеобразные ее варианты. Сделаны выводы о возможном практическом конвертировании библиографических записей из формата BELMARC в формат USMARC.

3304. Структурная и функциональная модернизация системы библиотечного обслуживания информационных потребностей

К.И. Костенко, А.Б. Курган, Б.Е. Левицкий, Г.В. Соловьева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено систему інформаційного обслуговування потреб навчального процесу та наукових досліджень, яку створено в Кубанському державному університеті, та інтегравано з АБІС вищого навчального закладу на базі комплексу VIRTUA корпорації VTLS.

3305. Студенты изучают MARC форматы

Э.Ш. Лобанова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 470-471. — рус.

Обгрунтовується необхiднiсть уведення в учбову програму унiверситетiв культури курсу по мiжнародним комунiкативним форматам i cтандартам. Висвiтлюється досвiд ДПНТБ Росii по реалiзацii цього курсу.

3306. Супронюк Оксана Костянтинівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3307. Сучасні інформаційно-бібліотечні технології. Автоматизована інформаційно-бібліотечна система "МАРКО-SQL"

Л.В Левова, С.В. Єфремов, О.В. Трифонова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 240-247. — укp.

3308. Сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації бібліотекарів

І.О. Шевченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 436-439. — укp.

Розкриваються освітні технології у системі підвищення кваліфікації працівників бібліотек України. Приділено увагу діяльності Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв як головного методичного, навчального та наукового центру організації післядипломної бібліотечної освіти. Узагальнено досвід використання проблемно-модульного навчання. Досліджено модуль як самостійну дидактичну одиницю навчального матеріалу, орієнтовану на різні рівні професійної кваліфікації бібліотекарів, і таку, що передбачає формування змісту навчального матеріалу за проблемним принципом. Існування широкого кола проблем діяльності сучасних бібліотек дозволяє активно використовувати технологію проблемно-модульного навчання, оперативно реагувати на потреби бібліотекарів-практиків. Проблемне навчання дозволяє активізувати навчальний процес та досягти під час навчання конкретних наслідків, спрямованих на наступне впровадження. Розглядаються етапи засвоєння навчального матеріалу. Приділяється увага невирішеним проблемам організації дистанційної освіти бібліотекарів, прогнозуються можливі шляхи її розвитку.

3309. Сучасні проблеми доступу до спортивної інформації

І. Свістельник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 23. — С. 18-23. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто проблеми доступу до спортивної інформації фахівців, науковців галузі фізичної культури і спорту, а також місце галузевої бібліотеки та бібліотечно-інформаційних ресурсів у системі інформаційного забезпечення спортивної освіти та науки.

3310. Сучасні соціокультурні процеси і зростання інтелектуальної місії бібліотек

І. Курас Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 46-49. — укp.

Висвітлено історію бібліотек шумерів, хетів, ассирійців, давнього Єгипту та античної цивілізації. Проаналізовано діяльність Володимира Святого, Володимира Мономаха, Ярослава Мудрого, Феодосія Печерського, А.Кримського, І.Мазепи, Є.Болховітінова, В.Каразіна, І.Франка та ін., які вписали славні сторінки у розвиток бібліотечної справи, що стало основою бібліотечної етики як частини національних просвітницьких традицій, орієнтованих на розвиток людської індивідуальності. Детально розглянуто проблеми формування інформаційної культури особи та суспільства у контексті перебудови системи освіти.

3311. Сучасні тенденції формування професійного іміджу бібліотекаря (пленарне засідання)

Н. Маслакова Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 2-5. — укp.

Подано звіт про міжнародну наукову конференцію "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства", що відбулася 8 - 10 жовтня 2002 р. у Києві у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського. У рамках конференції відбулося 2 пленарних і 6 секційних засідань. Висвітлено актуальні проблеми збереження та поширення наукових знань за умов значного збільшення обсягу інформаційних ресурсів. Запропоновано концепцію підготовки сучасного бібліотечно-інформаційного фахівця та досвід її реалізації у Київському національному університеті культури і мистецтв. Значну увагу приділено міжнародному співробітництву у процесі обміну інформацією, співпраці бібліотечних закладів України із гуманітарно-культурологічними зарубіжними центрами.

3312. Сущностные характеристики художественной литературы, оказывающей психотерапевтическое воздействие на читателей современных сельских библиотек

Р.А. Трофимова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3313. Сущность и задачи диагностико-мониторинговых исследований

Т.А. Каширских; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3314. Сфера общения в публичной библиотеке

Т.А. Кошерь Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1116-1122. — рус.

Розглядаються терміни "спілкування" і "комунікація" (еволюція, визначення різних авторів), філософські проблеми психології спілкування: спілкування як діяльність або спілкування і діяльність, процес спілкування описано з п'яти фундаментальних питань, сформульованих H.D.Lasswell у 1948 році, механізм спілкування (суб'єкт, повідомлення, канал, об'єкт, бар'єри, feed-back), пропонуються різні класифікації функцій спілкування, роль спілкування в нашій бібліотеці з прикладами (види і різновидність спілкування - невербальне (проксеміка, кінесика), вербальне (функції мови, мова і мислення, риторика), документальне, комп'ютерне), ефект і ефективність спілкування. Кожну ідею аргументовано з наукової точки зору.

3315. Сходознавча колекція Агатангела Кримського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Е. Циганкова Бібл. вісн. — 2001. — N 6. — С. 13-18. — укp.

Базою для розвитку сходознавчих студій у Всеукраїнській Академії наук (ВУАН) послужила приватна бібліотека Агатангела Кримського, яка налічує близько 20 тис. томів. Підготовку всіх сходознавчих видань Академії здійснено Кабінетом арабо-іранської філології ВУАН. З 1934 р. власна колекція Кримського знаходиться у Всенародній бібліотеці України (нині НБУВ). У даній колекції представлено твори східних письменників, перекладені європейськими мовами, а також європейські твори про Схід, його історію, природознавство, філософію, історію релігії, зокрема, мусульманства, з географії, етнографії, антропології, археології, літератури та мистецтва.

3316. Таврійська віртуальна бібліотека для дітей: корпоративний підхід до створення і використання регіональних електронних інформаційних ресурсів

Г.І. Бардашевська, О.П. Кислова, Н.Ф. Попова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 792-797. — укp.

В загальнонаціональній стратегії створення та функціонування системи електронних інформаційних бібліотечних ресурсів бібліотеки регіонів мають власний сектор - інформаційні ресурси краєзнавчого змісту (в широкому сенсі поняття "краєзнавство"). Це твердження однаковою мірою стосується як "дорослих" публічних бібліотек, так і спеціалізованих за віком своїх користувачів бібліотек для дітей. Юний читач потребує специфічного відбору інформації, іншої, ніж людина доросла, її організації та представлення, має свої особливі потреби, пов'язані з процесами формування особистості, розвитку здібностей, освоєння інформаційного середовища дитиною, підлітком. Розуміння цього наштовхнуло нас на ідею об'єднання ресурсів дитячих бібліотек таврійського регіону у спільному проекті. Ініціатива ця була висловлена співробітниками Херсонської ОБД під час проведення міжрегіональних "творчих діалогів" з проблеми "Дитяча бібліотека в інформаційному середовищі" (м. Херсон, 9-13 березня 2002 р.). Була запропонована організаційна модель корпоративної " Таврійської віртуальної бібліотеки для дітей" ( ТВБД). Оскільки ця пропозиція була схвалена і підтримана колегами з Севастопольської та Миколаївської дитячих ЦБС, отримала схвальний відгук в Державній бібліотеці України для дітей, ми одразу ж розпочали втілювати її в життя.

3317. Тайна четвертого "Боинга"

Л. Бруни Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Вице-президент США Ричард Чейни подтвердил, что Джордж Буш отдал приказ сбить захваченный террористами пассажирский "боинг", который летел в сторону Вашингтона. Террористы, вероятно, предполагали, что такой приказ будет отдан.

3318. Тайны бин Ладена

Г. Моисеева Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

В последнем номере популярного американского журнала The New Yorker была опубликована статья, глубоко шокировавшая жителей Штатов. Президент Пакистана генерал Первез Мушарраф, тот самый человек, который пожертвовал симпатиями соотечественников и стал на сторону янки в борьбе с талибами, завил, что Усама бин Ладен не мог быть организатором терактов, совершенных 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне.

3319. Танатар Ніла Володимирівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3320. Твори Івана Франка

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.