LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 168 із 205

3341. Тенденции развития рынка товаров и услуг книгоиздателей и распространителей печатной продукции по комплектованию библиотек

Р.Г. Саразетдинов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 496-498. — рус.

Обгрунтовується концепція комплектування бібліотек на основі системного підходу. Конкуренція на ринку товарів і послуг вимагає постійного удосконалення технологій поширення друкованої продукції, представлення вичерпного асортименту, впровадження новихформ обслуговування та можливостей для індивідуального формування замовлення. Розглядаються відмінності в мотивації різних суб'єктів книжкового ринку. У даній системі взаємодії бібліотеки виступають як посередники між книгопродавцем і читачем і як активні учасники книжкового ринку. Утверджується необхідність діалогу між бібліотеками і книговидавцями та книгорозповсюджувачами.

3342. Тенденции развития рынка электронных информационных изданий на примере ВИНИТИ

Е.Д. Зиновьева, А.В. Силко, В.А. Цветкова, А.В Шапкин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядається питання поширення електронної версії Реферативного журналу ВІНІТІ: склад читацької аудиторії, географія поширення, тематика наданих матеріалів, тенденції розвитку та зростання.

3343. Тенденции формирования информационно-поисковых систем Национальной библиотеки Беларуси на современном этапе

Н.П. Зеленевская, Т.В. Кузьминич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглядаються особливості моделювання відомостей про документний фонд Національної бібліотеки Білорусі на сучасному етапі. Особлива увага приділяється розвитку електронних форм подання інформації: особливос- тям поповнення електронного каталогу, конвертуванню записів із локального формату в обмінний комунікати- вний формат BelMARC, рекаталогізації національного документу, ретроконвенсії генерального алфавітного каталогу, а також створення банку авторитетних/нормативних записів.

3344. Тенденції глобалізації економіки, науки, освіти в XXI столітті та завдання науково-інформаційної діяльності бібліотек

В. Немошкаленко Бібл. вісн. — 2001. — N 6. — С. 2-7. — укp.

Запропоновано гіпотезу щодо нового технологічного устрою суспільства, яке має більш ефективно використовувати для своїх різноманітних потреб інформаційні технології, побудовані на основі сучасних фізичних принципів. Зазначено, що глобалізація науки та освіти підвищує вимоги до оперативності та якості інформаційного забезпечення усього світового суспільства. Наголошено на необхідності повернення до Національної програми інформатизації, перегляду її засад щодо створення та залучення національних ресурсів.

3345. Тенденції розвитку довідково-бібліографічного обслуговування

Т.В. Добко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 128-136. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

3346. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей

Автореф. дис... д-ра пед. наук13.00.02 О.М. Гончарова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с. — укp.

Досліджено особистісно-орієнтовану методичну систему формування компетентностей щодо інформатики студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (ВНЗ) за умов бурхливого розвитку даної наукової галузі, зміни парадигми освіти та нового соціального замовлення суспільства. Висвітлено проблеми інформатизації навчального процесу стосовно економічних спеціальностей ВНЗ, практику підготовки економічних кадрів, стан навчання інформатики у вищій школі. Розкрито науково-педагогічні передумови підготовки у аспекті знань з інформатики майбутніх економістів, зміст соціального замовлення суспільства й освіти в цілому щодо формування інформаційної культури, відповідної компетентності та комунікативних умінь у студентів-економістів. Розроблено основні компоненти особистісно-орієнтованої методичної системи інформатизації підготовки майбутніх економістів в університетах. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено теоретичну модель курсів з інформатики, що дозволило на засадах особистісно-орієнтованого підходу спроектувати методичну систему формування компетентностей у сфері інформатики у даних студентів, створити навчально-методичні комплекси навчання інформатики й інформаційних систем.

3347. Теоретико-методологические основы формирования различных типов менеджмента в современном библиотековедении

И.М. Суслова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 758-762. — рус.

Для успішного функціонування бібліотеки складність і різноманіття систем управління повинні відповідати динамічності керованої ситуації. Активний процес оформлення наукового статусу бібліотечного менеджменту, що відбувається в останнє десятиліття, став основою становлення в сучасному бібліотекознавстві нових типів менеджменту (маркетингу, стратегічного, інноваційного і кадрового менеджменту, управління проектами та інших), спрямованих на адаптацію бібліотеки до умов високого динамізму та мінливості зовнішнього середовища.

3348. Теоретическая структурно-функциональная модель автоматизированной документной системы

С.А. Мамонтов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3349. Теория и практика библиотечной работы: взгляд с разных сторон

Е.В. Панкова, Л.С. Беркутова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3350. Теория композиции и цвета в структуре электронной библиотеки дизайнера

С.С. Ермаков, И.В. Зборовец Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2002. — N 7. — С. 79-86. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Наведено результати пошуку в мережі інтернет електронних версій наукових статей з теорії композиції і кольору в дизайні. Запропоновано рекомендації щодо використання одержаної інформації в підготовці науково-педагогічних кадрів для вищих навчальних закладів.

3351. Теория конвергенции - истоки открытых систем?

А.Г. Стариш — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Достижения науки конца 40-х - начала 50-х годов уходящего столетия, заставили современных философов достаточно существенно пересмотреть взгляды на общество, на системы общественного устройства. Так появилась теория конвергенции. Однако, осуждаемый гуманитариями "технологический подход", во всем блеске, особенно с учетом создания системы международных информационных телекоммуникаций, проявился на рубеже II и III тысячелетий. Это позволяет автору вынести на суд специалистов и общественности идею (теорию) открытых систем.

3352. Теорія та практика книжкового пам'яткознавства ХХ ст.

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.08 Г.І. Ковальчук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 37 с. — укp.

Розглянуто історію, теорію та практику проведення комплексного дослідження книжкових пам'яток у бібліотеках. Виділено відносно самостійну галузь знань - книжкове пам'яткознавство, що виникло на стику книгознавства, бібліотекознавства й пам'яткознавства. Представлено історіографію розвитку нового наукового напрямку. Особливу увагу приділено еволюції тлумачення поняття "рідкісна книга" та його сучасним термінологічним визначенням, а також змісту таких базових понять, як "цінна книга", "унікальна книга", "книжкова пам'ятка", "стародрук". Розглянуто історію виокремлення в бібліотечних фондах стародруків, рідкісних видань пізнішого часу та доведено загальну тенденцію щодо створення відповідних структурних підрозділів. Охарактеризовано сучасні світові програми щодо збереження та популяризації книжкових пам'яток і проаналізовано законодавче забезпечення щодо їх реалізації. Визначено основні проблеми та способи їх розв'язання шляхом укладання розділу Державного реєстру національного культурного надбання, що фіксуватиме книжкову спадщину України. Встановлено основні критерії визначення книжкових пам'яток і сформульовано науково-методичні та практичні вимоги щодо опису та зберігання стародруків, рідкісних і цінних видань XIX - XX ст.

3353. Територіальні патентні фонди як складова частина Національної системи науково-технічної інформації України

Ж.В. Барчук Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 100-117. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

3354. Терминологические проблемы разработки Российского коммуникативного формата

Т.А. Бахтурина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются терминологические аспекты работы по адаптации UNIMARCа в качестве Российского коммуникативного формата. Предлагаются возможные пути решения проблем терминологического характера.

3355. Термины индексирования в составе библиографической записи Российского центра корпоративной каталогизации

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

На основе анализа практики индексирования в информационных службах и библиотеках России и с учетом задач Российского центра корпоративной каталогизации (РЦКК) сделана попытка представить совокупность терминов индексирования (классификационных индексови предметных рубрик) в составе библиографической записи РЦКК. Для каждой системы индексирования определена ведущая организация. Выявлены проблемы, решение которых может обеспечить эффективность функционирования РЦКК.

3356. Термінологічні аспекти каталогізації електронних ресурсів

І Антоненко, О Баркова Бібліотечний форум України. — 2004. — N3 (5). — С. 17-24 — укp.

В результаті дослідження питань формування терміносистеми щодо електронних ресурсів як об'єктів каталогізації було розроблено Глосарій визначень електронних ресурсів та супутніх термінів, частина якого пропонується читачам журналу для обговорення.

3357. Термінологічні проблеми та методичні засади розробки доповнень до рубрикатора

К.В. Бардієр Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 159-166. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

3358. Террористы были выходцами из богатых саудовских семей

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

3359. Террористы умнее архитекторов

К. Колпаков Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Инфернальное и совершенно неожиданное падение башен Всемирного торгового центра, представляется все более и более загадочным.

3360. Техническая поддержка проекта "Открытая электронная библиотека г. Томска"

О.С. Колобов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 630-633. — рус.

Розглядаються питання, пов'язані з технічною підтримкою проекту Відкрита електронна бібліотека (ВЕБ) м. Томська.