LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 17 із 205

321. Библиотечный сайт как информационный портал

Е.Л. Крепкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 215-216. — рус.

Сучасні інформаційні Інтернет-технології в бібліотеках розвиваються у двох напрямках: надання доступу до корпоративних каталогів бібліографічних даних і створення інформаційних Web-сайтів. Часто ці задачі вирішуються розокремлено і не передбачають інтегрованих вирішень. Основними проблемами у розв'язанні питань об'єднання технологій є використання сумісних форматів даних, повнота і релевантність пошуку, персоналізація інтерфейсу користувача і розмежування прав доступу до ресурсів. В галузі організації контенту - категоризація (упорядкування даних для полегшення навігації). Деякі рішення у цій галузі пропонують сучасні портальні технології, що використовуються в електронному бізнесі. У доповіді аналізуються основні тенденції подібних розробок і можливості їх використання при створені сайтів російських бібліотек. Доповідь представлено у вигляді електронної презентації.

322. Библиотечный Web-site: шаг за шагом

О.И. Архипская, Т.А. Ярошенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Доклад посвящен проблемам создания библиотечного Web-site.

323. Бизнес-информация Санкт-Петербурга

Е.П. Сударикова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Proved is that St. Petersburg obtains vast information resources (normative and legislative, sci-tech information, information on economics) to support business. Examined is the system of libraries, state and non-governmental information centers, maintaining bibliographic, full-text and factographic databases.

324. Биобиблиография - в помощь науке

А.Н. Яцкевич Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 327-334. — Библиогр.: 14 назв. — рус.

325. Биографические материалы по истории российской иерархии в государственных и церковных библиотеках и архивах России

Борис Протоиерей Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1033-1036. — рус.

Для істориків церкви біографічні матеріали, що стосуються життя, діяльності і частково посмертного вшанування єпископату, були і залишаються основою джерелознавчої бази. Всі вони - від лаконічних списків ієрархів до детальних агіографічних оповідей - викликають великий інтерес у фахівців, які вивчають російську історію. Російській історичній науці робить честь цілий ряд довідково-бібліографічних видань, де відомості про вітчизняних ієрархів представлені досить повно. Це стосується і видань, що з'явилися в період від XVIII століття і впродовж останнього десятиріччя. Проте, зібрання біографій російських архієреїв від Хрещення Русі до відновлення патріаршества у 1918 році, яке можна назвати вичерпним, до цього часу не побачило світ. На підставі матеріалів синодального архіву таке видання готував К. Я. Здравомислов (

326. Биографический жанр в библиографоведении 80-90-х гг.

Э.К. Беспалова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

327. Биологические аспекты консервации книжных фондов Библиотеки РАН

О.В. Скворцова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Обсуждаются проблемы консервации в системе библиотековедческих исследований. Рассматриваются приоритетные функции консервации в процессе обеспечения сохранности документов. Показаны основные направления консервации и их индивидуальные особенности.

328. Бібліограф Олена Павлівна Довгопола

Н. Рева, Л. Рева Бібл. вісн. — 2002. — N 2. — С. 53-55. — укp.

Докладно висвітлено життєвий та творчий шлях О.П.Довгополої - відомого українського бібліографа, книгознавця, активного діяча української культури. Зазначено, що Олена Павлівна - автор близько 180 наукових і науково-методичних праць, присвячених питанням підготовки бібліотечних кадрів і вдосконалення навчального процесу на бібліотечних факультетах, розвитку бібліотечної та інформаційно-бібліотечної справи, створення навчальних підручників і посібників, історії сільськогосподарської книги та періодичних видань в Росії та Україні, історії та теорії бібліографії, організації та методики бібліографічної роботи галузевих наукових і публічних бібліотек, поліпшення бібліотечно-бібліографічного обслуговування працівників сільського господарства та вчених.

329. Бібліограф С.І. Пономарьов (1828 - 1913)

Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 52-56. — укp.

330. Бібліограф української історії

І. Смогоржевська Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 36-40. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Проаналізовано життя та творчу спадщину І.Калиновича - талановитого бібліграфа, історика, видавця, перкладача і громадського діяча, з іменем якого тісно пов'язаний розвиток західноукраїнської бібліографії у 1900 - 1927 рр.

331. Бібліографічна діяльність в Україні: 50 - 70-ті рр. XX ст.

І. Лиханова Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 12-18. — Бібліогр.: с. 18 — укp.

Висвітлено засади формування розвиненої системи національної бібліографії України. Розглянуто покажчики державної бібліографії, показано, що хронологічні, мовні та територіальні межі відбору матеріалу визначають її обсяг. Проаналізовано розроблену концепцію програми "Формування баз даних національної бібліографії України" (2002 - 2006 рр.). Наголошено, що досвід науково-бібліографічної діяльності, методика роботи з національними бібліографічними репертуарами, структура державних бібліографічних покажчиків, запроваджена методика складання довідкового апарату, сформовані правила бібліографічного опису, друкованої продукції в органах державної бібліографії є теоретичним і практичним підгрунтям для розвитку бібліографознавства в Україні та запровадження новітніх інформаційних технологій у галузі української національної бібліографії.

332. Бібліографічна діяльність С.І.Пономарьова в галузі релігієзнавства

Л. Коцирій Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 18-21. — укp.

Аналізуються бібліографічні праці релігієзнавчого характеру С.І.Пономарьова (1828-1913) - українського і російського вченого, бібліографа, літературознавця та бібліофіла. Особливу увагу приділено розгляду таких його праць, як рецензія на "Обзор русской духовной литературы" Філарета Чернігівського (1861), "Хронологический список его [Філарета] сочинений с указанием рецензий на важнейшие из них" (1842-1866), "Материалы для библиографии митрополита Евгения" (1867), "Иерусалим и Палестина в русской литературе, науке, живописи и переводах" (1877). Підкреслюється внесок С.Пономарьова в розвиток вітчизняного бібліографознавства, а також актуальність його релігієзнавчих досліджень для використання в сучасних духовних навчальних закладах України.

333. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965 - 2002 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Л.С. Прокопенко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Висвітлено діяльність Бібліографічної секції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередку дослідження національної бібліографії у 1965 - 2002 рр. На підставі залучення великої джерельної бази, значну частину якої становлять вперше введені у науковий обіг джерела іноземними мовами та електронні документи, відтворено цілісну картину становлення та розвитку секції, визначено її місце у структурі федерації, склад, основні напрями діяльності. Розроблено періодизацію її історії, висвітлено кожний з виокремлених етапів. Досліджено результати теоретико-методологічних розробок секції та її внесок у збагачення світової теорії та практики національної бібліографії та у реалізацію програми Універсального бібліотечного обліку і програми MARC (УБОІМ). Здійснено аналіз проектів секції, спрямованих на дослідження стану поточної та ретроспективної національної бібліографії у країнах світу. Обгрунтовано необхідність включення України у процес міжнародного бібліографічного співробітництва шляхом участі у роботі Бібліографічної секції та можливості використання її здобутків для удосконалення вітчизняної національної бібліографічної продукції.

334. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століть

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.08 А.А. Непомнящий; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 32 с. — укp.

На підставі опрацювання бібліографічних джерел та архівної інформації, вперше залученої до наукового обігу, здійснено науково-бібліографічну репрезентацію вивчення історії та етнографії Криму кінця XVIII - початку XX ст., проведено класифікацію та аналіз родо-видового складу бібліографічного матеріалу. Виділено основні кримознавчі наукові центри Російської імперії та визначено з використанням просопографічного методу персональний склад вчених та аматорів, які проводили історико-етнографічні дослідження півострову. Досліджено основні закономірності, етапи та напрямки історико-етнографічного вивчення Криму у контексті розвитку історичної науки, принципи її бібліографічної репрезентації, ступінь адекватності, повноти та точності у бібліографічному інформуванні.

335. Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.П. Цибенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Висвітлено концепцію біліографічої культури у творчості видатного вченого та громадського діяча М.С.Грушевського. Проаналізовано бібліографічне оснащення його наукової спадщини, аспект підготовки бібліографічних праць, критико-бібліографічну діяльність. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця XIX - першої третини XX ст. В історичному аспекті розглянуто невідомі та маловідомі факти бібліографічної діяльності вченого, доведено їх значення для сьогодення.

336. Бібліографічні видання С.І.Пономарьова

Л.Ю. Коцирій Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 280-286. — укp.

337. Бібліографічні ресурси України: стан, проблеми розвитку

Г. Швецова-Водка Бібл. вісн. — 2000. — N 4. — С. 2-5. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Детально розглянуто сучасний стан бібліографічного інформування про бібліографічні ресурси країни, що має два головні напрями: поточний і ретроспективний. Висвітлено діяльність у даній галузі Національної парламентської бібліотеки України, Державної історичної бібліотеки, Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Проаналізовано передумови створення машиночитаних бібліографічних покажчиків (БП) або баз даних, зокрема, формування Метабази БД НТІ України, бібліографічні БД Інституту проблем реєстрації інформації тощо. Підкреслено необхідність повнішого та оперативнішого оповіщення про БП, створення планомірнішого ретроспективного обліку БП.

338. Бібліометричний аналіз наукової творчості академіка В.С.Іконнікова

І. Войцехівська Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 42-48. — Бібліогр.: 39 назв. — укp.

На основі статистичного матеріалу здійснено спробу проаналізувати бібліометричну історію публікацій відомого вітчизняного вченого В.С.Іконнікова, порівнюючи їх з нормативними бібліометричними і науковометричними індикаторами, розробленими українськими та російськими вченими, зокрема, за творчими десятиліттями, за проблемним (тематичним) спрямуванням, видовим розподілом, а також за бібліометричними індикаторами оцінки наукової творчості. Наведено ареал розсіювання авторських публікацій у періодичних виданнях та проаналізовано наукові взаємозв'язки вченого на основі вивчення кола цих видань.

339. Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр.

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 О.М. Кобєлєв; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Проведено бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. Встановлено когнітивні можливості бібліометричних методів як інструменту аналізу управління розвитком бібліотекознавства та бібліотечного соціального інституту. Охарактеризовано кількісно-якісні аспекти бібліометрії у співвідношенні зі стратегічним розвитком пізнавальної структури бібліотекознавства на прикладі документального потоку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр.

340. Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 С.М. Міщук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Розглянуто історію походження, формування та розвиток діяльності науково-дослідної бібліотеки Волинського краєзнавчого музею (ВКМ) у Житомирі у 1900 - 1932 рр. Встановлено головні тенденції розвитку бібліотечної справи на Волині у 1920-х рр., а також висвітлено політику радянського уряду щодо книжкової спадщини дореволюційного походження. Зазначено, що у 1920-х рр. у бібліотеці музею зібрано понад 150 тис. колекційних рукописно-книжкових фондів XVII - XVIII ст. Вперше з'ясовано походження книжково-рукописних зібрань приватних осіб, монастирів і просвітницьких товариств, переданих після націоналізації до ВКМ. Досліджено історичну долю рукописно-книжкового зібрання ВКМ після ліквідації Науково-дослідної бібліотеки. Визначено сучасне місце зберігання, коло книжково-рукописних комплексів, що на сьогодні можна вважати джерельною базою дослідження регіональної історії культури Волині у XVII - XX ст., а також проведено наукову реконструкцію складу та змісту зібрань. Окреслено найціннішу частку рукописних пам'яток, зокрема, конфесійні та літургійні унікуми, що зберігаються у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського та Центральному державному історичному архіві України у Києві. Визначено роль деяких культурних діячів і вчених Волині у формуванні колекції.