LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 172 із 205

3421. Трансформация библиотечно-информационного обслуживания специалистов архитектурно-строительного комплекса Украины

С.С. Артамонова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3422. Трансформация библиотечных технологий в условиях глобально-сетевого взаимодействия

М.Б. Сулейменова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 752-754. — рус.

Теоретичне об|рунтування трансформації окремих функцій бібліотечної діяльності в умовах глобально-мережевої взаємодії з абонентами та з іншими особами й організаціями.

3423. Трансформация традиционных библиографических указателей в условиях новых информационных технологий

О.В. Вершинина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 187-189. — рус.

Представлено досвід Наукової бібліотеки Тверського державного університету по створенню електронних бібліографічних покажчиків (на прикладі випуску електронної версії путівника "Тверская усадьба: век за веком: XVIII-XIX вв.").

3424. Трансформація галузевої інформаційно-бібліотечної системи в умовах інформатизації (на прикладі галузі ветеринарної медицини)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Г.В. Шемаєва; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено історичному аналізу формування системи інформаційно-бібліотечного обслуговування галузі ветеринарної медицини, функціонування системи за умов автоматизованих інформаційно-пошукових систем, визначенню поелементного складу системи, концептуальних положень та створенню моделі системи на основі розподілених баз даних.

3425. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 О.В. Башун; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розкрито вплив загальних суспільних змін і перетворень на зміст і характер діяльності універсальних бібліотек. Аргументовано необхідність вивчення сучасних інформаційних потреб користувачів для обгрунтування мети, завдань та напрямів трансформації універсальної бібліотеки. На засадах сучасних педагогічних та бібліотекознавчих концепцій визначено роль бібліотеки у розвитку особистості читача, що грунтується на дослідженні потреб читачів і особистісно зорієнтованому підході. Охарактеризовано сутність функціональних та організаційно-структурних змін універсальної бібліотеки. Визначено ознаки бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону. Запропоновано базову модель структури обласної універсальної наукової бібліотеки. Викладено методику позабюджетного фінансування бібліотек. Висвітлено основи застосування маркетингового підходу для активізації процесів трансформації бібліотеки. Проаналізовано систему безперервної освіти. З'ясовано зміст і напрями перепідготовки кадрів з метою проведення трансформації бібліотеки. Розроблено комплексну систему підготовки бібліотекарів універсальної бібліотеки до роботи за нових умов, що включає традиційні форми навчання (лекції, семінари) та новітні (ділові, операційні, імітаційні, рольові ігри, аналіз практики та розв'язання практичних завдань, моделювання конкретних виробничих ситуацій).

3426. Тренинг развития у будущих менеджеров социально-культурной сферы навыков констуктивного взаимодействия с людьми

Т.В. Христидис; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3427. Трехмерная векторная графика в музееведении и aрхеологии

Писларий И.А., М.Б. Иванов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

3428. Трирівнева система цифрових бібліотек з технологією "клієнт - сервер"

О. Костишин, В. Широков Бібл. вісн. — 2002. — N 3. — С. 39-42. — укp.

Розглянуто принципи побудови спеціалізованих цифрових бібліотек із застосуванням технології "клієнт - сервер". Досліджено архітектуру подібних систем, призначених для роботи у мережевих середовищах інтранет/Інтернет. Висвітлено принципи побудови підсистеми клієнта та серверних підсистем - доступу, застосувань, архівації та зберігання. Запропоновано набір компонентів програмного забезпечення, для реалізації платформонезалежних систем цифрових бібліотек, що працюють у мережевому оточенні.

3429. Труды одесского политехнического университета  

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

3430. У истоков реформы (Взаимодействие публичных библиотек и органов местного самоуправления Центрального административного округа г. Москвы)

В.П. Викулова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Показана роль публичной библиотеки, как информационного центра в деле воспитания политической культуры населения и муниципальных служащих по вопросам местного самоуправления. Рассмотрены в целостности и динамике проблемы управления и самоуправления в Центральном административном округе Москвы. Намечен ряд направлений по совместной деятельности библиотек с районными Управами, советниками районного Собрания и Советами общественного самоуправления.

3431. У нас на Чернігівщині

Т. Клюй Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 29-30. — укp.

Підбито підсумки першого обласного конкурсу "Дитячий бібліотекар - 2001" на Чернігівщині. Подано список фіналісти конкурсу.

3432. Удовлетворение информационных потребностей специалистов в условиях функционирования муниципальной автоматизированной информационной сети МАИС

И.М. Борисенко, Т.Д. Туманова, Т.Г. Чигрик — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Realm of activity of Municipal Automated Informational Library Net (MAILN) covers practically all the branches of national economy, including: economy, management, health protection, culture, constructing etc. The variety of informational demands, realm of activity of users make the problems of forming, functioning and exploitation of informational resources, taking into account their completeness and reliability, more complicated. MAILN represents a complex system, which unites various types of library nets, including public (mass), scientific-technical libraries, medical, higher educational, and the other library nets. The providing of correlation and interaction between different types libraries presents one of extremely difficult problems. The functioning of MAILN is being hindered by existing barriers of compatibility of informational, technological, software, organisational, technical and linguist provisions. MAILN endures the stages of mass organisation of Automated Working Places- (AWP) andrealisation of problems, connected with the creation of informational library nets, which, as it is known, are providing an opportunity to satisfy users' informational demands using the resources of close and remote library and informational sphere. The variety of users' informational demands and the necessity to satisfy them determine the main demands to the system approach towards MAILN architecting. The scientific-practical conference, held in Kemerovo, which was devoted to the problems of MAILN architecture conception implementation,summed up the results of creation of such nets in the conditions of self-government institutions functioning and determined the main trends of informational and methodical provision of systems functioning. The functioning of informational library systems, as MAILN, is connected with the problems of designing and exploitation of informational massives for public usage, and, in connection with it, unsolved problems of organisation of economic, functional, and juridical provision appear. The implementation of MAILN construction ideas is possible in case of close interaction between scientific and library production. The automation of technological processes, informatization of informational service, new types of informational and library products and services are causing vital demand in training and retraining of a new-type staff.

3433. Украина движется в НАТО

А. Окара Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Ровно неделю назад, в прошлый четверг, 23 мая, с пресловутой украинской "многовекторностью" было покончено: Совет национальной безопасности и обороны Украины 1 под председательством президента Леонида Кучмы принял решение о начале процесса по вступлению страны в НАТО. Секретарь СНБОУ Евгений Марчук сообщил, что в скором времени будет подана соответствующая официальная заявка - возможно, даже 9 июля, во время празднования (именно празднования!) в Киеве пятой годовщины подписания Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО, где ожидаются послы стран-участниц и Генеральный секретарь альянса Джордж Робертсон.

3434. Украина на пути к информационному обществу (законодательный аспект)

Е.К. Александрова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Дается оценка ряду законов, направленных на регулирование информационных отношений и составляющих правовые основы информатизации общества. Подчеркивается необходимость дополнительной разработки законодательства, а в перспективе - возможно создание Информационного Кодекса.

3435. Украинская библиотечная ассоциация: реалии и перспективы

В.Г. Дригайло Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 961-964. — рус.

У доповіді розглядаються основні напрямки і зміст роботи УБА. Приділено увагу документам і розробкам УБА, роботі секцій, "круглих столів", конференцій, семінарів, навчальних поїздок. Представлено основні заходи, проведені разом з державними установамиякі здійснюють керівництво бібліотечною справою, і спрямовані на розвиток бібліотек і бібліотечної справи в Україні.

3436. Украинская библиотечная Ассоциация: цели и основные направления деятельности

В.С. Пашкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

In February 1995 the Ukrainian Library Association was created in order to improve library and information services, access to information in Ukraine, to provide further development of librarians and of the library profession, mutual encouragement and growth, to exchange information, and to promote libraries in society at large.

3437. Украинская библиотечная ассоциация: цели и основные направления деятельности

В.С. Пашкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

In February 1995 the Ukrainian Library Association was created in order to improve library and information services, access to information in Ukraine, to provide further development of librarians and of the library profession, mutual encouragement andgrowth, to exchange information, and to promote libraries in society at large.

3438. Украинская диаспора как системообразующий фактор российского государства

А. Окара Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

При всем этническом и культурном многообразии Российской империи и ее геополитического преемника - Советского Союза, любые масштабные проекты в них осуществлялись на основе альянса великорусского и украинского народов. Российская империя, при всех возможных претензиях к ней, была совместным великорусско-украинским политическим феноменом. Когда гармония этих отношений по тем или иным причинам нарушалась, страдала не столько отдельно Россия или отдельно Украина - страдал весь восточноевропейский цивилизационный проект, который был (в явном или завуалированном виде) продолжением проекта византийского.

3439. Украинская модель системы реферирования научной литературы

М.Б. Сорока Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 97-103. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Запропоновано українську модель системи реферування наукової літератури, яка базується на принципах розподіленої аналітико-синтетичної обробки документів локальними автоматизованими системами у видавництвах, видавничих організаціях, бібліотеках і галузевих інформаційних центрах з наступним централізованим формуванням загальнодержавної реферативної бази даних і підтримкою багатоаспектного використання її інформаційних ресурсів шляхом доведення їх до користувачів у вигляді галузевих серій РЖ і електронних копій цього журналу на компакт-дисках, а також засобами глобальних комп'ютерних мереж. До основи організації робіт з реферування публікацій покладено принцип зацікавленості індивідуальних і колективних авторів (учених, фахівців, наукових установ, навчальних закладів тощо) у включенні відомостей про результати своїх досліджень і розробок до національного інформаційного ресурсу.

3440. Украинская Швейцария

А. Деркач Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Определенный период в среде дипломатов довольно популярной была концепция, что понятие нейтралитета уходит в прошлое и уже не может в достаточной степени соответствовать изменившимся геополитическим реалиям. Обосновывалось это тем, что в определявших глобальное соотношение сил условиях противостояния великих держав и военно-политических союзов традиционный нейтралитет перестает быть действенным инструментом обеспечения необходимого уровня национальной безопасности, превращаясь в сугубо формальное определение. Считалось практически неизбежным, что при возникновении на континенте военно-политического кризиса традиционный нейтралитет не сможет выполнять заложенные в нем функции, и государства, провозгласившие его основой своей внешнеполитической концепции, будут вынуждены отказаться от нейтрального статуса. Однако опыт Швейцарии и Швеции, а в эпоху холодной войны и Финляндии с Австрией, показал ошибочность подобного подхода. Именно эти страны стали островами стабильности и процветания на континенте, охваченном тотальной войной и последующим блоковым противостоянием.