LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 176 із 205

3501. Фонд виконаних бібліографічних довідок

Т. Добко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

У фонді виконаних бібліографічних довідок Відділу довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського зберігаються підготовлені протягом 1950-2001 рр. неопубліковані бібліографічні покажчики та списки літератури з різних галузей знання.

3502. Фонд електронних документів бібліотеки

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Найбільший в Україні за обсягом онлайновий науково-інформаційний ресурс. Фонд електронних документів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — універсальне у видовому та тематичному аспектах і унікальне за змістом, науковим та культурним значенням зібрання електронних публікацій.

3503. Фонд наукової бібліотеки: модель обігу документів, засоби рівневої організації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Н.Ф. Самохіна; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено процеси організації документного фонду наукових бібліотек за рівнями. Запропоновано математичну модель обігу документів у бібліотечному фонді та методику оцінювання її параметрів на базі моніторингу відповідей книгосховища та вибіркового статистичного аналізу запитів користувачів. Визначено базові чинники раціональної організації розміщення фондів з наближенням видань підвищеного попиту до рівня оперативного обслуговування. Розроблено засоби та методику оцінювання ефективності рівневої організації бібліотечного фонду. Визначено напрями інтеграції та створення корпоративних систем бібліотечних інститутів, перспектив вдосконалення бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на базі рівневої організації сукупних документних ресурсів наукових бібліотек регіону й інформаційних масивів мережі електронних бібліотек на підставі диференціації фондів в Екстранет-середовищі.

3504. Фонд президентів Укаїни як бібліотечно-архівна колекція

Я. Чепуренко Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 2-11. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.

Розглянуто історію створення та особливості діяльності Фонду президентів України (ФПУ), заснованого у 1996 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського, який є президентською бібліотечно-архівною колекцією. Висвітлено завдання, функції та шляхи їх реалізації ФПУ. Наголошено, що особливістю даного зібрання є необхідність використання різних видів документів. Обговорено тематику роботи ФПУ.

3505. Фонд Президентів України: Бібліотечно-архівна колекція

Я. Чепуренко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Фонд Президентів України — спеціальна бібліотечно-архівна колекція, започаткована в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 року N 244 "Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В.І.Вернадського статусу національної".

3506. Фонди бібліотеки Ніжинського ліцею (1832 - 1875)

В. Мозгова Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 37-40. — укp.

Розкрито досвід бібліотеки відомого навчального закладу ХІХ ст. щодо формування фондів та їх використання у педагогічному процесі, простежено особливості функціонування та комплектування цього типу бібліотек. Проаналізовано склад книжкових фондів за типовими, видовими, мовними аспектами, а також приватні колекції, які увійшли до масиву книгозбірні, та специфіку обслуговування читачів.

3507. Фонди бібліотеки: загальна інформація, основні колекційні зібрання

Т. Павлуша Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Обсяг фонду — 14 млн. примірників. В основу фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського покладено великі книжкові зібрання XVIII- XIX ст. — фундаментальні бібліотеки Київської духовної академії, Київського університету св.Володимира, Hіжинського історико-філологічного інституту, Кременецького ліцею, ряду монастирів, ліквідованих чи реорганізованих наукових установ, товариств, навчальних закладів, націоналізованих книжкових складів і магазинів, великих приватних колекцій, які відрізнялися не лише чисельністю рідкісних і цінних видань, а й системністю та цілеспрямованим відбором літератури. У перші роки існування бібліотека придбала ретельно підібрані колекції з різних галузей науки, що належали видатним ученим — академікам В.С. Іконникову, М.І. Петрову, П.А. Тутковському, професорам І.В. та М.В. Лучицьким, С.Т. Голубєву, Ю.А. Кулаковському, В.О. Караваєву, К.Л.Якубовському, письменнику й освітньому діячеві Б.Д. Грінченку, відомому історику М.М. Бантиш-Каменському. Ця традиція постійно підтримується. Серед особистих колекцій, що в різний час надійшли до фондів бібліотеки, крім названих, особливо цінними є книжкові зібрання академіків А.Ю. Кримського, Ю.М. Соколова, Ю.С. Ліпатова, членів-кореспондентів С.І. Маслова, П.М. Попова, письменника Є.М. Кротевича.

3508. Фонди рукописів: Бібліотечне колекційне зібрання

Л. Дубровіна Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Найзначніше в державі бібліотечне колекційне зібрання документів і рукописних книг від найдавніших часів до сьогодення. Рукописні фонди складаються з понад 560 тис. одиниць зберігання, з котрих понад 8 тис. — це рукописні книги. Рукописна спадщина тисячолітньої історії України в документальних пам'ятках збиралася цілими поколіннями українських державних, релігійних діячів, просвітників, письменників, музикантів і вчених, різними культурними установами та навчальними закладами. Вона виконує не лише меморіальну функцію, а й є науковою базою досліджень, репрезентує загальносвітову книжно-рукописну культуру від найдавніших часів до ХХ ст. Рукописний фонд Інституту рукопису — безцінні колекції рукописних книг грецькою, латинською, арабською, слов'янськими та іншими мовами, рукописна спадщина видатних діячів нашого минулого, різних освітніх та культурних установ ХVIII-ХХ ст.

3509. Фонды сельских библиотек (их комплектование и их пользователи)

Н.О. Тихонова, В.В. Шилов, Я.А. Михневич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 538-540. — рус.

Статистика діяльності загальнодоступних муніципальних бібліотек співставляється з даними спеціальних досліджень. Структура і зміст інформаційних потреб користувачів міських і сільських бібліотек істотно не відрізняються. Показники читання сільських жителів у порівнянні з міськими значно вищі майже по всіх регіонах Росії. Обсяги фінансування комплектування сільських бібліотек, порівняно з міськими, у багато разів менше. Кошти на комплектування сільських бібліотек, передбачені федеральною програмою "Соціальний розвиток села до 2010 р. ", вкрай незначні. Доцільно розподіляти їх між 600 опорними бібліотеками на основі нормативів РНБ.

3510. Фонды электронных документов в библиотеке

Н.Р. Давыдова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто особливості різних фондів електронних документів у бібліотеці. Виокремлено та поданохарактеристики трьом групам фондів електронних документів: фонди електронних видань на оптичних компакт-дисках, фонди мережевих електронних документів віддаленого доступу, фонди електронних документів електронної бібліотеки.

3511. Формализация свертывания краеведческой информации как способ повышения качества информационных продуктов и услуг: результаты исследований научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств

Н.И. Гендина, О.И. Алдохина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Відзначено підвищення суспільного інтересу до краєзнавчих інформаційних ресурсів. Підкреслено роль нових інформаційних технологій для виробництва інформаційних продуктів та послуг на базі краєзнавчої інформації, розкрито причини, що стримують автоматизацію аналітико-синтетичноїобробки краєзнавчих документів. Запропоновано формалізовану методику згортання краєзнавчихдокументів публіцистичного характеру, що дозволяє знизити суб'єктивізм людини за семантичногоаналізу документів, підвищити повноту та точність відображення первинного документу при анотуванні, та забезпечити на цій основі якісний інформаційний пошук в умовах автоматизації.

3512. Форматы типа MARC и проблемы их русификации

Н.В. Сарычева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

A brief description of MARC formats group and some problems of their russification are subjects of this article.

3513. Форматы UNIMARC и USMARC: сходство и отличие

Э.Ш. Лобанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы совместимости MARC-форматов. Приводятся результаты разработки в ГПНТБ России конвертора UNIMARC-USMARC.

3514. Формирование "Электронной библиотеки" ТВГУ: состояние и перспективы

И.Г. Виноградова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 949-951. — рус.

Викладено досвід створення у Тверському державному університеті "електронної бібліотеки". Розглянуто питання побудови і використання "електронної бібліотеки" як особливої структури в рамках традиційної бібліотеки університету. Особливу увагу приділено"електронній бібліотеці" як сховищу інформаційних ресурсів світового і регіонального масштабів, до якого вона забезпечує доступ усіх користувачів.

3515. Формирование автоматизированного банка данных универсальной научной библиотеки (на примере ЦНБ им. В.И.Вернадского НАН Украины)

Л.И. Костенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper considers the problem of creation of technologies for effective information communication and stresses that informatization of libraries should be implemented faster. It suggests that computerized library data banks should be viewed as a core of the computerized system of each library and as part of the world information resources. The four reviewed systems of databases within the data bank of the universal scientific library should make search in the world documentary flow and bibliographic search in library collections, provide full texts of library documents, and maintain internal technological processes.

3516. Формирование гипертекстового лингвистического пространства вусловиях технологии электронных библиотек

Н.Г. Яшина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3517. Формирование единой информационной среды для делового сообщества Ростовской области

Л.А. Баятова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В выступлении будут освещены направления и опыт работы по формированию единого информационного пространства для деловых людей предпринимательских кругов Ростовской области: Формирование в ДГПБ соответствующих информационных ресурсов и обеспечение сервиса услуг для оперативного доступа к ним, информационной поддержки предприятий и бизнеса в городе и области; Опыт сотрудничества и обмена информационными ресурсами с целью создания единой бизнес-среды с Ростовской Торгово-Промышленной Палатой, Центром Поддержки Предприятий, Отделом по поддержке предпринимательства Ростовской области, Министерством экономики, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области; Опыт работы при библиотеке Бизнес-клуба, созданного в результате выше названной совместной деятельности как информационного бизнес-центра широкого профиля.

3518. Формирование и ведение массива периодических изданий информационного центра

В.М. Алексеев, В.М. Ефременкова, О.В. Кириллова, О.А. Хачко, А.И. Черный Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 279-281. — рус.

Представлено роботу, що проводиться у ВІНІТІ по підготовці масиву зарубіжних періодичних видань (журналів) з метою відбору необхідних видань для відображення в інформаційних продуктах ВІНІТІ, а також для надання користувачам повної інформації про журнали, включаючи оціночні та інформаційні дані. Подано критерії відбору видань у масив, які отримуються за даними довідника Ulrісh's Periodicals Directory. Обов'язковість включення в систему визначається рангом журналу. Підготовлюваний масив входить до складу автоматизованої системи комплектування ВІНІТІ, а також повинен стати частиною системи каталогів і баз даних ВІНІТІ, доступних з веб-сайту ВІНІТІ.

3519. Формирование и использование информационно-библиотечных ресурсов в обеспечении науки (на примере СО РАH)

Б.С. Елепов, Д.М. Цукерблат Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 76-84. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

3520. Формирование и сохранность фондов ВГБИЛ в условиях создания "гибридной" библиотеки

Л.Е. Калинова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 564. — рус.

У доповіді розглядаються концептуальні основи комплектування "гібридної" бібліотеки; наводиться економічне об|рунтування вибору тих чи інших носіїв інформації; визначається перспективний профіль комплектування ВДБІЛ на 2001-2005 рр., а також основні напрямки її діяльності в галузі формування фондів у контексті створення "гібридної" бібліотеки; описується модель упорядкування (реорганізації) книжкових фондів в умовах розвитку нових технологій.