LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 178 із 205

3541. Формирование стратегии и управление развитием инновационной деятельности библиотеки

В.Г. Дригайло — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 16 назв. — рус.

Доповідь присвячено організаційним, маркетинговим, методико-технологічним, управлінським проблемам інноваційної діяльності бібліотеки. Розкрита система управління цією діяльністю та програма розвитку бібліотеки. Організаційно-методична робота по впровадженню інновацій в роботу бібліотеки на основі принципів комплексності, плановості та безперервності.

3542. Формирование творческого потенциала библиотечных работников детских библиотек Севастополя

Н.В. Сальникова, Е.А. Панченко, С.А. Капранова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено досвід роботи з організації системи безперервної професійної освіти бібліотечних спеціалістів Централізованої бібліотечної системи для дітей м. Севастополя, метою якої є розкриття творчого потенціалу бібліотекарів, зміна стереотипів у роботі, покращення іміджу бібліотечної професії.

3543. Формирование учебно-методического обеспечения нового поколения образовательных стандартов по специальности "Библиотечно-информационная деятельность": стратегия и тактика деятельности вузов культуры и искусства

Е.Л. Кудрина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто причини появи та відмінні особливості державного освітнього стандарту вищоїбібліотечної освіти другого покоління. Підкреслено роль корпоративної діяльності ВНЗ культури та мистецтва з розробки навчальних видань, що забезпечують впровадження нового освітнього стандарту. Окреслено шляхи вирішення стратегічних (взаємодія між ВНЗ) та тактичних (діяльність у середині ВНЗ) завдань зі створення навчально-методичного забезпечення підготовки бібліотечнихкадрів вищої кваліфікації.

3544. Формирование фонда деловой литературы на основе анализа читательского спроса

В.Н. Гусева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 649-652. — рус.

Розглядаються основні моменти формування фонду Кабінету ділової інформації на основі вивчення попиту споживачів, удосконалення традиційних послуг і впровадження нових форм інформаційного забезпечення.

3545. Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций

О.В. Баркова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 123-130. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

Изложены основные аспекты развития научных коммуникаций и представлены их новые направления, связанные с созданием и использованием научной электронной библиотеки. Электронная библиотека рассматривается как совокупность средств научных коммуникаций в электронной среде и результатов научной деятельности. На основе анализа шестилетнего опыта создания Научной электронной библиотеки в НБУВ, сотрудничества с авторами, научными издательствами, издающими организациями и библиотеками определены новые формы научного информационного взаимодействия, а также модели кооперативной работы в процессе создания и использования научно-образовательных электронных информационных ресурсов в составе электронной библиотеки.

3546. Формированиие фондов Национальной библиотеки Республики Таджикистан имени Абулкасыма Фирдоуси: история и современное состояние

С.Р. Мухиддинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Анализируется современное состояние фондов национальной библиотеки. Излагается история создания библиотеки и затрагиваются вопросы комплектования в различные исторические периоды. Подчеркивается необходимость разработки государственной программы комплектования фондов библиотек независимо от типов и ведомственной принадлежности.

3547. Формування фонду мережевих ресурсів у науковій бібліотеці (90-ті роки XX ст. - поч. XXI ст.)

автореф. дис... канд. іст. наук27.00.03 Вікторія Олександрівна Копанєва; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Обґрунтовано необхідність формування та використання в інтранет-середовищі наукової бібліотеки нової інформаційної складової - фонду плинних мережевих ресурсів. Розроблено підхід до архівування мережевих джерел інформації, сутність якого полягає в кооперативній підготовці його складових спільними зусиллями головних галузевих та регіональних бібліотек і централізованому формуванні інтегрованого довідково-пошукового апарату. Визначено джерельну базу формування фонду "мережевої україніки": наукові та суспільно значущі документи українського сегмента інтернет; зарубіжні наукові ресурси з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні; публікації українською мовою та українців і українських інституцій у світових інформаційних мережах. Запропоновано новий підхід до інформаційної технології опрацювання інтранет-ресурсів наукової бібліотеки, який базується на виокремленні зібрань публікацій, створенні метаданих про ці зібрання на підставі Дублінського ядра метаданих і повнотекстовому індексуванні в зібраннях. Досліджено тенденції розвитку правового підґрунтя архівування мережевих ресурсів, що полягають у переході від заборонної парадигми класичного авторського права до дозвільної системи поширення знань з урахуванням прав інтелектуальних власників. Розглянуто фонд інтранет-середовища Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, сформований з використанням результатів дисертаційного дослідження.

3548. Формування бібліотечно-інформаційного забезпечення спортивної науки

І. Свістельник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 21. — С. 3-6. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Зазначено, що розвиток інформаційних технологій зумовлює структурні, кількісні та якісні зміни в системі інформаційних ресурсів галузі фізичної культури і спорту.

3549. Формування документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 А.І. Сидоренко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Узагальнено результати соціологічних досліджень щодо місця публічної бібліотеки у системі соціальних комунікацій та з'ясовано тенденції її якісноії еволюції. Визначено специфіку інформаційних потреб національних меншин Півдня України, обумовлену місцем та часом їх проживання, асиміляційними процесами, ступенем інституалізації, рівнем національної самосвідомості. Встановлено, що ступінь задоволення інформаційних потреб національних меншин залежить від рівня розвитку документного потоку України. Вперше проаналізовано документний потік мовами національних меншин та виділений на його основі документний масив із застосуванням галузевої, типологічної та видової ознак.

3550. Формування інформаційного ринку в перехідній економічній системі

Автореф. дис... канд. екон. наук08.01.01 Ю.С. Щербініна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано двоїстість ролі інформації як виробничого ресурсу за умов формування інформаційного суспільства. Систематизовано переваги діяльності інформаційних підприємств, які забезпечують сталість їх довгострокової економічної динаміки в перехідній економіці. Доведено, що переважними механізмами структурної організації інформаційного ринку є монополістична та олігополістична конкуренція. Виявлено та розкрито дві головні форми соціально-інформаційної нерівності за сучасних умов - зовнішню та внутрішню. Класифіковано головні особливості становлення даного ринку в перехідній економіці. Визначено основні напрямки та запропоновано першочергові заходи щодо створення належних умов для формування сучасного інформаційного ринку в Україні.

3551. Формування комунікативної культури бібліотечних працівників

Є. Медведєва Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 52-55. — укp.

Проаналізовано структурно-змістову підготовку майбутніх фахівців бібліотечної справи, що дає можливість по-новому визначити вимоги до їх комунікативних знань, вмінь і навичок. Значну увагу приділено навчальному курсу "Комунікативна культура", який запропоновано на кафедрі соціальних комунікацій Харківської державної академії культури. У даній дисципліні викладено основні види комунікативної діяльності вербального та невербального характеру, питання міжгрупового та міжособистісного спілкування, а також вимоги до комунікації в інформаційній, управлінській, науковій, художній та виробничій діяльності.

3552. Формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери Кримського регіону

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 В.В. Лучанська; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Виявлено основні напрями роботи з формування регіонально-галузевої системи інформаційно-бібліотечного обслуговування екологічної сфери Криму, які мають конструктивну основу для аналізу та реалізації набутого наукового та практичного досвіду. Як конструктивні елементи такої системи визначено інформаційну політику, предметно-орієнтований інформаційний простір, інформаційний ландшафт, інноваційний когнітивно-інформаційний ресурс розвитку. Відзначено, що інформаційна політика визначає стратегії та терміни створення умов їх реалізації, опис предметно-орієнтованого інформаційного простору (ІП) характеризує його на суспільному, колективному, індивідуальному рівнях і завдання їх задоволення, інформаційний ландшафт - мережеву стурктуру інформаційних систем різного рівня, інноваційний когнітивно-інформаційний ресурс розвитку - зміст, форми програмно-проектної тактики щодо реалізації завдань стратегічного розвитку інформаційно-бібліотечного забезпечення (ІБЗ). Розвинуто формування регіонально-галузевої системи екологічної сфери як завдання управління створенням відповідного сегмента в інформаційному просторі Криму. Зроблено висновок, що основою моделі задоволення різних ІП екологічної сфери є схема структуризації інформаційних процесів, що розглядається як система ІБЗ з розподіленими банками даних.

3553. Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Н.С. Дяченко; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемі формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні. Розроблена система рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей, визначені умови розробки системи, висвітлені результати аналізу рекомендаційних бібліографічних посібників, методика бібліографування літератури для дітей різних вікових груп, запропоновані ефективні прийоми бібліографування, висока ефективність яких підтверджена практикою.

3554. Формування та використання інформаційно-бібліотечних ресурсів у забезпеченні науки (на прикладі Сибірського відділення Російської Академії Наук)

Б.С. Єлепов, Д.М. Цукерблат Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 426-435. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

3555. Формы интеграции в области автоматизации библиотечно-информационных процессов на примере вузовской библиотеки - НТБ НТУУ "КПИ"

В.Н. Волынец, О.А. Санченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассматривается опыт интеграции научно-технической библиотеки НТУУ "КПИ" по следующим направлениям: с INTERNET и т.п.; с другими библиотеками и информационными центрами на уровне различных систем автоматизации; в сеть НТУУ "КПИ"; взаимодействие с фирмами.

3556. Франкомовна україніка кінця XVII - початку XX ст. у бібліотечних колекціях України: походження, склад, зміст, історико-книгознавча реконструкція

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Раїса Степанівна Кириченко; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 19 с. — укp.

3557. Фундаментальная библиотека ИНИОН РАН в информационной инфраструктуре России

В.Н. Бабенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 71-74. — рус.

Викладено досвід роботи Фундаментальної бібліотеки ІНІСН РАН. Представлено інформаційну структуру бібліотеки, проблеми та труднощі, з якими стикається бібліотека у своїй діяльності.

3558. Фундаментальная научная библиотека Национальной академии наук Республики Армения

К.О. Минасян Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 314-318. — рус.

3559. Функции и статус библиотеки информационного общества

Л.И. Костенко, М.Б. Сорока Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 743-746. — рус.

Викладено перспективи розвитку бібліотек в умовах домінування інформації на електронних носіях. Відзначено, що вони візьмуть на себе додаткові функції тиражування та поширення впорядкованих зібрань електронних публікацій, а також глибокої аналітико-синтетичної переробки потоків документальної інформації з створенням широкого спектру науково-інформаційних продуктів. Показано неминучість трансформації бібліотек у системоутворюючі елементи інформаційної сфери суспільства.

3560. Функции управления на примере работы библиотечно-информационного центра Межрегиональной Академии управления персоналом

Г.А. Сапрыкин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 990-991. — рус.

Розглядається використання функцій управління в діяльності бібліотечно-інформаційного центру найкрупнішого недержавного вузу України - Міжрегіональної Академії управління персоналом.