LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 18 із 205

342. Бібліотека і наукові дослідження

А.С. Кобзаренко Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 2-3. — укp.

Наведено результати фундаментального наукового дослідження - вивчення історичного минулого вітчизняних дитячих бібліотек, організатором якого є Державна бібліотека України для дітей. Висвітлено основні етапи, розглянуто складові частини та історіографічний характер дослідження.

343. Бібліотека інформаційного суспільства

Л. Костенко, М. Сорока Бібл. вісн. — 2002. — N 3. — С. 33-38. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто перспективи розвитку бібліотек за умов домінування інформації на електронних носіях. Обгрунтовано, що вони візьмуть на себе додаткові функції тиражування та поширення впорядкованих зібрань електронних публікацій, а також створення широкого спектра науково-інформаційних продуктів. Визначено напрямки розвитку бібліотечної освіти, що передбачатимуть підготовку спеціалістів з глибокої аналітико-синтетичної обробки документального потоку та менеджерів інформаційного обслуговування. Наголошено на необхідності проведення наукових досліджень у бібліотечній сфері за дисциплінами, згрупованими у цикл "інформаційні науки". Показано неминучість трансформації бібліотек у системоутворювальні елементи інформаційної сфери.

344. Бібліотека Київського Пустинно-Миколаївського монастиря XVIII ст.: "життя" книг

М. Яременко Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури: Просемінарій. — К., 2000. — Вип. 4. — С. 119-142. — Бібліогр.: 113 назв. — укp.

Наведено відомості про бібліотеку обителі, книжковий фонд, шляхи поповнення книгозбірні. Зроблено спробу простежити читаність книг чернецтвом монастиря, яка базується на дослідженні маргіналій і фізичного стану книг. Встановлено, що відсоток читачів монастирської книгозбірні був відносно низьким, хоча 2/3 братії були грамотними.

345. Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004"

Л.Й Костенко, А.Г. Чекмарьов Бібліотечний вісник. — 2004. — N4. — С. 39-45 — укp.

З 7 по 11 червня 2004 р. у Судаку та ряді інших міст Крима (Євпаторії, Коктебелі, Новому Світі, Сімферополі, Старому Криму, Феодосії) проходила 11-та міжнародна конференція "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу". Головний організатор форуму — Державна публічна науково-технічна бібліотека (ДПНТБ) Росії, серед співорганізаторів Міністерство культури і мистецтв України, Міністерство культури Російської Федерації, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (НБУВ, Київ), Російська державна бібліотека (РДБ, Москва). Оргкомітет очолював президент Міжнародної асоціації розробників і користувачів електронних бібліотек і нових інформаційних технологій, президент Міжнародного бібліотечного, інформаційного та аналітичного центру, перший заступник директора ДПНТБ Росії, докт. техн. наук, проф. Яків Леонідович Шрайберг. Головна тема форуму 2004 р. — "Роль бібліотек, видавництв і виробників інформаційної продукції в еволюції сучасного суспільства". У роботі конференції взяли участь 1500 фахівців з 40 країн (у тому числі 400 з України і 950 з Росії). Зросла кількість представників владних структур (губернатори, віце-губернатори, парламентарі) та бізнесменів. У програму конференції було включено засідання 17 секцій, 12 семінарів, кілька десятків "круглих столів", презентацій, виїзних сесій тощо. Учасниками форуму проголошено 400 доповідей і повідомлень.

346. Бібліотека: сходинки, які ведуть у життя

Г. Тунська Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 26 . — укp.

Розглянуто роботу читального залу центральної дитячої бібліотеки РЦБС м. Стрия Львівської області.

347. Бібліотекар - хранитель і носій інформаційної пам'яті

Л. Муха, Т. Мяскова Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 17-21. — укp.

Розглянуто питання, пов'язані з трансформацією професійного іміджу бібліотекаря за умов інформаційного суспільства, ролі бібліотекаря як хранителя рукописних і рідкісних фондів, а також проблеми адаптації фахівця - бібліотекаря у процесі освоєння історико-культурних фондів. Проаналізовано сучасний стан розвитку наукової бібліотеки та загальний рівень підготовленості бібліотечних кадрів. Охарактеризовано основні риси академічної школи бібліотекарів XIX ст. на прикладі персонального ряду бібліотекарів Київської духовної академії (КДА), які відіграли важливу роль в організації бібліотеки КДА, акцентовано увагу на їх загальнокультурному рівні, вищій духовній освіті, професійних та особистих якостях. Досліджено діяльність митрополита Євгенія та барона Станіслава Шодуара - видатних бібліофілів XIX ст., а також характер їх колекціонування та наукову роботу. На підставі архівних матеріалів та аналізу французькомовного фонду сектора організації фонду іноземної літератури відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ висвітлено актуальні проблеми вивчення та виявлення розпорошених наукових колекцій українських вчених XIX - поч. XX ст.: В.Антоновича, Ф.Вовка, І.Лучицького та ін. Проаналізовано життя та творчу спадщину І.Крип'якевича - визначного українського історика, академіка АН УРСР. Визначено роль бібліотекарів у формуванні та збереженні унікального франкомовного фонду НБУВ - універсальних і галузевих енциклопедій, довідників, словників, бібліографічних посібників, підручників XVIII - поч. XIX ст.

348. Бібліотекар і користувач у системі інформаційних комунікацій

Т. Добко, І. Сіра Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 21-25. — укp.

Проаналізовано розвиток бібліотечно-інформаційного обслуговування на сучасному етапі. Розглянуто теоретико-методологічні питання вивчення та задоволення інформаційних потреб користувачів, необхідність дослідження інформаційних запитів сучасного читача, охарактеризовано етичні аспекти культури бібліотечного обслуговування, проблеми формування позитивного образу сучасного бібліотечного фахівця, підвищення його соціального статусу. Докладно висвітлено кардинальні структурні зміни читацького контингенту наукових бібліотек України, що відбулися у 1990-х рр., які зумовлено загальним зміщенням пріоритетів і нормативно-ціннісних настанов у суспільстві та декомпозицією культурного середовища. Акцентовано увагу на деяких аспектах становлення професійної майстерності бібліотекарів-референтів.

349. Бібліотекар як організатор і технолог інформаційної індустрії

Т. Гранчак Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 9-13. — укp.

Висвітлено актуальні проблеми, пов'язані зі змінами ролі та місця у суспільстві бібліотечних працівників за умов прискорення процесу інформатизації, а також обговорено питання стосовно нових вимог щодо бібліотечних працівників як організаторів і технологів інформаційної інфраструктури. Розглянуто зміни у системі відносин між виробником, розповсюджувачем, збірігачем і споживачем інформації. Проаналізовано процес створення електронних журналів, їх місце у загальній інформаційній системі, а також значення для якісної перебудови практичної діяльності бібліотек відповідно до технологічних реалій нового інформаційного простору. Стисло викладено історію створення електронної версії Українського реферативного журналу "Джерело". Охарактеризовано основні етапи еволюції електронної версії даного журналу, розглянуто можливі методи вирішення проблеми індексації (організації пошуку). Визначено перспективи розвитку та вдосконалення електронної версії, а також програмного забезпечення, що використовується для її створення. Акцентовано увагу на розширенні функцій бібліотечних працівників у напрямку здійснення ними аналізу інформаційного матеріалу, який надходить до бібліотек через Internet та необхідності забезпечення права доступу кожного члена суспільства до інформації, активізації участі працівників бібліотек у реалізації державної політики в інформаційній сфері. Визначено основні напрямки розвитку та вдосконалення діяльності інформаційно-аналітичних відділів бібліотек, шляхи вирішення питання бібліотечних кадрів, покращання соціального захисту працівників даних установ.

350. Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток (XIX - XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 В.П. Мозгова; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2000. — 20 с. — укp.

На підставі аналізу комплексної джерельної бази вперше здійснено реконструкцію історико-культурного процесу становлення та розвитку бібліотек ліцеїв України. Розглянуто типологію, періоди розвитку ліцейних книгозбірень. Розкрито концептуальні засади організації мережі, фондів, довідково-пошукового апарату бібліотек ліцеїв. Охарактеризовано систему бібліотечно-бібліографічної та інформаційної підготовки ліцеїстів за умов функціонування бібліотечно-інформаційного культурно-освітнього осередку ліцею.

351. Бібліотеки Національної Академії Наук України

= Libraries of the National Academy of sciences of Ukraine: Довідник Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського Ред.: О.С. Онищенко; Уклад.: А.А. Свобода; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1996. — 110 с. — укp.

352. Бібліотеки та бібліотечне законодавство України

Г.І. Солоіденко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 403-414. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

353. Бібліотеки та інформаційні служби: міжнародне культурне співробітництво (з досвіду роботи зарубіжних культурно-інформаційних центрів в Україні)

Л. Кононенко Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 30-36. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.

Розглядається діяльність культурних представництв США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Австрії та інших країн, які відкрили свої представництва в Україні, зокрема: Британська Рада, Французький культурний центр, Інформаційна агенція США (United States Information Agency) - USIA, Американський дім, Гете-Інститут (Німецький культурний центр) та Австрійська бібліотека. Аналізується їх політика в сфері поширення своєї мови та національної культури за кордоном, а також вивчаються питання інформаційного обміну та розвитку бібліотечно-інформаційних технологій тощо.

354. Бібліотеки України у правовому полі

О.К. Александрова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — укp.

В Україні активно розвивається процес формування законодавчої бази незалежної держави. Прийнято та в стадії допрацювання більше 900 законодавчих актів. Бібліотечну сферу діяльності визначають біля 20 законів як прямої, так і опосередкованої дії. В цілому ними закріплюються гарантії держави у забезпеченні громадянам права на доступ до інформації через бібліотечну мережу. Передбачені заборонні законоположення у відношенні приватизації, перепрофілювання, ліквідації бібліотек; обов"язки держави по утриманню бібліотечних закладів; соціальні гарантії працівникам. Разом з тим існує ряд різночитань у законах, багато які аспекти діяльності не мають правової основи, виконавська сторона є проблематичною. Сьогоднішня соціально-економічна ситуація у державі вимушує приймати непопулярні та неадекватні законам рішення: скорочення режиму роботи бібліотек, переведення працівників на неповний робочий день, закриття бібліотек та ін.

355. Бібліотечна освіта в Україні (сторінки історії)

Н. Березюк Бібл. вісн. — 2000. — N 1. — С. 32-35. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Проаналізовано питання розвитку бібліотечної освіти в України з кінця ХІХ до 60-х рр. ХХ ст. Відмічено низький рівень професійної підготовки бібліотекарів на початку ХХ ст., охарактеризовано процес пошуку нових форм і методів організації бібліотечної освіти. Визначено вплив негативних явищ у 30-ті рр. на розвиток бібліотечної справи загалом, а також описано заходи, що проводились з метою розширення мережі учбових закладів та факультетів з професійної бібліотечної освіти. Особливу увагу приділено проблемам реорганізації учбових закладів комуністичної освіти у суто бібліотечні заклади, діяльність яких було спрямовано на підготовку висококваліфікованих бібліотечних спеціалістів.

356. Бібліотечна освіта: відповідь на виклик інформаційного суспільства

Т. Павлуша, Н. Смаглова Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 25-30. — укp.

Висвітлено історію становлення бібліотечної освіти в Україні, яка на початковому етапі відбувалася у контексті її будівництва у західноєвропейських країнах. Проаналізовано формування професійної компетентності бібліотечних фахівців у період трансформаційних змін бібліотечно-інформаційної сфери. Детально розглянуто проблеми кадрового забезпечення бібліотек науково-дослідних установ системи НАН України. Визначено роль інформаційної культури бібліотекарів-фондоутримувачів у науковому забезпеченні формування, зберігання та загальнодоступності національного бібліотечного фонду.

357. Бібліотечна періодика та її вплив на формування бібліотечної професії

О. Воскобойнікова-Гузєва Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 30-35. — укp.

Досліджено розвиток бібліотечної професії та фахової періодики, охарактеризовано тенденції взаємовпливу у даному процесі. Відбулися презентації часопису "Світ дитячих бібліотек", електронного проекту "Український молодіжний комп'ютерний альманах", а також баз даних (БД) інформаційно-аналітичної системи "Імідж бібліотечної справи та бібліотек України в пресі". Основну увагу приділено виданням ЮНЕСКО, онлайновому доступу як джерелу професійної інформації, методиці та технології відбиття бібліотечної періодики України у БД "Україніка наукова" та УРЖ "Джерело". Визначено роль і місце бібліотечної періодики у системі передоплатних видань, використанню їх бібліотечними фахівцями з освітньою та науковою метою.

358. Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Т.Д. Булах; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто бібліотечну селекцію як системне явище, що сформувалося за умов змін у зовнішньому середовищі. Визначено основні етапи розвитку теорії бібліотечного відбору, передумови його трансформації у бібліотечну селекцію документів та її місце в технологічному циклі формування бібліотечного фонду в різні історичні періоди і на основі конкретизації його основних процесів обгрунтовано кількісний склад та змістове наповнення основних видів бібліотечної селекції за умов інформатизації. Проаналізовано особливості первинного відбору окремих носіїв інформації та сформульовано основні орієнтири визначення співвідношення між документами в процесі комплектування фонду. Описано технологію бібліотечної селекції з урахуванням функцій бібліотечних установ за умов інформатизації. Охарактеризовано електронну систему бібліотечної селекції як перспективний напрям діяльності вітчизняних бібліотек. Визначено основні аспекти покращення підготовки фахівців бібліотечної сфери. Висвітлено діяльність з формування фондів, організації їх зберігання та використання на основі бібліотечного відбору як технології, яка в процесі переходу до інформаційного рівня соціальних комунікацій трансформується в інтегративний процес бібліотечної селекції в єдиному інформаційному просторі.

359. Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Ольга Миколаївна Василенко; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 20 с. — укp.

360. Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П.Балліна (1829 - 1904)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 В.М. Ковальчук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Вперше розглянуто бібліотечну, книговидавничу та культурно-просвітницьку діяльність М.П.Балліна як комплексне історико-культурологічне явище, здійснено історико-бібліотекознавчу реконструкцію його архівної та творчої спадщини, починаючи з середини XIX - до початку XX ст. За допомогою методів архівної евристики встановлено місця зберігання окремих джерел. На підставі досліджень рукописних та опублікованих документів висвітлено життєвий шлях М.П.Балліна в найбільш повному на сучасний період обсязі. Визначено основні напрямки його громадської діяльності. На підставі вивчення ахівних джерел з історії кооперації, записних книжок, творчих матеріалів та епістолярної спадщини визначено внесок М.П.Балліна у розвиток українського та російського просвітництва, бібліотечну та книговидавничу справу. До наукового обігу залучено нові імена та відомості про важливі історичні події, уточнено деякі факти з історії розвитку бібліотечної та книговидавничої справи в Україні, встановлено наукові, культурні та видавничі зв'язки діячів кооперативного просвітництва. Досліджено розвиток ідейних поглядів, що визначали змістовий характер діяльності М.П.Балліна. Розглянуто теоретичні концепції ученого у сфері бібліотечного будівництва, зокрема щодо формування фондів і каталогів бібліотек і видавничої політики у галузі народної книжки. Показано значний внесок М.П.Балліна у розвиток вітчизняного бібліотеко- та книгознавства.