LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 182 із 205

3621. Читальний зал нових надходжень до фондів бібліотеки

Н. Петрова Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Перший поверх основного приміщення Бібліотеки (кімната 208), 24 читацьких місця. Читальний зал нових надходжень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — важлива ланка в системі інформаційного обслуговування читачів книгозбірні, що забезпечує оперативний пошук і отримання документів, які тільки-но надійшли до бібліотеки.

3622. Читальний зал нотних видань бібліотеки

В. Шульгіна Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Заснований у 1922 році. Читальний зал нотних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — спеціалізований зал, що забезпечує інформаційне обслуговування читачів найбільшим і найбагатшим в державі за обсягом та змістом, науковим і культурним значенням зібранням нот та інших документів з питань музикознавства, музичної бібліографії.

3623. Читальні зали бібліотеки, місцезнаходження, телефони

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3624. Читальні зали обслуговування літературою гуманітарного профілю

І. Смоляр Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Другий поверх основного приміщення Бібліотеки (кімната 308), 168 читацьких місць. Фонд Залу (кімнати 308-310). Підсобний фонд загального залу обслуговування літературою гуманітарного профілю є складовою частиною фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Призначення підсобного фонду — оперативно задовольняти інформаційні потреби вчених і практиків, забезпечувати їх літературою гуманітарного профілю підвищеного попиту.

3625. Читальні зали обслуговування періодичними виданнями

С. Верещагіна Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Другий поверх основного приміщення Бібліотеки (кімната 311), 46 читацьких місць. Підсобний фонд Залу обслуговування періодичними виданнями України та країн СНД є складовою частиною фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Головне призначення фонду — оперативно та якісно задовольнити запити всіх категорій читачів, забезпечуючи їх найновішими періодичними виданнями з усіх галузей наук.

3626. Читальные залы Российской государственной юношеской библиотеки - реальность и перспективы

Е.Е. Краснопольская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Діяльність бібліотеки для юнацтва на допомогу процесам соціалізації молоді. Питання відбору персоналу та його кваліфікації. Створення інформаційно-освітнього медіа-простору на базі відділу читальних залів РДБЮ.

3627. Читальный зал в музее: пережиток прошлого или шаг в будущее? (к проблеме автоматизации обслуживания читателей)

С.С. Мартынова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 354-356. — рус.

Розглядаються проблеми роботи читального залу в музеях з мистецтва; специфіка читацької аудиторії; завдання збереження унікальних фондових матеріалів, методика їх лікування у безкисневій камері, а також їх перенесення на електронні носії; особливості процесу автоматизації обслуговування читачів (зокрема, на прикладі створення автоматизованої програми в ДЦММК); труднощі розробки єдиної автоматизованої системи для установ, що одночасно у собі поєднують музей, бібліотеку та архівосховище.

3628. Читатель ЦНСХБ РАСХН: сочетание бесплатных и коммерческих информационных услуг

Н.П. Аббакумова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

3629. Читательская мода как феномен культуры

О.В. Лебедева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3630. Читателю

С.В Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N40. — С. 55-58 — рус.

3631. Читацькі об'єднання в публічних бібліотеках: особливості розвитку і діяльності

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 І.Ф. Іванова; Київ. держ. ун-т культури і мистецтв. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанню виявлення особливостей розвитку і діяльності читацьких об'єднань як перспективної форми роботи бібліотеки. У дисертації теоретично обгрунтовано та експериментально підтверджено той факт, що читацькі об'єднання розвиваються у відповідності з загальними тенденціями малих соціальних груп, але мають особливості, пов'язані зі специфікою читацької діяльності. Визначено специфіку діяльності і впливу читацьких об'єднань на навколишнє культурне середовище. Розроблено методичні рекомендації по створенню об'єднань при бібліотеках та програму навчального курсу по підготовці бібліотечних працівників до групової діяльності читацьких об'єднань.

3632. Читачі публічних бібліотек України: основні напрями вивчення (1900 - 1930-й рр. XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.В. Тимошенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено історію становлення та розвитку основних напрямів і етапів вивчення складу читачів публічних бібліотек України та змісту їх читання у 1900 - 1930-і рр. На основі аналізу джерельної бази та історіографії уперше здійснено історико-бібліотекознавчу реконструкцію процесу розгортання діяльності бібліотек і науково-дослідних закладів з вивчення читацького контингенту. Визначено, що основними напрямами вивчення читачів публічних бібліотек були публічно-інформативний (характеризувався оприлюдненням у періодичних виданнях проблем змісту й особливостей читання з метою формування громадської думки на користь і доступність читання для всіх верств населення) і бібліотечно-соціологічний (утворився на основі інтеграції анкетно-структурного й бібліотечно-статистичного напрямів). Висвітлено діяльність українських бібліотекознавців щодо формування терміносистеми, обгрунтування теоретичних засад і апробації методів вивчення читачів.

3633. Читающая молодежь и общедоступная библиотека (по итогам конкретного социологического исследования)

З.В. Руссак; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3634. Читающий Санкт-Петербург

В.А. Минкина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Проведение комплексного исследования с целью предоставления профессиональному библиотечному сообществу Санкт-Петербурга данных об изменении картины чтения различных групп населения, пригодных для перспективного планирования и принятия управленческих решений.

3635. Чишко Віталій Сергійович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

3637. Чтение - творческая деятельность

Т.Д. Полозова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3638. Чтение школьников в Китае

Юаньмин Чень; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3639. Что дальше? Автоматизированная информационно-библиотечная система (АИБС) "МАРК-SQL". Возможности, проблемы, решения

Л.В. Левова, С.В. Ефремов, Е.В. Трифонова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматривается текущее состояние разработки АИБС "МАРК-SQL", дальнейшие перспективы развития системы, вопросы, связанные с обучением новым информационным технологиям.

3640. Что день грядущий... - наблюдения и прогнозы

Ф.С. Воройский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

На основе обзора анализа состояния и тенденций развития вычислительных средств за последние два десятилетия делаются попытки спрогнозировать изменения в библиотечно-информационной технологии начала XXI в.