LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 184 із 205

3661. Эволюция менеджмента как основа формирования концепции управления информационной деятельностью библиотек

Н.Е. Андреева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3662. Экокультура: ресурсное обеспечение деятельности в условиях детской библиотеки

Л.А. Боева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Показано досвід роботи з дітьми та підлітками з екологічної просвіти, зазначено проблеми, що виникають під час цієї діяльності.

3663. Экологическая информация в Интернет

О.Л. Лаврик, Калюжная Т.А. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Одним из основных элементов при подготовке аналитических обзоров является поиск и выявление необходимых источников информации. Для работы над серией аналитических обзоров "Экология" (издается в ГПНТБ СО РАН с 1989 г.) была создана информационная база (справочно-поисковый аппарат - СПА), необходимая не только для поиска информации по какой-либо определенной тематике, но и для информационного обеспечения процесса инициирования обзоров и работы над серией в целом. С появлением сети Интернет появилась возможность использовать для подготовки серии недоступные ранее информационные ресурсы. Для этого необходимо их выявить, систематизировать и проанализировать, каким образом они дополняют, дублируют созданный СПА. В докладе дается характеристика видов информации, доступных через Интернет, анализируется их информативность, надежность и оперативность. Описывается новая структура СПА.

3664. Экологическая информация и роль библиотек в экологическом образовании в вузе

Ф.М. Мурзаханова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 579-581. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглядаються проблеми екологічного стану Жамбильської області, наведено конкретні приклади заходів, які проводить Наукова бібліотека разом з кафедрами з екологічного інформування студентів ТарДУ.

3665. Экологическая культура для устойчивого развития

В.В. Лещинская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Поставлено проблему формування екологічної культури як основного чинника у процесі становлення суспільства на шлях стійкого розвитку. Усвідомлення того, що освіта і просвіта виступають головним регулятором змін, що відбуваються в світовій культурі, відкриває перед бібліотеками нові перспективи розвитку. Розкриваються можливості бібліотеки як соціального інституту в методичній розробці і втіленні в життя принципів освіти на користь стійкого розвитку, у зв'язку з міжнародними документами і оголошеним ООН з 2005 року початком "Десятиріччя освіти на користь стійкого розвитку".ры:

3666. "Экологические права человека" - новая информационная система консорциума "Кодекс"

И.И. Миронова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 588. — рус.

Повідомляється про підготовку до випуску консорціумом "Кодекс" спеціалізованої довідкової системи "Екологічні права людини", яка стане елементом електронної юридичної бібліотеки, що створюється "Кодексом". Перераховуються документи, що входять до довідника. У доповіді подається детальний опис структури та інформаційного наповнення довідника, основні напрями його подальшого розвитку і доповнення.

3667. Экологическое образование библиотечных кадров

Т.Я. Кузнецова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 549-551. — рус.

Висвітлюється досвід РДЮБ і АППМКТ з реалізації освітніх програм підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, які працюють у сфері екологічної освіти, культури та інформації. Пропонується комплекс заходів з удосконалювання підготовки кадрів, орієнтованих на виконання всього комплексу професійних задач, пов'язаних з розвитком екологічної спрямованості у діяльності бібліотек.

3668. Экологическое образование и воспитание в контексте информационно-библиотечного обеспечения экологической информацией

В.В. Лучанская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 560-562. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Необхідність створення комплексної системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічною інформацією науки та освіти диктує саме життя. Інформаційні потоки з екології значно зросли. Це пов'язано зі змінами, які відбуваються у суспільстві і природному середовищі. Тому володіння інформаційною ситуацією в екології - умова нормального процесу розвитку суспільства. Роль бібліотек полягає у забезпеченні своєчасною, вірогідною, актуальною інформацією з екології, використанні новітніх бібліотечних технологій у поширенні екологічних знань.

3669. Экологическое просвещение и "устойчивое развитие"

Н.В. Дунаева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 576-579. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто питання виникнення і розвитку концепції Стійкого розвитку, стратегії екологічної освіти, ролі бібліотек у реалізації завдань екологічної освіти у рамках програми "Інформація для всіх".

3670. Экология и библиотека. Настоящее и будущее

С.С. Дедюля — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Место и роль библиотек в экологическом просвещении населения. Опыт создания при библиотеках информационно-экологических центров.

3671. Экология и детская библиотека: будущее в наших руках

Е.В Земская, Т.Р. Расновская, С.А. Капранова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто роль бібліотеки для дітей в екологічному вихованні та просвіті, інформуванні дітей та підлітків, а також фахівців, які вивчають проблеми дитинства та дитячого читання, екологічних прав юних громадян.

3672. Экология: информационное поле детской библиотеке

В.К. Кузнецова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Аналіз тенденцій екологічної просвіти та екологічної культури в умовах бібліотеки для дітей.

3673. Эколого-экономическая система на промышленных предприятиях

Г.Г. Тихомирова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підготовка програми зі створення бази даних "Екологія промисловості" та один із її розділів "Еколого-економічна система на промисловому підприємстві".

3674. Экономическая реальность и бизнес-информация

Е.Н. Веселова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Экономический кризис в стране существенно обострил проблему соответствия библиотек потребностям времени. Современному обществу нужна современная библиотека. Нашим сложным временем библиотеки призваны обеспечить общественную потребность в информации. Рост потребностей пользователей наиболее ярко проявляется в сфере бизнес-информации. Стремясь соответствовать этим запросам, библиотека неизбежно придет к созданию в своей структуре специализированного подразделения. В Северодвинске - это кабинет деловой информации, девиз которого с первый дней деятельности - "Ваша работа - наша забота". Библиотека стремится завоевать репутацию надежного партнера. Гарантией успешного развития своей деятельности мы считаем: -создание автоматизированной информационной сетина базе Центральной библиотеки с активным вовлечением филиалов; - постоянный анализ спроса на услуги; - активная реклама наших информационных возможностей. Решающий фактор обеспечения стабильности деятельности - подбор и подготовка кадров. Приобретение техники, внедрение современных технологий, создание прочной информационной базы нельзя считать самоцелью. Все это должно служить делу. Завершением этой работы должно стать активное использование современных коммуникаций, доступ к глобальной сети ИНТЕРНЕТ.Тогда библиотека действительно сможет гарантировать своим пользователям беспрепятственное, быстрое, точное получение надежной информации. Считаясь с новой экономической реальностью, преодолевая кризисное время, отстаивая идею полезности библиотек, все мыпроходим испытание на прочность, которое, побуждая библиотеку к активному действию, обеспечивает наше будущее.

3675. Экоэтика - взгляд из Интернет (Экоэтика Интернет-среды на пути к Информационному Обществу)

М.В. Жайворонок, В.В. Синицина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 839-842. — Библиогр.: 18 назв. — рус.

Проблема екоетики, електронних комунікацій і безпеки інформації розглядається на базі ідеї стійкого розвитку суспільства і концепції переходу до інформаційного суспільства, в Інтернет-ракурсі (через тематичний огляд Web-сайтів). Екоетика виступає як найважливіша складова при формуванні нового інформаційного середовища мешкання і діяльності людини.

3676. Экоэтика и безопасность электронной информации в целостном миропонимании

В.Н. Волченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 827-832. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Дано оцінку змісту понять цілісності світорозуміння та екоетики в науковому і релігійному аспектах. Відмічено важливість співробітництва науки і релігії в межах екоетичного імперативу для виходу цивілізації з планетарної кризи. Розглянуто схему еволюції Універсуму, що враховує в єдності інформаційно - енергетичну модель і задум Творця. Показано значну роль духовної освіти через бібліотеки.

3677. Экоэтика использования компьютерных сетей и виртуального пространства

В.Н. Волченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Согласно прогнозам, использующая современную парадигму развития цивилизация сможет пережить рубеж XXI века лишь на десятки лет. Форма ее гибели - глобальная нравственно- экологическая катастрофа, причины которой - это неуправляемое техническое давление Человека на Природу, гонка вооружений, войны и, как следствие, недопустимое для жизни загрязнение Среды. Главными признаками кризиса можно считать гибель природы, потерю духовно- нравственных ориентиров и физического здоровья населения. Между техническими достижениями и человеческими качествами возникла как бы обратная корреляция: чем выше достигаемый научно- технический уровень и рыночный бум, тем ближе духовный кризис. Устранение технократических ошибок и защита от информационно- интернетовского шквала становятся дороже самих "достижений". Выход виден в эколого- этических аспектах совершенствования сознания, образования, воспитания, культуры.

3678. Экоэтика электронной информации. Проблемный пленарный доклад

В.Н. Волченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Описаны экологические и этические проблемы, встающие на пути развития электронных средств информации, Итернета, технологий виртуального киберпространства. Дан мировоззренческий анализ глобального влияния электронной информации на мир сознания личностии общества. Описана модель информационно-энергетического пространства витальности Универсума, поясняющая фундаментальное значение информации в мире.

3679. Экоэтические подходы в школьно-библиотечной информатике

В.Н. Волченко, Ю.А. Гладков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Подходы одного из разделов школьно-библиотечной информатики - социальной информатики и новой науки - экоэтики схожи в целях и задачах. А главной задачей, которая сейчас встает перед обществом является защита психосферы личности и общества в условиях техногенного информационного шквала. В докладе рассматриваются аспекты экоэтики, которые необходимо учитывать при преподавании информатики. Разбирается модель "личность и информационная среда" как возможный объект обсуждения при обучении социальной информатике. Описываются экоэтические проблемы и намечаются пути их решения.

3680. Экоэтический императив в информационном обществе XXI века

В.Н. Волченко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 869-873. — рус.

Показано необхідність моральної цензури як деякого імперативу або табу на руйнівні дії неадекватних у природі інформаційних і енергетичних потоків. Звернено увагу на роль інформаційних технологій, а також невтримної глобалізації планети на поглибленняморальної та екологічної кризи. Відмічено важливу роль бібліотек як екоетичних шлюзів, які організують дух і духовність інформаційного середовища.