LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 187 із 205

3721. Электронные библиотеки: проблемы авторского права

О.Ф. Бойкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Зазначено, що діюче федеральне законодавство з авторського права не повною мірою сприяє функціонуванню ЕБ. Залишаються невирішеними такі важливі для розвитку ЕБ проблеми: - забезпечення вільного доступу користувачів до фондів електронних документів та можливості їхнього копіювання та репродукування, - захист авторських прав бібліотек-виробників та носіїв електроннихдокументів, - захист прав користувачів ЕБ на доступ до електронних ресурсів, - здійснення правового та технічного захисту електронних документів, які представлено в ЕБ.

3722. Электронные версии депозитарных фондов научной периодики

Г.A. Евстигнеева, А.И. Земсков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 208-211. — рус.

У великій бібліотеці, як правило, існують депозитарні фонди, ефективність використання яких відносно невелика. Однак забезпечення збереження цих фондів, підтримка їх у робочому стані вимагає безперервних витрат ресурсів. У статті оцінюється величина цих витрат і розглядається можлива ефективність використання централізованих систем збереження і надання в користування електронних ресурсів - повнотекстових копій наукової періодики, таких, наприклад, як: JSTOR, Backfile for Future.

3723. Электронные документы и сохранность библиотечных фондов

О.И. Перминова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 555-559. — рус.

У доповіді представлено аналіз нових інформаційних технологій з позиції збереження бібліотечних документів. Показано їх переваги і недоліки. Запропоновано критерії відбору бібліотечних документів на оцифрування і вибір обладнання для сканування. Висвітлено підхід до створення електронних документів, який враховує збереження оригіналу і збереження електронної інформації. Представлено схему управління процесами збереження бібліотечних документів з використанням різних технологій. Запропоновано зразок контрольного листа для опису документа при передачі його на різні види обробки, такі як оцифрування, мікрофільмування та інші.

3724. Электронные журналы - проблема или панацея ?

Т.А. Ярошенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Электронные журналы - проблема или панацея? Оригинальные, паралельные, интегрированные. Интеграция особенностей традиционных и электронных журналов. Приспособление ко Всемирной паутине. Формирование коллекций в библиотеках. Проекты подписки электронных журналов Springer, EBSCO в Украине.

3725. Электронные издания в библиотеках - взгляд комплектатора

Г.А. Евстигнеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе отражены подходы к определению возможностей использования электронных изданий в библиотеках с учетом изучения рынка электронной продукции, преимуществ электронных изданий, качества информации в электронном виде, экономических затрат.

3726. Электронные издания на компакт-дисках как библиотечная задача.Мультимедиа-издания в библиотеках и отделах искусств

А.А. Колганова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассматривается опыт использования электронных изданий на компакт-дисках среди московских библиотек. Приводятся результаты анализа работы с этими изданиями. Излагается концепция оптимального использования изданий на компакт-дисках в библиотеках различного типа. Подчеркивается необходимость законодательного регулирования в области комплектования библиотек компакт-дисками.

3727. Электронные информационные ресурсы в школьной библиотеке

Е.В. Иванова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто термін "електронні інформаційні ресурси", окреслені напрямки використання ЕІР в школі і шкільній бібліотеці, наведено результати дослідження, проведеного в школах США по використанню педагогами у шкільній бібліотеці електронних інформаційних матеріалів і ресурсів.

3728. Электронные информационные ресурсы и услуги в вузе: достижения и проблемы (на примере Университета "Хазар")

Т.Н. Зайцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведено досвід Бібліотечно-інформаційного Центру (БІЦ) Університету "Хазар" з розгортання спектру електронних інформаційних послуг. Розглянуто наступні основні напрямки розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, орієнтовані на електронізацію бібліотеки: електронна каталогізація, електронні ресурси Інтернет для інформаційної підтримки учбових курсів, сервісна інформація і послуги для користувачів веб-сайту, спеціальні електронні послуги, електронні бібліотеки. Відзначено ряд проектів, спрямованих на розвиток електронізації інформаційних ресурсів, у тому числі "Гутенберг-Азербайджан", Відкритий доступ до результатів наукових досліджень, CALIMERA.

3729. Электронные информационные ресурсы на иностранных языках в Николаевской областной научной библиотеке: анализ использования

И.К. Буранова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1127-1128. — рус.

Аналізуються особливості і можливості використання електронних інформаційних ресурсів компаній EBSCO Publishing, Springer, ProQuest у Миколаївській обласній науковій бібліотеці. Подано характеристику груп користувачів, які звертаються до цих ресурсів.Описано систему популяризації електронних баз даних серед читачів і мешканців регіону.

3730. Электронные информационные ресурсы: опыт законного использования в библиотечно-информационной практике

В.В. Губарец — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются некоторые аспекты использования электронных информационных ресурсов и функционирования библиотек, в частности проблемы авторского права и способы получения документов. Автор делится полезным практическим опытом получения разрешений на переводы и публикацию материалов (в том числе и из ресурсов Интернет) от авторов и издателей

3731. Электронные каталоги библиотек с точки зрения пользователя

Н.Е. Каленов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 553-555. — рус.

Доповідь, представлена у вигляді презентації, підготовленої в Power Point, містить копії сторінок Інтернет, що відображають результати пошуку матеріалів в Інтернет-каталогах різних бібліотек за однаковими запитами, сформульованими непідготовленим користувачем. За "експериментальну базу" взято каталоги ряду центральних бібліотек і корпоративних бібліотечних систем, створених в рамках проектів, підтриманих Інститутом "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса). Експеримент показав, що каталоги, у більшості випадків, не розраховані на роботу непідготовленого користувача, видають в основному неповну і неточну інформацію, ставлять користувача у безвихідь своїми повідомленнями.

3732. Электронные каталоги и проблема многоязычия

Е.В. Пастухова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В данном докладе рассматривается один из подходов к ретроспективной конверсии карточных каталогов. Дается краткий обзор программно-технологического комплекса и этапов технологического процесса. Подводятся промежуточные итоги работ по ретроконверсии многоязычных каталогов ВГБИЛ. Основное внимание в докладе уделено проблеме, связанной с хранением, редактированием и представлением полученного многоязычного массива данных. Дается краткое описание формата Unicode , а также практикуемых в библиотеках методах работы с диакритикой. Обсуждаются особенности базы данных ВГБИЛ-ИНТЕР, спроектированной фирмой "Гипер" для хранения многоязычного электронного каталога. Текущий проект фирмы - разработка на основе базы данных ВГБИЛ-ИНТЕР библиотечной системы, поддерживающей многоязычие.

3733. Электронные каталоги Корпоративной сети московских библиотек (КСМБ) на современном этапе: создание, использование, перспективы развития

Е.В. Линдеман — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлені основні результати діяльності КММБ зі створення корпоративних електронних каталогів. Обговорюються особливості діяльності бібліотек-учасниць різних типів і деякі перспективні напрями роботи КММБ.

3734. Электронные каталоги: тенденции и практика Российской государственной библиотеки

О.А. Лавренова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Представленные в докладе результаты научных и практических работ по созданию электронных каталогов РГБ рассматриваются в рамках тенденций развития машиночитаемых каталогов в мировой библиотечной практике. В 1998 г. Российская государственная библиотека впервые предоставила в теледоступе свои библиографические ресурсы в форме электронных каталогов (ЭК) универсального содержания, формируемых путем обработки текущих поступлений книг, диссертаций и авторефератов. Что касается базы данных новых книг, то ичитатели РГБ только теперь смогли пользоваться ЭК в локальной сети Библиотеки. В этом же году доработана проектная документация, обучены пользователи, организованы рабочие места. Демонстрируется, как генерируются параметры системы, поддерживающей ЭК РГБ в локальной сети, пользователем-непрограммистом, какими методами обеспечиваются разнообразные возможности поиска по любым элементам записей и их сочетаниям с учетом смысловых отношений между поисковыми признаками при тематическом поиске, а также формирование индексных файлов словоформ из произвольных полей записей по варьируемым параметрам и т.д. Дается краткое описание проблем формирования многоязычных баз данных, ретроконверсии каталогов и представления ЭК в Internet.

3735. Электронные книги зарубежных издательств для российских библиотек

В.А. Данилова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

ЗАТ "КОНЕК" реалізує комплекс послуг за передплатою на іноземні періодичні видання тавиконує замовлення бібліотек, музеїв, науково-дослідних організацій та інших установ на іноземнімонографічні, довідкові видання та електронні бази даних. Наявність офісів у Москві, Санкт-Петербурзі і Єкатеринбурзі, ЗАТ "КОНЕК" забезпечує повне сервісне обслуговування за бібліографічним пошуком, замовленням та доставці видання користувачу. Протягом останніх років на західному книжковому ринку набув популярності такий продукт, як електронна книжка. Електронні книжки зручні у використанні, тому цей вид видання починає займати свій сегмент на книжковому ринку. У доповіді розглянуто аспекти умов придбання та використання електронних книжок таких видавництв, як Cambridge University Press, Taylor and Francis, World Bank, Kluwer Academic, KluwerLaw.

3736. Электронные коллекции библиотек: ретроспектива проектов 2000 года

В.Ю. Чебанов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 184-185. — рус.

Висвітлено реалізовані і заплановані проекти по створенню електронних колекцій в РДБ, РНБ і крупних музеях Росії.

3737. Электронные коллекции Научной библиотеки Казанского университета: современное состояние и перспективы развития

Э.И. Амерханова, Н.Г. Гараева, В.Ю. Кузьмина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Надані описи електронних колекцій, які формуються у бібліотеці. Їхній склад, технологія створеннята надання доступу до них. Розглянуто проект по створенню електронних колекцій на основі фондів відділу рукописів та рідкісних книжок бібліотеки.

3738. Электронные научные журналы: экономический аспект

Е.В. Булдакова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

3739. Электронные правовые справочники. Опыт использования и направления развития

А.И. Перов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Количество нормативных и ведомственных актов, принятых как федеральными органами власти, так и органами субъектов Федерации, оценивается от 200 до 500 тысяч. Информационные правовые системы являются объемными библиотеками документов, однако они дорогостоящи и поиск в них достаточно сложен. В отличие от них, электронные правовые справочники носят прикладной характер. В 1998 г. на базе программного комплекса "Кодекс" начат выпуск электронных правовых справочников "ВК-Кодекс". Сегодня издано более 10 справочников (Справочник налогоплательщика", "Справочник бухгалтера", "Юридический советник", "Комментарий к КЗОТ и др.) Разработанные технологии предлагаются пользователям для создания ими собственных электронных справочников, в том числе и предназначенных для коммерческого распространения.

3740. Электронные продукты лингвистики в помощь работникам библиотек

В.В. Гончарова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.