LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 19 із 205

361. Бібліотечний вісник: Науково-теоретичний і практичний журнал

Н. Солонська Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Журнал "Бібліотечний вісник" — найпоширеніше сьогодні в Україні наукове професійне видання, яке виходить солідним тиражем, одержується всіма провідними бібліотеками світу. Зміст журналу розкривається в Загальнодержавній реферативній базі даних "Україніка наукова", що встановлена на Internet-вузлі книгозбірні, повні тексти статей включаються до її електронної бібліотеки.

362. Бібліотечний менеджмент (американський досвід)

Т.Г. Горбаченко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 118-126. — Бібліогр.: 22 назв. — укp.

363. Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історія формування та сучасний стан

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Г.А. Міщук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Розглянуто походження, особливості формування, розвиток та сучасний склад книжково-рукописних нумізматичних колекцій з фондів Інституту рукопису як важливої частини джерельної бази вивчення історії розвитку нумізаматики в Україні у XIX - на початку XX ст. До наукового обігу залучено значну кількість нових джерел з історії нумізматики, розвитку науки про нумізматику, архівних документів щодо колекційної діяльності наукових товариств, установ освіти, культури, видатних вітчизняних фахівців-нумізаматів. Проведено джерелознавчу атрибуцію рукописів нумізматичного характеру, встановлено їх походження, авторську приналежність, історію надходження до колекцій наукових товариств, установ, зокрема НБУВ, окремих осіб. Здійснено фондознавчу класифікацію нумізматичних документів і удосконалено відповідний комплекс науково-облікової документації. Виконано історико-книгознавчу реконструкцію складу та змісту зібрань у період їх становлення та розвитку (XIX - початок XX ст.), а також після розпорошення. За допомогою методів архівної евристики віднайдено місця зберігання уцілілих частин зібрань, проаналізовано взаємозв'язки між ними. Значну увагу приділено вивченню архівних документів власників колекцій, зокрема С.Шодуара, В.Б.Антоновича, К.В.Болсуновського, В.Ю.Данилевича, В.Г.Ляскоронського, М.І.Петрова, М.Ф.Біляшівського, Ф.Р.Штейнгеля, Вс. і В. Модзалевських, колекції Одеського товариства історії та старожитностей, Київського університету св.Володимира, Української академії наук. Встановлено значення рукописної спадщини з нумізматики в історії вітчизняної культури.

364. Бібліотечні колекції та зібрання XIX - XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опису

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Л.В. Лисенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження історично сформованих та штучно створених ретроспективних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як об'єкта опису археографії та джерелознавства. Особливу увагу приділено реконструйованим колекційним книгозбірням приватних, юридичних осіб та ряду колекцій/зібрань, сформованих за предметно-тематичною, хронологічною, культурологічною ознакою. Здійснено їх історико-культурологічну класифікацію за станово-професійною ознакою для приватних колекційних фондів, за тематичною - для ретроспективних зібрань юридичних осіб, наведено бібліотекознавчу класифікацію. Встановлено терміносистему колекційних фондів (визначено зміст понять "колекція", "зібрання", "бібліотека") для проведення державної реєстрації. Запропоновано ідентифікаційні індекси відповідно до класифікацій ретроспективних книжкових колекційних фондів та систему обов'язкових облікових документів (паспортів) як різновиду науково-довідкового апарату на історико-культурні фонди з метою забезпечення збереження колекцій/зібрань, введення їх до наукового обігу та ефективного використання. Науково обгрунтовано методику складання найменшого елемента археографічного опису колекційного фонду - заголовка.

365. Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840 - 1921)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 С.В. Сохань; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Досліджено бібліотечно-археографічну діяльність філолога, історика, археографа, книгознавця, професора Київської духовної академії (КДА), завідуючого Церковно-археологічним музеєм (ЦАМ) М.І.Петрова. Висвітлено основні напрями наукової діяльності вченого в галузі вивчення духовної культури, зокрема, історії писемної та книжкової спадщини. Розглянуто внесок до розвитку польової, камеральної та едиційної археографії. Вивчено формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань ЦАМ, бібліотеки КДА. Досліджено організацію М.І.Петрова книжкового зібрання, установлено його творче професійне середовище, наукові контакти в галузі бібліотечно-археографічної діяльності. Висвітлено науково-організаційну роботу вченого у Церковно-архівно-археографічних комісіях. Проаналізовано сучасний стан рукописного зібрання ЦАМ в ІР Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

366. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 У.П. Яворська; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено основні етапи розвитку та напрями бібліотечної та науково-бібліографічної діяльності видатного вітчизняного ученого-історика, книгознавця, бібліографа, публіциста, редактора, директора бібліотеки Наукового товариства ім. Т.Шевченка (НТШ) у Львові І.Кревецького. Запропоновано періодизацію бібліотечної діяльності ученого. Проаналізовано процес становлення І.Кревецького як науковця, бібліотекаря та бібліографа. Досліджено діяльність І.Кревецького у бібліотеці Наукового товариства ім. Т.Шевченка (НТШ) у Львові та Всенародній бібліотеці України (ВБУ) у Києві у контексті загальнополітичних, економічних і культурних процесів, що відбувалися в країні. Здійснено тематико-типологічний аналіз науково-бібліографічної спадщини ученого, яка загалом нараховує понад 230 рецензій, опублікованих на сторінках трьох львівських часописів - "Записок НТШ", "ЛНВ" та "Нової зорі". Створено бібліографічний покажчик наукових праць І.Кревецького. Висвітлено суттєвий внесок ученого у розвиток національно-культурного життя західноукраїнських земель першої половини XX ст. Проаналізовано теоретико-методологічні дослідження, здійснені І.Кревецьким у ВБУ у Києві, спрямовані на методичне й організаційне забезпечення функціонування бібліотеки: комплектування та каталогізації бібліотечних фондів, формування фонду україніки. Розкрито актуальність наукових ідей і поглядів І.Кревецького, показано їх вплив на розвиток сучасного бібліотеко- та бібліографознавства.

367. Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Тетяна Леонтіївна Кулаковська; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 20 с. — укp.

368. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 А.В. Литвин; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 18 с. — укp.

З'ясовано соціально-економічні та культурні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих. Визначено основні етапи та перспективні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення людей з вадами зору. Виявлено специфіку їх обслуговування. Розроблено програму організації бібліотечної справи для зазначених осіб.

369. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Н.П. Пасмор; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Розкрито вплив основних чинників на трансформацію соціальних функцій бібліотеки вищого навчального закладу (ВНЗ). Обгрунтовано інтегративну суть цільової сапортної функції в поєднанні документної, інформаційної та когнітивної складових системи бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи учнів (БІЗСРС). Розглянуто зміст поняття "самостійна робота студентів". Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів бібліотечними засобами. На підставі сучасних педагогічних і бібліотекознавчих теорій розроблено концептуальну модель системи БІЗСРС ВНЗ юридичного профілю. Запропоновано алгоритм створення автоматизованого бібліотечного та когнітивного складників цієї системи, що базується на ефективному використанні комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.

370. Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з обмеженими можливостями

С. Васильченко, Н. Солонська, О. Воскобойнікова-Гузєва Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 37-41. — укp.

Проаналізовано досвід біліотечно-інформаційного обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями у бібліотеках США та Великобританії. Наголошено на необхідності вироблення спільної стратегії для започаткування Національної програми інформаційної інтеграції на допомогу громадянам з обмеженими можливостями.

371. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у бібліотеках Баварії

Т. Добко Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 30-36. — укp.

Розповідається про навчальну поїздку десяти українських бібліотекарів до Німеччини влітку 1999 р., під час якої вони ознайомилися з цікавим досвідом роботи її книгозбірень, організацією бібліотечно-інформаційного обслуговування різних верств населення, новими бібліотечними технологіями тощо.

372. Бібліотечно-інформаційне обслуговування у Російській державній бібліотеці: стан, проблеми, перспективи розвитку

Н.Є. Березіна Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 13-21. — укp.

373. Бібліотечно-інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку

Т. Коваль Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 5-7. — укp.

Висвітлено розвиток інформаційно-бібліотечного сервісу на сучасному етапі та досвід його використання за умов інформаційного ринку. Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження інформаційного сервісу в бібліотеках. Проаналізовано особливості розвитку сфери послуг в економічно розвинених країнах. Охарактеризовано основні тенденції розвитку та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування освітян спеціалізованими фондами педагогічних бібліотек. Значну увагу приділено забезпеченню суб'єктів господарської діяльності, науково-технічних, інженерних та інших громадських об'єднань та окремих громадян різнобічною актуалізованою інформацією щодо патентних, нормативно-технічних документів, промислових каталогів.

374. Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Чен Щзещзінь; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Досліджено проблеми організації бібліотечно-інформаційних мереж Китаю: їх кадрового та користувацько-технологічного забезпечення, перспективних напрямів розвитку даних мереж у Китаї (на прикладі університетських бібліотек). Комплексно проаналізовано міжнародний досвід бібліотечного співтовариства у сфері комп'ютеризації зазначених бібліотек і використання у їх діяльності Інтернет-технологій для об'єднання бібліотечних ресурсів у комп'ютерній мережі. Вивчено сучасний стан організації інформаційно-бібліотечної діяльності у Китаї. Визначено національні особливості бібліотечних комп'ютерних мереж, а також міжнародні, зумовлені впливом мережі Інтернет. Виявлено особливості використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в університетських бібліотеках Китаю. Сформульовано основні умови та вимоги до створення WEB-сайтів у китайських університетських бібліотеках стосовно їх організації та функціонально-змістовного призначення. Розроблено та науково обгрунтовано перспективні напрями розвитку єдиної бібліотечної мережі університетів Китаю.

375. Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН - АН УРСР (1918-1941)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Олександр Григорович Луговський; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

376. Біографічні довідки про співробітників бібліотеки

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

В Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського працює понад 900 співробітників. Нижче представлено список, який включає генерального директора бібліотеки, його заступників, керівників структурних підрозділів (інститутів, центрів, відділів) та провідних фахівців.

377. Ближнее зарубежье: возможности и реалии взаимодействия в комплектовании библиотечных фондов

Т.В. Петрусенко, И.А. Кирьянова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 586-588. — рус.

Представлено основні напрямки, обсяг, специфіку та особливості стосунків в сфері комплектування і книгообміну Російської Національної Бібліотеки (РНБ) з бібліотеками держав Ближнього зарубіжжя (Бєларусі, України, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану).

378. Болгарское библиотечно-информационное образование (БИО) сегодня

Ю. Савова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 370. — рус.

Основний акцент у доповіді зроблено на розвиток бібліотечно-інформаційної освіти (БІО) Болгарії впродовж останнього десятиріччя Х X - початку ХХІ ст. Виділено основні моменти цього розвитку, пов'язані зі створенням у Болгарії вищої БІО та прийняттям Закону про вищу освіту. Розглядається вплив цього Закону на БІО, можливість підготовки конкурентноздатних спеціалістів на ринку праці.

379. Борисенко Тетяна Олександрівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

380. Борьба с терроризмом и насилием средствами культуры

В.В. Сударенков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Culture can play an important role in preventing the development of a terrorist mentality, in dissuading would-be terrorists and in cutting them off from wider support. Its potential, however, is still underestimated. Culture is also becoming increasingly a target of terrorism. No specific world, national, regional or local culture can be qualified as terrorist but extremist interpretation of some of its elements can be invoked to justify terrorist acts. The report puts forward a series of practical measures in all aspects of culture - the arts, heritage, religion, the media, science, education, youth and sport - almed at promoting a culture of tolerance, dialogue, understanding, respect and pluralism, in which terrorism has no place.