LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 23 із 205

441. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

автореф. дис... канд. наук з соц. комунікацій27.00.03 Н.Г. Грабар; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження виховної діяльності бібліотек ВНЗ за нових соціально-комунікаційних умов. Уточнено уявлення про багаторівневу систему виховання особистості з урахуванням ролі бібліотечного середовища як основного елемента інформаційно-комунікаційного простору ВНЗ. Визначено функціонально-змістові, структурно-організаційні аспекти виховної діяльності бібліотек ВНЗ, які полягають у закріпленні результатів соціалізації молоді у довузівський період, спрямовані на формування інформаційно-комунікаційного, освітнього середовища самонавчання та самовиховання на партнерських засадах з науково-педагогічними та студентсько-громадськими структурами. Обгрунтовано концептуальну модель виховної діяльності бібліотеки ВНЗ, яка надасть можливість оптимально поєднувати всі вимоги до підготовки творчої особистості спеціаліста-професіонала.

442. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

автореф. дис... канд. наук з соц. комунікацій27.00.03 Л.І. Демчина; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розглянуто документологічну складову вищої бібліотечно-інформаційної освіти як системне явище, що формується під впливом змін у соціально-комунікаційному середовищі за умов інформатизації та ступеневої освіти у сучасній Україні. Визначено основні стадії розвитку наукових і навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу, що дозволило виявити передумови трансформації книгитивно-документознавчої у документологічну підготовку вітчизняних бібліотечно-інформаційних кадрів, орієнтовану на вивчення широкого кола традиційних і технотронних (електронних) соціально значущих документів, створених для передавання інформації у часі та просторі, що базується на документивній парадигмі змісту навчання. Доведено провідну роль документальної комунікації як домінанти змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Здійснено порівняльний аналіз сучасного стану підготовки фахівців в Україні та інших країнах світу щодо пошуку, відбору, кумуляції, аналітико-синтетичної обробки документів різних типів і видів через сучасні бібліотеки. Розроблено концептуальну та конкретно-дисциплінарну моделі документологічної складової підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів, яка базується на книгитивно-документивній, документивно-інформаційній і документивно-когнітивної парадигмах галузевої освіти.

443. Відділ надходжень слов'янськими мовами з країн Центральної та Східної Європи Британської бібліотеки, Бостан Спа

Р. Хогг Бібл. вісн. — 2001. — N 4. — С. 17-19. — укp.

Наведено результати роботи Відділу надходжень слов'янськими мовами, який відбирає матеріали з країн колишнього СРСР та країн Центральної і Східної Європи (Албанії, Болгарії, Хорватії, Словаччини, Чеської Республіки, Македонії, Польщі, Югославії, Румунії) винятково для потреб Центру доставки документів Британської бібліотеки, розташованого у Бостан Спа, а також відповідає за комплектування періодичних видань з цих же країн для колекції з питань науки у Лондоні та за придбання спеціальних видань Російської Федерації для колекції з гуманітарних і соціальних наук, розташованої у Лондонському відділенні. Детально проаналізовано причини скорочення книгообміну з бібліотеками даних країн.

444. Віктор Медведчук. Біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Віктор Медведчук, доктор юридичних наук, заслужений юрист України, президент Спілки адвокатів України, голова Національної ради з питань молодіжної політики при Президенті України, член Вищої економічної ради Президента України, голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, дійсний член Академії економічних наук України, академік Міжнародної Слов'янської академії, член Вищої ради юстиції України.

445. Віртуальні експозиції на сайті Державної бібліотеки України для дітей

І.Г. Торлін Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 255-257. — укp.

Обговорено візуальну інформацію, представлену на Web-сайті Державної бібліотеки України для дітей. Головну увагу приділено новому для бібліотеки способу представлення інформації - оцифровуванню ілюстрованих видань фонду рідкісної книги та проблемам, пов'язаним з цим процесом.

446. Включение Научной Библиотеки КемГУ в единое информационно-библиотечное пространство Кузбасса

О.Г. Степанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Раскрывается структура автоматизированной библиотечной системы, разработанной в рамках проекта "Информационно-библиотечная сеть Кузбасса" в научной библиотеке Кемеровского государственного университета. Подробно освещаются особенности системы.

447. Включення бібліотек у систему забезпечення відкритості в діяльності місцевої влади (правовий аспект)

Т.І. Бугаєнко, Л.С. Северин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — укp.

Доповідь вперше публічно представляє теоретичне узагальнення правових аспектів забезпечення бібліотечно-інформаційної підтримки діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, як важливого чинника формування демократичних засад в громадянському суспільстві.

448. Власні інформаційні ресурси ДНМБ

Л.Є. Корнілова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 394-399. — укp.

449. Влияние автоматизированных технологий на изменение статуса библиотекаря

Н.В. Беседина, Т.Е. Гальцева, Г.Н. Зеленина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе освещены последствия влияния новых информационных технологий на деятельность библиотеки и содержание труда библиотекарей, об"ективных тенденциях и конкретных изменениях в библиотеке университета.

450. Влияние Главлита на состояние библиотечных фондов в 30-е годы ХХ века

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Представлены исторические аспекты цензурной политики государства в 30-е годы XX века. Рассматривается деятельность Главлита по ликвидации и чистке фондов библиотек, клубов, музеев, архивов, а также изъятию произведений печати видных государственных деятелей.

451. Влияние реализации проекта создания корпоративной библиотечной сети на развитие процессов информатизации библиотек Республики Карелия

С.В. Алексеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 675-678. — рус.

Стан і темпи інформатизації бібліотек Карелії в рамках роботи над програмою "Інформатизація бібліотек Карелії".

452. Влияние социально-экономических условий на образование и проведение исследований в области библиотековедения и информатики в Индии - необходимость переосмысления

Т.Д. Кемпараджу Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 772-773. — рус.

Індія є провідною демократичною країною, що розвивається. Прискорений розвиток інформаційних технологій і їх успішне використання в різних секторах економіки змінили соціальні перспективи індійського суспільства, а також розширили і поглибили вплив освіти, підвищення кваліфікації та досліджень у соціально-економічному секторі. Вплив цих змін торкнувся і освіти, а також досліджень в галузі бібліотекознавства та інформатики, що зумовило переосмислення цілей бібліотечно-інформаційної освіти в Індії. У цьому контексті проводяться дослідження та аналіз таких проблем, як розробка навчальних курсів, використання навчальних посібників освітнього та інформаційного характеру у викладанні і проведенні досліджень, інформаційна інфраструктура і наявність відповідних потужностей у школах бібліотекознавства та інформатики в Індії. Пропонуються рекомендації з розвитку освіти і досліджень в галузі бібліотекознавства та інформатики в Індії в контексті соціально-економічних змін.

453. Влияние электронных средств информации на процессы обучения и исследования

Б. Вегнер, Г.А. Евстигнеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 919-923. — рус.

Короткий огляд того, як електронні засоби інформації змінили умови роботи у науково-дослідних організаціях, університетах і вищих школах; які можливості у проведенні досліджень, а також у процесі освіти з'являються в результаті цього, і які проблеми повинні бути вирішені у майбутньому. Ми концентруємо нашу увагу на роль бібліотек як інформаційних посередників. У цьому контексті розглядаються архіви електронних документів, програмне забезпечення і системи доступу. Спочатку подано характеристику електронних пропозицій, які забезпечують інфраструктуру для досліджень і освіти, потім висвітлено роль видавців, виробників програмного забезпечення та розповсюджувачів. На різних прикладах показано вплив електронних засобів інформації на процеси досліджень і освіти; висвітлено деякі проблеми, що повинні бути вирішені в майбутньому, коли електронні засоби інформації займуть центральне місце в щоденній роботі професіоналів, дослідників і викладачів.

454. Внедрение автоматизации в технологические процессы обслуживания читателей

И.Ю. Образцова, Т.С. Чубукова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The authors describe computerized systems designed for the search and order of publications, that are functioning in Russian National Public Library for Science and Technology along with traditional library techniques and new developments in this field made in cooperation with DataScan company.

455. Внедрение Интернета в текущее комплектование фондов библиотек

М.В. Дегтярев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Впровадження Інтернет у поточне комплектування фондів бібліотек. Комплектування бібліотек з використанням Каталогів, розміщених у Інтернет.

456. Внедрение информационной библиотечной системы: подготовка библиотеки к заключению договора на её приобретение

И.Ю. Куприянов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Приводятся основные этапы подготовки и внедрения информационной библиотечной системы в библиотеке: разработка требований, подготовка библиотеки к проведению конкурса. Подробно рассмотрен состав системных и функциональных требований к информационной библиотечной системе конкретной библиотеки.

457. Внедрение информационных технологий и системы управления качеством в библиотечно-информационное производство

Ю.Н. Дрешер, Т.А. Атланова, О.П. Латыпова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Розглядаються практичні питання, пов'язані з особливостями впровадження системи управління якістю вдіяльність бібліотек на сучасному етапі. Проведено аналіз існуючих підходів з вирішення даної проблеми.Особливе значення приділяється стандартизації та сертифікації бібліотечно-інформаційної продукції і послугбезпосередньо в бібліотеках-виробниках згідно з міжнародними стандартами якості

458. Внедрение корпоративных технологий в библиотечные процессы

Л.В. Шархун Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 601-604. — рус.

Подано опис проектної діяльності впровадження корпоративних технологій у бібліотечні процеси Брянської обласної наукової бібліотеки та перспективи її розвитку.

459. Внедрение корпоративных технологий в библиотечные процессы ЦНБ МСХА

О.А. Юдина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 636-638. — рус.

Доповідь присвячено деяким аспектам використання корпоративних технологій у ЦНБ МСГА. Особливу увагу приділено запозиченню бібліографічних записів зі Зведеного каталогу бібліотек Росії (ЗКБР) у рамках програми "Либнет".

460. Внедрение новых информационных технологий в библиотеках - основа создания единого информационного пространства Кубани

Л.И. Княжева, С.Н. Брескин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Внедрение новых информационных технологий в библиотеках края определена как одна из приоритетных задач отрасли культуры Кубани. Этот процесс должен пройти через несколько этапов: формирование материально-технической базы информатизации, формирование собственных информационных ресурсов, интеграция в российские и международные информационно-компьютерные сети, создание информационно-компьютерной сети культуры Кубани. Решение этих задач позволит создать единое информационное пространство для всей отраслив целом.