LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 25 із 205

481. Возможные решения для "гибридных" библиотек

Н.А. Барбер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 231-232. — рус.

У міру того, як світ інформації все більше і більше ускладнюється, перед бібліотеками постає проблема оптимізації доступу користувачів до своїх фондів і ідентифікації та інтеграції нових видів документів, доступних в Інтернет.Більшість джерел довідкової інформації на даний час доступні в електронній формі і забезпечені системою посилань до первинних і вторинних ресурсів. Таким чином реалізується "пакетний" підхід, характерний для віртуальних або електронних бібліотек. В нинішній час існує цілий ряд проектів створення "віртуальних бібліотек", які зазвичай розробляють національні бібліотеки. Ці проекти пропонують рішення, основані на технології електронної інформації та Інтернет. Однак ці рішення можуть вимагати занадто багато коштів і не вирішувати повністю проблему доступу до документів, що недоступні в даній місцевості. Тому стали виникати "гібридні" бібліотеки. Під "гібридною" бібліотекою розуміють бібліотеку, що має у своєму фонді документи на різних носіях (друковані документи, мікрофіші, електронні документи, ін.), розміщену у різних місцях (в місці свого розміщення, на віддалених серверах, на національних і групових серверах) і що пропонує своїм користувачам інтегрований доступ до всього зібрання зразу, а не частинами. "Гібридна бібліотека" - нормальне явище нашого часу. У доповіді розглядаються деякі проблеми, що стоять перед "гібридними" бібліотеками; описуються реально існуючі бібліотеки даного типу і пропонуються деякі рішення щодо впровадження ресурсів Інтернет у фонди таких бібліотек

482. Возникновение публичных библиотек нового типа на этапе формирования информационного общества

Е.В. Калинина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 382-385. — рус.

Представлено досвід роботи бібліотечно-музейного центру "Олімпіонік" (м. Москва) як приклад організаційного поєднання функцій традиційних масових бібліотек і музейно-виставкових центрів з можливостями сучасних комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.

483. Возрождение культурно-исторического наследия и тюрко-язычная литература

А.А. Умаров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Излагаются задачи национальной библиотеки по сохранению и освоению духовного и культурного наследия республики. Говорится о необходимости поиска новых форм и методов в обслуживании читателей. Подчеркивается необходимость установления взаимодействия и сотрудничества национальных библиотек тюрко-язычных государств.

484. Володимир Теодорович Полєк

М. Вальо Бібл. вісн. — 2000. — N 3. — С. 39-41. — укp.

Проаналізовано наукову діяльність відомого вченого-україніста і бібліографа, професора Прикарпатського педагогічного університету ім. В.Стефаника в Івано-Франківську В.Т.Полєка (1924 - 1999 рр.). Особливу увагу приділено його роботі щодо рецензування персональних бібліографічних покажчиків, а також бібліографування матеріалів. Стисло охарактеризовано праці вченого довідково-енциклопедичного напряму "Українська література в зарубіжній критиці. Ч. 1", "Сторінки українсько-німецьких історико-культурних взаємин" тощо.

485. Волонтерское движение как основа формирования здорового образа жизни современной молодежи

Е.В. Великанова, И.Н. Григорьев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Волонтерство - це добровільна участь ентузіастів в будь-якій справі. На базі Тамбовського державного університету ім. Г. Р. Державіна, за ініціативою студентів, з 2002 року діє волонтерській загін "Бумеранг", основна мета якого є пропаганда здорового способу життя. Концептуалістика студентського загону "Бумеранг" спрямована на організацію науково-дослідної та культурно-виховної роботи профілактичного характеру в інтересах дітей, підлітків тамолоді, особливо "груп ризику". Роботи проводиться спільно з міським Центром медичноїпрофілактики.

486. Вопросы взаимодействия разработчиков программного обеспечения специальных библиотек для обеспечения единого интерфейса доступа людей с ограничениями жизнедеятельности к электронным ресурсам библиотек

А.Г. Новиков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 976-977. — рус.

Пропонується один із можливих варіантів вирішення проблеми взаємодії розробників програмного забезпечення спецбібліотек для створення єдиного інтерфейсу доступу людей з обмеженнями життєдіяльності до електронних ресурсів бібліотек.

487. Вопросы и условия развития бизнес-информации в Польше

М. Анджейчук — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The business information in the conditions of market economy, competition, various offers and opportunities of choice, decision making terms reduction. The specific features of business information, which is an object of maximal demand of a high prizewhich, simultaneously, deactualise quickly. The key role of information as a new production strategic factor of gradually rising importance. The quality of decisions, to be taken, as the reflection of delivered information quality on which basis they are being taken. Relevant information delivered in time and in appropriate form of fundamental successful activity of every firm. An access to modern sources of business information in Poland. The usage of national and foreign databases for business information obtaining. The creation of business information services market. The perspective of business information development in Poland and in the Centre of informational processing. The usage of data banks for the effective stimulation of the national economy and science development.

488. Вопросы издания и распространения НТЛ в ГПНТБ России

С.П. Трояновский, Е.А. Масютина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Поднимаются проблемы книгоиздательской деятельности и распространения изданий, характерные для центральных и ведущих библиотек.

489. Вопросы каталогизации электронных документов в сети Интернет

Ю.М. Снурникова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

490. Вопросы международного сотрудничества научных сельскохозяйственных библиотек на современном этапе

В.Г. Поздняков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

491. Вопросы непрерывного образования специалистов АСОД в отраслевой научной библиотеке

Л.Н. Пирумова, Л.К. Садовская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Актуализируется опыт организации непрерывного образования специалистов АСОД в ЦНСХБ Россельхозакадемии. Описана попытка моделирования процесса кадрового обеспечения технических процессов отдела АСОД библиотеки, также переобучения и повышения квалификации специалистов АПК, осуществляющих в отделе библиотечные, информационные, редакционно-издательские и другие виды работ. Приводятся двухмерная матричная "карта знаний" и трехмерная модель квалификации сотрудников отдела АСОД. Дается оценка эффективностигосударственной системы непрерывного образования специалисто в АСОД по отраслевой тематике в РФ.

492. Вопросы организации работы с фондами личного происхождения в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси

Т.И. Жук, М.М. Лис Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 195-200. — рус.

Раскрыты вопросы организации работы по сбору и хранению личных фондов ученых - академиков и членов-корреспондентов НАН Беларуси, а также известных деятелей культуры и искусства Республики Беларусь в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси. Кроме 58-ми личных архивов, образующих самостоятельные фонды рукописных творческих и биографических материалов, создана "Коллекция материалов по истории, науке, культуре", в которой сосредоточены уникальные исторические документы, затрагивающие самые разные аспекты жизнедеятельности белорусского этноса ХVІ - ХХ ст. Рассмотрены особенности формирования личных фондов, их упорядочения, научно-технической обработки, атрибуции и научного описания, создания справочных и методических пособий, способствующих научной разработке фондов и их использованию. Большое внимание уделено проблемам сохранения уникальных материалов, создания их страхового фонда.

493. Вопросы оценки в менеджменте: некоторые аспекты оценки эффективности

Д. Дэйвис Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1163-1164. — рус.

Розглядаються деякі аспекти управління бібліотечно-інформаційним обслуговуванням з використанням сукупності методів оцінки його ефективності, розроблених Відділенням бібліотечної та інформаційної статистики Університету Лоуборо у співпраці з іншими організаціями. Спочатку досліджуються релевантні фактори, що визначають ті значні зміни, які відбуваються у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні. Це - технологія, суспільство і люди. Основою ефективного управління є чітке бачення місії обслуговування.Воно дозволяє керівникам визначати цілі і завдання обслуговування і розробляти відповідну стратегію їх досягнення і вирішення. Для оцінки ефективності використовується безліч показників. Серед них якісні і кількісні показники, що характеризують процес найого різних рівнях. Розглядаються дані показники і питання, пов'язані з їх застосуванням, зокрема, труднощі, які виникають при спробі пов'язати процес обслуговування з результатами обслуговування. Наголошується на необхідності зосередження на меті вимірів, які проводяться.

494. Вопросы совместимости форматов OCLC и UNIMARC

Э.Ш. Лобанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Приводится анализ результатов работы по созданию конвертора из формата OCLC в формат UNIMARC. Описываются характеристики, по которым выявлялась структурная и семантическая совместимость.

495. Вопросы управления библиотечными процессами на Севере России,направленными на создание корпоративного библиотечно-информационного ре-сурса субъекта РФ (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

Т.Ю. Голубенко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

З 1998 року департаментом з культури, мистецтва і кінематографії Адміністрації Ямало-Ненецького автоном-ного округу розроблена продумана система довгострокових заходів, яка забезпечує державну політику в галузіінтеграції інформаційних ресурсів муніципальних бібліотек в автономному окрузі і забезпечує вирівнюванняситуації, що склалася в галузі бібліотечного обслуговування населення.Успішність цих процесів була забезпечена Окружною цільовою програмою "Культура Ямалу", яка сталапрограмним документом розвитку бібліотечної справи і забезпечила систематичне довгострокове фінансуван-ня. Більше того, програма сформувала пріоритети культурної політики в Ямало-Ненецкому автономномукрузі.

496. Вопросы управления доступом к электронному каталогу поступлений ВИНИТИ

А.М. Фишер, А.В. Шапкин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглядається метод організації авторизованого доступу до інформаційних ресурсів на прикладі електронного каталогу надходжень ВІНІТІ. Висвітлюється питання типізації об'єктів даних Каталогу для вирішення завдання розмежування прав доступу до функціональних та структурних елементів Каталогу. Описується діапазон можливостей різних груп користувачів, а також функції адміністратора, який проводить облік користувачів.

497. Ворошилов Олег Володимирович: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

498. Воспитание библиографической культуры пользователей в научно-технической библиотеке

О.В. Щербинина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Рассказывается о деятельности Областной научно-технической библиотеки по предоставлению библиотечно-информационного обслуживания различным категориям пользователей и обучению читателей работе с поисковыми системами.

499. Воспитание творческого читателя

В.В. Алексеева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Запропоновано форми та методи роботи з даного напряму з досвіду роботи Центральної дитячоїбібліотеки ЦБС Зеленоградського адм. округу м. Москви. У тексті доповіді наведено найбільш цікаві та яскраві приклади діяльності бібліотеки для в галузі формування у юного читача творчого підходу до читання.

500. Воспитательная деятельность юношеской библиотеки как ресурс эволюции современного общества

Ю.В. Овчинникова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про діяльність бібліотек для юнацтва Росії в галузі патріотичного, правового, духовно-морального виховання. Розглядаються проблеми виховної діяльності бібліотеки для юнацтва як однієї з форм спеціалізованого обслуговування юнацтва, що пов'язана як з особливостями читацької аудиторії, так і з державними цілями, які поставлено в багатьох цільових федеральних програмах. Акцентовано увагу на соціальному партнерстві бібліотеки як одному з шляхів комплексного виховного впливу. Обговорюються психологічні передумови ефективного комунікативного впливу в умовах бібліотеки.