LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 26 із 205

501. Восстановление библиотечной системы Украины в период Великой Отечественной войны

К.В. Ивина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

502. Востоковедение как направление развития крымоведческой библиографии (XIX - первой трети ХХ века)

А.А. Непомнящий — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 46 назв. — рус.

Висвітлено аспекти вивчення й аналізу кримознавчих бібліографічних пам'яток XIX-XX століття. Представлено об'єкти спеціальних досліджень.

503. Впечатления участника конференции

М.К. Соколова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

504. Впровадження інформаційних технологій у публічних бібліотеках України

Н.Г. Ашаренкова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 34-43. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

505. Времен связующая нить: создание тематической электронной коллекции по традиционной народной культуре Урала

Г.А. Губанова, Н.Г. Екимова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 265-267. — рус.

Дано опис загальнодоступної тематичної електронної колекції з традиційної народної культури Уралу. Електронна колекція включає бібліографічну БД "Традиційна культура Уралу", повнотекстову "Музично-поетична творчість народів Уралу", фактографічну "Святковий календар народів Уралу", цифрову пінакотеку "Народний календар як спосіб життя", мультимедіа-колекцію "Відроджуючи народну традицію в бібліотеці". Електронна колекція розглядається як засіб розкриття і збереження фонду, формування фольклорної культури молоді, освоєння нею нових інформаційних технологій.

506. Всемирная Биографическая Информационная Система издательства K.G. Saur Verlag

В.Г. Миранцев, А.А. Жалкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 51-52. — рус.

Представлено огляд серії національних бібліографічних архівів на мікрофішах, що випускаються німецьким видавництвом K.G.Saur Verlag. Повідомляється про організацію безкоштовного доступу до Світового бібліографічного покажчика в Internet, частиною якого з 1997 року є Російський бібліографічний архів. Наводяться дані про джерела Російського архіву, що в даний час являє собою найбільш повне довідково-бібліографічне видання.

507. Всеукраїнський науковий семінар у Державній науково-педагогічній бібліотеці України - крок до утвердження мережі освітянських бібліотек

П. Рогова, І. Дзигало Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 33-35. — укp.

Подано звіт про роботу наукового семінару "Тенденції розвитку освітянських бібліотек: історія, сучасний стан і перспективи", що відбувся 22 - 25 жовтня 2002 р. у Києві. Розглянуто структуру освітянської бібліотечної мережі, основу якої скаладають бібліотеки двох типів, спеціальних педагогічних і навчальних. Проаналізовано їх розвиток від започаткування до сьогодення. Визначено функції та завдання даної мережі у забезпеченні фахових потреб науковців і практиків у галузі, а також перспективні напрями діяльності.

508. Вторая мировая война и судьбы российских библиотек: каталог утрат

А.М. Мазурицкий, И.Г. Матвеева, Г.В. Михеева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 806-808. — рус.

Висвітлюється робота по створенню багатотомного довідково-інформаційного видання "Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период второй мировой войны".

509. Вузи культури України у світовому інформаційному просторі

М.М. Поплавский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — укp.

В докладе представлена сложившаяся система высшего образования в области культуры и искусств на Украине. Показана роль Киевского Национального университета культуры и искусств в подготовке библиотечных специалистов. Дана характеристика Web-странички университета.

510. Вузовская библиотека в системе обеспечения качества образования

Л.П. Бесклинская, О.Г. Чмыхова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1003-1007. — рус.

У доповіді поставлено проблему взаємодії бібліотеки зі структурними підрозділами вузу щодо забезпечення якості освітніх послуг. Розглядається підхід до вирішення завдання автоматизації технологічних процесів цієї взаємодії на основі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління вузом (ІІАС УдДУ).

511. Вузовская библиотека как генератор новых информационных продуктов и услуг

Ю.В. Гусев, Л.К. Бобров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1004-1005. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

У доповіді розглядається вузівська бібліотека як виробник нових інформаційних продуктів і послуг, орієнтованих на користувачів мережі Internet. Аналізуються завдання бібліотек, обгрунтовується необхідність організаційних змін і бізнес-планування.

512. Вузовская библиотека как инструмент обеспечения процесса электронного обучения

А.В. Силуянов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладено процес збереження і використання освітнього контенту засобами вузівської бібліотеки. Описано шляхи інтеграції бібліотечних систем в процес електронного навчання Університету. Розглянуто роль бібліотеки в умовах сучасного електронного середовища. Представлено механізми функціонування інформаційної бібліотечної системи для організації процесу електронного навчання.

513. Вузовская библиотека России в едином информационном пространстве (региональный аспект)

Т.В. Еременко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Библиотеки российских вузов переживают трудное и интересное время перемен. Его можно определить как время разработки стратегии их развития на многие годы вперед. Особенно сложным настоящий этап является для библиотек региональных вузов. Традиционно формировавшиеся скорее как локальные книжные коллекции, тесно связанные с решением конкретных учебно-вспомогательных задач, нежели чем академические собрания с широким кругом пользователей, они все чаще сталкиваются с необходимостью удовлетворения информационных потребностей нового уровня. Эти потребности связаны с поиском новых по форме и содержанию источников информации, с расширением языковых границ поиска, с обеспечением более высокого по степени комфортности информационного сервиса и современных видов информационных продуктов и услуг. Получить доступ к ресурсам единого информационного пространства и достаточно профессионально уметь ими пользоваться - важнейшее направление развития библиотек региональных вузов. Однако для полноправного существования в мировом сообществе от них требуется открыть доступ к своим коллекциям, предоставляя в пользование как электронные каталоги на основные фонды, так и оригинальные базы данных собственной генерации.

514. Вузовские библиотеки как составляющая компонента в формировании регионального информационного пространства

Г.А. Буевич; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

515. Вузовские библиотеки Республики Узбекистан

Т.В. Сотникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В республике принята "Национальная программа подготовки кадров", на реализацию которой в 1999 г. будет направлено 8,1% валового национального дохода.Программой предусмотрено внедрение новых информационных технологий. В настоящее время в республике насчитывается 60 вузовских библиотек с фондом читателей 164 тыс. и фондом книг 23 млн. экземпляров. В библиотеках идёт внедрение новых информационных технологий, в республике создаётся единая информационная сеть. В вузовских библиотеках создаются стратегические планы развития.

516. Вузовское книгоиздание - проблемы и решения

М.В. Дегтярев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Про проблеми формування ринку малотиражної літератури. Основні етапи створення ринку малотиражних видань.

517. Вузы культуры в системе непрерывного библиотечного образования

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підкреслено необхідність нових серйозних ідей, щодо модернізації існуючої системи професійної освіти. Висвітлено роль вищого навчального закладу в реалізації багаторівневої системи підготовки бібліотечних фахівців.

518. Выбор оптимальной технологии создания Сводного каталога массовых библиотек г. Москвы на современном этапе: опыт работы ЦБС "Люблино"

Е.В. Линдеман, С.А. Острая, В.Е. Иванов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены результаты оптимизации технологии создания Сводного каталога массовых библиотек г. Москвы на современном этапе, с учетом уровня технического обеспечения и профессиональной подготовки библиотек-участниц.

519. Выпуск книг по библиотечному делу издательством "Профессия" в 2000-2001 г.

Д.К. Рапопорт Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 666-667. — рус.

Як показали маркетингові дослідження, проведені в 1999 р., бібліотечне співтовариство об'єктивно відчуває потребу в довідкових виданнях і практичних посібниках з найрізноманітніших питань бібліотечної діяльності. Це викликано істотною зміною умов діяльності різних бібліотек, прийняттям нових законодавчих і нормативних актів, впровадженням нових інформаційних технологій і т.п. З урахуванням отриманих даних, Санкт-Петербургзьке видавництво "Професія" і провідні бібліотекознавці Санкт-Петербургу підготували і випустили у світ новий "Справочник библиотекаря" і збірник "Стандарты по библиотечному делу"", які отримали схвальну оцінку бібліотечного співтовариства. Видавництвом і авторами було отримано велику кількість відзивів і побажань щодо подальшої роботи у цьому напрямку, у зв'язку з чим на 2001 р. заплановано видання більше 10 довідників, підручників і практичних посібників у серіях "Библиотека" (зокрема: "Справочник библиографа", "Краткий справочник школьного библиотекаря", "Всемирная история библиотек", "Домашняя библиотека" та ін.) і "Библиотечный практикум" ("Конфликты в библиотеке: предупреждение и разрешение", "Обучающие игры в библиотеке", "Краеведческая работа в библиотеке" і т.п.).

520. Выпуск мини-оборудования для библиотек

И.И. Григорьева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 402-404. — рус.

Розглядається асортимент міні-обладнання для бібліотек, що випускається Школою реставрації книг і рукописів "Раритет".