LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 28 із 205

541. Гіпертекст як засіб організації інформаційних ресурсів у бібліотеках

В.М. Пономаренко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 353-358. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

542. ГІС-технології та бібліотеки

В.А. Ткаченко, А.Н. Кривохатський — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — укp.

Інтеграція WWW та ГІС-технологій - це телекартографія, нова послуга в мережі Інтернет, яка може надавати бібліотекам нові інформаційні можливості. Технології WWW-картографування дозволяють створити картографічні бази даних, що є доступними в єдиному інформаційному просторі мережі Інтернет, а також забезпечують доступ та роботу з цифровими картами (атласами) як у растрових, так і в векторних форматах. Використання функціональних можливостей ГІС-технологій у мережі Інтернет дозволяють створити "віртуальну бібліотеку картографічних даних".

543. Глобальная экологическая роль России и развитие общественного экологического сознания

В.А. Грачев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 543-546. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Доповідь висвітлює стан екології у світі та, зокрема, у Росії. Подається аналіз екологічної ситуації, яка офіційно визнана на найвищому міжнародному рівні загрозливою для існування людської цивілізації. Прогноз розвитку людства до 2032 року, за данимиДоповіді Комісії ООН із проблем навколишнього середовища (UNEP), є невтішним. Росія займає особливе місце у глобальних екологічних процесах і є головною стабілізуючою силою в охороні і відновленні навколишнього природного середовища. Більше половини її територій, яких ще не торкнулася господарська діяльність, є величезною цінністю не тільки для Росії, але й для всього людства. Наводяться факти і цифри, що не тільки характеризують стратегічну важливість збереження цих регіонів, але і визначають провідну роль Росії у вирішенні ключових проблем сучасності. При цьому наголошується, що в Росії існує екологічна криза, і зазначаються її особливості. Зроблено висновок, що забезпечення екологічної безпеки Росії як однієї з ключових умов виживання держави передбачає зміну сучасних пріоритетів на екологічні у всіх аспектах державної політики, утвердження нової світоглядної домінанти у суспільстві та формування екологічної культури.

544. ГНПБ им. К. Д. Ушинского на пути к электронной библиотеке

Б.Н. Сизов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 239-241. — рус.

Розглядаються основні ідеї проекту створення електронної бібліотеки освіти. Проект передбачає вироблення концепції створення ЕБ у ДНПБ ім. К. Д. Ушинського, принципів її формування, структури, технології обробки і збереження документів.

545. Годовые результаты проведения ретроконверсии книжных фондов ВГБИЛ

С.Б. Балакерская, Л.В. Русакова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 160-164. — рус.

Ретроспективна конверсія книжкових карткових каталогів в електронну форму підходить у нашій бібліотеці до середини. Технологічний процес її проведення, про який ми доповідали у минулому році, практично устоявся. Однак виникають моменти, що вимагають змін в організації або технології основних операцій. У доповіді наводяться зміни, що сталися за минулий рік, варіанти вирішення виниклих проблем і вжиті заходи.

546. Головіна Людмила Володимирівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

547. Городской молодежный информационный центр - новая информационно-досуговая структура в помощь учреждениям образования для опережающего информирования с применением новых технологий

Т.Б. Абросимова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе рассмотрены основные проблемы создания системы опережающей информации для образовательных учреждений. Она помогает спрогнозировать спрос пользователей на основе изучения потребностей и дифференцированно обеспечить образовательные потребностиосновных групп пользователей. После внедрения системы "ОИ" увеличился спрос на информационные услуги по экономике, торговле, рынку, внешнеэкономической деятельности, праву.

548. ГОСТ 7.1—84 (ИСО 690—87) Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления

[Электронный ресурс] . — Изм. 1. - Взамен ГОСТ 7.1-76. - Утв. 1984. — М., 1984 — рус.

Устанавливает общие требования к библиографическому описанию документа и правила его составления: набор элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и способ представления каждого элемента, применение условных разделительных знаков. Стандарт распространяется на все виды документов, кроме нотных, картографических изданий и аудиовизуальных материалов. В стандарте даны примеры библиографических описаний по отдельным видам документов.

549. Государственная библиотечная политика в России: итоги и перспективы

Е.И. Кузьмин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 11-18. — рус.

У доповіді розглядаються загальні принципи, основні положення і проблеми формування державної бібліотечної політики в сучасній Росії, підводяться деякі підсумки її реалізації за останнє десятиліття, визначаються основні перспективні завдання в сфері інформатизації бібліотечної справи, відображені в програмі ЛІБНЕТ.

550. Государственная информационная политика и библиотеки: к проблеме взаимодействия

Е.И. Кузьмин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются история, современное состояние, тенденции, проблемы, задачи российских библиотек в свете формирующейся в стране государственной информационной политики.

551. Государственная политика в области обеспечения доступа к правительственной информации

В.Р. Фирсов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1224-1225. — рус.

Розглядаються теорія і практика формування державної інформаційної політики в країнах Європи та Російської Федерації. Обговорюються питання забезпечення права доступу до інформації, державної цензури і фільтрації суспільної інформації.

552. Государственная политика развития библиотечного дела в Российской Федерации и подготовка библиотечных кадров

А.М. Мазурицкий — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлені зміни в системі вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Росії.

553. Государственная программа развития Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского на 2005-2010 гг.

А.А. Чекмарев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладено мету та основні завдання Державної програми розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на 2005-2010 рр. у напрямі формування та забезпечення збереження інформаційних ресурсів, їх наукової обробки, інформаційного обслуговування користувачів, удосконалення комп'ютерних і телекомунікаційних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази. Відзначено соціально-економічні результати реалізації програми, джерело та механізми її виконання.

554. Государственное проектное финансирование в области библиотечного дела - некоторые итоги и перспективы развития

В.К. Николаева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 30-34. — рус.

Подається огляд найбільших проектів у галузі бібліотечної справи, які фінансуються Міністерством культури Російської Федерації у рамках Федеральної цільової програми "Культура Росії (2001-2005 рр.)".

555. Государственные стандарты по библиографическому описанию

Э.Ш. Лобанова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Подано короткий огляд ДСТ'ів бібліографічного опису, які були опубліковані за останні 25 років. Детально схарактеризований ДСТ7.1-2003 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис".

556. Государственный образовательный стандарт высшего библиотечного информационного образования: анализ, проблемы, перспективы

Н.И. Гендина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Характеризуются государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям "05.27.00 Библиотековедение и библиографоведение" и "07.19.00 Информационные системы". Анализируются номенклатура и содержание учебных дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку специалистов. Даются рекомендации по совершенствованию образовательного стандарта.

557. Готовность школьного библиотекаря к деятельности по формированию информационной культуры: реализация концепции научно исследовательского института информационных технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств

Н.И. Гендина, Г.А. Стародубова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Обгрунтовано зростання ролі шкільного бібліотекаря у формуванні інформаційної культури особистості. Наведено підсумки науково-дослідної, експериментальної, методичної діяльності науково-дослідного інституту інформаційних технологій соціальної сфери Кемеровського державного університету культури та мистецтв з формування готовності шкільних бібліотекарів та вчителів до реалізації загальної інформаційної грамотності.

558. ГПНТБ России - региональный центр ЮНЕСКО по распространению системы CDS/ISIS

Б.И. Маршак, В.А. Гарбарчик — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper concerns the Russian NPLS&T CDS/ISIS distribution activities and the CDS/ISIS Users Association.

559. Графика для Web и ее оптимизация

В.Е. Кратенок, Т.Б. Ипатий Обухов А.В. — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассмотрены вопросы использования существующих форматов графических изображений, предназначенных для размещения на Web-страницах. Представлен опыт оптимизации графики при создании Web-узла, а также использования пакетов программ, предназначенных для эффективной компрессии и позволяющих управлять различными аспектами сжатия изображений при их подготовке к публикации в Internet.

560. Грецькі рукописи ІV-ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: кодикологічне дослідження

Автореф. дис... канд. філол. наук07.00.08 Є.К. Чернухін; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням походження та опису грецьких рукописів у фондах НБУ імені В.І.Вернадського в Києві. Вперше на основі археографічного опису більш ніж 450 грецьких рукописів досліджено історію надходження їх до різних книжкових зібрань і колекцій України, пізніше - до НБУВ. Висвітлено історіографію питання, проведено функціональний розподіл грецьких матеріалів, типологію та жанрову класифікацію рукописних книг і текстів IV-XIX ст., наведено детальну археографічну характеристику грецьких кодексів та проаналізовано записи копіїстів і власників. За підсумками всебічного кодикологічного аналізу запропоновано шляхи реконструкції складу окремих книжкових зібрань, локалізації районів створення й побутування кодексів. Встановлено зв'язки рукописів із регіонами Близького Сходу, Південної Італії, Криму, Ніжина. У додатках подано археографічний опис (каталог) 134 грецьких рукописних книг (кодексів) у київських зібраннях.