LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 3 із 205

41. Автоматизация справочно-библиографической службы в библиотеках Automation of

Л.Я. Нагорная, И.Н. Фоменко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Подчеркивается необходимость автоматизации библиографической информации (БИ) на национальном уровне. Интегрированная система обмена БИ может быть создана только на основе полноценных и совместимых составных частей, состояние национальной библиографии перестает быть делом каждой страны и приобретает международное значение.

42. Автоматизация технологии межбиблиотечного абонемента ГПНТБ России на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС

Л.Н. Очагова, Е.Б. Подморина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведений опис програмно-технологічного забезпечення автоматизації служби МБА, яке створене в ДПНТБ Росії на базі системи автоматизації бібліотек ІРБІС.

43. Автоматизация технологии процессов обработки и хранения слабоструктурированной разнородной информации и организация эффективных механизмов поиска на базе лингвистической ИПС

В.Ф. Пархоменко, Ю.П. Поляков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Conditions for effective operation of the National Information Corporation (NIKO) are described. Special emphasis is given to Sezam linguistic information retrival system. Its principal features and examples of possible applications are given.

44. Автоматизация централизованных библиотечных систем

Н.Е. Каленов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The CLS headed by the Natural Sciences Library is taken as an example of computerized libraries of this type. The "Science" system covers the technologies of the Central Library and the library of the Russian Academy of Sciences that is a CLS member. Capabilities of the specially designed software packages and the related hardware are described. Information sharing among "Science" subsystems is allowed on diskettes and via e-mail. When reliable communications are established, remote access from the CLS libraries to the databases of the Central Library will become possible.

45. Автоматизація бібліотек: історико-бібліотекознавчий аспект (II половина XX - початок XXI ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.М. Пашков; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Відтворено цілісну картину процесу автоматизації бібліотек протягом другої половини XX - початку XXI ст. як фактора їх модернізації, інноваційного розвитку та трансформації. Визначено провідні історичні тенденції та напрями автоматизації діяльності бібліотек у різних країнах світу та в Україні. Вивчено джерельну базу з питань історії бібліотечної автоматизації. Виявлено історичну специфіку процесів автоматизації бібліотек та її зумовленість соціальними, економічними й технологічними факторами. Визначено основні етапи та напрями автоматизації бібліотечної діяльності в зарубіжних країнах. Описано, проаналізовано й узагальнено історію комп'ютеризації книгозбірень в Україні, насамперед національних, публічних та університетських.

46. Автоматизація бібліотечних процесів (з досвіду роботи на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського)

І. Чабан Бібл. вісн. — 2002. — N 2. — С. 46-52. — укp.

Проаналізовано деякі аспекти автоматизації інформаційно-бібліотечних технологій на пункті запису читачів (ПЗЧ) НБУВ протягом 1995 - 2001 рр. Розглянуто можливості, переваги та недоліки автоматизованих інформаційних систем (АІС), розроблених впродовж зазначених років і введених в експлуатацію на ПЗЧ, а також інформаційних і програмних засобів, що використовувалися у процесі створення даних АІС. Зазначено, що впровадження АІС дало змогу істотно підвищити ефективність обслуговування читачів на ПЗЧ НБУВ.

47. Автоматизація бібліотечних процесів з використанням інформаційних мережевих технологій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 І.Ю. Ляшенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Досліджені питання взаємозв'язаних процесів внутрішньої бібліотечної технології і процесів мережевої взаємодії книгозбірень та розроблені теоретичні засади для створення автоматизованої системи наукової бібліотеки з використанням Internet/Intranet технологій. Запропонована інформаційна технологія мережевої взаємодії книгозбірень України на основі он-лайнового комп'ютерного бібліотечного центру, а також методика оптимізації вибору комплексу технологічних засобів для автоматизації бібліотечних процесів.

48. Автоматизація університетських бібліотек як спосіб розширення доступу до інформації: досвід Науково-технічної бібліотеки Українського державного університету харчових технологій

Т.І. Березна Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 994-997. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Розглядаються основні рушійні сили і шляхи впровадження автоматизації в бібліотеках вищих навчальних закладів. Висвітлюється досвід НТБ УДУХТ з питань створення електронного каталога на базі системи автоматизації бібліотек "ІРБІС" і пошуку шляхів розширення доступу до інформації.

49. Автоматизированная база данных "Писатели в журналах, газетах и сборниках": использование новых технологий в оперативномбиблиографическом обслуживании"

М.Б. Ваганова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В сообщении представлена информация о БД "Писатели в журналах, газетах и сборниках". Освещены следующие вопросы: 1.Назначение. 2.Источники пополнения 3.Типы справок, выполняемые в автоматизированном режиме. 4.Поисковые возможности БД.

50. Автоматизированная библиотека научно-исследовательского учреждения Automated library of research institute

Н.Е. Каленов, А.В. Васильев, С.А. Власова, В.В. Васильчиков, Я.Я. Докторов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

The approaches and particular realization of automation of library processes in libraries of research institutes of RAS, included in library net, are discussed in view of automation all on-line executed processes.

51. Автоматизированная библиотечно-информационная система "ИРБИС" и ее технологические возможности в создании Единого электронного каталога "Медицинская книга"

Н.А. Мешечак, Л.М. Федорова, А.С. Карауш, М.В. Терехова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 633-637. — рус.

Розглядаються основні передумови створення Єдиного електронного каталога "Медична книга". Представлено схему і технологію формування Єдиного електронного каталога "Медична книга" на базі АБІС "ІРБІС". Викладено концепцію створення єдиного регіонального інформаційного простору.

52. Автоматизированная издательская технология на основе ППП CDS/ISIS как составная часть библиотечно-информационной системы ГНПБ им. К.Д. Ушинского

Л.М. Мовшон, Б.Н. Сизов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Рассматривается автоматизированная издательская технология, позволяющая более чем в 10 раз сократить время издательского процесса, что в свою очередь приводит к значительной экономической эффективности издания.

53. Автоматизированная информационно-библиотечная система "МАРК-SQL". Использование в библиотеках учреждений культуры, науки и образования

В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С.В. Ефремов, Е.В. Трифонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 87-90. — рус.

Розглядаються поточний стан розробки АІБС "МАРК-SQL", подальші перспективи розвитку системи, питання, пов'язані з навчанням новим інформаційним технологіям.

54. Автоматизированная информационно-библиотечная система МАРК-SQL. Обзор текущего состояния. Новые направления развития

Л.В. Левова, С.В. Ефремов, Е.В. Трифонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 97-101. — рус.

Розглядаються поточний стан розробки АІБС "МАРК-SQL", подальші перспективи розвитку системи і питання, пов'язані з вивченням нових інформаційних технологій

55. Автоматизированная система аналитической росписи документов

М.А. Аветисов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Разглядається проблема скорочення ручного ведения данних при опису статей iз журналiв i науково-технiчних збiрок для електронного каталогу ЦНСГБ.

56. Автоматизированная система доставки документов "Сигла": опыт корпоративного взаимодействия библиотек и информационных служб

М.А. Аветисов, В.А. Глухов, В.П. Захаров, Н.Е. Каленов, Г.М. Зинина, О.В. Кириллова, В.А. Цветкова, О.Л. Лаврик Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 695-696. — рус.

Автоматизовану систему доставки документів "Сигла" створено Асоціацією служб електронної доставки документів (АСЕД) російських бібліотек у рамках проекту Російського фонду фундаментальних досліджень. З початку 2002 року система працює у промисловому режимі. Послугами системи користуються на даний час 16бібліотек. У доповіді наводяться основні принципи роботи автоматизованої системи, описується досвід роботи бібліотечних служб електронної доставки по обслуговуванню користувачів, розглядаються питання подальшого розвитку корпоративної взаємодії бібліотек і автоматизованої системи.

57. Автоматизированная система обслуживания читателей по МБА ГПНТБ России

Е.Б. Подморина, О.С. Рагузина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе описывается АС Обслуживания читателей по МБА ГПНТБ России.

58. Автоматизированная система подготовки изданий

С.Р. Баженов, И.С. Баженов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 114-118. — рус.

Описується комплекс програм підготовки зведених і ретроспективних покажчиків літератури з авторським і географічним покажчиком, а також макрокоманда Microsoft Word, що дозволяє створювати авторський покажчик на основі раніше введеного документа (монографії, збірника статей тощо).

59. Автоматизированная система прогнозирования роста документально-информационного потока

М.С. Галявиева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

60. Автоматизированная система Российского сводного каталога (АС РСвК) по научно-технической литературе в цифрах и фактах

М.А. Рагимова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы взаимодействия библиотек-участниц Автоматизированной системы Российского сводного каталога в части пополнения и развития базы данных Системы.