LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 30 із 205

581. Демократия - что это значит для российских и канадских школьников

А.Л. Цветкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1238. — рус.

У квітні 2003 року автор відвідала Парламент Канади і ряд канадських шкіл з метою ознайомлення з проектами із вивчення принципів демократії. У доповіді аналізується, яким чином принципи і цінності демократії відображаються у системах освіти Канади і Росії . Особливо ретельно розглядаються два канадські проекти: Інститут вивчення парламентської демократії для вчителів (реалізується за підтримки Палати громад Канади) і Уряд вищої школи в Афінах, шт. Онтаріо (реалізується місцевим студентським парламентом).

582. Депозитарій ООН Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

Н.В. Стрішенець Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 55-59. — укp.

583. Депозитарное хранение библиотечных фондов РФ: история вопроса и перспективы развития

Н.З. Стародубова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

584. Державна політика в галузі бібліотечної справи в Україні

Т.М. Прокошева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — укp.

Висвітлюються питання впливу соціально-економічної політики держави на бібліотечну справу, прийняття Закону "Про національну програму інформатизації", постанови Уряду, колегій Міністерства культури і мистецтв України з бібліотечних питань. Визначені підходи до вирішення проблем автоматизації бібліотек, збереження бібліотечних фондів. Робляться висновки про необхідність зміцнення зв'язків між міністерствами, бібліотеками усіх систем і відомств, підтримки престижу бібліотек у суспільстві.

585. Державна політика в галузі управління інформаційним ресурсом України

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.02 О.В. Соснін; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 36 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження особливостей державної політики в галузі формування, ефективного використання та правового регулювання інформаційного ресурсу України. З'ясовано роль держави в регулюванні інформаційної діяльності за умов становлення інформаційного суспільства та докорінних суспільних трансформацій. Розкрито суть поняття "інформаційний суверенітет держави", а також основні завдання щодо забезпечення інформаційного суверенітету Української держави. Здійснено класифікацію національних інтересів у інформаційній сфері за їх суб'єктами. Визначено суть, мету, об'єкти, завдання державної інформаційної політики за сучасних умов, а також принципи, напрями й особливості діяльності органів державної влади щодо ефективного управління інформаційним ресурсом України. Сформульовано основні напрями оптимізації організаційної структури органів влади, які здійснюють керування в інформаційній сфері, їх функції та повноваження. Створено концепцію правового регулювання використання інформаційного ресурсу з метою забезпечення ефективного функціонування інформаційної сфери держави, її інтеграції у світовий інформаційний простір.

586. Державне забезпечення системи обов'язкового примірника творів друку України: етапи розвитку

Я.О. Чепуренко; Ред.: О.С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1998. — 71 с. — укp.

587. Десятичная классификация Дьюи в России: перспективы применения и трудности освоения

А.А. Нейштадт, Л.С. Соловьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Проведен сравнительный анализ классификационных схем УДК и ДДК. Обоснованы необходимость освоения ДДК и перспективы ее использовани в Росси, а также трудности, связанные с переводом и освоением ДДК.

588. Десятичная классификация Дьюи: ее особенности и возможность использования для создания элетронного каталога

Л.С. Соловьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Advantages of the 20th machine-readable Dewey Decimal Classification issue, i.e., Electronic Dewey CD-ROM database, are presented. Search in the Electronic Dewey is conducted by indices, key words, subject headings, and Boolean combinations. Dewey classification opens up new vistas for cooperation with the U.S. and Canadian libraries due to the common search language. Availability of a computerized information system based on common linguistics will ease and speed up information search and ensure access to a variety of databases.

589. Десятичная классификация Дьюи: проблемы перевода и опыт освоения

Е.М. Зайцева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В ГПНТБ России ведется работа по переводу на русский язык 21-го издания Десятичной классификации Дьюи. В докладе анализируются терминологические и другие проблемы, возникшие в процессе подготовки русского издания. Описывается опыт освоения классификации в ГПНТБ России

590. Дети и библиотеки: вхождение в киберпространство (по результатам исследования)

В.П. Чудинова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 785-789. — рус.

У ході дослідження вперше був зібраний матеріал про роботу регіональних центрів - дитячих бібліотек - лідерів у сфері застосування нових електронних технологій. Результати свідчать про розвиток тенденції входження дитячих бібліотек у новий інформаційний простір. Процес йде з великими труднощами, у зв'язку з чим необхідно було побачити його комплексно, окреслити "проблемне поле". У колі проблем знаходяться не тільки фінансові, технічні і технологічні проблеми впровадження нових інформаційних технологій, але й проблеми, пов'язані з "людським фактором": користувачами і бібліотекарями.

591. Детская библиотека - информационный центр поддержки образования: новые информационные технологии

Л.Ю. Шелухина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 888-891. — рус.

Освітня функція дитячої бібліотеки. Закріплення положень про освітню функцію в Статуті бібліотеки. Інформаційно-освітнє середовище ЦСДШБ. Освітні ресурси та їх розподіл у відділах бібліотеки. Тенденція до розвитку середовища гіпермедіа. Перспективи взаємодії бібліотеки та органів освіти. Роль дитячої бібліотеки в становленні інформаційного освітнього простору міста.

592. Детская библиотека как многофункциональное пространство для перспектив взаимодействия с музеями и архивами

Л.В. Степанова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 820-825. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Автор об|рунтовує систему поглядів на дитячу бібліотеку як сучасний інститут дитинства. Розкрито роль дитячої бібліотеки - ефективного партнера - за такими напрямками взаємодії: вивчення і представлення дитячої культури; створення для сучасного дитинства універсуму культури в електронному середовищі із системою пошуку і орієнтування для вирішення актуальних подій у житті дитини і підлітка; створення середовища міжособистісної комунікації для дорослих і дітей на соціальних і культурних межах "двох світів", щоб не було втрачено "коди", без яких неможливий діалог між поколіннями у культурі.

593. Детская библиотека как ресурс и инструмент для адаптации ребенка к потребностям информационного общества

Я.Л. Бондаренко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 815-818. — рус.

У доповіді мова йде про те, як в умовах переходу до інформаційного суспільства і завдяки використанню нових комп'ютерних технологій Центральна бібліотека стала для користувачів ресурсом та інструментом самоосвіти і самовдосконалення. Основне завдання дитячої бібліотеки - сприяти реалізації права дитини на доступ до інформації і знань, адаптувати її до потреб інформаційного суспільства, навчити отримувати інформацію та використовувати її в процесі навчання і самоосвіти.

594. Детская библиoтeкa: фopмиpoвaниe личнocти и вpaчeвaниe дeтcкиx cepдeц

Н.Р. Рычкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Авторська програма "Рука допомоги", яка впроваджена в практику роботи бібліотечного колективу Красно селькупської ЦБС, направлена, перш за все, на адаптацію в сучасному суспільстві дитини з обмеженими можливостями.

595. Детские библиотеки в помощь процессу гармонизации межнациональных отношений в Крыму

В.П. Лупеногена Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 878-881. — рус.

Досвід роботи бібліотек м.Сімферополя по гармонізації міжнаціональних стосунків у Криму. Підкреслюється важливість залучення дітей до культури народів, що населяють Крим. Форми і методи роботи дитячих бібліотек з даної проблеми.

596. Детские библиотеки как центры информации и релаксации для детей с ограничениями жизнедеятельности

Г.С. Гречко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 824-828. — рус.

Сьогодні бібліотеки для дітей являють собою один з соціальних інститутів, який може допомогти читачам з обмеженими можливостями подолати інформаційну і особистісну замкнутість, забезпечити широкий доступ до інформації завдяки максимальному використанню інформаційних технологій, поєднуючи при цьому різні форми та методи бібліотечного обслуговування. Скоординована модель такого обслуговування визначена в нашій комплексній програмі "Глибинна екологія людства на захист дитинства". Саме дитяча бібліотека у нашому місті взяла на себе функції волонтера та релаксатора в набутті соціального, читацького досвіду завдяки проведенню днів спілкування та днів психологічної допомоги сім'ям, що мають "проблемних" дітей, у забезпеченні доступу до Internet , створеннімедіатек, впровадженні елементів корекційної роботи за допомогою Арт-методик та ін. Завдяки соціальному партнерству налагоджено зв'язки з організаціями, що займаються проблемами дітей з обмеженнями життєдіяльності.

597. Детские библиотеки Латвии в меняющемся мире

Д.Ё. Пакална Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 797-801. — рус.

У доповіді підкреслено особливу роль дитячих бібліотек у сучасних умовах. Представлено мережу бібліотечного обслуговування дітей у Латвії, висвітлено значення нових інформаційних технологій. Розглянуто основні фактори, які впливають на якість бібліотечного обслуговування дітей (за результатами анкетування працівників дитячих бібліотек).

598. Детские библиотеки Москвы в системе непрерывного экологического образования

Н.Е. Колоскова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 449-451. — рус.

Висвітлено основні тенденції в організації системи екологічного виховання та освіти читачів дитячих бібліотек м. Москви. Відображено основні підходи до проблеми формування екологічної культури дитячого бібліотекаря в рамках підвищення кваліфікації працівників дитячих бібліотек на прикладі діяльності методичного відділу ЦМДБ ім. А. П. Гайдара м. Москви.

599. Детский библиотечный компьютеризированный центр - региональный транслятор информационных ресурсов для детей

Е.В. Стрелкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Опыт работы по созданию автоматизированной библиотечной системы с элементами информационного обеспечения в прямом и удаленном доступе для построения моделей реализации права ребенка на информацию.

600. Детское чтение глазами библиографа

Н.И. Дзюба Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 819-821. — рус.

Сучасний стан дитячого читання. Вивчення інформаційних запитів читачів ДБУ для дітей як одна із форм ефективної діяльності бібліотеки. Аналіз читацьких запитів у тематичному і віковому аспектах.