LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 32 із 205

621. Диалог культур и формирование информационных ресурсов полиэтнического региона

М.А. Шараева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 985-986. — рус.

Розглядаються основні напрямки діяльності бібліотеки ОДУ в рамках співробітництва з зарубіжними університетами та її роль як координуючої ланки вузівських бібліотек з проблем формування інформаційних ресурсів етнокультури регіону.

622. Диверсификация библиотечных услуг в техническом вузе

М.И. Звонарев, Т.Б. Звонарева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Досвід бібліотеки ДСТДУ з надання інформаційної підтримки НДР та ДКР, що виконувалися в університеті. Участь бібліотеки у створенні інфраструктури науково-технічної та інноваційноїдіяльності.

623. Дизайн в коммуникативной системе библиотеки XXI века

О.В. Кашкарева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

624. Динамика использования электронных каталогов библиотек входящих в корпоративную систему Республики Карелия (попытка статистического анализа)

С.В. Иванова, Н.И. Кожевникова, Д.Б. Гурьев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 578-581. — рус.

Статистичний аналіз використання у довідково-інформаційній роботі і корпоративному каталогізуванні електронних каталогів бібліотек, що входять у корпоративну бібліотечну систему Карелії.

625. Динамика международного книгообмена

Г.М. Круглик — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Доклад подготовлен на основе документации и статистических данных Отдела комплектования иностранной литературой Российской государственной библиотеки (ОИК РГБ). Основная задача - попытка проанализировать состояние международного книгообмена (МКО) как одного из основных источников комплектования фондов библиотеки иностранными документами за последние десять лет (1986-1995гг.).

626. Динамічні процеси у формуванні української терміносистеми інформатики (словотвірний аспект)

Автореф. дис... канд. філол. наук10.02.01 Л.М. Філюк; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексний аналіз системи словотвірних типів у процесі формування української терміносистеми інформатики з диференціацією запозичених термінів, а також термінів, створених на підгрунті власних дериваційних ресурсів української мови як активної термінотвірної бази. Визначено й охарактеризовано основні етапи становлення української терміносистеми інформатики, роль українських словотвірних ресурсів, їх ресурсні особливості, функціональне навантаження, варіантність, активність, продуктивність, частність дериватів у текстах наукового стилю. Введено поняття діахронної вторинності деривата. Описано словотвірні типи морфологічних і неморфологічних способів словотворення термінів інформатики. З'ясовано суть проблеми варіантності термінів інформатики. Виявлено типи словотвірних варіантів зазначених термінів. Установлено, що для якісного оцінювання термінів-дублетів з метою їх відбору й уніфікації найголовнішою ознакою є рівень умотивованості терміна, якого було визначено шляхом розрахунку відповідності внутрішньої форми терміна, його дефініції з використанням компонентного аналізу.

627. Динамічність соціально-економічних процесів в державі, їх вплив на стан функціонування бібліотек для дітей

А. Кобзаренко Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 9-14. — укp.

Висвітлено основні напрямки діяльності дитячих бібліотек України. Висвітлено проблемно-цільове навчання директорів, заступників директорів обласних бібліотек для дітей, яке відбулося 15-21 вересня 2002 р. на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей.

628. Дистанционный курс АПРИКТ "Применение Интернет в деятельности библиотек"

В.К. Степанов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто досвід дистанційних курсів, які проводять в Академії перепідготовки працівників мистецтва, культури та туризму для бібліотечних фахівців у 2003-2004 роках у межах цільової комплексної програми "Культура Росії". Коротко схарактеризовано форми та методи навчання, які застосовуються, зміст курсу, отримані результати.

629. Дитяча бібліотека в сучасному суспільстві: традиційні цінності, нові тенденції

А.С. Кобзаренко Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 14-17. — укp.

Роль і місце дитячої бібліотеки в сучасному суспільстві. Висвітлено освітню функцію бібліотек для дітей, роботу по правовому вихованню, роботу з дітьми-інвалідами, питання зміцнення стосунків з владою. Розкриваються питання автоматизації бібліотечних процесів у дитячих бібліотеках.

630. Дитяча бібліотека та новітні інформаційні технології

Н. Дзюба Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

631. Дитяча література і дитячий письменник в формуванні інтелекту і духовності сучасної української нації

Є. Білоусов Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 17-18. — укp.

Розглянуто стан видання дитячої книги на Україні. Висвітлено співпрацю видавців та бібліотекарів Криму для поповнення бібліотечних фондів. Наведено програму роботи з дитячою книгою у Феодосії - "Місто тисячі письменників".

632. Дитячі бібліотеки України та культурно-просвітня діяльність

Н.О. Новікова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 390-397. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

633. Дітям, людям майбутнього, бібліотека необхідна, як повітря

Л. Гржимайло-Соляник Світ дит. б-к. — 2002. — N 3. — С. 19-20. — укp.

Розглянуто діяльність Київської обласної бібліотеки для дітей як координаційного, науково-методичного та консультаційного центру з питань інформаційно-бібліографічного обслуговування користувачів Київщини.

634. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної культури дітей (друга половина ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.Г. Романченко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше досліджено та узагальнено досвід роботи бібліотек для дітей України з формування екологічної культури читачів у другій половині XX cт. Розроблено періодизацію даного виду бібліотечної діяльності та визначено основні напрями формування екологічної культури дітей. Проаналізовано існуючі форми бібліотечно-бібліографічної роботи дитячих бібліотек в Україні у галузі формування екологічної культури читачів-дітей з урахуванням особливостей їх розумового, психічного та вікового розвитку. Запропоновано класифікацію читачів-дітей, що цікавляться екологічною літературою. Визначено напрями задоволення їх інформаційних потреб в бібліотеках України. Здійснено історико-порівняльний аналіз розвитку формування екологічної культури у дітей в бібліотеках України та ближнього зарубіжжя. Розроблено перспективну модель діяльності бібліотек для дітей з формування екологічної культури читачів.

635. Діяльність бібліотек України по підввищенню інформаційної культури

В.С. Бабич — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — укp.

В докладе освещается роль информации в жизни общества и отдельной личности, дано определение понятия "информационная культура", рассмотрены совокупность библиотек Украины и их информационные ресурсы, раскрыта деятельность библиотек по повышению информационной культуры личности, намечены пути создания условий, содействующих информатизации общества и повышению информационной культуры граждан.

636. Діяльність Київської міської управи в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації (1941 - 1942)

Л. Дубровіна, Н. Малолєтова Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 17-28. — Бібліогр.: 41 назв. — укp.

Використано документи Державного архіву Київської області розглянуто діяльність Київської міської управи та органів місцевого управління в галузі бібліотечної справи під час нацистської окупації. Дану управу показано як центр наукового, культурного і політичного життя України, проаналізовано діяльність відділу культури та освіти стосовно збереження бібліотечних фондів, підготовчу роботу з відкриття публічних бібліотек. Велику увагу приділено організації рятування безгосподарних книжкових фондів та перевезення їх до великих бібліотек міста.

637. Діяльність ЦНСГБ УААН у галузі створення біобібліографічної інформації

Д.В. Устиновський Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 432-444. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

638. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 О.Є. Матвійчук; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено процес забезпечення інформаційних потреб учнів старших класів засобами шкільної бібліотеки. Висвітлено погляди вчених на роль бібліотеки навчального закладу як центру задоволення потреб в інформації. Проаналізовано теоретичні праці з питань функціонування бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (шкільний бібліотечно-інформаційний центр, бібліотека-медіатека). Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення та задоволення інформаційних потреб, досліджено їх зміст і структуру, а також інформаційно-комунікативну діяльність учнів старших класів. Визначено специфіку діяльності бібліотекарів шкільних бібліотек, запропоновано модель підвищення їх кваліфікації за умов післядипломної освіти, розкрито складові їх професійної компетентності. Розроблено модель діяльності даної бібліотеки з ефективного забезпечення інформаційних потреб старшокласників, структурними елементами якої є дослідження потреб учнів в інформації, комплектування фонду, підвищення професійної компетентності шкільного бібліотекаря, формування бібліотечно-інформаційних умінь старшокласників.

639. До історії книгозбірні Товариства "Музей визвольної боротьби України" (Прага. 1925-1945 рр.)

Б. Грановський Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 25-29. — укp.

На матеріалах, видрукованих у європейських періодичних виданнях, що випускали різні організації української діаспори, а також вітчизняних архівних джерелах висвітлено засади організації та функціонування Товариства "Музей визвольної боротьби України", котре діяло у Празі в 20-40-ві роки ХХ ст. Розкриваються фонди книгозбірні Товариства, де було нагромаджено різноманітні національні друки: книги, часописи, мистецький і картографічний матеріал, візитки, некрологи, печатки, тощо. Детально висвітлюється діяльність літературного відділу, де згруповано матеріали окремих письменників, їх епістолярна спадщина, архіви, документи письменницьких груп чи організацій, рецензії, відгуки в пресі тощо.

640. До питання інформаційного забезпечення науковців галузі фізичної культури і спорту

І. Свістельник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 20. — С. 51-56. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто питання інформаційного забезпечення науковців та шляхи його удосконалення, зокрема, у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності.