LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 33 із 205

641. До питання про організацію єдиного українсько-російського алфавітного каталогу (за матеріалами Інструкції ХДНБ ім. В.Г.Короленка)

В. Сєдих, Т. Грищук Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 8-12. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Висвітлено сучасне вирішення проблеми ведення єдиного алфавітного каталогу на документи українською та російською мовами, а також прокоментовано інструктивно-методичні рекомендації, розроблені відділом обробки фондів та організації алфавітних каталогів ХДНБ ім. В.Г.Короленка.

642. До питання формування системи каталогів у державних архівах та рукописних підрозділах бібліотек України

Н. Христова Бібл. вісн. — 1999. — N 3. — С. 8-13. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Розглядається питання формування каталогів в архівах та рукописних підрозділах бібліотек у 20-90-х рр. ХХ ст., розвитку основних методичних засад їх створення. Висвітлено проблему класифікації документної інформації, обгрунтовано необхідність створення систематичних каталогів в архівах з метою надання повної інформації про зміст і склад архівних фондів.

643. До проблеми створення електронної версії публікацій з історії бібліотечної справи в Україні

Н.В. Казакова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

Важливою складовою розвитку сучасного бібліотекознавства в Україні є дослідження історії бібліотечної справи. Накопичена велика друкована джерелознавча база, що може презентувати сучасний стан дослідження історії бібліотек та книжкового руху в Україні. Презентація цих ресурсів через Інтернет дозволить представити Бібліотечну Україну світові.

644. Добко Тетяна Висилівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

645. Довгострокова програма створення страхового фонду унікальних колекцій на базі сучасного мікрофільмуючого комплексу

А.Г. Бровкін — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

В доповіді розглядається проблема збереження фондів, зокрема Національної бібліотеки України ім.В.І.Вернадського. Розповідається про проекти "Дослідження" та "Репрографія" в рамках Концепції Національної програми збереження документних фондів України

646. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронну еру:розвиток навігаторської функції

Т. Добко Бібл. вісн. — 2003. — N 1. — С. 2-7. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Осмислено розвиток системи довідково-бібліографічного обслуговування за умов інформаційного перевантаження, розширення репертуару та обсягів електронних інформаційних ресурсів, технологічних змін. Висвітлено роль бібліографа як інформаційного посередника та консультанта у процесі інформатизації. Зроблено висновок про підвищення значення довідково-бібліографічних служб бібліотек у забезпеченні інформаційних запитів користувачів, ефективна діяльність яких залежить від розвитку навігаторської функції, випереджувального довідково-бібліографічного обслуговування, підвищення професіоналізму кадрів і відповідного матеріально-технічного забезпечення.

647. Довідково-бібліографічний апарат книжкового фонду рідкісних видань

Л.М. Дениско Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 199-203. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

648. Довідково-інформаційне обслуговування користувачів (на базі фонду нормативно-технічної документації ДНТБ України)

Н.В. Бедзик Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 29-33. — укp.

649. Доказательства вины бен Ладена

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Этот документ не подразумевает,что сведения, в нем содержащиеся, будут использованы против Осамы бин Ладена в суде. Такого рода сведения часто не могут использоваться официально, так как опасности могут быть подвергнуты источники информации. Но из всего ниженаписанного можно сделать определенные выводы для дальнейших расследований.

650. Доклад Госдепартамента США о глобальном терроризме за 1999 год

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Терроризм - это предумышленное, мотивированное политическими соображениями насилие, совершаемое против небоевых целей субнациональными группами или тайными агентами и обычно ставящее своей целью оказать влияние на ту или иную группу населения.

651. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

652. "Доктрина информационной безопасности РФ" (2000) и библиотеки

Т.Ф. Каратыгина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

653. Документ і книга в системі соціальних комунікацій

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.08 Г.М. Швецова; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2002. — 32 с. — укp.

Висвітлено статус документа та книги як його різновиду з позицій теорії соціальної інформаційної комунікації: історичний розвиток значень поняття "документ", визначення документа на підставі теорії соціальної інформаційної комунікації, функції та властивості документа, класифікацію документа за різними ознаками, функціональне визначення книги, типологію книги. Розглянуто місце документа та книги в системі соціальних комунікацій, а також проаналізовано основні бібліографознавчі концепції щодо визначення об'єкта бібліографії. Визначено нові методологічні підходи до розуміння системного об'єкта бібліографії з урахуванням сучасних соціально-комунікаційних інформаційних процесів у суспільстві.

654. Документальна історико-бібліографічна спадщина М.Ю.Брайчевського (1924 - 2001)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.П. Бодак; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Проведено дослідження документальної спадщини відомого українського історика, археолога, почесного професора Києво-Могилянської академії, голови осередку Українського історичного товариства ім.М.Грушевського у Києві, дійсного члена Вільної Української Академії Наук у США М.Ю.Брайчевського у контексті його історико-бібліографічної діяльності. Визначено внесок науковця у розвиток вітчизняного бібліографознавства. Здійснено систематизацію та аналіз документів особового архівного фонду ученого, які вперше впроваджено до наукового обігу. Досліджено основні напрями наукової діяльності М.Ю.Брайчевського, зокрема історичний та бібліографічний. Охарактеризовано творче професійне середовище ученого, досліджено його наукові взаємозв'язки у галузі історико-археологічної діяльності. Досліджено науково-організаційну роботу ученого в Українському товаристві охорони пам'яток історії та культури. Проведено бібліометричний аналіз персональної бібліографії М.Ю.Брайчевського.

655. "Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ - ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Ф.В. Стоян; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Простежено історію розвитку камеральних галузей археографії та бібліографії у діяльності українських археографічних та бібліографічних комісій XIX-XX ст. і сучасній археографії та бібліографії. Проаналізовано розвиток понять "книжка" як об'єкта бібліографічного опису, "документ" - археографічного, "документальна спадщина" як комплексного об'єкта опису з орієнтуванням на включення книжних та архівних пам'яток у Державний реєстр культурного надбання України.

656. Документальні ресурси спеціалізованих фондів: проблеми використання і обслуговування

Г. Юхимець Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 19-22. — укp.

Проаналізовано проблеми наукового дослідження спеціалізованого фонду українських і російських лубкових картинок XIX - початку XX ст. та питання його використання в інформаційно-довідковому обслуговуванні. Розкрито деякі аспекти створення наукового каталогу слов'янської рукописної книги XVII ст. Значну увагу приділено створенню мультимедійної версії каталогу єврейської народної музики, умовам зберігання та науковому дослідженню одного з найбільших світових зібрань записів єврейського музичного фольклору (фоноциліндри, нотні та тектові розшифровки до них, супровідний матеріал) з фондів інформаційних ресурсів НБУВ. Встановлено, що актуальними питаннями державотворчого процесу в Україні є реєстрація рукописних і книжкових пам'яток, особливо цінних видань і колекцій у Державному реєстрі культурного надбання України, а також наукових об'єктів, що становлять національне надбання.

657. Документальні ресурси спортивної інформації: типолого-тематична характеристика

І. Свістельник Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 25. — С. 7-12. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Подано типолого-тематичну характеристику документальних ресурсів спортивної інформації, шляхи їх сучасного розвитку та основні центри видавництва. Визначено рівень інформаційного забезпечення окремих розділів спортивної науки.

658. Документний потік з юридичних наук

О.В. Васюк Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 228-232. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

659. Документно-информационные ресурсы национальной библиотеки:реалии и перспективы формирования

Е.В. Воскобойникова-Гузева Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 156-165. — Библиогр.: 15 назв. — рус.

Отмечено, что национальная библиотека (НБ) находиться на этапе установления баланса между традиционной и инновационной технологиями формирования документно-информационных ресурсов, что обуславливает внутриструктурные реорганизации, особенности профессионализации кадрового состава, расширение спектра научно-исследовательской и информационной деятельности. Рассмотрены перспективы ресурсного развития крупных научных библиотек как составляющих национальной информационной инфраструктуры в сфере научного и профессионального образования. Охарактеризованы общецивилизационные факторы, определяющие на ближайшее десятилетие стратегию развития НБ.

660. Документографические ресурсы: проблемы преподавания и использования современных информационных технологий

Н.Е. Андреева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются способы использования современных информационных технологий при изучении дисциплины "Документографические ресурсы", кратко характеризуются основные документографические ресурсы, активно используемые в учебном процессе, определяются основные проблемы, возникающие при чтении указанной дисциплины.