LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 34 із 205

661. Документологический тезаурус

Ю.Н. Столяров — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Пропонується ряд наукових термінів, похідних від слова "документ" - базового терміна документології як узагальнюючої науки про всі без винятку види документа. Запропоновані терміни дозволяють значно збагатити смисловими нюансами понятійний апарат бібліотекознавства, документалістики, документознавства, архівознавства, інформатики та інших галузей наукового знання.

662. Документу альтернативы нет

Ю.Н. Столяров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Ключевое слово данного доклада - документ, который рассматривается в качестве одного из понятий, вошедшего в научный обиход информатики, библиотековедения, библиографоведения, документоведения и документалистики, а также книговедения. Автор доказываетчто считать это понятие окончательно устоявшимся - прежевременно, и речь должна идти не об отрицании "документалистской парадигмы библиотеки", а о разработке специфики библиотеки нового вида - библиотеки электронной.

663. Доля бібліотеки Оссолінеум в історії України та Польщі у документах 1945 - 1946 рр.: повертаючись до питань спільної історико-культурної спадщини

О. Онищенко, Л. Дубровіна Бібл. вісн. — 2002. — N 2. — С. 2-21. — укp.

Висвітлено проблему прав власності різних держав на культурну спадщину, зокрема на бібліотечні, музейні та архівні колекції та зібрання. Значну увагу приділено вивченню різних міжнародних ситуацій щодо переміщення культурних цінностей, зокрема, прецедент передачі Польщі історичних культурних цінностей з території України за директивними рішеннями радянської влади у 1945 - 1947 рр. Серед них важливе місце посідає зібрання Оссолінеум з Львівської наукової бібліотеки ім. В.Стефаника - спільна культурна спадщина України та Польщі, частину якого було вивезено з території України під час окупації у 1944 р.

664. Доминирующая тенденция развития информационной сферы (Вступительное слово)

А.С. Онищенко Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 3-6. — рус.

665. Дополнительное профессиональное библиотечное образование и кадровая политика

Т.Я. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Успешное осуществление кадровой библиотечной политики во многом зависит от реорганизации всех звеньев образовательной инфраструктуры, включая систему дополнительного профессионального образования. Сегодня на эту систему ложиться основная нагрузка по реализации принципа непрерывности образования и его компенсаторной функции. Основные условия совершенствования системы дополнительного профессионального образования в отрасли: разработка учебных программ нового поколения, внедрение новых образовательных технологий, включая дистанционное обучение, интеграция деятельности вузовских и собственно библиотечных образовательных структур, формирование государственного заказа на обязательную переподготовку специалистов по ключевым направлениям модернизации библиотечного дела.

666. Дополнительное профессиональное библиотечное образование: концептуальные основы

Т.Я. Кузнецова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 336-338. — рус.

Розглядаються цільові орієнтири, основні методологічні принципи і дидактичні установки системи додаткової професійної бібліотечної освіти.

667. Дополнительное профессиональное библиотечное образование: подходы к формированию системы

Е.И. Кузьмин, Л.А. Дубровина, Т.Я. Кузнецова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 44-48. — рус.

Проаналізовано сучасний стан системи додаткової професійної бібліотечної освіти, накреслено шляхи і методи її подальшого реформування та розвитку.

668. Дополнительное профессиональное образование как инструмент кадровой библиотечной политики

Т.Я. Кузнецова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 408-413. — рус.

Розглядається ситуація у галузі кадрового забезпечення бібліотечної діяльності і роль додаткової професійної освіти у формуванні кадрів нової формації , здатних здійснювати послідовну модернізацію галузі . Характеризується організаційна структура системи підвищення кваліфікації і перепідготовки бібліотечних кадрів на федеральному та регіональному рівнях. Аналізується проблемна ситуація у сфері безперервної професійної освіти, накреслюються шляхи реформування даної системи.

669. Дополнительное профессиональное образование руководителей отрасли как важное условие модернизации библиотечного дела

Т.Я. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматривается проблематика, организация и методика повышения квалификации директоров универсальных научных библиотек, реализуемого Институтом переподготовки работников искусства, культуры и туризма в рамках дополнительного профессионального образования библиотечных кадров.

670. Дорога в будущее

Б. Гейтс Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

671. Досвід організації економічного аналізу бібліотечної інформації

С.П. Кулицький Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 415-420. — укp.

672. Доставка электронных документов в ЦНСХБ

М.А. Аветисов, Е.В. Крамчанинов, В.В. Пожилов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

673. Достойную охрану Колхидскому флористическому рефигиуму

З.И. Адзинба, С.М. Бебия Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 480-482. — рус.

Обгрунтовується унікальність і велика значимість у регіональному та глобальному масштабах флори і рослинності реліктового природного комплексу Колхідської ботаніко-географічної провінції. Пропонуються конкретні рекомендації з їх охорони. Підкреслюється важлива роль бібліотек в екологічній освіті населення для вирішення актуальних завдань охорони Колхідського рефігіуму.

674. Доступ до Інтернету як бiблiотечна послуга: рекомендацiї Українськой бібліотечної асоціації

В.С. Пашкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1059-1060. — укp.

У виступі розглядаються основні підходи до організації доступу до Інтернету як бібліотечної послуги, а саме: значення для розвитку демократичного громадянського суспільства; Інтернет як складник інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки; роль адміністрації і персоналу; роль бібліотечних працівників в навігації в ресурсах Інтернету і в навчанні користувачів; значення та зміст правил користування Інтернетом у бібліотеці. Наводиться текст рекомендацій Української бібліотечної асоціації про доступ до Інтернету як бібліотечної послуги.

675. Доступ к базам данных CDS/ISIS через Интернет: универсальное решение

А.И. Бродовский, В.А. Касаракин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Описывается новое программное решение. Отмечены такие достоинства продукта, как простота внесения изменений и дополнений в настройки программы, возможность подключения практически любой базы данных CDS/ISIS, наличие расширенного поискового интерфейса, способность анализа окончаний слов терминов поиска.

676. Доступ к документальному наследию: книги как объект международного сотрудничества (из опыта ЦНБ АН Республики Таджикистан)

А.А. Аслитдинова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2005. — Вып. 3. — С. 319-325. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Охарактеризована коллекция выдающегося востоковеда С.Ф.Ольденбурга, созданная им в 1930-е гг. специально для Академии наук Таджикистана и признанной специалистами ценнейшим собранием, прежде всего, европейской краеведческой литературы ХVШ - ХІХ вв. о Таджикистане. Отмечена плодотворность международного сотрудничества в области сохранения мирового культурного наследия. На основании международных программ в области культуры, в частности программы ЮНЕСКО "Green Stone", при содействии Посольства США в Таджикистане, ЦНБ АН Таджикистана изданы компьютерные диски трудов С.Ф.Ольденбурга; трудов других ученых, работавших в Таджикистане и оставивших глубокий след в научной жизни страны; уникальных географических карт, первого русско-таджикского словаря, изданного в Бухаре в ХІХ в. Очерчена перспектива создания департамента книжных памятников о Таджикистане.

677. Доступ к законодательству дореволюционной России в публичных центрах правовой информации: проблемы и факты

Т.Ю. Верхоланцева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Аналізується досвід роботи Центру правової інформації РДБ з нормативними правовими документами дореволюційної Росії. Розглядаються основні джерела їх публікацій. Формулюються невирішені проблеми використання цих джерел.

678. Доступ к зарубежным профессиональным базам данных

Д.М. Гитер, М.Б. Лавринович — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Одним из крупнейших на сегодняшний день поставщиком профессиональных баз данных в Интернет является служба LEXIS-NEXIS.Она содержит более 1,4 млрд. документов по бизнес- и правовой информации различных стран и регионов и еженедельно пополняется более чем на 14 млн. Ее составной частью является база данных Academic Universe, более конкретно ориентированная на студентов и научных работников. Использование профессиональных баз данных как в сфере бизнесе, так в библиотеках и университетах - дает возможность сократить время поиска нужной информации, повысить эффективность ее использования и получить информацию, достоверность которой гарантирована.

679. Доступ к информации в публичной библиотеке крупного города (на примере ЦГПБ им. Маяковского, С-Петербург)

О.Ю. Устинова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматриваются основные пути расширения доступа читателей к информации.

680. Доступ к информации в регионах с особой социальной напряженностью

А.А. Аслитдинова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Доступ к информации имеет принципиальное значение в современном мире. Доступ к информации имеет ряд существенных особенностей в регионах с повышенной социальной напряженностью; Именно в данных регионах наиболее часто встречаются такие социальные феномены как информационная война, блокада, диверсия. Доступ к информации в конфликтных регионах осложнен как техническими , так и политическими трудностями. Одним из способов решения части проблем информационного обеспечения является использование опыта и возможностей международных информационных систем.