LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 35 із 205

681. Доступ к информационным ресурсам локальной и корпоративной библиотечной системы с использованием АБИС "РУСЛАН"

Р. Усманов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 97-100. — рус.

Розглядаються можливості АБІС "РУСЛАН", пов'язані з пошуком і замовленням документів в умовах корпоративної взаємодії.

682. Доступ к правовой информации в российском Интернет: утопия или реальность

Е.В. Тихонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1224-1225. — рус.

Обов'язок держави щодо інформування своїх громадян може мати різноманітні форми. Доступ до правової інформації містить у собі не лише можливість вивчення всіма зацікавленими особами законів і правових норм. Сьогодні наша сучасна держава зустрічається з процесом, що трактується як "інфляція права". Незнання закону не звільняє від відповідальності. Це передбачає, що держава зобов'язана інформувати своїх громадян про всі нормативні рішення відповідними засобами, особливо публікуючи ці норми. Правовий сегмент російського "Інтернету" поки що мало розвинений. У зв'язку з чим доречно згадати концепцію електронної (безпаперової) держави, основу якої складає ідея інформаційної прозорості діяльності державних структур.

683. Доступ к редким книгам: программа Фонда посла США в Центральной научной библиотеке Академии наук Таджикистана Access to Rare Books:

А.А. Аслитдинова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Центральна наукова бібліотека АН Республіки Таджикистан має унікальну колекцію рідкісних книг і документів, які є частиною таджицької культурної спадщини. Колекція рідкісних книг складається з більш, ніж 15 000томів. Фонд посла США з культурного збереження підтримує бібліотечний проект з метою зберегти цю інформацію і зробити її доступною для таджиків та міжнародної спільноти шляхом поєднання традиційних методів та нових систем. Стратегія допускає оцифровку рідкісних документів для створення електронної бази даних.

684. Доступ к Z39.50 ресурсам из закрытых корпоративных сетей посредством Z39.50 LibNavigator Proxy

Л.Г. Еремеев, А.В. Кузнецов, Д.С. Пашкевич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розроблено новий вільно поширюваний проксі-сервер для протоколу Z39.50. Даний сервер призначено для платформ родини Windows NT, починаючи з Windows NT 4.0.

685. Доступность зарубежных официальных изданий и архивных материалов: новые продукты и услуги

Д.М. Гитер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В статье рассматриваются вопросы доступа к официальным документам и архивным материалам. Представлены новые продукты и услуги CIS/UPA, K.G. Saur and Schmidt Periodicals.

686. Доступность информации - комфортность обслуживания

Ж.В. Марусич; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

687. Доступность информации как стратегия развития библиотеки университета

О.Г. Шабурова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлений досвід роботи Наукової бібліотеки Томського державного університету щодо забезпечення доступності інформації для підтримки наукової та навчальної діяльності університету. Розглянуті деякі форми і методи інформування професорсько-викладацького складу університету в сучасних умовах.

688. Дубровіна Любов Андріївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

689. Думай, когда выезжаешь на дорогу электронных изданий

M. Мерве — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

690. Дух и принципы социал-демократии:украинская перспектива

В. Медведчук Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

691. Дух і принципи соціал-демократії:українська перспектива

В. Медведчук Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

692. Духовно- нравственное воспитание молодежи и роль библиотеки

В.В. Суровова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается опыт работы юношеской библиотеки по духовно - нравственному воспитанию молодежи в рамках программы "Школа русской духовности".

693. "Душу исцелит добро и слово"

[Электронный ресурс] Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 13-16. — рус.

Висвітлено досвід Кримської республіканської дитячої бібліотеки ім. В.Орлова щодо впровадженню в роботу бібліотеки бібліотерапії, казкотерапії, екотерапії, арттерапії та ігротерапії. Визначено напрямки і наведено методики діяльності.

694. Дьюи в России: объективная необходимость

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Описываются причины, объясняющие необходимость изучения и внедрени системы классификации Дьюи в практику работы российских библиотек. Утверждается необходимость и поддерживается важность этой работы дл развития международного библиотечно-информационного сотрудничества.

695. Еволюція структури читацького складу наукової бібліотеки (у 90-х роках ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Т.М. Коваль; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Узагальнено наукові розробки українських і зарубіжних фахівців щодо формування системи обслуговування читачів. Досліджено особливості зміни читацького складу в 1990-х рр. - у період зменшення ідеологічного впливу та посилення ролі читача як основного об'єкту бібліотечної діяльності. Наведено детальну характеристику послуг, які пропонуються читачеві згідно з запитом. Вперше в українському бібліотекознавсті з залученням значного статистичного матеріалу та з використанням соціологічного методу визначено соціально-демографічні характеристики читацького складу Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (НБУВ) у 1990-х рр., їх динаміку та тенденції змін. Здійснено комплексний аналіз сучасної системи обслуговування з організаційним, технологічним та методичним забезпеченням читацьких інформаційних потреб і створенням сприятливого бібліотечного середовища. Проведено соціологічне опитування фахівців щодо оцінки бібліотечно-інформаційних послуг і формування номенклатури, зорієнтованої на потреби користувачів з широким використанням в обслуговуванні елементів бібліотечного маркетингу. Вивчено реальний попит читачів НБУВ на бібліотечні, бібліографічні й інформаційні послуги як основний чинник формування якості системи обслуговування. Запропоновано автоматизовану технологію створення бази даних відомостей про читачів (БД ВЧ), розроблено метод реєстрації, впроваджено новий читацький квиток і структуру читацького номера, що дозволяє забезпечити диференційоване обслуговування різних категорій читачів. Досліджено еволюцію й обгрунтовано структурні зміни читацького складу НБУВ на основі сформованої БД ВЧ.

696. Европейский выбор Украины

А. Деркач Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Появление доктрины «В Европу — вместе с Россией» стало серьезным историческим этапом не только для Украины, но и в целом для процесса становления единой Европы, Европы «от Атлантики до Урала» согласно знаменитой деголлевской концепции. Вне этой геополитической схемы любой проект объединенной и стабильной Европы будет заведомо ущербен, так как никакое прочное континентальное объединение невозможно без России и Украины, традиционно являющимися неотъемлемыми элементами безопасности европейского континента. Ее реализация позволяет обеспечить, с одной стороны, геостратегическую стабильность и эффективное функционирование ЕС, с другой — поэтапное и органическое вхождение Украины и России в экономические и политические структуры Евросоюза.

697. Единая информационно-образовательная среда как интегратор регионально-национального компонента ГОС ВПО в условиях Крайнего Севера

Н.Б. Рыбакова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 918-922. — рус.

Висвітлюється модульний принцип реалізації процесу побудови єдиного інформаційно - освітнього середовища ДОС ВПО , організації доступу до світових інформаційних ресурсів у філії Тобольського державного педагогічного інституту ім . Д. І. Менделєєва у м. Салехард Ямало-Ненецького автономного округу. Інформаційна служба. Інформаційний центр. Медіатека. Роль вищого навчального закладу в інтеграції регіонально-національного компоненту ДОС ВПО в інформаційно-освітньому середовищі Західно-Сибірського регіону.

698. Единое информационное пространство ЦБС "Гагаринская"

А.И. Ламской — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Описываются новые направления в выполнении программы по интеграции в корпоративную сеть публичных библиотек г Москвы (КСПБМ), которая является частью программы по созданию единого информационного пространства ЦБС "Гагаринская".

699. Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу

Автореф. дис... канд. екон. наук08.03.02 В.В. Іванова; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр ЮНЕСКО інформац. технологій та систем. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено питання створення та розвитку інформаційно-бібліотечного комплексу з метою забезпечення високого рівня інформаційного обслуговування на ринку інформації та інформаційних послуг. Вивчено можливість формування даного комплексу на основі реально існуючих бібліотек. Розроблено моделі виробничої програми комплексу, модель визначення потреби у виробничих ресурсах, змодельовано основні напрямки діяльності та розвитку комплексу, формалізовано залежність між його ціновою політикою та результатами його діяльності, розроблено методики оцінки ризику та основних економічних показників господарської діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу, вдосконалено організацію пошуку інформації, представлено оптимальну форму надання інформації - гіпертекстову модель.

700. Електронна бібліотека в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України: проблеми створення та використання

Т. Єрошенко, Л. Шевченко, В. Широков Бібл. вісн. — 2000. — N 1. — С. 11-13. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Розглянуто проблеми створення електронних бібліотек у світі, а також викладено результати, які одержано у цьому напрямі в Українському мовно-інформаційному фонді (УМІФ) НАН України. Висвітлено структуру електронної бібліотеки УМІФ, питання її технічного та програмного забезпечення, принципи користування, а також окреслено можливості, які відкриваються перед користувачами цієї системи.