LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 36 із 205

701. Електронна бібліотека місцевих видань в системі інформаційних краєзнавчих ресурсів

Т.С. Астапенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 284-286. — укp.

Представлено досвід Миколаївської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова по створенню електронної бібліотеки місцевих видань. Розглядаються питання формування, зберігання і надання у користування нового краєзнавчого ресурсу. Автор характеризує особливості інформаційної та технічної підтримки електронної бібліотеки, розкриває перспективи її розвитку в реалізації завдання надання користувачам універсальної краєзнавчої інформації на різних носіях та вирішення питань збереження традиційних краєзнавчих фондів.

702. Електронна бібліотека як перспективний засіб організації доставки документів та обслуговування по МБА

О. Баркова Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 47-54. — Бібліогр.: 19 назв. назв. — укp.

Розглянуто правові, організаційні та технологічні питання роботи МБА та доставки документів - сучасних служб бібліотеки для віддалених користувачів. Висвітлено основні технологічні процеси доставки документів. Проаналізовано перспективи їх розвитку в електронному середовищі. Підкреслено необхідність використання інформаційних ресурсів та програмно-технічних засобів електронної бібліотеки з метою вдосконалення дистанційного бібліотечно-інформаційного обслуговування.

703. Електронна версія УРЖ: проблеми створення і використання

Т.Є. Полякова, О.І. Бондарєва Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 500-505. — укp.

704. Електронна інформація для бібліотек України

О.В. Васильєв, О.І. Сегін, Т.О. Ярошенко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1118-1124. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Доповідь присвячено темі доступу бібліотек України до електронних ресурсів.

705. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ - початок ХХІ ст.

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Т.О. Ярошенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено процес становлення та розвитку електронного журналу як засобу наукової комунікації та складової інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки. Проаналізовано еволюцію наукового журналу, розглянуто передумови його виникення й основні етапи розвитку (модернізації, інновації, трансформації) у контексті світових тенденцій. Визначено основні функції, характеристики та переваги наукового електронного журналу, розглянуто існуючі стандарти його створення та розповсюдження. Обгрунтовано концептуальні, науково-методичні та практичні напрями роботи бібліотек з електронними журналами на всіх етапах їх розвитку. Розкрито особливості управління колекціями електронних журналів у бібліотеках. На підставі вивчення практичного досвіду провідних бібліотек світу за останні 10 - 15 років розроблено технологічну схему й основні принципи управління колекціями електронних журналів.

706. Електронний покажчик латинських найменувань таксонів нижчих рослин для потреб систематизації

Т.В. Шершенюк, І.І. Багрій, В.І. Бондаренко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 178-183. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

707. Електронний реферативний журнал: яким йому бути?

Н.Я. Зайченко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 379-383. — Библиогр.: 5 назв. — укp.

708. Електронні бібліотеки в Україні: перспективи розвитку

В. Шейко Бібл. вісн. — 2001. — N 5. — С. 31-34. — Бібліогр.: 63 назв. — укp.

Встановлено, що інтегральні бібліотечні системи забезпечують автоматизацію бібліографічного пошуку, книговидачі, каталогізації, комплектування та інших бібліотечних процесів. Об'єктом електронної бібліотеки є гетерогенна інформація. Зазначено, що під час проектування такої структури необхідно вирішити багато системних питань, пов'язаних з форматами її представлення. Увагу приділено діяльності всесвітніх електронних мереж, які використовують протокол управління передачею даних TCP/IP та технологію комутації пакетів, а також висвітлено застосування компактних оптичних дисків з ємністю пам'яті до 500 - 600 мегабайт. Визначено чотири типи майбутніх бібліотечних систем: бібліотеки "полімедіа", електронні, цифрові та віртуальні. Підкреслено, що бібліотеки та інші постачальники електронних текстів мають одержати від власників авторського права дозвіл на всі види діяльності, пов'язаної з обслуговуванням споживачів. Найдоцільнішим рішенням для бібліотек буде придбання ліцензій, які б дозволили безкоштовний і необмежений перегляд, завантаження та друкування матеріалів.

709. Електронні бібліотеки: зарубіжний досвід, питання розробки української концепції

І. Павлуша Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 13-24. — Бібліогр.: 27 назв. — укp.

У статті аналізується позитивний зарубіжний досвід широкого запровадження електронних бібліотек, можливість їх використання в специфічних умовах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Зважаючи на ці особливості, автор матеріалу пропонує власну оригінальну модель української електронної бібліотеки і предметно висвітлює різні сторони своєї концепції, підтверджуючи викладки результатами практичних напрацювань, нагромаджених у Бібліотеці. Порушується питання створення наукової електронної бібліотеки НБУВ.

710. Електронні бібліотеки: питання комплектування й обробки вхідної інформації

І. Павлуша Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 14-21. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Доводиться доцільність документної концепції розвитку кнігозбірень, в яких має накопичуватись фонд електронних документів на носіях довготривалого збереження. Визначено поняття "одиниця збереження" для фонду електронних документів, охарактеризовано вимоги до документів, які можуть вважатись електронними ресурсами. Розглядаються передумови організації електронних бібліотек, а також особливості технологічного циклу "Шлях документа" для вхідного потоку електронної інформації на прикладі електронної бази даних авторефератів дисертацій.

711. Електронні бібліотеки: системний підхід до формування фондів

І. Павлуша Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 16-19. — укp.

Висвітлено трактування базового поняття "системний підхід". Розглянуто у комплексі інформаційно-технологічні, організаційні та правові засади формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів. Запропоновано технологічну схему українських електронних бібліотек шляхом доповнення бібліографічних записів каталогів електронними адресами комп'ютерних версій першоджерел, місцезнаходженням яких є електронні депозитарії на файлових серверах книгозбірень. Визначено засади побудови пошукового апарату електронних бібліотек, який має забезпечити їх інтелектуалізацію. Акцентовано увагу на необхідності надання роботам зі створення електронних бібліотек загальнодержавного статусу.

712. Електронні видання бібліотек у системі розповсюдження документів

Т.А. Шерепа Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 154-156 — укp.

В умовах переходу до інформаційного суспільства і зростання ролі електронних комунікацій перед бібліотеками постає проблема формування фондів електронних документів і забезпечення їх багатоаспектного використання.

713. Електронні і традиційні ресурси математики в Україні

М.П. Моклячук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 282-284. — укp.

Щорічно в Україні видається більше тридцяти наукових журналів і збірників наукових праць з математики. Інформацію про публікації з математики і механіки у цих журналах можна знайти як традиційним способом, ознайомившись зі змістом журналу, так і більшсучасним способом. Більшість популярних журналів мають власні Веб-сторінки, де читач може ознайомитись з змістом журналу, що вийшов з друку (включаючи реферати опублікованих статей), а також знайти повний текст деяких статей. Наведено список журналів та Інтернет-адреси їх Веб-сторінок. Інший метод - це скористатися одним із реферативних журналів: "Zetralblatt MATH", "Mathematical Reviews", " Реферативный журнал. Математика", Український реферативний журнал "Джерело". Пропонуємо коротку характеристику цих журналів і можливість доступу до їх бази даних.

714. Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим - 2002"

Л. Костенко, М. Сорока, А. Чекмарьов Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 47-53. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Подано звіт про 9-ту міжнародну конференцію "Бібліотеки та асоціації у світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва", що відбулася 8 - 16 червня 2002 р. у Судаку. У рамках конференції відбулося два пленарні та 15 секційних засідань, 14 семінарів, 5 круглих столів, 10 презентацій та кілька виїздних сесій. Проаналізовано проблеми створення та впровадження у бібліотеках коп'ютерних технологій, а також формування електронних інформаційних ресурсів. Розглянуто перспективи розвитку книгозбірень за умов домінування інформації на електронних носіях. Значну увагу приділено питанням каталогізації нових надходжень, інформаційно-бібліотечному обслуговуванню користувачів, збереженню фондів, підготовки кадрів для бібліотек інформаційного суспільства. Обговорено можливі форматні, лінгвістичні та програмно-технологічні аспекти обміну реферативною інформацією між Україною та Росією.

715. Електронні інформаційні ресурси: представлення бібліографічних даних в УКРМАРК

О.В Баркова Бібліосвіт: Інформаційний вісник. — 2003. — Вип. 8. — С. 15-18 — укp.

716. Електронні підручники та інші Інтернет- ресурси викладання статистики

М.П. Моклячук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1161-1162. — укp.

Сучасний стан розвитку орієнтованих на комп'ютерні технології видавничих систем дає можливість швидко і якісно готувати до видання підручники з математики та статистики. За даними реферативного журналу "Zetralblatt MATH" (http: //www. emis. de/ZMATH/)за останні три роки опубліковано 300 підручників з теорії ймовірностей та математичної статистики. Більшість із цих підручників пропонується не лише у вигляді книг, а й в електронному виді, і розповсюджується через Інтернет. Ці електронні підручники дужерізні за змістом і методами викладання матеріалу. Найпростіші з них - це просто текстові файли у тому чи іншому форматі, що дає можливість читати текст з монітора комп'ютера, а при необхідності і надрукувати необхідний розділ. Інші електронні підручники містять не лише текст з матеріалами лекції, але й відповідні програми, які дозволяють студентам виконувати необхідні обчислення, будувати графіки, аналізувати залежності у режимі діалогу. Такі електронні підручники стають все більш популярними і доступними. За ними майбутнє. Пропонуємо коротку характеристику різних типів електронних підручників і баз даних, де можна знайти не тільки підручники зі статистики, а й відповідні програми.

717. Електронні ресурси як об'єкт каталогізації: історія питання, термінологія, форматне забезпечення

І. Антоненко, О Баркова Бібліотечний вісник. — 2004. — N2. — С. 11-22 — укp.

Обгрунтовано необхідність розробки нормативної та методологічної бази щодо каталогізації електронних ресурсів, що пов'язано з підвищенням ролі останніх у системі документальних комунікацій суспільства. Досліджено еволюцію терміну "електронні ресурси" та розкрито його суть. Подано типологію електронних ресурсів, викладено особливості їх бібліографічного опису, наведено модель каталогізації електронних ресурсів. Стисло подано історію розвитку форматів MARC і обгрунтовано вибір формату UNIMARC як основи для розробки формату опису електронних ресурсів у вітчизняних традиційних і електронних бібліотеках. Окреслені напрямки робіт з розробки методики каталогізації електронних ресурсів.

718. Електронні ресурси як об'єкти універсальної електронної бібліотеки

О.В. Баркова Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2004. — N2. — С. 75-80 — укp.

Подано теоретичне узагальнення основних аспектів створення електронної бібліотеки як інформаційної системи, що оперує з мережевими електронними ресурсами. Надано порівняльну характеристику універсальної та спеціалізованої електронних бібліотек. Специфіка універсальної електронної бібліотеки полягає у формуванні політематичних електронних колекцій, які вміщують різні типи та види цифрових ресурсів. Різноманіття електронних ресурсів зумовлює актуальність завдання розробки універсальної моделі об'єкта електронної бібліотеки, застосування якої дозволить досягнути інтероперабельності мережевих інформаційних систем. Розкрити поняття даних та метаданих і представлені основні підходи до їх організації в цифрових колекціях. Для універсальної електронної бібліотеки запропонована модель цифрового об'єкта з розподіленням даних і метаданих, з урахуванням якої розроблена структура системи доступу до інформаційних ресурсів. Наведена модель цифрового об'єкта дозволяє створювати електронні бібліотеки з розподіленими ресурсами та розробляти різноманітні сервісні додатки до систем реєстрації та збереження електронних ресурсів.

719. Електронні ресурси: аспекти типології

О.В. Баркова Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: Проблеми науки, освіти, практики. — 2004. — С. 147-149 — укp.

Розвиток інформаційних технологій обумовлює стійку тенденцію збільшення в світі виробництва інформації в електронному вигляди та звеличення долі інформаційних матеріалів у цифрових форматах в системі документальних комунікацій суспільства. Значною складовою документно-інформаційного ресурса сучасної бібліотеки неминуче стають електронні інформаційні ресурси. Частина електронних ресурсів надходить до бібліотек у складі вхідного документального потоку, друга виробляється як результат технологічних бібліотечно-інформаційних процесів. Тому актуальності набувають питання розробки нормативних, технологічних та методичних засад бібліотечного опрацювання цих відносно нових та специфічних об'єктів технологічної бібліотечної обробки.

720. Енеїда

І. Котляревський Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.