LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 38 із 205

741. Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова"

М. Сорока Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

"Україніка наукова" — ядро Національної системи реферування української наукової літератури.

742. Загальнодержавна реферативна база даних "Україніка наукова" як ядро національної системи реферування

М.Б. Сорока НТІ. — 2000. — N 3. — С. 58-62 . — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

На підставі проведених в НБУВ теоретичних досліджень запропоновано науково обгрунтовані принципи побудови й організації функціонування Національної системи реферування наукової літератури. До основи української моделі системи реферування покладено два основних концептуальних положення: по-перше, поєднання принципів розподіленої аналітико-синтетичної переробки вітчизняної наукової літератури з централізованим формуванням загальнодержавної реферативної БД і підтримкою багатоаспектного використання її інформаційних ресурсів; по-друге, організаційні засади технології безпосереднього опрацювання наукової інформації.

743. Задача библиотек и "книжных" средств массовой информации - формирование и воспитание аудитории будущих читателей

С.В. Яценко Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 596. — рус.

Світові тенденції, що спостерігаються у читанні; про міри, що приймаються для підвищення інтересу до читання; "Книжная газета" - її роль у вирішенні проблем читання.

744. Задача восстановления курса "Общая иностранная библиография"

Т.Ф. Лиховид; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

745. Задачи информационного обеспечения работ в области системной интеграции

Л.К.Терехина Бобров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 149-151. — рус.

Аналіз ринку системної інтеграції та інформаційного консалтингу. Об|рунтовується доцільність переходу від ІТ-консалтингу до комплексного консалтингу. Аналізуються етапи робіт по аналізу об'єкта інформатизації, необхідні види інформаційних ресурсів і можливі джерела отримання інформації.

746. Задачи межрегиональной координации работ по автоматизации библиотек и библиотечных систем

Ф.С. Воройский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Обсуждаются вопросы развития и функционирования региональных автоматизированных библиотечных систем России, а также проблемы и задачи межрегиональной координации работ с целью ускорения внедрения средств современной технологии, создания и эффективногоиспользования национальных библиотечно-информационных ресурсов страны.

747. Зайченко Надія Яківна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

749. Законодательная база российской культуры: проблемы и перспективы библиотечного дела

О.В. Рылов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Лише державна підтримка та правове регулювання в сфері культури здатні зберегти та помножити багату культурну спадщину народів Росії. Аналіз діючого законодавства, яке регулює сферу культури. ФЗ "Основи законодавства Російської Федерації про культуру". Наведення базового Федерального закону "Про бібліотечну справу" відповідно до діючого законодавства. Бібліотеки - рубіж нашої національної культури. Народний рух "Збережемо бібліотеки Росії". Проблеми фінансового забезпечення життєдіяльності сфери культури в нових економічних умовах. Питання бюджетного та позабюджетного фінансування. Рівень інформаційного (технічного) розвитку країни. Бібліотека як організатор інформаційного доступу.

750. Законодательное обеспечение экологической культуры и охраны окружающей среды

В.А. Грачев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 591-593. — рус.

Законодавче закріплення основних принципів, механізмів, гарантій, критеріїв охорони навколишнього природного середовища, закладених у Конституції, а також оцінки якості навколишнього середовища є найважливішим інструментом збереження навколишнього середовища та його стійкого розвитку. Комітетом Державної Думи з екології ведеться серйозна робота по удосконаленню екологічного законодавства Російської Федерації. У числі пріоритетних напрямків - доопрацювання і прийняття законів "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды", "Об экологической культуре" та ряд ін.

751. Закономерности и специфика формирования читательской аудитории публичных библиотек

Г.Н. Гич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 789-792. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Стаття присвячена проблемі формування читацької аудиторії публічних бібліотек. Наведено основні результати вивчення та спроби визначити закономірності та специфіку процесу формування читацького контингенту публічних бібліотек для дорослих. Визначено основні групи відвідувачів публічних бібліотек на основі результатів проведеного десятирічного дослідження процесу формування і структурування читацької аудиторії.

752. Зал обслуговування дисертаціями та документами на мікроносіях

Н. Недбайло Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Заснований 1989 року. Зал обслуговування дисертаціями та документами на мікроносіях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського забезпечує обслуговування користувачів дисертаціями, документами з фондів архівного примірника видань друку України, службової та відомчої літератури й документами на мікроносіях.

753. Зали обслуговування літературою природничого та технічного профілів

С. Лахтурова Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

До комплексу обслуговування користувачів літературою природничого та технічного профілю Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського входять два галузевих зали: загальний і зал для наукових співробітників. Це забезпечує оперативне інформаційне обслуговування користувачів документами з підсобного фонду, довідкової бібліотеки, з фонду оперативної інформації та профільною літературою з основного книгосховища.

754. Замена программных средств библиотечной автоматизации и проблема взаимодействия между библиотеками отраслевой сети научно-технической информации: из опыта сельскохозяйственных библиотек Беларуси

Д.В. Сивуров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В настоящее время становится острой проблема замены уже использующихся в библиотеках автоматизированных систем. Кроме организационных и технологических трудностей, которые возникают в процессе решения этой задачи возникает проблема взаимодействия с другими библиотеками отраслевой информационной сети, ранее использовавших одинаковое программное обеспечение. Появляются трудности в обмене информацией и организации взаимодействия. Использование пакета CDS/ISIS позволяет минимизировать возникающие трудности. Кроме того, использование ISIS позволяет привлечь к работе те библиотеки, которые ранее стояли в стороне, не имея средств для приобретения коммерческих программ.

755. Запретные темы советской истории библиотечного дела

К.И. Абрамов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

756. Зарічняк Ірина Андріївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

757. Зарубежные и отечественные реферативные ресурсы в информационном обслуживании российских пользователей

О.В. Кириллова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Подано коротку характеристику та порівняння найбільших реферативних баз даних з природничих татехнічних напрямів, в основному, політематичного типу, доступних на сьогодні російським користувачам. Дорозгляду включено БД SCOPUS видавництва Elsevier (Голландія), Science Citation Index (SCI) Інституту нау-кової інформації США, 11 баз даних компанії EBSCO Publishing на платформі EBSCOhost DB (США), БДINSPEC Інституту інженерів-електриків Великобританії, БД ВІНІТІ (Росія). Подані порівняльні характеристи-ки за групами показників, що розкривають переваги або недоліки кожної БД перед іншими, включеними дорозгляду. Вказані також основні моменти, що ускладнюють використання тієї чи іншої БД певними групами користувачів.

758. Зарубежные культурные связи - действенный фактор развития культуры Крыма

Л.К. Белый — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

net

759. Зарубежный и отечественный опыт внедрения оцифровки документов в библиотеках

Ю.И. Заславский, С.П. Трояновский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 327-328. — рус.

Розглядається концепція організації оцифрування документів на прикладі деяких бібліотек і практика сканування у ДПНТБ Росії. Сканування документів стає частиною бібліотечно-інформаційних послуг, складовим компонентом збереженості бібліотечних фондів.

760. Засади формування економічних відносин у діяльності бібліотеки

Л. Петрова Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 19-30. — Бібліогр.: 59 назв. — укp.

Здійснено аналітичний огляд засад формування економічних відносин у процесі функціонування бібліотеки, проаналізовано особливості їх виникненя та розвитку. Доведено, що трансформація бібліотечної сфери за умов соціально-економічних перетворень вимагає прийняття бібліотекою економічних пріоритетів розвитку та активного входження у ринкові умови життєдіяльності.