LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 39 із 205

761. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ю.В. Яковлєва; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено інформаційно-пошукові системи бібліотек та визначено напрями підвищення їх ефективності. Обгрунтовано наукові засади підвищення релевантності пошуку на основі організації зворотніх зв'язків в інформаційних системах наукових бібліотек. Розроблено модель інформаційно-пошукової системи бібліотеки, складовими якої є засоби підвищення релевантності пошуку. Запропоновано алгоритм ранжирування результатів інформаційного пошуку на базі багатокритеріальної оцінки релевантності фондів, яка передбачає консолідацію даних користувачів інформаційно-пошукових систем. Обгрунтовано принципи організації адаптивного інтерфейсу інформаційних систем бібліотек.

762. Застосування технології конвеєрного формування електронних ресурсів в процесі співпраці виробників наукової інформації

О.В Баркова Документознавство та інформаційна діяльність: Наука. Освіта. Практика: Зб. матеріалів наук. конф., 18 грудня 2002 р., м. Київ. — 2003. — С. 43-46 — укp.

Наукові та науково-популярні періодичні видання є вагомою складовою інформаційних ресурсів України, джерелом оперативної наукової інформації та фундаментального знання. Тому завдання національної програми інформатизації спрямовані й на застосування новітніх інформаційних технологій для популяризації та багатоаспектного використання наукової періодики у процесі формування єдиного інформаційного простору країни. Загальноприйнятими в світі засобами інтеграції документальних джерел, поширення наукової інформації та глобального інформаційного обміну виступають бібліографічні покажчики та реферативні видання у вигляді друкованих видань та електронних інформаційних баз даних. Сьогодні в світовій практиці розповсюдження інформації перевага надається електронним засобам представлення та розповсюдження наукових публікацій. Концепція популяризації наукових досягнень полягає у створенні та відбитті в національній та світовій інформаційних інфраструктурах загальнодержавних електронних ресурсів бібліотечного та науково-інформаційного секторів: бібліографічних, реферативних, аналітичних баз даних та повнотекстових електронних бібліотек.

763. Застосування Intranet-технологій у бібліотеках

Л.Й. Костенко, І.Ю. Ляшенко Бібліотека. Наука. Культура. Інформація: Наук. пр. НБУВ. Вип. 1. — 1998. — С. 361-368. — укp.

бібліотеки, Інтернет, Internet, Інтранет, Intranet, автоматизована система

764. Захарова Наталія Борисівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

765. Защита Байкала на страницах региональной печати

Е.Л. Гутор — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассказывается о коллекции российских и зарубежных публикаций, посвященных вопросу охраны Байкала.

766. Защита книг от краж и системы идентификации

С.А. Никулин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доцільність впровадження протикрадіжкового обладнання у бібліотеках і читальних залах. Рекомендації щодо вибору обладнання. Використання спеціальних дзеркал для спостереження за приміщеннями і за діями користувачів. Системи радіочастотної ідентифікації бібліотечних фондів і користувачів.

767. Защита электронной информации от злоумышленников и... незрячих пользователей!

Г.С. Елфимова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлені методи захисту електронних ресурсів: криптографія, доступ за паролем і включення до графічної оболонки. Розглянуто їх вплив на доступність інформації для сліпих користувачів. Наведені приклади рішення проблеми з вітчизняної та зарубіжної практики.

768. Зберігання бібліотечних фондів України в умовах інформатизації суспільства

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 І.О. Бондаренко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему зберігання бібліотечних фондів України за умов інформатизації суспільства, проаналізовано сучасний стан їх зберігання. Визначено чинники впливу на стан схоронності біблітечних фондів, вивчено правові, організаційно-методичні, технологічні аспекти їх зберігання. Обгрунтовано напрями вдосконалення кадрового забезпечення галузі. Висвітлено залежність між станом схоронності бібліотечних фондів та ціннісними орієнтаціями користувачів і бібліотечних працівників. Наведено рекомендації щодо вдосконалення системи зберігання бібліотечних фондів за умов інформатизації.

769. Звіт про міжнародну наукову конференцію "Інформаційні ресурси електронних бібліотек"

О.В. Баркова Бібліотечний вісник. — 2001. — N 1. — С. 20-24 — укp.

У виступах на секції "Інформаційні ресурси електронних бібліотек" (наук. кер. - заступник генерального директора НБУВ, к.е.н. А.О.Чекмарьов, начальник Відділення ДПНТБ Росії Б.І.Маршак та заввідділом Технічної інформаційної бібліотеки Німеччини (Ганновер) Тетяна Чепурна, учений секретар - н.с. НБУВ О.В.Баркова), де взяло участь близько 50 науковців, було висвітлено досвід українських та зарубіжних бібліотек, органів НТІ, наукових установ з проблем створення електронних бібліотек і формування їх ІР. Тематика доповідей (заявлено 24) охоплювала практично весь спектр питань, а саме: - концепції формування, системний підхід до створення електронних бібліотек, сучасний стан, перспективи розвитку та проблеми використання їх ресурсів; - інформаційно-ресурсні складові електронних бібліотек, технологія формування і перспективи кооперативної роботи, спрямовані на їх інформаційне наповнення - проблеми створення фондів електронних документів, розробки лінгвістичного забезпечення для вирішення питань ефективного пошуку; - аспекти автоматизації та розвитку бібліотечно-інформаційних систем як програмно-технічної основи створення ресурсів електронних бібліотек.

770. Звіт Kroll про розслідування справи Гонгадзе

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

771. Здоровый образ жизни и социализация личности как парадигмальные факторы непрерывной коррекции профессиональной подготовки библиотечных специалистов

Ю.Н. Дрешер; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

772. Зміна парадигми в державному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект

Автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.01 Н.К. Дніпренко; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Д., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено основні теоретико-практичні засади та визначено механізми організації комунікацій у суспільстві, насамперед влади, громадськості та засобів масової інформації. Розроблено та науково обгрунтовано нові філософські підходи до формування державної політики в інформаційній сфері - комунікативної політики України. Запропоновано змінити парадигму, на якій базується державне управління інформаційною сферою. Проаналізовано тенденції щодо становлення комунікацій у суспільстві. Розкрито суть понять, що вживаються у даній сфері. Визначено завдання державного управління щодо сприяння прискоренню процесу становлення засобів масової комунікації (ЗМК), які мають замінити засоби масової інформації. Розглянуто роль ЗМК у процесі становлення громадянського суспільства.

773. Знайомтесь: інформаційний портал "Діти України"

Ю.В. Архипчук Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 26-27. — укp.

Інформаційний портал "Діти України" - Інтернет-ресурс, створений Державною бібліотекою України для дітей. Про новий інформаційний ресурс сайту - он-лайнове періодичне видання для дітей "Умка" .

774. Знакомьтесь: Николаевская областная библиотечная ассоциация

Н.В. Семилет — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь присвячено досвіду роботи громадського об'єднання бібліотекарів Миколаївської області: досягнення МОБА, проблеми, що виникають у процесі спільної діяльності і шляхи їхнього вирішення.

775. Значение концепции маркетинга в управлении современной библиотекой

О.А. Крупенин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

776. Значение электронного каталога библиотек в отраслевой системе научно-технической информации (на примере Агропромышленного Комплекса республики Беларусь)

О.А. Сивурова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

777. Значение on-line сервисов WWW на опыте реализации электронного подписного агентства и электронного книжного магазина АО "Международная книга".

А.В. Ильюшин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе описывается опыт проведения технических и программно-информационных мероприятий по созданию и ведению в режиме он-лайн библиографических баз данных, электронных каталогов и изданий. Определяются дальнейшие тенденции развития проекта "МК он-лайн". Перечисляются свободно доступные сервисы АО "Международная книга".

778. Значимость Концепции информатизации отрасли культуры в регионе. Цели создания Центров Информатизации

Д.А. Кондратьев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Этапы и цели создания Концепции информатизации отрасли культуры в регионе, экономические аспекты. Необходимость создания Центра Информатизации, его функции и задачи. Основные направления информатизации: комплексная автоматизация библиотечных процессовсоздание информационно-телекоммуникационной сети "Культура Чувашии", кадровое обеспечение процессов информатизации. Программа реализации Концепции. Ожидаемые конечные результаты.

779. Зубкова Наталія Михайлівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

780. Идентификация посетителей по личной подписи

В.В. Тетерин, В.А. Павлова, Е.Е. Иванова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются вопросы построения программных средств, предназначенных для идентификация посетителей в библиотеке по индивидуальной подписи включая он-лайн идентификацию в Интернет. Рассматриваются различные варианты решения проблемы идентификации пользователей и посетителей. Определяются требования к такого рода системам связанные со скоростью обработки, экономическими вопросами дополнительного оборудования, достоверностью получаемых результатов. Далее обсуждаются теоретические вопросы построения программного и математического обеспечения распознавания подписи, основанные на динамическом анализе написания, нажима, угла наклона пера и других характеристических свойствах такого рода образов. Приводятся сведения об испытаниях программного обеспечения и оценки достоверности результатов. Описывается методика создания базы данных образцов подписей и результаты опытной эксплуатации в государственных и коммерческих организациях. Затем подробно рассматривается вопрос реализации разработанного ПО для Интеренет и обсуждаются задачи, связанные с использованием разработанного ПО в электронных библиотеках, роль задач идентификации в этом случае. В заключении делается вывод о применимости метода не только для вопросов идентификации пользователей, нои о применимости разработанного метода для идентификации автографов в том числе в электронных архивах данных, создаваемых в настоящее время. Ключевые слова: распознавание образов, защита информации, идентификация, Internet, электронные библиотеки