LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 40 із 205

781. Иерархические классификации в структуре лингвистического обеспечения современной информационно-библиотечной технологии: проблемы комплексного использования, актуализации и развития

Н.И. Гендина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируются функции и назначение иерархических классификаций в структуре лингвистического обеспечения информационно-библиотечной технологии. Делается вывод о необходимости решения проблемы актуализации на общегосударственном уровне.

782. Из истории организации библиографической деятельности РГБ (1970-1990 гг.)

Н.А. Пульянова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

783. Из истории создания научной школы по исследованию проблем самообразования и самообразовательного чтения (к 70-летию кафедры библиотековедения МГУКИ)

А.Я. Айзенберг; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

784. Из истории становления библиотечного дела в странах Восточной Африки до 1960 г.

С.Р. Луквале Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 823-824. — рус.

Висвітлюється історія виникнення перших бібліотек у країнах Східної Африки.

786. Из истории становления и развития Центральной научной библиотеки Республики Казахстан (к 70-летию со дня образования)

К.К. Абугалиева Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 276-286. — рус.

787. Из опыта изучения судьбы книжного собрания

С.В. Янц Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 862. — рус.

У 1918 році молодому університету були передані книжкові фонди навчальних закладів, громадських і приватних бібліотек міста Воронежа та бібліотеки Тартуського університету. В наступні роки бібліотека активно формувала свій фонд. Під час війни не вдалося евакуювати книги, і в 1942 році Київське відділення особливої команди Розенберга вивезло з Воронежа біля 700 тисяч книг з бібліотек міста, головним чином з бібліотеки університету. До цих пір книги повертаються в наш фонд. Після війни нам було передано значну кількість літератури із різних джерел. Нас завжди цікавила доля нашого книжкового зібрання, тому вивчення складу фонду здійснювалося у різних напрямках.

788. Из опыта использования возможностей Интернет в библиотеке вуза

Г.А. Корепанова, Г.Н. Зеленина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе представлен практический опыт работы Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета по использованию возможностей интернет для обслуживания читателей. Изложены методика поиска необходимых информационных ресурсов в интернет и рекомендации по применению современных телекоммуникационных средств связи для межбиблиотечного абонемента.

789. Из опыта работы Интернет-справки МИБС

Е.В. Мороз, Л.В. Левицкая, А.С. Карауш — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання створення і функціонування Інтернет-довідки Муніципальної інформаційної бібліотечної системи міста Томськ.

790. Из опыта работы по изготовлению компьютерных копий альбомов о Крымской войне

Н.Н. Колесникова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розповідається про організаційні та фінансові проблеми виготовлення комп'ютерних копій альбомів про кримську війну. Виявлено роль електронних ілюстрацій у просвітницькій та видавничій діяльності музею.

791. Из опыта работы по созданию электронного каталога в Научной библиотеке Томского государственного университета

Г.А. Байтингер, О.А. Дубовицкая, Н.О. Ильиных — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

В статті детально висвітлені етапи створення електронного каталогу Наукової бібліотеки Томського державно-го університету, його безперечні переваги перед картковими, шляхи наповнення каталогу бібліографічною ін-формацією. Об|рунтована необхідність і показані способи контролю якості як в сфері бібліографічного опису,так і полів тематичного доступу. Визначені пріоритети створення самостійних авторитетних записів, поданийперелік полів, які використовуються в НБ ТДУ, полів формату MARC 21 для авторитетних даних і наведеніконкретні приклади.

792. Из опыта создания базы данных серой литературы в Латвийской академической библиотеке

Э. Муйжниеце Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 172-177. — рус.

793. Из опыта создания рекомендательного указателя литературы для детей на электронных носителях

И.Г. Торлин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В статье рассказывается об опыте работы Государственной библиотеки Украины для детей над созданием компьютерного рекомендательного указателя литературы для детей в двух версиях: под операционной системой DOS и под Windows.

794. Издание, распространение и использование медицинской периодики Украины

Ю.Н. Коваленко, Р.И. Павленко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Приводятся краткие данные о более чем вековом опыте издания медицинских журналов. Освещаются проблемы издания, распространения и использования украинской медицинской периодики на современном этапе.

795. Издания "Шах-наме" великого таджикско-персидского классика Абдулкасима Фирдоуси на языках мира в фондах национальной библиотеки им. Фирдоуси

С.Р. Мухиддинов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 818-820. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Представлено загальний бібліографічний огляд окремих видань "Шах-наме" і публікацій у збірниках і періодичній пресі, які є в Національній Бібліотеці Республіки Таджикистан ім. Фірдоусі, а також висвітлено заходи, здійснені по опису та збереженню цих видань.

796. Издания Московской Патриархии в военные годы (1941-1945 гг.)

Н.В. Рогова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 862-864. — рус.

У період Вітчизняної війни змінилися стосунки держави і церкви. Православна Церква відіграла значну роль в єднанні суспільства під час гітлерівської навали. Тимчасова лояльність держави стосовно церкви позитивно вплинула на активізацію її видавничої діяльності. Це проявилося як у поновленні періодичних видань, так і у виході у світ фундаментальних праць. Ситуація, що склалася у перші післявоєнні роки, не сприяла видавничій діяльності російської православної церкви.

797. Издатели - книготорговцы - библиотеки. Как построить эффективное сотрудничество?

С.Ю. Зорина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розкрито основні форми співпраці видавничо-книготоргівельних структур та бібліотек. Проаналізовано основні фактори, що сприяють організації ефективної взаємодії між учасниками книжковогоспівтовариства. Детально автор доповіді зупиняється на чотирьох складових: асортименті, ціні, системі доставки та інформаційних технологіях, що використовуються. Свої роздуми автор |рунтує надосвіді співпраці Видавничого Торгівельного Дому "КноРус" з російськими бібліотеками.

798. Издатели, книгораспространители и библиотеки: преодоление первого барьера на пути к единой информационно-технологической магистрали

Я.Л. Шрайберг Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 485-486. — рус.

Оцінюються результати роботи творчого колективу, що виконував комплекс науково-дослідних і експериментальних розробок у 2001 р., спрямованих на створення єдиної інформаційної платформи розвитку видавничої, книготорговельної та бібліотечної справи в країні. Запропоновано основні завдання наступного етапу, актуальні для всього книжкового співтовариства не тільки Росії, але і багатьох інших країн.

799. Издатель -распространитель - библиотека для потребителя информации

И.В. Иванова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 667-669. — рус.

Розглядаються питання взаємодії видавців, розповсюджувачів, бібліотек як основних суб'єктів формування ринку інформаційних продуктів. На прикладі діяльності фірми "МК-Периодика" розкриваються можливості співпраці передплатного агентства і бібліотеки для найбільш повного інформаційного забезпечення споживача.

800. Издательская деятельность русской церкви в синодальный период - (1700-1917 гг.): факторный анализ среды

В.В. Добровольский; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.