LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 48 із 205

941. Информационно-реабилитационный центр для детей и подростков с ограничениями в жизнедеятельности

Л.В. Кислова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1060-1062. — рус.

На початку XXI століття, коли інформація стала однією з найбільших цінностей людини, основними принципами діяльності бібліотек мають бути: надання користувачеві за мінімальний час максимуму інформації та відкритий доступ до неї; створення умов для освіти і розвитку; залучення користувача до цінностей світової культури; формування інформаційної культури; надання йому допомоги у подальшому виборі професії, що надасть шанс на працевлаштування у майбутньому. Це особливо потрібно користувачам з обмеженимифізичними можливостями, так як вони найчастіше позбавлені можливості доступу до бібліотечних фондів. Скоординована модель цього напряму нашої діяльності подається у програмі "Камкор" ("Турбота"), результатом якої стало створення Інформаційно-реабілітаційного центру "Камкор-плюс", в якому нетипові діти можуть спілкуватися та займатися різними видами творчої діяльності. Бібліотека допомагає інвалідам позбутися своїх комплексів, тобто, в кінцевому результаті - сприяє їх соціальній реабілітації.

942. Информационно-рекламная деятельность Ноябрьской ЦБС

М.Б. Швец Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1097-1102. — рус.

Повідомляється про організацію при Центральній Муніципальній Бібліотеці міста Ноябрська Довідково-інформаційного агентства і затвердження програми "Інформаційно-рекламна діяльність ЦБС". Подаються її структурно-тематична схема, а також інформація про види продукції, яка випускається за тематичними напрямками програми.

943. Информационно-сервисный центр при Российской национальной библиотеке: технология обслуживания пользователей

Е.Д. Жабко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе представлена концеция обслуживания пользователей в Информационно-сервисном Центре при РНБ, создаваемого в рамках Проекта реконструкции исторического центра Санкт-Петербурга.

944. Информационно-справочный портал " Library.ru": концептуальный и организационный подходы

Д.А. Боганов, И.Б. Михнова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 247-248. — рус.

Представлено новий вид віртуального бібліотечного ресурсу - інформаційно-довідковий портал "Library. ru". Портал створюється на замовлення Міністерства культури РФ фахівцями Міжрегіональної асоціації ділових бібліотек і ЦБС "Киевская" (Москва). Три основні розділи - "Бібліотекам", "Читачам", "Світ бібліотек" - відображають три завдання: запропонувати муніципальним бібліотекам Росії значущі для них інформацію і документи; надати матеріали, що активно запитуються, але відсутні у Мережі, користувачам Інтернету, особливо молодим; розповісти про російські бібліотеки (у тому числі сільські) як про важливий фрагмент світової культури усім, хто в цьому може бути зацікавлений. Основу порталу склала "Віртуальна довідка", яка розвивається зараз як міжрегіональна віртуальна довідково-інформаційна служба публічних бібліотек.

945. Информационно-справочный портал "LIBRARY.RU": что сделано, что предстоит сделать

Д.А. Боганов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підведені підсумки року роботи інформаційно-довідкового порталу "LIBRARY.ru", якийстворили та підтримують - за замовленням Міністерства культури РФ - спеціалісти Міжрегіональної асоціації ділових бібліотек та ЦБС "Київська" (Москва). Портал містить такі важливі длядержави проекти, як "Створення комп'ютерних публічних бібліотек на селі", Всеросійськийконкурс сайтів муніципальних бібліотек, сформований повний каталог (більше 1000 адрес) бібліотечних сайтів, почала роботу Віртуальна довідково-інформаційна служба публічних бібліотек. Для бібліотекарів становить інтерес довідкова база даних "Ділова подорож", а також бібліотечніфоруми та біржі праці. На порталі в розділі "Сторінка соціолога" розміщено електронних посібник "Соціолог у бібліотеці". Особливуувагу слід звернути на суспільно важливий розділ "Бібліотеки та місцеве самоврядування".

946. Информационное и библиотечное обеспечение процессов образования и управления в научных библиотеках высших учебных заведений Республики Казахстан

А.А. Насырова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлені основні питання діяльності наукових бібілотек вищих навчальних закладів Казахстану в контексті завдань модернізації сфери освіти.Бібліотечне обслуговування характеризується комплексністю, різноманітністю, циклічністю. Воно представлено різними формами роботи з використанням літератури з фондів бібліотек (вечір-зустріч, конкурс-вікторина, інтелектуальна гра, круглий стіл, Тиждень науки та ін.). Традиційні засоби групового інформування відрізнаються доброю налагодженістю, систематичністю проведення: стенди, презентації бібліографічних покажчиків, альбоми ксерокопій, списки праць професорсько-викладацького складу та ін. У допомогу самостійному мисленню та пошуку електронної інформаціїу бібліотеках вищих навчальнх закладів Республіки відкриті електронні читальні зали з доступом.

947. Информационное обеспечение агроэкологической науки

Н.В. Дунаева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 604-608. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

У доповіді розглянуто питання діяльності бібліотеки в інформаційному забезпеченні наукових досліджень і освіти в галузі агроекології. Як галузь науки, агроекологія має два аспекти. З однієї сторони - безпосередньо наукові дослідження, а з іншої - оволодіння фахівцями будь-якого рівня основними принципами екологізації в організації виробничої діяльності. Звідси необхідність всесторонньої роботи по створенню системи екологічного інформування, освіти і виховання.

948. Информационное обеспечение бизнеса в развитых странах

И.И. Родионов, В.А. Цветкова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 699-711. — рус.

Розглядається інформаційне забезпечення бізнесу у розвинених країнах. Констатується, що сфера бізнесу є найважливішим і найбільшим за об'ємом сектором інформаційного ринку. З іншого боку, світова практика показала, що інформація в електронній формі перетворилася у найважливіший компонент ринкової інфраструктури. Професійна робота з інформацією лежить в основі сучасної маркетингової концепції управління виробничою діяльністю та реалізації товарів. Перераховуються види інформації, а деякі з них (інформація про підприємницьку діяльність, біржова інформація та ін.) детально аналізуються. Робиться висновок про те, що нерозвиненість інфраструктури інформаційного обслуговування бізнесу у Росії свідчить про незрілість російського бізнесу, відсутність аналітичної роботи, а, отже, низьку конкурентоспроможність.

949. Информационное обеспечение задач анализа рынка образовательных услуг (на примере Западно-Сибирского региона)

Е.С. Золотухина, Л.В. Бельмесова, Л.К. Бобров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Повышение конкурентоспособности Вуза на рынке образовательных услуг требует проведения работ по исследованию состояния рынка. Важное место в этом процессе занимает сбор, систематизация и анализ исходной информации применительно к конкретному региону. В предлагаемом докладе описывается процесс создания системы информационного обеспечения для решения задач повышения конкурентоспособности образовательного учреждения. Базы данных об исследуемых объектах формируются на основе информации, публикуемой в периодической печати (справочники, материалы Госкомстата, научные труды преподавателей Вузов), а также результатов работы приёмных комиссий Вузов и данных Главного и местного управлений образования. Описываются структура и наполнение БД, средства программной поддержки и технология использования БД для решения практических задач.

950. Информационное обеспечение зарубежными изданиями на электронных носителях библиотек Республики Узбекистан

М.А. Максумова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 430-431. — рус.

Представлено досвід роботи по оснащенню бібліотек республіки електронними базами даних з зарубіжної періодики і технічних наук. Висвітлюється співробітництво республіки з зарубіжними партнерами, у тому числі з компанією EBSCO, в рамках міжнародного інформаційного консорціуму. Відмічається підтримка Інституту Відкритого Суспільства.

951. Информационное обеспечение медиков, изучающих влияние факторов окружающей среды на здоровье человека

Ю.Н. Дрешер — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 11 назв. — рус.

Для здійснення завдання інформаційного забезпечення фахівців, що займаються проблемами екології, доцільно використовувати систему інформаційного моніторингу. У доповіді описано систему, яка реалізована в РМБІЦ Міністерства Охорони Здоров'я Республіки Татарстан.

952. Информационное обеспечение многопрофильного научно-исследовательского института (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

Н.А. Волкова, Е.А. Жаркова, Н.В. Игнатова, А.А. Кимачев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Доклад содержит описание реально функционирующей модели информационного обслуживания крупного научного центра. Приводится краткий содержательный анализ как традиционных библиотечных источников информации, так и новых информационных технологий, включаялокальные базы данных на оптических носителях и сети удаленного доступа (Интернет, STN). Уделяется внимание финансовым аспектам доступа к информации в современных рыночных условиях. Многолетний практический опыт работы позволяет авторам доклада сделать аналитические выводы и полезные рекомендации, интересные для широкого круга специалистов, работающих в информационных службах научно-исследовательских учреждений.

953. Информационное обеспечение мониторинга отечественной культуры

Ю.А. Гриханов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Обосновано возрастающее значение мониторинга российской культуры в современный период, поскольку происходящие в стране радикальные политические, социальные и экономические преобразования вызвали исключительно динамичные и противоречивые процессы в организации культурной деятельности. Методология мониторинга в сфере искусства и культуры должна сочетать изучение динамики специально отобранных статистических показателей с анализом научных и методических публикаций по актуальным проблемам развития культуры.

954. Информационное обеспечение науки и образования в Научной библиотеке Казанского университета

В.Ю. Кузьмина, Г.А. Аухадиева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 941-943. — рус.

Висвітлюється діяльність бібліотеки, спрямована на підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування науки та освіти. Наводяться результати реалізації корпоративного бібліотечного проекту. Висвітлюються перспективи подальшого розвитку корпоративних сервісів. Розглядається першочергове завдання бібліотеки - розвиток електронних колекцій.

955. Информационное обеспечение научно-учебно-лечебного комплекса на базе информационно-библиотечной службы головного по проблеме института

Т.С. Радина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

956. Информационное обеспечение образовательного процесса в области краеведения: опыт и перспективы

О.П. Кокунько Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 971-974. — рус.

Представлено характеристику забезпечення освітнього процесу в галузі краєзнавства на трьох рівнях школи: вищої, середньої спеціальної і середньої загальноосвітньої. Висвітлено створення електронних інформаційних ресурсів як пріоритетного напрямку діяльності Брянської обласної бібліотеки. Визначено подальші тенденції інформаційного обслуговування через Інтернет. Розглянуто роботу по створенню нових краєзнавчих матеріалів. Подано короткий опис досвіду навчання персоналу в тренінговому режимі.

957. Информационное обеспечение предпринимательства

К.П. Старых Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 715-716. — рус.

Інформаційне забезпечення малого і середнього підприємництва - один з найважливіших пріоритетних напрямів роботи Південно-Казахстанської філії РГКП "Республіканська науково-технічна бібліотека". Описується багаторічний досвід роботи і результати діяльності проекту "Ресурсний центр інформаційного забезпечення малого і середнього підприємництва".

958. Информационное обеспечение предпринимательства в Национальной библиотеке им. В.И. Вернадского НАН Украины

Т.В. Добко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

На основе анализа рынка информационных продуктов и услуг на Украине делается вывод о необходимости создания проблемно-ориентированных баз данных. Излагается опыт работы и перспективы использования телекоммуникаций в практике справочно-библиографического обслуживания.

959. Информационное обеспечение приоритетных направлений библиотечной науки и практики: новые подходы

В.В. Качалина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

960. Информационное обеспечение природоохранной деятельности

Г.А. Назарова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Излагаются основные направления государственного управления окружающей средой. Определены приоритетные направления в области обеспечения природоохранительной деятельности. Рассматриваются задачи вновь созданного Российского центра глобальной базы данных о ресурсах (ГРИД-Москва) ЮНЕП по дальнейшему совершенствованию методологии оценок окружающей среды.