LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 50 із 205

981. Информационное потребителеведение как фактор гуманизации социально-коммуникативных процессов

З.А. Сафиуллина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 847-850. — рус.

Відмічається нерівномірна значимість елементів системи "документ-користувач" в історії бібліотечно-бібліографічної науки, освіти і практики. Визначаються фактори, що вплинули на недооцінку користувача інформації в соціально-комунікативних процесах. Поставлено проблему розвитку інформаційного користувачоведення з метою більш повного вивчення закономірностей аудиторії користувачів інформації. Для цього важливо реалізувати філософсько-соціологічний, медико-біологічний, історичний, психологічний і педагогічний підходи до дослідження проблеми. Розвиток "інформаційного користувачоведення" буде сприяти піднесенню престижу інформаційно-бібліотечної освіти, бібліотечно-бібліографічної науки і практики. Удосконалення освітнього процесу бачиться в більш чіткійдиференціації теми користувача інформації в навчальних курсах і розвитку в них нових змістовних конструктах. Збагачення змісту освіти новою дисципліною служить фактором наступної гуманізації практичної діяльності, адже спеціалісти, що оволоділи в цілісному вигляді знаннями і умінням працювати з користувачами, здатні йти їм назустріч більш відкрито, уміло. Пропонується удосконалювати моделі соціально-комунікативних процесів з врахуванням збільшення кількості звернень посередників до користувача інформації.Підкреслюється значимість адаптації лінгвістичних засобів передачі інформації до особливості користувачів інформації, важливість використання в лінгвістичних засобах елементів, що формують цілісний образ документа, оптимізують фазу використання інформації, в результаті чого відбуваються зміни в системі ціннісних орієнтацій та установок і досягається мета, заради якої виробляється інформація.

982. Информационное пространство сельской библиотеки

Г.А. Никишина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 967-968. — рус.

Висвітлюється сучасна ситуація в забезпеченні діяльності сільських бібліотек Алексинського району Тульської області.

983. Информационное пространство школьника с позиций экоэтики - взгляд учителя информатики

Ю.А. Гладков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 847-849. — рус.

Розглядаються проблемні питання навчання школяра в умовах інформаційного шквалу. Наводиться критичний аналіз стратегії навчання в системі школа-вуз, побудованій на конкурсній основі. Одним з факторів, що обмежують ступінь свободи навчання школяра, є жорстке обмеження строків навчання через фінансову регламентованість при безкоштовній освіті. Пропонується погляд вчителя на можливі шляхи вирішення проблеми. Розглядається перспективність створення бібліотечно-освітнього Інтернет-порталу та проблема невірної організації гуманітарних курсів для школярів.

984. Информационные карты фактографического описания библиотечных коллекций (Иностранные рукописи и Старопечатные книги)

В.П. Захаров, И.В. Азарова, У.В. Буторова, Л.Г. Левашова, Г.Н. Питулько, А.И. Гладкий — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются новые аспекты проблемы разработки информационной схемы консервационного описания книг и других видов документов и создания фактографических баз данных, описывающих состояние книжных коллекций.

985. Информационные медицинские ресурсы Беларуси в Интернет

В.Е. Кратенок, Т.Н. Макеева, А.В. Обухов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В 1996 году Белорусским центром научной медицинской информации МЗ РБ (БелЦНМИ) был реализован первый медицинский Web-сервер в Беларуси. В настоящее он является единственным источником официальной информации о сфере здравоохранения республики в Интернет. Сервер содержит описания достижений медицинской науки республики, адресно-справочную базу данных "Здравоохран ение Беларуси". На сервере публикуется календарь медицинских событий, статистическая информация, страницы некоторых медицинских организаций идр. Учет числа посещений сервера БелЦМИ показывает неуклонное нарастание интереса к медицинской информации Беларуси у пользователей сети Интернет.

986. Информационные потоки при формировании источниковой базы электронных изданий На примере второго выпуска электронного учебного пособия "Радиоактивные материалы и технологии"

Ж.В. Капитан — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируются информационные потоки формирования базы Электронных изданий. Рассматривается порядок формирования базы отдельных изданий. Рассказывается о методике информационного поиска и создании алгоритмов поисковых предписаний.

987. Информационные потребности как первопричина возникновения и существования библиотеки

Р.С. Мотульский; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

988. Информационные продукты библиотеки МИФИ для МБИАЦ MIFI and ILIAC Information Products Інформаційні продукти бібліотеки МІФІ для МБІАЦ

В.И. Золотарева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — укp.

Дается описание ряда информационных продуктов, предназначенных для представления отечественным и зарубежным пользователям партнерам Международного библиотечного и аналитического центра. Отдельно описано содержимое и параметры Web-страницы библиотеки на сервере МИФИ.

989. Информационные продукты Книжной палаты Украины (состояние разработок и перспективы)

Н.И. Сенченко, А.В. Васильев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Рассмотрены ближайшие перспективы деятельности Книжной палаты Украины по созданию серии информационных продуктов на машиночитаемых носителях и возможности перехода к методам информационного обслуживания в режиме ON-LINE.

990. Информационные продукты Латвийской Академической библиотеки (состояние и перспективы)

В.Я. Коцере — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Рассмотрена деятельность Латвийской Академической библиотеки по созданию информационных продуктов в режиме "on-line" и традиционном виде.

991. Информационные проекты специализированных библиотек по искусству как путь к их модернизации и сотрудничеству

И.А. Ваганова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто інформаційні проекти спеціалізованих бібліотек на прикладі Російської державної бібліотеки з мистецтва на етапі нового інформаційного забезпечення бібліотек та корпоративної співпраці.

992. Информационные ресурсы АРБИКОНа - пора подумать об их качестве

Ф.С. Воройский, С.А. Острая — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Електронні каталоги Асоціації Регіональних Бібліотечних Консорціумів (АРБІКОН) та тринадцять корпоративних бібліотечних систем, які входять до її складу, містять десятки мільйонів бібліографічних записів, що відображають інформаційний ресурс Асоціації. У доповіді розглядаються питання, які пов'язані з оцінкою стану та заходами підвищення якості електронних каталогіві, в першу чергу, - бібліографічних записів для забезпечення високих показників ефективностіпошуку потрібних користувачам документів за критеріями точність, повнота та оперативність пошуку. Основну увагу в доповіді надано аналітичній обробці ("індексу ванню") документів.

993. Информационные ресурсы библиографирующих организаций. Проблемы создания и использования

А.И. Вислый — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Рассказывается о создании Центра текущей национальной библиографии в Интернет (ЦТНБИ).

994. Информационные ресурсы ГНПБ им. К.Д. Ушинского: состояние и перспективы

Т.С. Епихина, Т.С. Маркарова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 519-522. — рус.

Висвітлюються основні напрямки і ресурси ДНПБ ім. К.Д.Ушинського, які сприяють включенню контингенту читачів Бібліотеки в єдиний інформаційний простір. Серед цих ресурсів особливе місце займає електронний каталог Бібліотеки, який дає інформацію про всю педагогічну літературу, що надходить в фонди Бібліотеки з 1994 року; тезаурус, на основі якого ведеться пошук в електронному каталозі; робота Інтернет-класу, спрямована на залучення читачів до роботи і спілкування в глобальній мережі; електронна доставка документів, яка відкриває багатющі фонди Бібліотеки для віддалених читачів; створення мультимедійного центру в Бібліотеці, який розширює можливості для читачів при самостійному використанні інформаційних ресурсів.

995. Информационные ресурсы для пользователей ГПНТБ России

Б.Л. Крайнова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 414-416. — рус.

Розглядається питання про можливість нового підходу до комплектування фонду іноземної періодики і використання інформаційних ресурсів в он-лайні для користувачів ДПНТБ Росії.

996. Информационные ресурсы и технологии в патентно-информационной деятельности (опыт ВПТБ ФИПС)

О.В. Зезина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

997. Информационные ресурсы ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам в рамках проекта Libweb Scientific Information on Social Sciences within the Framework of Libweb-project

В.Р. Хисамутдинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Дана характеристика библиографических и проблемно-ориентированных баз данных ИНИОН, а также стратегия участия ИНИОН в проекте Libweb.

998. Информационные ресурсы компании Ист-Вью:электронные базы данных "Российская национальная библиография" и "Архив журнала "Вопросы Истории""

А.В. Липенский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

"Российская национальная библиография" - доступ до записів російської бібліографії з усіх галузей знань заперіод з 1998 до 2004 рр. з можливістю пошуку за бібліографічними покажчиками РКН. Включає електроннуверсію ЛППІ."Архив журнала"Вопросы Истории" - повна цифрова версія журналу РАН "Вопросы истории" (архів з 1926року). Повнотекстова і повноіміджева база даних охоплює 200 тисяч сторінок (950 номерів)

999. Информационные ресурсы корпоративной сети московских библиотек - их создание, развитие и использование

Ф.С. Воройский Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 617-625. — рус.

Створена у 1999 р. Корпоративна мережа публічних бібліотек Москви (КМПБМ) поповнилася значною кількістю нових членів і в 2002 р. була перетворена у Корпоративну мережу московських бібліотек (КММБ). У доповіді розглядаються питання, пов'язані з адаптацією нових членів КММБ (вузівських бібліотек) до умов роботи корпорації з метою створення об'єднаних бібліотечно-інформаційних ресурсів загального користування, складом цих ресурсів на початок 2003 р. і їх використанням (переважно) в освітній сфері.

1000. Информационные ресурсы краеведения: системный подход

Н.В. Шаталова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.