LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 51 із 205

1001. Информационные ресурсы Латвийской академической библиотеки: Проблемы создания и использования

В.Я. Коцере Б-ки Нац. акад. наук: Проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. — К., 2000. — Вып. 1. — С. 90-96. — рус.

1002. Информационные ресурсы музейных библиотек: проблемы и перспективы публичного доступа

С.А. Костанян Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 341-343. — рус.

Висловлюється думка про те, що музеї, бібліотеки та інші культурні і дозвіллєві установи можуть виконувати роль провідника та інформаційного фільтру в ситуації, коли зростаючі обсяги інформації суперечать обмеженим можливостям людини сприймати цю інформацію. Стверджується, що музейні бібліотеки володіють величезним інформаційним потенціалом, який реалізується у даний момент менш ніж на 50%. Пояснюється, чим відрізняються ресурси музейних бібліотек від бібліотек інших типів. Ставиться питання про відкритість музейної бібліотеки для масового читача, яке можна вирішити за допомогою впровадження автоматизованих інформаційних технологій.

1003. Информационные ресурсы Национальной библиотеки Республики Татарстан в корпоративной библиотечной сети города Казани

Р.У. Багаева, И.Г. Хадиев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 751-752. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Представлено результати діяльності Національної бібліотеки Республіки Татарстан по формуванню і колективному використанню зведених електронних каталогів і баз даних, створенню власних предметно-орієнтованих баз даних, наповненню і підтримці накопичених ресурсів з одночасною організацією доступу до мережі Інтернет через науково-освітню телекомунікаційну мережу республіки.

1004. Информационные ресурсы образовательного пространства школы: взгляд библиотекаря-оптимиста

Е.В. Иванова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассмотрены информационные ресурсы образовательного пространства школы и библиотечного центра как части этих ресурсов. Определяется стратегия развития библиотечного центра и изменения в деятельности, обусловленные уровнем развития новых информационных технологий. Рассмотрено понятие "информационная грамотность" и возможность обучения навыкам потребления информационных ресурсов во всей их полноте и многообразии (как школьниками, так и педагогами).

1005. Информационные ресурсы России: Национальный доклад

А.Б. Антопольский — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе освещаются: состояние информационных ресурсов, используемых для решения задач государственного управления; вопросы их использования и защиты. Предлагается концепция государственного управления деятельностью по формированию, использованию и защите информационных ресурсов России.

1006. Информационные ресурсы современной библиотеки: от накопления - к развитию и эффективному использованию

Н.Ф. Богза Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 754-758. — рус.

Розкривається роль Миколаївської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова як провідної інформаційної установи, методичного і координаційного центру в регіоні. Основне завдання бібліотеки - створення єдиного інформаційного простору для користувачів Миколаївської області. Приорітетні напрями: збереження бібліотечної мережі в регіоні, формування універсальних документальних масивів на різних носіях інформації, створення бібліотечної регіональної комп`ютерної мережі, реалізація бібліотечно-інформаційних проектів по створенню нових бібліотечних ресурсів, наданню доступу до світового інформаційного простору, корпоративної діяльності бібліотек. Особливу увагу приділено законодавчій підтримці розвитку бібліотечної галузі на регіональному рівні.

1007. Информационные ресурсы Учебно-научного информационного центра Казанского государственного технологического университета в корпоративной библиотечной сети города для науки и образования

Н.А. Чудинова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 937-940. — рус.

Показано важливу роль ННІЦ КДТУ в інформаційному забезпеченні навчального процесу і наукових досліджень у вузі, його сучасний стан в умовах розвитку електронних технологій. Висвітлено участь бібліотеки ННІЦ у проектах по створенню корпоративної бібліотечної мережі міста. Розкрито інформаційні ресурси ННІЦ та інших підрозділів університету, актуальні для інтеграції в корпоративну бібліотечну мережу міста для науки та освіти.

1008. Информационные ресурсы Централизованной библиотечной системы "Люблино" как составная часть информационных ресурсов Москвы: создание, эксплуатация, сохранность

Е.В. Линдеман, С.А. Острая, И.И. Конюхов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен созданию информационных ресурсов Централизованной библиотечной системы "Люблино", их комплексному использованию и проблемам сохранности. Особое внимание уделяется накоплению и использованию фактографической информации о Юго-восточном административном округе г.Москвы, как значимой части информационных ресурсов.

1009. Информационные ресурсы школьных библиотек: результаты Всероссийской паспортизации

О.Р. Старовойтова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 832-835. — рус.

Рівень і перспектива бібліотечного обслуговування в значній мірі залежать від тих можливостей, якими бібліотека володіє в сфері надання користувачам різних послуг. На даний час основні фонди не повністю відповідають завданням шкільної бібліотеки. У зв'язку з цим особливої гостроти набуває проблема використання ресурсів Інтернет. Специфіка читацького контингенту шкільних бібліотек обумовлює необхідність вивчення ставлення до Інтернет і читачів, і бібліотекарів.

1010. Информационные структуры Пермского региона в экологическом просвещении населения

Е.С. Сиротина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Висвітлено роботу, яка проводилась Бібліотечно-інформаційним центром м. Пермі у межах проекту Бібліотеки ДПНТБ Росії та інших російських бібліотек, по створенню спеціалізованогобібліотечного фонду з екології. У статті здійснено аналіз інформаційних екологічних ресурсів державних та громадських структур Пермського регіону. Особливу увагу приділено взаємодії бібліотекта громадських організацій у сфері екологічної освіти.

1011. Информационные технологии в публичной библиотеке: обслуживание и обучение

Л.С. Беркутова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Публичные библиотеки в настоящее время работают в условиях быстро меняющейся среды и ограниченности финансовых ресурсов. В 1991 году автоматизация была определена в качестве приоритетного направления в работе ЦБС Московского района г. Санкт-Петербурга. За 6 лет полностью автоматизированы информационно-библиографческий отдел, отдел комплектования и обработки литературы, бухгалтерия. С 1994 года Центральная библиотека им. К.Г.Паустовского комплектует фонд изданий на оптических дисках(приводятся статистические данные). Для работы с компакт-дисками читателям предоставляются два специально оборудованных компьютера. Библиотека проводит занятия, на которых обучает пользователей работе со справочным аппаратом библиотеки, в том числе и с электронными носителями информации. Центральная библиотека ведет собственную библиографическую базу данных в компьютерной форме, её объем около 35 тысяч записей. С 1997 года ежемесячно выпускается дайджест "Московский район в зеркале прессы.

1012. Информационные технологии и библиотека вуза на примере библиотеки международного университета "Дубна"

Т.С. Шарова, В.Г. Черепанова, Ю.А. Крюков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматривается возможность реализации современных информационных технологий на примере некрупного вуза.

1013. Информационные технологии и специфика проблемно-ориентированных баз данных в детской библиотеке

Е.В. Стрелкова, Т.Н. Третьякова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

The conception of the children library's role and place in information infra- stracture of society deerming intor library (information) range of problems. Specific features of problem-oriented data-basis are shown as a mean of providing children with legal-protected information right.

1014. Информационные технологии и услуги: основные направления деятельности ITS LTD

И.А. Девятова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 261-265. — рус.

Наведено головні напрями діяльності компанії ITS LTD (Великобританія): розробка інформаційних технологій та організація передплати електронних видань. Подано огляд інформаційних та програмних продуктів ITS, зорієнтованих на бібліотечно-інформаційну діяльність. Представлено ресурси провідних інформаційних провайдерів і видавництв, унікальні продукти яких ще недостатньо відомі в Росії та країнах СНД. Висвітлено досвід та форми консультативної роботи фахівців компанії з вітчизняними користувачами.

1015. Информационные технологии Парламентской библиотеки в обеспечении законодательной деятельности

В.В. Комов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 322-324. — рус.

Розглядаються основні завдання Парламентської бібліотеки в процесі підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, бібліографічних видань на основі використання нових інформаційних технологій. Повідомляється про наявність двох контурів надання послуг.Описуються інформаційні технології, що дозволяють створювати, використовувати і надавати бібліотечно-інформаційні ресурси для забезпечення законодавчої діяльності Федеральних Зборів РФ.

1016. Информационные услуги ВНИИПИ на основе современных технологий

В.Д. Зиновьев, А.А. Молчанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Principal trends in the activity of the leading patent information centre of the country, publishing including, are examined. It is noted that a computerized system allows VNIIPI to offer users multisubject search and information analysis. A special database was generated to examine the demand for publishing products. New CD-ROM titles are planned to be produced.

1017. Информационные услуги для молодежи, ориентированной на бизнес, в Центре деловой информации Новосибирской областной юношеской библиотеки

Л.П. Толмачева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Analyzed are the information demands of business-oriented youth and the market of information services provided by Novosibirsk libraries, information agencies, etc. The range of the Center's services is described.

1018. Информационные услуги по бизнесу в Латвийской патентно-технической библиотеке

И.Н. Скарбниеце, А.И. Родина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The work of Business Information Department of the Library is described. Four information arrays that are in high user demand are examined, i.e., on products, laws, prices, and theory. Development of cooperation with Western and Eastern countries is considered very important for the Department.

1019. Информационные цифровые технологии в работе Брянской областной библиотеки: поиск оптимальных путей в создании краеведческих ресурсов

О.П. Кокунько, А.А. Чубур Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1081-1083. — рус.

Розглядається досвід впровадження інформаційних технологій у краєзнавчу діяльність бібліотеки, а також перспективи розвитку цифрових краєзнавчих ресурсів.

1020. Информационный бизнес в России: проблемы становления и тенденции развития

И.А. Андреева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассмотрен период формирования российского информационного рынка с 1987 г. и тенденции его дальнейшего развития.