LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 57 із 205

1121. Інноваційні інформаційні технології в освіті

О.А. Чайковська Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1130-1133. — укp.

У доповіді розглядаються педагогічні цілі використання інноваційних інформаційних технологій в умовах функціонування інформаційно-навчального середовища. Особлива увага приділяється питанням використання мультимедійних технологій і створення електронних підручників і мультимедійних презентаційних видань. Автор ділиться досвідом використання мультимедійної навчально-контролюючої системи зі зворотним зв'язком (MBS).

1122. Іноземні наукові журнали у формуванні фондів академічних бібліотек

Р.Л. Красій Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 33-37. — укp.

1123. Інститут біографічних досліджень бібліотеки

В. Чишко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — науково-дослідна інституція, національний центр біографічних досліджень.

1124. Інститут рукопису бібліотеки

Л. Дубровіна Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Підгрунттям реорганізації відділу в Інститут стали фонди рукописів та наукові кадри, які забезпечують розробку загальних теоретичних питань рукописної книги (кодикологія), її опису (кодикографія), джерелознавчі дослідження фондів, формування та наукового освоєння архівної спадщини просвітницьких установ та видатних осіб, комплектування, опрацювання, зберігання та використання фондів.

1126. Інструкція про порядок застосування в Державній бібліотеці України для дітей грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування

Світ дит. б-к. — 2002. — N 2. — С. 26-27. — укp.

Наведено інструкцію про порядок застосування в Державній бібліотеці України для дітей грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування.

1128. Інтеграційна основа наукової інфосфери України

Л.Й. Костенко, М.Б. Сорока Вісник НАН України. — 2002 N 5. — С. С. 36-43. — укp.

Відсутність стрункої системи реферування українських наукових публікацій стримує сьогодні розвиток науково-технічної інформації, не дає змоги країні набути статусу інформаційно розвиненої держави, перешкоджає поширенню відомостей про інтелектуальні надбання України за її межами, завдає шкоди інформаційному суверенітету і власності держави на інформацію. Усе це свідчить про необхідність впорядкування системи державної інформаційної політики і врегулювання інформаційних відносин. Саме тому дуже актуальним завданням стало створення Національної системи реферування української наукової літератури, започатковане Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України.

1129. Інтеграція знань і професій у діяльності бібліотекаря

Л. Дубровіна Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 35-36. — укp.

Висвітлено актуальні проблеми розвитку інтеграційних процесів у професійній підготовці працівників бібліотек і кадрового складу бібліотечних фахівців у період трансформації великих наукових і спеціалізованих бібліотек, що збирають, зберігають і використовують найрізноманітніші документальні та електронні ресурси, рукописну спадщину, твори друку та документи усіх видів і на усіх носіях інформації, які створюються в Україні. Охарактеризовано специфіку діяльності фахівців у галузі рукописних книг та архівних працівників у сучасній бібліотеці, зокрема, підготовки археографів й архівістів. Розглянуто питання щодо поєднання різних знань у процесі підготовки фахівців, які мають базову бібліотечну освіту. Наголошено на відсутності єдиної політики підготовки кадрів для наукових бібліотек, а також запропоновано організаційні та науково-практичні засади з метою подолання традиційних і впровадження інноваційних процесів у бібліотеці.

1130. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах інформатизації

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 С.О. Денисенко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Висвітлено еволюцію наукових уявлень стосовно краєзнавчого фонду бібліотеки. Уточнено обсяг і зміст базових понять "краєзнавчий документ" і "краєзнавчий фонд". Виявлено специфіку краєзнавчих інформаційних потреб користувачів та краєзнавчих фондів бібліотек України. Обгрунтовано теоретичні, організаційні та методичні засади інтеграції краєзнавчих фондів бібліотек за умов інформатизації та розроблено концептуальні засади єдиного розподіленого краєзнавчого фонду бібліотек регіону. Запропоновано методику селекції краєзнавчих документів за умов інтеграції даних фондів. Визначено стратегічні напрями збереження краєзнавчих фондів у бібліотеках регіону, а також розглянуто основні складові інформаційної структури їх єдиного розподіленого краєзнавчого фонду.

1131. Інтегрована база даних "Реферати наукових видань України" в інформаційному забезпеченні науки і техніки

М.Б. Сорока Науково-технічні бібліотеки в єдиному інформаційному просторі України: Міжнар. наук.-практ. конф. — Київ, 2000. — С. 137-140. — укp.

Визначено принципи побудови системи реферування української наукової літератури, до основи якої покладено єдину методику розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання потоку української наукової літератури мережею локальних автоматизованих систем реферування на базі галузевих інформаційних і бібліотечних центрів з наступною централізованою технологічною обробкою інформації під час формування загальнодержавного реферативного банку даних. Викладено досвід роботи служб реферування Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та Інституту проблем реєстрації інформації щодо створення інтегрованої бази даних "Реферати наукових видань України", випуску трьох галузевих серій Українського реферативного журналу. Запропоновано форми співпраці бібліотечних та інформаційних органів України з метою створення єдиного вітчизняного реферативного ресурсу.

1132. Інтегрована лексикографічна система "Словники України" в лінгвістичному забезпеченні цифрових бібліотек

О.Г. Рабулець Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 318-321. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

1133. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках

В.С. Пашкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — укp.

В демократичному суспільстві концепція інтелектуальної свободи - основа бібліотечно-інформаційної діяльності. На прикладі діяльності Американської бібліотечної асоціації, Бібліотечної асоціації Великобританії та Української бібліотечної асоціації розглядаються деякі напрями запровадження концепції інтелектуальної свободи і забезпечення вільного і рівноправного доступу до інформації та бібліотечних матеріалів, зокрема, професійна етика бібліотекаря, забезпечення конфіденційності бібліотечно-інформаційного обслуговування та ін.

1134. Інтернет в бібліотеках для дітей та молоді

В. Вайтанд Свiт дитячих бiблiотек: Щоквартальний наук.-метод. журн. — 2002. — N 1. — С. 18-20 . — укp.

Досвід роботи бібліотек Німеччини по створенню та використанню Інтернет-ресурсів для дітей та молоді.

1136. Інтернет-технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990-ті рр. - початок XXI ст.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Д.В. Соловяненко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано основні тенденції впровадження телекомунікаційних технологій у практику обслуговування вітчизняних бібліотек. Вперше досліджено закономірності динаміки підключення бібліотек України до мережі Інтернет і створення ними власних веб-проектів. Виділено 47 статистичних показників, які є істотно важливими для оцінки стану української бібліотечної інтернетизації на певному етапі: 21 показник для оцінки бібліотечної інтернетизації в цілому, 15 деталізованих показників у бібліотечних мережах та 11 деталізованих показників у регіонах України. Розроблено методологію кількісної й якісної оцінки бібліотечного веб-сегмента українського сегмента мережі Інтернет (УСМІ) на базі паспортизації бібліотечних веб-сайтів. Вперше проведено системне моніторингове дослідження динаміки змін у вітчизняному бібліотечному веб-сегменті. Розроблено цілісну технологію бібліотечного Інтернет-сервісу (БІС) з урахуванням норм стандарту ISO 13407-1999 "Людино-центричні процеси проектування інтерактивних систем" і бібліотекознавчих вимог до системи інтерактивного обслуговування користувачів. Визначено напрями розширення можливостей впровадження Інтернет/Екстранет/Інтранет-технолоій для надання бібліотечного сервісу, розглянуто фактори, що впливають на темпи розвитку БІС у бібліотеках України.

1137. Інтернет-технології для задоволення інформаційних потреб науковців і фахівців

А.С. Лозниця Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 147-159. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

1138. Інтернет-центр - складова інформаційних ресурсів бібліотеки

М.В. Хмурич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 267-269. — укp.

Представлено досвід реалізації проекту " LEAP ", роль створеного Інтернет-центру у формуванні інформаційних ресурсів бібліотеки, обслуговуванні користувачів, його значення для подальшого розвитку бібліотеки. Приділено увагу питанням: адміністрування, організації послуг Центру, систематизації інформаційних Web -ресурсів, навчально-методичній роботі, PR проекту.

1139. Інтернет-центр обласної бібліотеки як складова інформаційного обслуговування користувачів регіону

Н.В. Моісеєва Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 188-190. — укp.

Розглянуто питання забезпечення вільного доступу громадян регіону до інформаційних ресурсів глобальної мережі Інтернет. Представлено ключові моменти реалізації проекту по створенню Інтернет-центру в обласній бібліотеці. Визначено основні напрямки діяльності і перспективи розвитку Інтернет- центру.

1140. Інформаційна місія бібліотекаря

А. Бровкін, Н. Каліберда Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 6-9. — укp.

Розглянуто комплекс питань, пов'язаних з визначенням місця та ролі сучасного бібліотечного спеціаліста у процесі постійної трансформації соціальних функцій бібліотек усіх типів і видів. Значну увагу приділено підвищенню ролі бібліотек різних типів в інформатизації суспільства, трансформації соціальних і професійних функцій бібліотекаря за умов упровадження нових інформаційних технологій, збагаченню та наповненню новим змістом професійної терміносистеми. Розкрито значення бібліотеки вищого навчального закладу в освітній та виховній системі держави, у задоволенні потреб науково-педагогічних кадрів і студентів в інформації. Науково обгрунтовано особливості процесу розгортання мережі бібліотек України на сучасному етапі, зокрема, спеціальних педагогічних. Визначено функції, стратегічні завдання та місію зазначених бібліотек у повноцінному забезпеченні інформацією вчителів, педагогів, наукових працівників, їх роль у становленні та розвитку демократичного громадянського суспільства, примноженні цінностей національної культури та вихованні підростаючого покоління. Досліджено вплив автоматизації бібліотечно-інформаційних технологій на умови роботи бібліотекарів, склад функцій, що виконуються ними, вимоги до їх професійних і психофізичних характеристик. Розглянуто основні ознаки онлайнового бібліотечного сервісу (ОБС) та сформульовано критерії класифікації, які є важливими для визначення ОБС як виду бібліотечного сервісу. Подано розгорнуту класифікацію ОБС за видами та формами, наведено приклади, охарактеризовано сучасний стан і перспективи впровадження різних форм ОБС у практику роботи бібліотек.