LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 58 із 205

1141. Інформаційна технологія створення і ведення бази авторитетних даних найменувань колективних авторів

І.П. Антоненко, Ю.В. Голубєв Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 296-301. — укp.

1142. Інформаційна технологія формування фонду електронних документів

О.В. Баркова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 209-220. — Бібліогр.: 15 назв. — укp.

1143. Інформаційне забезпечення науки в Україні (90-ті роки XX ст.). Створення національної системи реферативної інформації. (Закінчення)

М. Сорока Вісн. Кн. палати. — 2000. — N 9. — С. 20-22. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

На основі аналізу сучасного стану реферування в Україні зроблено висновок про необхідність розробки та впровадження в практику діяльності інформаційних та бібліотечних органів держави системи реферування української наукової літератури. Висвітлено досвід діяльності двох інформаційних установ - ІПРІ та НБУВ - зі створення реферативної БД та трьох галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело". Визначено основні принципи побудови загальнодержавного УРЖ та методику опрацювання наукової інформації, розроблено механізм запровадження сучасних ресурсозберігаючих інформаційних технологій аналітико-синтетичної переробки документів та організації виробництва комплексу галузевих реферативних видань.

1144. Інформаційне забезпечення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в галузі медицини та охорони здоров`я в Україні

Р.І. Павленко, Т.А. Остапенко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — укp.

Розглянуто інноваційні напрями роботи, перспективи і тенденції розвитку інформаційних ресурсів медичних бібліотек України. Висвітлені питання співпраці ДНМБ з іншими бібліотеками та інформаційними установами, щодо створення спільних інформаційних продуктів на основі принципу взаємовигідного роз поділу праці. Як результат нових інформаційних проектів - перехід на якісно новий рівень, що сприяє створенню єдиного інформаційного простору.

1145. Інформаційне забезпечення системи державного управління

автореф. дис... канд. наук з держ. упр.25.00.02 Ю.В. Уманський; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління на підставі виявлення суперчностей на шляху ефективних комунікацій у процесі демократизації. Визначено роль маркетингу послуг і комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного управління, розроблено теоретичні засади державної інформаційної політики. Проаналізовано стан використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління. Розроблено концепцію формування інформаційного простору державного управління. Визначено можливості застосування нових засобів інформаційного забезпечення систем державного управління. Розроблено схеми розвитку основних інформаційних ресурсів і використання Інтернет-маркетингу в системі державного управління.

1146. Інформаційне обслуговування іноземних студентів в університетській бібліотеці

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Н.М. Терещенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади та розглянуто досвід університетських бібліотек у забезпеченні освітньо-інформаційних потреб іноземних студентів. Комплексно вивчено проблеми інформаційного забезпечення процесу їх навчання. Визначено шляхи та тенденції удосконалення системи інформаційного обслуговування. Узагальнено дані про значення у діяльності університетської бібліотеки інформаційних технологій з використанням мережі Інтернет, що визначається доступом до електронних каталогів і електронних документів, баз даних, створенням власних інформаційних ресурсів, розвитком міжбібліотечної кооперації. Виявлено два основні аспекти діяльності університетської бібліотеки, що впливають на умови та якість надання освітньо-інформаційних послуг іноземним студентам, а саме: матеріальний аспект, який характеризується рівнем організації інформаційного забезпечення та послуг; соціально-психологічний - визначений безпосереднім процесом обслуговування, що базується на спілкуванні та впливає на можливість доступу до певної інформації. Розроблено модель освітньо-інформаційного обслуговування іноземних студентів, що найбільшою мірою враховує всі напрямки та можливості інформаційного забезпечення діяльності університетської бібліотеки.

1147. Інформаційне обслуговування науковців за програмою INTAS (1997 - 1999)

О. Баркова Бібл. вісн. — 2000. — N 3. — С. 49-51. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Висвітлено передумови пошуку нетрадиційних шляхів інформаційного забезпечення пріоритетних напрямів науки, зокрема, створення проекту Міжнародної асоціації сприяння співробітництву з науковцями країн СНД (INTAS). Розглянуто позитивний досвід організації робіт з отримання інформації та замовлення літератури через Internet проектом INTAS, окреслено коло установ, які виконували обслуговування літературою у 1997 - на початку 2000 рр., а також наведено схему проведення відповідних робіт у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського. Підкреслено необхідність поширення власних можливостей щодо впровадження нових інформаційних технологій, активізування і налагодження дієвих зв'язків із зарубіжними установами з метою організації системи послуг для найповнішого задоволення інформаційних потреб науковців у всіх регіонах України.

1148. Інформаційне суспільство: сучасний стан і перспективи розвитку

С.В. Шаров Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 125-127. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Представлено результати сучасних досліджень поняття "інформаційне суспільство" та "інформатизація", описано основні ознаки і характеристики інформаційного суспільства, сучасний стан та перспективи його розвитку.

1149. Інформаційні підрозділи бібліотек в обслуговуванні владних структур: політологічний аспект

О.В. Ворошилов Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 43-50. — укp.

1150. Інформаційні потреби як метазасіб діяльності студентства

І.Д. Нілова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 47-54. — укp.

1151. Інформаційні продукти бібліотек: проблеми кооперативного формування та суспільного використання

М. Сорока Бібл. вісн. — 2002. — N 1. — С. 27-30. — укp.

Висвітлено питання створення корпоративної мережі провідних бібліотек Києва з метою вдосконалення інформаційного забезпечення наукових досліджень. Розглянуто питання розробки єдиних методологічних і науково-методичних підходів до вирішення проблем реферування української наукової літератури; визначення оптимальних моделей розподілу робіт між усіма суб'єктами вітчизняної системи документальних комунікацій; організації міждержавного обміну реферативною інформацією та доведення до світової спільноти результатів наукових досліджень вітчизняних учених і фахівців. Обговорено галузевий принцип формування ресурсів, що призводить до орієнтування на задоволення потреб обмеженого кола користувачів. Наголошено на неузгодженості та несумісності форматів даних, які зберігаються у різних інфосистемах. Акцентовано увагу на необхідності вироблення єдиних правових норм, які регулюють доступ до державних ІР, регламентують порядок передачі та використання інформації.

1152. Інформаційні ресурси бібліотеки як складова глобальної мережі

В.М. Пономаренко Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 371-375. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

1153. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в умовах формування правової держави

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 О.В. Васюк; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Розкрито зміст основних понять "документний потік з правознавства", "бібліографічна інформація з правознавства" та "система інформаційно-бібліографічних ресурсів з правознавства"). Проаналізовано документний потік з правознавства, виявлено його типово-видовий склад. З'ясовано закономірності концентрації-розпорошення публікацій у даній галузі. Проаналізовано інформаційні потреби юристів за умов формування правової держави, а також систему інформаційно-бібліографічних ресурсів з правознавства, що складається з підсистем перспективної, поточної та ретроспективної бібліографічної інформації. Запропоновано шляхи для удосконалення системи забезпечення інформаційно-бібліографічними джерелами галузі правознавства за сучасних умов.

1154. Інформаційно-бібліотечне забезпечення фахівців медичної галузі України

Н.А. Орлеанська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 50-60. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

1155. Ісаєва Ольга Володимирівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

1156. Історія Британської бібліотеки

Н. Стрішенець Бібл. вісн. — 2001. — N 4. — С. 3-5. — укp.

Висвітлено історію створення Британської бібліотеки, яка, незважаючи на уславлений британський консерватизм, є дуже динамічною системою, що вчасно й адекватно реагує на сучасні вимоги. Встановлено, що основу фонду даної бібліотеки у XVIII ст. складали колекції англійських аристократів (Д.Коттона, Х.Слоуна, братів Харлі), дари мандрівників, а також книги, конфісковані у період Реформації з монастирських книгозбірень. Значну увагу приділено діяльності видатного бібліотекаря, талановитого викладача італійської мови та літератури А.Паніцці, який з 1860 р. очолював бібліотеку Британського музею. Саме ним було запропоновано ідею отримання обов'язкового примірника англійських видань з усіх колоніальних володінь Британської імперії.

1157. Історія становлення національної бібліографії України

Н.Н. Сенченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

У докладі розглядаються деякі аспекти історії української бібліографії та ролі Книжкової палати в її розвитку.

1158. Історія становлення та розвитку державної бібліографії України (1919-1969 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Н.М. Сенченко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню історії становлення та розвитку державної бібліографії України (1919-1969 рр.). У роботі розглянуто історію створення та організацію роботи Головної Книжної Палати в Києві, Української книжкової палати в Харкові, вивчено багаторічний досвід державної реєстрації українських друкованих видань і створення бібліографічної продукції, розкрито основні критерії відбору книжкових видань для реєстрації в органах державної бібліогафії, простежено еволюцію бібліографічного опису книжкової продукції України, розкрито структуру державних бібліографічних покажчиків та формування системи їх довідкового апарату.

1159. Історія, сучасний стан та перспективи розвитку бібліотечно-бібліографічних класифікацій в Україні

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.О. Сербін; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 16 с. — укp.

Досліджено історію створення та впровадження бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем в Україні та світі, визначено основні тенденції їх розвитку. Зроблено огляд базових концепцій створення класифікаційних систем ("Класифікація наук Сен-Симона - Конта", "Десяткова класифікація" М.Дьюі, "Розтяжна класифікація" Ч.Кеттера, "Класифікація Бібліотеки Конгресу США", "Класифікація двокрапкою" Ш.Р.Ранганатана). Проаналізовано структуру та склад "Міжнародної децимальної бібліографічної класифікації" - першої класифікаційної системи, виданої в Україні національною мовою. Визначено й охарактеризовано основні етапи видання бібліотечних класифікацій українською мовою з десятковим принципом побудови (1919 - 1938 рр.; 1938 - 1961 рр.; 1961 - 1971 рр.; 1971 - кінець 1970-х рр.). Висвітлено історію створення та видання "Бібліотечно-бібліографічної класифікації", досліджено процес її впровадження в Україні та визначено роль у подальшому розвитку українських бібліотечних класифікаційних систем. Охарактеризовано сучасний стан розвитку класифікаційних механізмів в Україні. Виділено дві основні класифікаційні системи, що використовуються у бібліотечній галузі (серія видань "Рубрикатор НБУВ" та "Універсальна десяткова класифікація", видана українською мовою в 2000 р.), розроблено типологію інформаційно-пошукових мов. Створено концептуальну модель Індексаційного конгломерату як інструментального механізму здійснення процесів каталогізації в бібліотечно-інформаційних установах України в сучасний період. Визначено перспективи впровадження онлайнових каталогізаційних і систематизаційних технологій у практику їх діяльності.

1160. К автоматизации путем интеграции

Т.Н. Михайлюк — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Анализируется опыт работы научной библиотеки. Затрагиваются проблемы комплектования фондов и информационного обслуживания. Подчеркивается необходимость применения и использования новейших компьютерных технологий для формирования и обслуживания потребителей собственными базами данных.