LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 63 із 205

1241. Книги из собрания князей Эстергази-Галанта в фонде Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино

К.А. Дмитриева, Н.Н. Зубков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Доповідь являє собою розповідь про унікальну книжкову колекцію, перші томи якої почали надходити до Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно ще у 1949 році. Підкреслено значимість та цінність колекції.

1242. Книги русской гражданской печати в частной коллекции Т.И. Вяземского

Д.К. Михаленок, В.Ю. Лапченко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Частная коллекция доктора медицины Т.И. Вяземского (1857 - 1914) представляет собой национальное и международное культурное достояние. Особое место в коллекции занимают книги русской гражданской печати. Составление иллюстрированного и электронного каталога позволит ввести в научный и культурный оборот книжные сокровища крупнейшей на Украине частной коллекции.

1243. Книговедение и электронная книга

В.В. Добровольский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Автор доповіді розглядає основні схожості та відмінності між традиційною та електронною книжкою; сфери вивчення електронної книжки науковими методами книгознавства.

1244. Книговедческая мысль в информационном обществе

М.А. Ермолаева — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуті основні напрями сучасного розвитку книгознавства, об|рунтована необхідність розширення йогооб'єкту, уточнення складу і структури, визначені сфери його взаємодії з бібліотекознавством,бібліографознавством, інформатикою.

1245. Книгознавча наука в контексті роботи з бібліотечними фондами книжкових пам'яток

Г. Ковальчук Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 37-44. — Бібліогр.: 50 назв. — укp.

Розглянуто теоретичні питання книгознавства та історії книги зокрема, методологічні проблеми книгознавчого вивчення книжкових пам'яток. Підкреслено специфіку історико-книгознавчих досліджень у спеціалізованих відділах рукописів, стародруків та рідкісних видань бібліотек, особливості книгознавчої науки в рамках бібліотечної справи. Узагальнено термінологічні дефініції понять "рідкісна", "цінна" книга, "книжкова пам'ятка" та критерії їх визначення.

1246. Книгознавча підготовка фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти України: теоретико-методологічні засади

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 С.В. Сищенко; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 21 с. — укp.

Розроблено теоретико-методологічні засади книгознавчої підготовки фахівців у системі вищої бібліотечно-бібліографічної освіти за умов пріоритетного формування національної книжкової галузі України. Здійснено контент-аналіз основних публікацій вітчизняних і зарубіжних учених за темою дослідження. Проаналізовано сучасний стан і визначено основні тенденції у системі підготовки книгознавчих кадрів в Україні та інших країнах світу, виявлено існуючу номенклатуру книгознавчих спеціальностей, спеціалізацій, навчальних дисциплін та форми їх інституційної реалізації. Виявлено протиріччя між сучасними потребами України у висококваліфікованих фахівцях книгознавчого і бібліотечно-бібліографічного профілю та недосконалістю існуючої системи підготовки відповідних кадрів у вищій школі. Запропоновано комплекс теоретичних підходів до модернізації змісту та напрямків книгознавчої підготовки, її системного розвитку. Обгрунтовано перспективи змістовно-структурного й організаційного реформування книгознавчої освіти за умов формування єдиного освітнього простору України. Визначено основні чинники впливу на якість формування змісту та напрямів книгознавчої підготовки в системі вищої біліотечно-бібліографічної освіти. Запропоновано нові перспективні книгознавчі спеціалізації. Розроблено й обгрунтовано зміст навчання професіоналів у галузі книжкового та інформаційного маркетингу.

1247. Книгоиздание России в канун нового тысячелетия

Ю.Ф. Майсурадзе — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе даются анализ состояния российского книжного рынка и приводятся прогнозы развитии книгоиздания России на ближайшие годы, проанализирована ситуация в книгоиздании по его основным показателям, главным тематическим направлениям, по составу и структуре. Автор доклада Майсурадзе Ю.Ф. является независимым экспертом в области книгоиздания и книжной торговли.

1248. Книгообеспеченность - новый модуль в системе автоматизации библиотек ИРБИС

Л.Н. Очагова, С.М. Дунаевская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Викладено основні характеристики модуля книгозабезпеченності: новий інтерфейс, який дозволяє відображативсі дані з книгозабезпечення в зручних взаємопов'язаних таблицях, ведення баз даних, засоби, що полегшуютьнаповнення баз даних інформацією з книгозабезпечення.

1249. Книгообмен в информационном обществе: реалии и перспективы

Т.В. Петрусенко, А.П. Романов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 483-484. — рус.

Аналізуючи досвід, накопичений РНБ щодо міжнародного та внутрішньоросійського книгообміну, значні обсяги операцій з книгообміну в 90 країнах світу з 1095 партнерами та 200 партнерами у Росії, подано оцінки стосовно сучасного стану і перспектив розвитку цього напрямку бібліотечної діяльності в електронну еру.

1250. "Книготорговые ресурсы интернет" как предмет преподавания

А.А. Соляник; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1251. "Книжкины больницы" - путь воспитания интереса к чтению

Т.А. Семенова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 412-414. — рус.

Пропонується новий погляд на вирішення проблеми залучення суспільства до збереження і розвитку книжкової культури, зокрема, інтересу до читання. Пропозиції полягають у залученні до вирішення питання підлітків через "Книжчині лікарні".

1252. Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля: формування, зміст, доля

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Н.Р. Миронець; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Уперше книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля розглянуто як комплексне культурологічне явище. Зроблено історико-книгознавчу реконструкцію складу та змісту зібрання у період кінця XIX - початку XX ст. З використанням методів архівної евристики віднайдено місце зберігання його вцілілих частин. На підставі архівних та опублікованих документів, а також досліджень розглянуто життєвий шлях барона Ф.Р.Штейнгеля, висвітлено основні напрямки його діяльності. Визначено основний внесок діяча до розвитку української культури. Детально досліджено архівні матеріали з історії роду, записні книжки, творчі матеріали, епістолярій. Проаналізовано основні принципи комплектування бібліотеки, відповідно яким визначено предметно-тематичну спрямованість її фондів. Виявлено та досліджено шляхи надходження до бібліотеки рукописів і видань, що дало змогу здійснити реконструкцію джерел комплектування зібрання. Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля розглянуто як цілісну історико-культурну пам'ятку України кінця XIX - початку XX ст. та науковий об'єкт, який є національним надбанням.

1253. Книжная культура малого города Урень и некоммерческий фонд "Пушкинская библиотека": новые возможности для развития

М.И. Комарова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1088-1089. — рус.

Розкрито особливості розвитку уреньської книжкової культури, характерні для всього Північного Заволжя Нижньогородської області. Відображено зв'язки з книжковою Москвою, різноманіття взаємодії з некомерційним фондом "Пушкінська бібліотека". Поставлено завдання створити "Центр духовної і книжкової культури краю".

1254. Книжная торговля России на пороге перемен

Б.С. Есенькин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

В докладе дан анализ состояния книжной торговли России, рассмотрена деятельность ТД "Библио-Глобус", как субъекта книжного рынка столицы. Особое внимание уделяется вопросам развития книжного рынка города. На основе анализа полученного эмпирического материала предлагается система развития новых информационных каналов в книжной торговле столицы, их влияния на состояние книжного рынка, рассматривается возможная модель построения эффективных корпоративных отношений книготорговцев в интересах потребителей. Есенькин Б.С. является управляющим холдинга, в состав которого входит один из крупнейших книжных магазинов - ТД "Библио-Глобус". В магазине неоднократно проводились семинары и круглые столы по маркетингу и менеджменту в книжной торговле, последний прошел в марте с.г. по системе качества работы на предприятии.

1255. Книжная торговля: проблемы информационного обеспечения и пути решения

Н.И. Михайлова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Растущее тематическое многообразие издательской продукции с одной стороны и усложняющиеся разнообразные запросы покупателей с другой стороны существенно обострили проблемы информационного обеспечения книготоргового процесса в настоящее время . Отсутствие в России полных баз данных актуальной и опережающей библиографической информации потребовало от книжных магазинов создавать собственные информационные ресурсы. В докладе сформулированы новые подходы ОЦ МДК к формированию информационных ресурсов. Приведены результаты социологических исследований проведенных маркетинговой службой ОЦ МДК. Эти исследования выявили новые тенденции в покупательском поведении, особенно это видно на расширяющейся группе покупателей с запросами, связанными со школьным образованием. На примере этой группы покупателей в докладе отражены новые технологии информационно-справочного обслуживания ОЦ МДК.

1256. Книжные памятники в системе национального культурного наследия

В.К. Егоров — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассказывается про формирование нормативно-правовой базы сохранения книжных культурных ценностей.

1257. Книжные утраты России в общем контексте проблем перемещенных культурных ценностей

А.М. Мазурицкий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 855-857. — рус.

Розглядаються питання, пов'язані з проблемою культурних цінностей, втрачених під час збройних конфліктів. Показано політику німецької окупаційної влади стосовно фондів російських бібліотек на тимчасово окупованій території Радянського Союзу.

1258. Книжный бизнес России в системе мировых информационных связей

Б.С. Есенькин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 615-618. — рус.

Робиться спроба сформувати підходи до побудови базового кодексу інформаційного суспільства: у будь-який час і в будь-якому місці, у будь-якій формі і обсязі повинен бути вільний доступ кожного члена світового співтовариства до всієї сукупності суспільно значимої інформації. Ця вимога знаходить все більше підтвердження у всіх сферах гуманітарної діяльності людини. У книговиданні, книжковій торгівлі, бібліотечній і бібліографічній діяльності відбувається інтеграція загальних інтересів у могутню інформаційну систему, яка обслуговує освіту, науку і культуру. Автор доповіді показує, що лише спільні, цілеспрямовані зусилля всіх учасників цього процесу можуть зробити реалізацію вимог базового кодексу інформаційного суспільства успішною. Для реалізації поставлених цілей група фахівців із суміжних сфер діяльності створила громадську некомерційну організацію - Гільдію Книгарів Росії. У її завдання входять питання обслуговування книжкового ринку і книжкової справи у цілому, а також питання інформаційної взаємодії видавництв, книжкової торгівлі і бібліотек.

1259. КоБРА: історія великого успіху в сфері європейського бібліотечного співробітництва

П. Дейл Бібл. вісн. — 2001. — N 4. — С. 30-34. — укp.

Підбито підсумки роботи семінару у Люксембурзі (1933р.), на якому Європейською Комісією було запропоновано проект, що об'єднав найбільші бібліотеки Європи (Великобританії, Німеччини, Франції, Португалії, Фінляндії, Італії та Швейцарії) з метою формування загальноєвропейського інформаційного простору, а також висвітлено створення Форуму "КоБра". Детально проаналізовано роль даного Форуму, який здійснює нагляд за дослідницькою діяльністю національних бібліотек на стратегічному рівні.

1260. Ковальчук Галина Іванівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.