LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 64 із 205

1261. Кодекс по Компьютерной Этике в российских организациях и университетах

L.J. Pourciau — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — англ.

No absrtact received.

1262. Коды ответов HTTP сервера

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

В первой строке ответа HTTP-сервера содержится информация о том, был запрос клиента успешным или нет, а также данные о причинах успешного либо неуспешного завершения запроса. Эта информация обозначается трехразрядным кодом ответа сервера (иногда его называют кодом состояния) и сопровождается описательным сообщением.

1263. Коллекции "Таврики"

Н.Н. Колесникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 345-348. — рус.

Розглядаються питання формування і використання у музейному процесі, а також збереження книжкових колекцій бібліотеки як суб'єкту краєзнавства та об'єкту туризму в контексті регіональної історії.

1264. Коллекция глубоких архивов (Backfiles) на платформе ScienceDirect - самый широкий и глубокий охват научных исследований, опубликованных начиная с первого номера первого года выпуска журнала

О.Г. Уткин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

З січня 2001 року видавництво Elsevier почало оцифровувати глибокі архіви журналів згідно їх повного переліку. Цю роботу було завершено у 2003 році. Глибокі архіви зберігають всі можливості для пошуку та пропонують посилання на реферати та статті. Сьогодні більшість журналів Elsevier є частиною глибоких архівів, що починаються з першого номера першого року випуску журналу. Деякі з найстаріших видань мають історичний архів, якому більше 100 років. У цей час ScienceDirect містить у собі об'єднані в пакети глибокі архіви для всіх своїх жур-налів аж до 1995 року. Ви можете передплатити будь-який пакет глибоких архівів, який охоплюєжурнали з першого номера першого року випуску журналу аж до 1995 року, шляхом одноразовоївиплати. Щорічну сплату ліцензії не вимагають. Це означає, що, як тільки за глибокі архіви було сплачено, користувач має необмежений доступ з можливостями повного пошуку в кожній предметній сфері на необмежений період часу. Якщо Ви порівняєте вартість сканування архівних твердих копій журналів та створення аналогічного глибоким архівам матеріалу на базі вашого інституту, ви переконаєтесь, що придбання глибоких архівів (Backfiles) на платформі ScienceDirectє більш економним вибором. Цей варіант набагато дешевший і порівняно із системою постатейної сплати за передплату, від якої вартість глибоких архівів складає 1.5%. До цього ви отримуєте повні функціональні можливості платформи ScienceDirect.

1265. Коммерческая библиотека при книжном магазине В.С.Сопикова

Е.В. Шерстнева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1266. Коммерческий сегмент в информационном обслуживании национальной библиотеки: потребности пользователей и возможности их удовлетворения

Е.А. Кутузова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто аспект платного інформаційно-бібліографічного обслуговування у Російській національній бібліотеці. На прикладі діяльності Інформаційно-сервісного центру проведено аналіз методики надання платних послуг, заснованої на принципах альтернативності, універсальності і комфортності.

1267. Комп'ютерна культура бібліотекаря

Л. Костенко Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 36-38. — укp.

Проаналізовано роботу семінару-практикуму, що відбувся у рамках конференції "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства", де було продемонстровано вітчизняні бібліографічні, реферативні та повнотекстові бази даних (БД). Досліджено формування електронних інформаційно-бібліотечних ресурсів, які базуються на принципі зацікавленості індивідуальних та колективних авторів у доведенні інформації про результати своїх інтелектуальних напрацювань до світової спільноти, оскільки онлайнова бібліотека за умов недостатньої підтримки видавничої діяльності є практично єдиною альтернативою для включення одержаних знань до світової системи документальних комунікацій. Значну увагу приділено онлайновим реферативним ресурсам України. Встановлено, що основними концептуальними засадами формування даних ресурсів є поєднання принципів розподіленого аналітико-синтетичного опрацювання потоку українських наукових видань усіма суб'єктами вітчизняної системи документальних комунікацій з централізованим формуванням загальнодержавної реферативної БД. На семінарі було репрезентовано анотовану БД періодичних видань НТІ та програмні засоби для її створення й використання.

1268. Комп'ютерний зал бібліотеки

Л. Костенко Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Створений 1996 року. Комп'ютерний зал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — спеціалізований зал, що обслуговує читачів електронними інформаційно-бібліотечними ресурсами.

1269. Компетентностный подход к профессиональной подготовке будущих библиотекарей

С.В. Зыгмантович — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Розглянуто теоретичні уявлення про компетентнісний підхід, розвиток і формування професійних компетенцій випускників ВНЗ, досвід роботи факультету інформаційно-документних комунікацій Білоруського державного університету культури і мистецтв з підготовки професійно компетентних фахівців бібліотечної сфери, проблеми і перспективи використання компетентнісного підходу в умовах модернізації бібліотечної освіти.

1270. Комплекс сквозных практических работ как основа подготовки по специальным дисциплинам

Е.В. Панкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Ця стаття продовжує тему доповідей на попередніх Кримських конференціях та відображає досвід Санкт-Петербурзького бібліотечного технікуму по інформатизації навчального процесу.

1271. Комплексная автоматизация библиотечной технологии БЕН РАН (принципы разработки и опыт эксплуатации АС НАУКА)

Н.Е Калёнов, А.В. Васильев, С.А. Власова, Я.Я. Докторов, З.Г. Дмитриева, О.Д Каллистратова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

A modern status for Library for Natural Sciences of Russian Academy of Sciences is considered in the presentation. It is a head library of system, including the libraries of more than 200 institutes of RAS. From beginnings 1995 in Library all technological processes, connected with acquisition, processing of the literature, service on ILL are executed only in a automated mode. In the presentation main principles, fixed in basis automation system LNS (AS SCIENCE) and problems, arising during its operation, are discussed.

1272. Комплексная автоматизация процессов комплектования и обработки литературы в ЦБС РАН

А.В. Васильев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

1273. Комплексное использование информационных ресурсов в решении задач информационно- библиотечного центра

О.В. Кириллова, Н.А. Мазов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

The information resources on various kinds of carriers (DB on diskettes, CD-ROM; Internet information, etc.) which have been used in the Centre for Information and Reference Services of Earth sciences are examined and analyzed. This resources have multiple application for decision of information, library and bibliometric problems. Comparison of listed resources, their advantages, shortcomings and results of their application are considered.

1274. Комплексное обслуживание и системный подход - две составляющие успеха деятельности библиотек в области правовой информации: опыт РГБ

Э.А. Восканян Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 1015-1021. — рус.

Описується модель Центру правової інформації РДБ: розглядаються різні напрямки комплексного обслуговування та інноваційної діяльності, аналізуються категорії користувачів і діюча система надання правової інформації в РДБ.

1275. Комплексное обслуживание электронными ресурсами ЦНСХБ ученых сельскохозяйственной науки России

М.А. Аветисов, Е.В. Крамчанинов, В.И. Стеллецкий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 738-741. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглядаються проектні рішення, що охоплюють комплексне обслуговування сільськогосподарських вчених із забезпечення інформацією, наданою в електронному вигляді. Це включає такі компоненти, як: електронна доставка документів, віддалений доступ до баз даних, що знаходяться на дисках типів CD і DVD і зберігаються у фонді бібліотеки, створення віддалених терміналів для роботи з онлайновими повнотекстовими джерелами, до яких бібліотека має комерційний доступ, робота з повнотекстовими документами за протоколом Z39.50. Проект виконується за підтримки РФФД, грант № 02-07-90389.

1276. Комплексное представление ресурсов Информкультуры в Интернет

В.С. Сагателов, А.В. Горбунова, М.Л. Сухотина, В.И. Ильин, Т.И. Лаптева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 227-231. — рус.

З метою забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів Науково-інформаційного центру з культури і мистецтва в червні поточного року вийде в світ пілотний проект сайту НІО Інформкультура Російської державної бібліотеки в Інтернет, що дозволитьінформувати користувачів Мережі про всі аспекти діяльності Інформкультури; надати онлайновий доступ до унікальних баз даних Інформкультури; здійснювати оперативну електронну публікацію оригінальних наукових, інформаційних і нових матеріалів; забезпечити вільний доступ до відбору, пошуку, перегляду і отриманню майже всіх ресурсів Інформкультури.У доповіді висвітлено основні цілі, структуру, зміст і платформу технічної реалізації проекту.Найважливішими елементами нового проекту повинні стати система аналізу і оцінки а також прогноз реального попиту користувачів на надані інформаційні ресурси.

1277. Комплексный подход к решению проблемы профессионального образования библиотечных кадров

Э.Р. Сукиасян — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассмотрены возможные пути преодоления недостатков в образовании библиотечных кадров. Ставится вопрос о необходимости формирования целостной системы непрерывного библиотечного образования. Прослеживается зависимость между привычным развитием профессиональной карьеры, ростом квалификации, увеличением стажа работы, с одной стороны, и непрерывным профессиональным образованием, с другой. Предлагается изменить направленность работы учебных заведений - больше внимания уделять работающим библиотекарям, закрепившимся в профессии. Второй диплом должен стать нормой, а не редким исключением для библиотекарей магистерского уровня образования. Требуется исследование процесса "рассеяния" выпускников для определения реальной эффективности работы учебных заведений

1278. Комплектование библиотек в условиях современного книжного рынка

А.С. Дашкевич — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Перераховані причини відсутності інформації про видавничу продукцію Росії. Висвітлена діяльність ЦКБ "БІБІКОМ" за плановим, регулярним заочним комплектуванням усіх бібліотек Росії та СНД. Представлена система спеціального інформування бібліотек.

1279. Комплектование библиотек как сфера книжного бизнеса

И.В. Эйдемиллер — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается возможность успешного взаимодействия коммерческих издательств и книготорговых фирм с библиотеками в области комплектования их фондов.

1280. Комплектование библиотечных фондов. Пути эффективной интеграции библиотек и издателей

С.Ю. Зорина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 525-528. — рус.

У доповіді розкриваються основні форми роботи Видавничого Торгового Дому "КноРус" з російськими бібліотеками. Дається аналіз асортиментної політики видавництва "Кнорус", принципів комплектування бібліотечних фондів. Особлива увага приділена використанню нових інформаційних технологій, зокрема, автор доповіді розповідає про використання спеціалізованої книготорговельної програми "ePrice" при складанні замовлень на книги.