LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 65 із 205

1281. Комплектование единого краеведческого фонда центральной библиотеки региона

В.С. Антимонова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1282. Комплектование и организация использования компактных оптических дисков в универсальных научных библиотеках CD-ROM

Т.А. Васильева, Е.Ю. Елисина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Hereunder is an analysis of questionnaires made at universal scientific libraries in Russia on the problems of acquisition and the use of their CD-ROM collections. The Russian State Library's experience in providing access to and exploiting H . The Russian State Library provides all nesessary guidance and consulting to other libraries.

1283. Комплектование и сохранность библиотечных фондов. Где реставрировать книги?

И.А. Шилова, T.Б. Золотова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы качества массового переплета, принципы отбора хранителем книг для реставрации, сравниваются технологические процессы восстановления книг в переплетных мастерских службы быта и в реставрационных мастерских.

1284. Комплектование книжных фондов библиотек обязательными платными экземплярами изданий в ГП "Центральном коллекторе научных библиотек"

Т.Г. Рожкова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Государственное предприятие "Центральный коллектор научных библиотек - специализированное книготорговое предприятие федеральной собственности, которое в течение 69лет осуществляет плановое дифференцированное комплектование книжных фондов крупнейших научных библиотек России и стран СНГ. Отличается от всех других бибколлекторов России тем, что на него возложено выполнение Федерального закона РФ "Об обязательном экземпляре документов" и Постановления Правительства от 24июля 1995 г. № 739 "Об обязательных экземплярах изданий".

1285. Комплектование книжных фондов крупнейших научных библиотек России и стран СНГ обязательным платным экземляром документов

Т.Г. Рожкова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

ДП "Центральний колектор наукових бібліотек" - головний посередник між книговидавцем та бібліотекою, гарант сучасного та повноцінного поповнення бібліотечно-інформаційного фонду документів Російської Федерації та країн СНД. Відповідно до Федеральногозакону РФ від 29 грудня 1994 р. № 77 ФЗ (із змінами від 27 грудня2000 р., 11 лютого 2002 р.) "Про обов'язковий примірник документів" та Постановою Уряду від 3грудня 2002 р. № 859 "Про обов'язковий примірник видань" виробники документів мають доставляти в ЦКНБ з першої партії накладу обов'язкові платні примірники видань, які ЦКНБ диференційовано поширює серед бібліотек та органів НТІ.Бібліотеки - ЦКНБ - видавництва: максимально вигідне партнерство. Для більшості бібліотек ЦКНБ є основним джерелом комплектування книжкових фондів та методичним інформаційним центром.

1286. Комплектование региональных библиотек по программе СТП

Н.Г. Куприянов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 501-502. — рус.

Про економічні мотивації учасників (видавців і бібліотек) системи зведеного тематичного планування. Основні результати чотирирічної роботи Центрального колектору наукових бібліотек у створенні зведених тематичних планів.

1287. Комплектование университетской библиотеки: проблемы и перспективы

О.Д. Опарина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе показаны особенности комплектования университетской библиотеки: многопрофильность, зависимость от учебного процесса, многоэкземплярность и другие. Приводятся современные приоритеты в видовом, содержательном и количественном аспектах. Дан анализ основных проблем комплектования, таких, как недостаточность финансирования, нечеткость библиографической информации, обеспечение полноты и профильности; показаны пути их решения.

1288. Комплектование фондов библиотек в современных условиях: опыт ГПНТБ России

И.А. Скорикова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 395. — рус.

Розглянуто питання політики комплектування фондів науково-технічної бібліотеки з врахуванням змін, що відбуваються в суспільній, політичній і економічній сферах життя країни, а також у самій бібліотечній справі. Висвітлено наступні проблеми: визначення обсягів комплектування, тематичного і видового складу фонду, співвідношення вітчизняної та іноземної літератури; вибір виду носія інформації; пошук і наявність інформації про літературу; взаємодія з видавцями і книготорговельниками; джерела комплектування, їх переваги та недоліки; економічне об|рунтування вибору джерел комплектування і носіїв інформації; використання нових інформаційних технологій у самому процесі комплектування; можливості координації і кооперації бібліотек в галузі комплектування фондів у сучасних умовах.

1289. Комплектование фондов ГПНТБ России зарубежной литературой: проблемы и решения

Н.П. Гармашова, Г.А. Евстигнеева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995.

rus

1290. Комплектование фондов РГБ во взаимодействии с издателями и книгораспространителями

С.Г. Кузнецова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Излагается современное состояние формирования фондов НБ. Пересматривается политика комплектования фондов с учетом формирующей системы распределенного библиотечного фонда страны в условиях развития телекоммуникационных сетей. Отмечается необходимость взаимодействия библиотеки с издающими организации.

1291. Компьютер и здоровье профессиональных операторов

Н.Я. Киреева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1292. Компьютеризация библиотеки для детей и юношества

С.М. Руфанова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Experience accumulated in the course of computerization of the Children's and Juvenile Library is generalized. Stages of the computerized service program for young users, hardware used for this program, and computer training are described in detail. The author shows that modern information technologies allow for interactive operation with information videosystems in various branches of science and that children are offered diverse CD-ROM and multimedia information. The analysis of library operation gives grounds to say that changes should be made in the education system in order to meet the demands of information community.

1293. Компьютеризация в библиотеке: как надо и как не надо

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

На основании собственного опыта автора, авторского коллектива разработчиков ГПНТБ России и анализа состояния автоматизации (компьютеризации) отечественных и зарубежных библиотек анализируются различные подходы к внедрению компьютеров в отечественных библиотеках, указываются типовые ошибки и предлагаются рекомендации по эффективному освоению компьютерной техники и внедрению автоматизированных систем и новых информационных технологий в библиотеках.

1294. Компьютеризация ВУЗов культуры и Интернет

В.П. Матюхин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Рассматривается программа компьютеризации вузов культуры (на примере Харьковского государственного института культуры). Выделены приоритетные направления внедрения современных информационных технологий, особое внимание уделено развитию в институтах сетевых технологий Интернет.

1295. Компьютеризация вузовской библиотеки

А.Л. Гольдштейн — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

This work present the computer-based system, used in the library of Perm State Technical University (PSTU), and its integration in the network of PSTU. The system includes workstations of book accessions stocking and processing and electronic catalogue

1296. Компьютеризация Научной библиотеки Петрозаводского государственного университета и применение Интернет-технологий

Е.А. Денисова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

The major directions of automation at the University Library are presented.

1297. Компьютеризация УДК в ГПНТБ России

Б.И. Маршак, Е.М. Зайцева, О.А. Фуралев, Т.В. Тужилкова, О.В. Караджи — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Описываются проблемы и пути их решения при создании информационно-поисковой базы данных УДК. Высказываются способы решения установления связей между базами данных различных классификационных систем.

1298. Компьютерная библиотека - новый вид специализированной публичной библиотеки

А.В. Пурник — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Предлагаются к рассмотрению основные направления деятельности Компьютерной библиотеки, как нового вида специализированной публичной библиотеки.

1299. Компьютерная подготовка библиотекарей-профессионалов

Г.Б. Паршукова Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 232-240. — рус.

1300. Компьютерная технология создания "Сводного бюллетеня новых иностранных книг. Общественные науки" для сети ИНТЕРНЕТ

Н.К. Рубцова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

В докладе кратко излагается процесс создания в электронном виде периодического сборника, содержащего библиографические записи о новых иностранных книгах по общественным наукам. Бюллетень сводит воедино данные о новых иностранных книгах, поступивших в библиотеки России и содержит записи о них на родных языках. Готовая информация выставляется в сети ИНТЕРНЕТ на сайте ВГБИЛ.