LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 7 із 205

121. Анкетування як засіб аналізу

Н.І. Козлюк Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 398-402. — укp.

122. Антоненко Ірина Петрівна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

123. Арабское общество и арабская культура в средние века

Я.М. Мади; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

124. АРМы ИРБИС в терминальном режиме

И.С. Баженов, А.И. Павлов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглядається застосування термінального режиму для робочих станцій локальної мережі ДПНТБ СВ РАН як достатньо економічного технічного рішення автоматизованих робочих місць (АРМ) ІРБІС.

125. Арсений Маркевич - организатор Всероссийского книгообмена

H.H. Колесникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Доклад посвящен 145-летию со дня рождения известного крымского ученого Арсения Ивановича Маркевича. Он организовал Всероссийский книгообмен, высылая издаваемые Таврической ученой архивной комиссией (ТУАК) "Известия" в обмен на книги исторического, краеведческого, справочного характера. 180 учреждений и организаций, 178 частных лиц поддерживали связь с ТУАК в период с 1887 по 1919 год, в библиотеку Комиссии поступило за это время 6100 книг. Библиотека "Таврика" продолжает эту традицию.

126. Археографія актових документів та бібліографія рукописних книг як камеральні методи в XIX - 30-х роках XX ст.

Ф. Стоян Бібл. вісн. — 1999. — N 4. — С. 37-43. — укp.

У статті проаналізовано шляхи розвитку камеральних методів опису документальних пам'яток українськими археографічними комісіями, що діяли в Україні у другій половині XIX - 30-х роках XX ст.: Київською археографічною комісією (Тимчасовою комісією для розбору давніх актів, 1843-1921); Археографічною комісією Наукового товариства ім. Т.Шевченка у Львові (1894-1913); Археографічною комісією ВУАН (1919-1934) та Археографічною комісією Центрального архівного управління УСРР (1928-1934).

127. Археологическая литература стран СНГ в пространстве Сети: подход и реализация

А.К. Багажков, М.И. Вершинин, Л.М. Всевиов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 16 назв. — рус.

Труднощі в процесі пошуку й отримання даних дослідниками, трудомісткість створення предметноорієнтованих інформаційних ресурсів вимагають застосування нових технологій обробки даних для представлення їх в Інтернет і на оптичних носіях. Для представлення бібліографічної бази даних Інституту історіїматеріальної культури використані програмно-лінгвістичні засоби VerWEB і VerCON. Запропоновановирішення проблеми врахування помилок різного типу і їх автоматичного виправлення шляхом модифікаціїданих перед порівнянням.

128. Архитектура и особенности реализации открытой автоматизированной информационной библиотечной системы МИРЭА

И.В. Остроухов, Ю.М. Крыжановский — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто розробки відкритої автоматизованої інформаційної системи МІРЕА. Сформульовано проблеми, з якими стикається колектив проектувальників, та запропоновано архітектуру системи, що дозволяє вирішити ці проблеми. Наведено основні особливості технічного рішення та результати розробки.

129. Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії редакційно-видавничої діяльності

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 І.В. Клименко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано архіви українських часописів як джерела з історії редакційно-видавничої діяльності кінця ХІХ - початку ХХ ст. Доведено, що національна видавнича галузь була дійовою підтримкою українському національному рухові та культурі, орієнтованих на національну самобутність. Висвітлено етапи формування національної видавничої галузі. Визначено тематичне спрямування українських часописів та специфіку видавничо-редакційного процесу в Україні. Проаналізовано внесок видавців, редакторів та редакцій у процеси видання української національної періодики.

130. Архівістика: Термінологічний словник

К. Новохатський Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Відродження й поширення рідної мови на всі сфери життя суспільства актуалізує одну з основних проблем сучасної української лексикографії - складання термінологічних словників. Терміни - це слова або сталі словосполучення, за якими закріплено наукові або спеціальні поняття певної науки, наукової дисципліни, галузі діяльності. Сукупність термінів, пов'язаних між собою понятійними зв'язками, складає термінологію, або термінологічну систему. В ній зосереджено понятійний апарат даної науки чи галузі. Це засіб професійного спілкування і водночас інструмент наукової думки.

131. Архівний фонд Національної академії наук України

Л. Дубровіна Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Архівний фонд Національної академії наук України (1918-2001) формується з документів, що утворилися в результаті науково-дослідної, науково-технічної, науково-організаційної та управлінської діяльності академічних установ, колекцій і архівів видатних вчених НАН України.

132. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з Чехословацької Республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945 - 2007)

автореф. дис... канд. іст. наук27.00.02 Т.Г. Боряк; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Проведено дослідження архівного та бібліотечного сегментів Празького архіву (ПА). Проаналізовано обставини переміщень ПА, які хоча і відбувалися з порушенням правових норм, але сприяли акумуляції більшої частини ПА в Україні. Встановлено хронологічні межі переміщень ПА в УРСР у 1945, 1958, 1983 рр. Документальних свідчень переміщення еміграційних матеріалів у 1948 р., про які згадують окремі дослідники, не виявлено. Простежено передачу документальних сегментів ПА в Україну в 1993 - 2008 рр. Визначено місця перебування частин даного комплексу у Чеській Республіці та Словаччині. Встановлено кількісні та змістові параметри матеріалів ПА, складено перелік фондів ПА в архівах і бібліотеках України. Вперше проведено детальну реконструкцію роботи відділів таємних фондів (перших частин) з документами української еміграції у повоєнні десятиліття. Досліджено історію науково-технічного опрацювання та "оперативної розробки" (ОР) документальних масивів і бібліотечних матеріалів ПА, визначено її види, темпи, періодизацію. Висвітлено архівознавчий аспект політики радянського режиму щодо "українських буржуазних націоналістів" та інших "к/р елементів". Виявлено картотеку на "к/р елемент" обсягом близько 300 тис. карток у ЦДАВО України. Шляхом поодиничного перегляду видань колишнього спецфонду ДНАБ ідентифіковано бібліотечний сегмен ПА обсягом близько 20 тис. друкованих одиниць. Проведено атрибуцію та встановлено сучасне місценаходження окремих архівних сегментів ПА за системою атрибутивних ознак. Окреслено шляхи подальшої наукової реконструкції архівного та бібліотечного сегментів ПА на пофондовому та поодиничному рівнях.

133. АС Библиотека-3. Год внедрения - плюсы и минусы

О.А. Копылов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описуються етапи та цілі створення АС "Бібліотека-3". Оголошені підсумки конкурсу серед обласних бібліотек на право безкоштовного впровадження системи. Описуються також напрямки роботи переможця конкурсу - Вологодської ОУНБ. Розкриті перспективи розвитку системи.

134. Асоціація бібліотек України: етапи становлення та розвитку

О. Онищенко, Г. Солоіденко Бібл. вісн. — 2002. — N 5. — С. 24-30. — укp.

Висвітлено десятирічний досвід діяльності Асоціації бібліотек України (АБУ), спрямованої на об'єднання зусиль бібліотек в інтересах розвитку бібліотечної галузі. Проаналізовано співпрацю бібліотек - членів АБУ та їх участь у реалізації ряду програм та проектів, інтеграції інформаційних ресурсів, організації наукових досліджень, проведенні заходів з удосконалення професійної кваліфікації та виданні колективних праць.

135. Аспект "гибридности" в формировании системы фондов библиотеки

Н.И. Хахалева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 479-482. — рус.

Розглядається сукупність фондів сучасної бібліотеки як єдиної системи, створеної на основі злиття трьох різнорідних документних складових: фондів друкованих видань, мікроформ, електронних документів. Аспект "гібридності" розглядається як характерна ознака перехідного етапу становлення системи фондів.

136. Ассоциативная модель естественноязыкового текста ИИТПМ СО РАН

О.Г. Чанышев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

Слово рассматривается как логический адрес ансамбля нейронов, возбуждение которого затягивает связные ансамбли в новый единый ритм. Для закрепления ассоциаций слова необходимо группировать около повторяющихся ассоциативных центров - ключевых лексем. Так образуется структура текста. Базовыми понятиями формальной ассоциативной модели текста являются область существования и ассоциативная мощность лексемы. Алгоритм автоиндексирования (реализован) не предполагает наличия в тексте слов-меток, казуальных конструкций и не требует нормализации лексем. Тематическая загруженность ("вес") предложения определяется как сумма ассоциативных мощностей его лексем. Итеративный процесс отбора предложений, обладающих локальными максимумами в функции распределения весов дает спектр авторефератов.

137. Ассоциация деловых библиотек России: очередные амбиции или требование времени?

И.Б. Михнова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

О роли и месте деловых библиотек в новом обществе, о их проблемах, путях преодоления трудностей, о необходимости объединения в единую систему

138. Ассоциация книгораспространителей и ее роль в комплектовании библиотек

А.В. Горбунов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматривается деятельность библиотечных коллекторов и их роль в комлектовании библиотек на современном этапе.

139. Ассоциация научных и научно-технических библиотек: год упадка или год процветания?

А.И. Земсков, Б.Р Логинов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Regional libraries in Russia are fairly supported and have clear future. Corporate scitech libraries are still to find their role. Slow restructuring of Russian industry is the cause of low demands for scitech information. Law on Libraries is adopted by Parliament but nothing happened. Acquisition of foreign SciTech periodicals is considered as an important problem at State Safety Council level.

140. Ассоциация служб электронной доставки документов: цели, задачи, перспективы

В.А. Глухов, М.М. Колесников — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Дается информация о работе Ассоциации служб электронной доставки документов (АСЭД). Показаны основные направления деятельности.