LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 75 із 205

1481. Менеджмент і маркетинг в інформаційній сфері: функції бібліотекаря

В. Матусевич, А. Чекмарьов Бібл. вісн. — 2002. — N 6. — С. 14-17. — Бібліогр.: назв. — укp.

Висвітлено деякі аспекти управління бібліотекою, обговорено конкретні підходи щодо введення у практику бібліотек новацій управління з метою оновлення бібліотечно-інформаційної діяльності за умов інформаційного суспільства. Встановлено, що запровадження нових інформаційних технологій у практику роботи бібліотек дало змогу підвищити оперативність доступу до інформаційних ресурсів, якісно змінити та підняти на більш високий рівень обслуговування всіх категорій користувачів. Досліджено залежність соціально-професійної складової від трансформації організаційно-функціональної структури наукової бібліотеки. Відзначено, що дана структура наукової бібліотеки, її еволюція й управлінська технологія реорганізації мають максимально відповідати умовам зовнішнього середовища, своєчасно реагувати на зміни, що відбуваються (або прогнозуються) у сфері наукових комунікацій, інформаційного ринку тощо. Розглянуто основні положення теорії інтертипних відносин та запропоновано використовувати її для вирішення проблем вивчення, формування та управління бібліотечними колективами. Акцентовано увагу на використанні комунікативних зв'язків під час комплектування бібліотечних фондів як засобу, що допомагає створювати умови для максимально повного комплектування. Розроблено та запроваджено нову технологію опрацювання статистичних показників та обліку виконання бібліотечно-бібліографічних процесів та операцій, від індивідуального і до загальнобібліотечного, що базуються у програмі Microsoft Excel пакету Windows. Встановлено, що вони забезпечують швидкий та систематичний збір даних, їх доступність, розширюють можливість аналітичної обробки матеріалу, а це надає можливість здійснення своєчасного контролю - однієї з основних функцій бібліотечного менеджменту.

1482. Менеджмент і маркетинг як стратегічна основа розвитку сучасної бібліотеки

Л. Петрова Бібл. вісн. — 2003. — N 3. — С. 8-10. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Досліджено процес розвитку сучасної бібліотеки в контексті соціально-економічних трансформаційних процесів українського суспільства. Виявлено, що ці зміни, зумовлені прийняттям нових пріоритетів у реалізації функціонально-технологічних, інформаційно-сервісних, організаційно-управлінських форм діяльності бібліотеки, мають системний характер та свідчать про накопичення трансформаційного потенціалу, дієвими чинниками якого є менеджмент і маркетинг. Їх застосування сприяє здатності і готовності бібліотек до саморозвитку, динамічності та ефективності забезпечення потреб сучасного суспільства.

1483. Меняющийся мир и школьная библиотека: драматический диалог продолжается Гуманитарная экспертиза (опыт Ассоциированной школы при ЮНЕСКО

Э.С. Тарасова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Меняющийся мир, школа, библиотека, ЭВМ - понятия, не разделимые в нынешней действительности. Однако ситуационный анализ показывает, что в этом неизбежном сращении есть не только оптимистический, но и актуальный драматический смысл. В меняющемся мире библиотека - в ее вечном и традиционном значении должна не только устоять, но и удержать мир от перемен роковых, опасных, необратимых. Библиотека ассоциированной школы при ЮНЕСКО встроена в учебный процесс как самостоятельная культурологическая система. Профессиограмма школьного библиотекаря включает в себя непосредственную педагогическую деятельность в рамках специальной кафедры библиотековедения и библиографии. Все это обеспечено было в свое время созданием уникального "авторского" книжного фонда, укомплектованного по принципу самодостаточности и универсальности: школа - малая модель университета. Библиотека это и модель самого мира в его целостности, модель неразъятого, совокупного знания. Это инструмент для самопознания и самосознания, для воспитания в себе самостоятельства, по выражению одного из современных психологов. Такого рода воспитание библиотека осуществляет не за счет арифметического нагнетения знаний, но через освоение философии всякого знания; это является залогом формирования самостоятельного миропонимания. Библиотека имеет несколько программ ("электронная педагогика"), в том числе учит навыкам многократно обновляющегося внимания к давно прочитанной или даже никем непрочитанной литературе, которая, на первый взгляд, стоит особняком, но может быть неожиданным источником нового знания.Наконец, библиотека возвращает детей непосредственно к практическому чтению, остающемуся единственным надежным средством для сохранения- драгоценного, достойного занесения в "Красную книгу" - инстинкта культуры. Нацеленность на развитие, на самостоятельный поиск знания, на самомотивационное обучение - прямые и косвенные конечные задачи деятельности библиотеки. Библиотека постоянно осуществляет экспертный анализ современного методологического опыта других библиотек, практически осваивает наиболее универсальные профессиональные ориентации.

1484. Меняющийся мир и школьная библиотека: Пушкинские уроки накануне XXI века (Опыт Ассоциированной школы при ЮНЕСКО в п. Гурзуф - проблемы, поиски, решения)

А.С. Карнеева, Э.С. Тарасова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

Представлен опыт работы по изучению и пропаганде творений А.С.Пушкина накануне юбилея. Рассматривается научная деятельность библиотеки по проведению самостоятельных текстологических исследований ряда произведений поэта. Подчеркивается необходимость сохранения культурных традиций в меняющемся мире.

1485. Мережа бібліотек Півдня України: формування та тенденції розвитку (XIX - початок XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 Г.Г. Бородіна; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 21 с. — укp.

На базі архівних джерел зроблено спробу виявити основні тенденції та напрями розвитку бібліотечної справи регіону України в територіально-адміністративних межах сучасних Миколаївської, Одеської та Херсонської областей протягом XIX - початку XX ст. Встановлено наявність мережі бібліотек того часу, розподілених за типами: публічні (міські, губернські, громадські), народні (як різновид публічних бібліотек), спеціальні (навчальних закладів - вищих, середніх і галузевих), а також власні книжкові зібрання. Показано активність процесу формування мережі публічних бібліотек на півдні України. Документально доведено, що ці процеси значною мірою впливали на формування мережі бібліотек у Російській імперії. Виявлено, що саме в цьому регіоні відбувалося становлення бібліотек морського та технічного профілю (спеціальних морських бібліотек): бібліотеки штурманського училища, бібліотеки при гідрографічному депо, Севастопольської морської офіцерської бібліотеки; вищих навчальних закладів. Охарактеризовано внесок українських учених, громадських і політичних діячів (М. Аркаса, Г. Ге, С. Русової, М. Пирогова, С. Сільванського, А. Скальковського), бібліотечних фахівців (М. Беккера, М. Попруженка, В. Шенфінкель), а також книговидавців (М. Клочкова, К. Тотті, В. Картамишева) у розвиток бібліотечної мережі регіону.

1486. Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

Л.Й. Костенко, А.0. Чекмарьов НТІ. — 2000. — N 3. — С. 41-44. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Висвітлено проблеми створення інтегрованих комп'ютерних мереж електронних бібліотек на прикладі НБУВ, що має забезпечити досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в документованих знаннях. На підставі теоретичних і практичних досліджень розроблено системний підхід до формування фондів електронної бібліотеки. Наведено структуру Національної електронної бібліотеки України, яка складається з таких інформаційно-ресурсних компонентів: електронного каталогу НБУВ, загальнодержавної реферативної бази даних, фонду електронних документів. Визначено інформаційну технологію поповнення ресурсів електронної бібліотеки.

1487. Место "Виртуальной справки" в структуре информационной деятельности областной научной библиотеки

С.А. Амельченко — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

"Віртуальна довідка" розгладається як "нова ланка" інформаційного обслуговування вструктурі інформаційної діяльності бібліотеки і нова послуга для користувачів; схожість та принципова відмінність від існуючих інформаційних послуг, які надаються бібліотекою. Розглядаються організаційні, кадрові та фінансові питання, які пов'язані із визнанням "Віртуальної довідки", як однієї з форм єдиної інформаційної діяльністі обласної наукової бібліотеки.

1488. Место библиотеки в системе ВУЗ- базовое предприятие

В.П. Кравцова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто місце бібліотеки в системі "внз - базове підприємство". Бібліотека, яка є осередком навчальної та наукової інформації для всіх підрозділів університету, виконує функцію сполучної ланки в системі підготовки спеціалістів, що грунтується на поєднанні навчання в університеті та базових підприємствах.

1489. Место библиотековедения в системе наук наконец-то установлено

Ю.Н. Столяров Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 729-730. — рус.

Визначити місце бібліотекознавства серед інших наук дозволяє системний підхід. Вихідним для бібліотеки як системи є бібліотечний фонд, тобто упорядкована сукупність документів. Він виконує в системі базисну функцію і тому вводить бібліотеку в розряд документальних систем. Між усіма елементами бібліотеки - її фондом, контингентом користувачів, матеріально-технічною базою і бібліотечним персоналом, а також між бібліотекою та зовнішнім середовищем існують найтісніші зв'язки, або комунікації, тому бібліотека являє собою систему не просто документальну, а документально-комунікаційну. Усі зв'язки, всі акти спілкування у бібліотеці опосередковуються документом. Бібліотекознавство за своїм предметом вписується в клас документально-комунікаційних наук, який є розділом науки про соціальні комунікації. Ця наука, в свою чергу, є складовою суспільствознавства. Сюди ж, в кінцевому рахунку, входить і бібліотекознавство.

1490. Место и роль международного книгообмена в комплектовании библиотек иностранной литературой на примере ГПНТБ России

Г.А. Евстигнеева, Б.Л. Крайнова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

На основании многолетнего опыта ведения международного книгообмена в ГПНТБ России, а также изучения опыта за рубежом в докладе делается попытка проанализировать состояние международного книгообмена и определить его значение в процессе комплектования библиотек. Рассматривается влияние экономических факторов и появление электронных изданий на эффективность международного книгообмена.

1491. Место литературы в образовательном стандарте общего образования

В.В. Сударенков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Підкреслюється необхідність єдиного освітнього простору Росії. Висвітлено складнощі створення державного навчального стандарту з літератури та роль бібліотек у його створенні.

1492. Место муниципальной библиотеки искусств в общем информационном пространстве Москвы

А.Ю. Сорокина, Е.С. Папашенко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 1 — рус.

Анализируется опыт информационно-библиографической деятельности библиотеки по искусству. Рассматриваются перспективные направления работы библиотеки на основе внедрения новейших автоматизированных технологий в целях наиболее полного удовлетворения творческих и интеллектуальных запросов по вопросам искусства.

1493. Место публичной библиотеки в информационно-деловой среде мегаполиса

А.В. Пурник — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

1494. Место публичной библиотеки в информационном пространстве крупного мегаполиса: шанс или угроза?

О.Ю. Устинова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Дана характеристика информационного пространства С-Петербурга. Определено место публичной библиотеки в информационном пространстве города. Рассмотрена деятельность публичной библиотеки как информационного посредника.

1495. Место Центральной библиотеки для взрослых им. М. Л. Кропивницкого г. Николаева в жизни городской общины (к 100-летию библиотеки)

Т.В. Твердая — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Отражены этапы становления и развития библиотеки, которая из небольшого филиального отделения Николаевской общественной библиотеки выросла в один из крупнейших информационно-досуговых центров г. Николаева. Прослежены основные тенденции развития библиотеки, некоторые исторические аналогии.

1496. Место центральной городской публичной библиотеки в библиотечно-информационной инфраструктуре крупного города

Л.Н. Васильева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Освещаются основные задачи, стоящие перед Справочно- библиографическим отделением ЦГПБ в процессе создания городской информационной системы массовых библиотек.

1497. Место энциклопедий и словарей в системе информационного пространства по искусству

О.Н. Лукьянова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1498. МЕТА-база ГПНТБ России

Е.Б. Подморина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Дается описание Мета-базы "Базы данных ГПНТБ России" и краткая характеристика специализированных БД ГПНТБ России.

1499. Метаморфизм библиотеки и структурная реорганизация библиотечных фондов

Ю.А. Гриханов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 561-564. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Об|рунтовано фундаментальний закон бібліотекознавства - закон метаморфізму бібліотеки, який полягає в тому, що бібліотека трансформує (видозмінює) форми комплектування, зберігання і надання документної інформації паралельно з розвитком способів її запису і передачі, а також засобів комунікації. Метаморфізм бібліотеки в електронну епоху - визначальний фактор для її структурної реорганізації, і, в першу чергу, для перебудови системи бібліотечних фондів.Основні напрямки цієї перебудови:1.концентрація еталонного національного фонду в депозитарних бібліотеках; 2.концентрація маловикористовуваних документів - в одиничних репозитарних центрах; 3.надання дистанційного доступу до фонду і глобальних інформаційних ресурсів замість обслуговування шляхом локального доступу.

1500. Метод стендовой презентации в библиотечном менеджменте

Л.Д. Комиссарова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.