LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 77 із 205

1521. Минимизация риска в предпринимательской деятельности

О.В. Голодова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Бизнес-информация при составлении контракта. Роль информационной формы и характер ее деятельности в помощь клиентам.

1522. Мир экологии в мире просвещения

О.В. Покровская — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Обговорюється головне питання - місце людини в природі. Висвітлена література до даної теми та тенденції в розумінні цілей екологічної освіти. Підкреслено роль бібліотек, як установ, які нерозривно пов'язані із сферою освіти.

1523. Мировая система аграрной информации и проблемы доступа к международным информационным ресурсам

[Электронный ресурс] — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Світовий інформаційний потік із сільського господарства максимально повно відображується вміжнародних БД AGRIS, CAB Abstracts, AGRICOLA, Food Science and Technology Abstracts, AGROS. В сукупності ці БД мають 15 млн. записів із 70-х років 20 ст., значно дублюють одна одну та, в той же час, мають риси винятковості. Доступ до БД забезпечується шляхом передплати на них, що можливо тільки для наукових центрів в економічно розвинених країнах. В інших країнах доцільно купувати один комплект усіх БД та організовувати його використання шляхом обслуговування інформаційних запитів віддалених користувачів.

1524. Мировая система научной коммуникации как информационное пространство

С.А. Иванов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 3 — С. 1123-1126. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

В сучасних умовах спостерігаються революційні процеси у зміні структури світової системи наукової комунікації. Становлення в останні десятиліття світової інформаційної мережі призвело до появи "електронних" наукових періодичних видань. Об'єктом дослідження стають колекції наукових документів за однією тематикою, повні бібліографії. Результати досліджень дозволяють представити систему наукової комунікації як інформаційний простір, в якому виникають і формуються наукові тематики.Математична модель інформаційного простору представляє собою безліч фрактальних кластерних структур. Вони являють собою об'єднані посиланнями публікації в періодичних виданнях в рамках окремих тематичних напрямків.Властивості інформаційного простору визначаються комунікативними процесами в науковій співдружності і відображаються у вигляді наукометричних законів.

1525. Мировые тенденции развития библиотечно-информационной сферы и их отражение на пространстве СНГ: Тезисы Ежегодный Доклад Международной конференции "Крым". Год 2004.

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Щорічна Доповідь Міжнародної конференції "Крим" у 2004 р. містить аналіз головних світових тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери за умов збільшення комп'ютерно-телекомунікаційного та інформаційного впливу. У доповіді подано подібності та відмінності у провідних напрямах удосконалення та евол ції бібліотечно-інформаційних технологій та бібліотечно-інформаційної сфери в цілому в розвинутих зарубіжних країнах та в країнах СНД, переважно в Росії. Зроблено висновки щодо шляхів розвитку вітчизняних розробок та технологій, розкрито причини інших, порівня. Щорічна Доповідь, яка відкриває професійну кримську конференцію, як і раніш, визначає найбільш значущі проблеми для обговорення на заходах цієї Конференції з урахуванням здійсненого аналізу та проблематикою конференції.

1526. Миссия вузовских и других научных библиотек

В.Г. Дригайло Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 908-910. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

У доповіді порушено теоретичні і практичні питання місії бібліотеки. Висвітлюються законодавчі та регламентуючі документи, які визначають місію бібліотеки у суспільстві. Розглянуто діяльність різних бібліотек у цьому напрямку. Особливу увагу приділеномісії вузівських та інших наукових бібліотек на основі досвіду їх роботи з цього питання.

1527. Миссия публичной библиотеки в меняющемся обществе

Т.В. Твердая Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 52-55. — рус.

Визначено місію публічної бібліотеки на основі практичного досвіду Центральної бібліотеки для дорослих м. Миколаєва, розкрито деякі аспекти її інноваційної діяльності.

1528. "Миссия" менеджера как субъекта управления библиотекой

Ю.А. Бабарыкин; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

1529. Міжнародна співпраця бібліотек на базі комп'ютерних технологій: сучасний стан та перспективи

Автореф. дис... канд. пед. наук07.00.08 Аль Тавалбех Серхан Ахмед; Харківська держ. академія культури. — Х., 2002. — 21 с. — укp.

1530. Міжнародний обмін інформацією в процесі удосконалення інформаційно-аналітичного обслуговування замовників

I.А. Вишневська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 97-103. — укp.

1531. Міжнародні зв'язки Державної наукової медичної бібліотеки як фактор росту інформаційного потенціалу медичної галузі

Р.І Павленко, Н.А. Орлеанська Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 74-77. — укp.

В статті розглядаються деякі аспекти міжнародних зв'язків медичної бібліотеки України на сучасному етапі. Особливу увагу наголошено на доступі до світових інформаційних ресурсів для медичної галузі. Відображено міжнародну співпрацю медичної бібліотекиУкраїни з багатьма міжнародними організаціями для задоволення потреб користувачів у галузі охорони здоров'я.

1532. Многообразие информационных задач МБИАЦ: проблемы их решения в регионах

О.В. Голодова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Предложен перечень информационных задач МБИАЦ, перечислен ряд задач и очерчен круг проблем, которые необходимо решить для успешного функционирования системы.

1533. Многоязычие в информационном обществе

В. Монтвилов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 63-68. — рус.

Інформаційні та комунікативні технології (ІКТ) пропонують все більш ефективні можливості і численні послуги для доступу до інформації і до суспільного надбання. Проте, не всі мають рівні права і можливості доступу. Ця відсутність рівноправності залежить від багатьох факторів: доставка технології не може сама по собі забезпечити максимально широкий доступ до глобальних інформаційних мереж; технології потрібні, але недостатні; необхідність додаткових господарських, політичних, законних, етичних та суспільних заходів. Одним з найважливіших завдань є розвиток культурного різноманіття і багатомовності, які визначать рівень досягнення широкого доступу всіх до інформаційних мереж. У цій доповіді повідомляється про роботу, яку ЮНЕСКО здійснює у рамках програми "Інформація для всіх", співпрацюючи зі своїми державами-членами, приватним сектором та відповідними міжнародними міжурядовими і неурядовими організаціями.

1534. Многоязычные каталоги Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы: проблемы, возникающие при создании электронного каталога

Л.А. Терехова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

A diverse activity of Russian State Library of Foreign Literatute is described. A detailed description is given to the currently operating library technology. Special attention is paid to the library's computerized systems. The electronic catalog of the library is described, its creation and the related problems are examined.

1535. "Мобильная библиотека" - средство обеспечения равного доступа к информации.

З.Д. Лигус — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается новая модель библиотечно-информационного обслуживания инвалидов Волгоградской области.

1536. Мобильные технологии современной библиотеки: новый сервис, практический опыт, перспективы

О.М. Волохин — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Бездротова передача даних об'єднує в собі мобільний зв'язок і передачу даних, що дозволяє користувачаммобільних телефонів з легкістю отримувати доступ до необхідної інформації в мережах Інтернет. Використання технологій WAP дозволяє покращити імідж установи культури і надати нові канали розповсюдження послуг.Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського започаткувала проект використання мобільних сервісів на сайтібібліотеки. Розглядаються питання створення бібліотечного wap-сайту, власні розробки щодо забезпеченнядоступу до інформаційних та бібліографічних баз даних через мобільний телефон або КПК, реалізація WAPOPAC,що базується на системі ІРБІС, запропоновано онлайнове програмне рішення для публікації контентуна wap-сайті.

1537. Модели и инструментальные средства построения электронной библиотеки на базе корпоративной сети научно-учебного учреждения: аттестационная магистерская работа

А.В Недашковский, 2005 — рус.

Мировой процесс перехода от индустриального к информационному обществу, экономике знаний, а также социально-экономические изменения, которые происходят в Украине, требуют адекватных и существенных трансформаций во многих сферах деятельности государства и общества. В первую очередь это касается реформирования и оптимизации в сфере образования и науки в общем контексте построения открытого научно-образовательного информационного пространства (ОНОИП). Одним из основных направлений целенаправленного, ускоренного развития такого ОНОИП в Украине, как и в развитых странах мира, является построение научно-образовательных электронных библиотек (ЭБ).Создание и использование электронных библиотек (ЭБ) реализуется через накопление, хранение, учет и структурирование электронной информации; организацию навигации во всем информационном пространстве, доступном через данную ЭБ; обеспечение эффективного доступа к ней любого числа пользователей через телекоммуникационные сети, а также через обучение пользователей. Таким образом, основная цель настоящей работы - исследование основных подходов к построению ЭБ научно-учебной организации в общем контексте создания ОНОИП и с учетом достигнутых в последние годы результатов в Международном научно-учебном центре информационных технологий и систем НАН и МОН Украины (МНУЦ) и др. организаций и сообществ. Одной из форм выражения и, одновременно, основными задачами для формирования (и последующей практичной реализации) подхода к построению являются соответствующие модели и реальные инструментальные средства, а также частные проектные решения, которые предполагается использовать в комплексном пилотном проекте (в рамках Архитектуры сервисов ЭБ/LMS/LCMS) на базе МНУЦ и др. научно-учебных организаций. ??

1538. Модели построения и функционирования корпоративной информационной сети муниципальных библиотек

А.С. Карауш, Л.В. Левицкая Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 912-914. — рус.

Розглянуто питання управління обчислювальних інформаційних мереж бібліотечних систем на прикладі МІБС міста Томська. Визначено правила формування таких мереж для підвищення керованості і більш ефективного використання кадрового потенціалу не тільки центральної бібліотеки, але і всіх бібліотек-філій.

1539. Модели эстетико-экологического образования и воспитания

Л.П. Печко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Необходимость переосмысления культурного опыта прошлых веков - эстетико-художественного, этического, научного в свете экологических проблем современности ставит задачи разработки в системе школьного образования и воспитания новых моделей. Они должны быть ориентированы на развитие личной гуманитарно-экологической культуры школьников. Появление новых областей интегрированного знания - экологической психологии и педагогики, экологии культуры и экоэстетики - позволяет обосновать позиции нового подхода к разработке оригинальных педагогических моделей образования и воспитания в контексте интегрирования гуманитарно-эстетического и естественнонаучного знания. Предлагаются примерные направления разработки серии таких программ, в основе которых сочетаются объективные характеристики эстетики природы как выражение ее закономерностей и своеобразия с соотнесением их преломления в образных системах разных искусств. Речь идет прежде всего о роли и потенциале литературы как искусства слова и о педагогической неисчерпаемости книги как факторов становления гуманитарно-экологической культуры школьника. Далее раскрываются эстетико-экологические резервы визуальных, зрелищных искусств, музыки в воссоздании своеобразия природных явлений и творений. Специально рассматриваются особенности интегрированных программ по искусству, мировой культуре и науке. Приводится пример разработанной автором доклада программы для 5-12 классов "Культура и экология" по эстетическому освоению природы.Однако отмечается недооценка учителями, методистами важности развития в учебной и воспитательной работе охарактеризованного аспекта эколого-культурного образования и воспитания.

1540. Моделирование библиотерапевтической деятельности

Ю.Н. Дрешер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 746-752. — рус.

У ході роботи з проектування професійної підготовки бібліотерапевтів у системі безперервної освіти здійснено моделювання бібліотерапевтичної діяльності. Запропонована теоретична модель дозволяє послабити або навіть зняти протиріччя між новими об'єктивними суспільними потребами і вже сформованоюбібліотерапевтичною практикою. Вона містить у собі три основних блоки: логіко-методологічний, структурно-функціональний і технологічний. Зміст кожного з них розглянуто в даній статті.