LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 78 із 205

1541. Моделирование компонентов и служб электронной вузовской библиотеки для поддержки дистанционных технологий образования

Т.Ю. Габдрахманова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 957-959. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Стаття узагальнює результати досліджень, проведених у Тюменському Державному Університеті у зв'язку з політикою організації електронної бібліотеки вузу з розгалуженою мережею філій. Традиційна бібліотека є основним компонентом освітнього середовища університету. Відповідно до цього положення розглядаються основні особливості створення електронної бібліотеки вузу на базі традиційної, вимоги фахівців і потреби користувачів, можливості реалізації освітнього процесу на базі електронної бібліотеки з метоюдемократизації, підвищення якості і доступності університетської освіти.

1542. Моделирование профессиональной деятельности технологов автоматизированных библиотечно-информационных систем как основа формирования концепции их профессиональной подготовки в вузе

Н.И. Колкова, Г.Ф. Леонидова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 320-323. — рус.

Представлено результати дослідження, спрямованого на вироблення оптимального варіанту професійної освітньої програми підготовки фахівців для автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем. Об|рунтовано соціальну потребу в технологах автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем як фахівцях якісно нового типу. Запропоновано підхід до формування моделі професійної діяльності технологів АБІС. Об|рунтовано склад професійних знань і умінь технологів АБІС, що дозволяють побудувати надійну модель їхньої професійної підготовки.

1543. Моделирование профессиональной деятельности технологов автоматизированных информационных ресурсов как основа совершенствования образовательных стандартов

Н.И. Колкова, Г.Ф Леонидова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Визначено необхідність створення та описано технологію побудови моделі діяльності автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем та моделей підготовки спеціалістів за кваліфікацією "Технолог автоматизованих інформаційних ресурсів" як основи створення теоретично обгрунтованих підходів до формування навчально-методичного забезпечення конкретної навчальної дисципліни з врахуванням вимог державного освітнього стандарту. На прикладі курсу "Автоматизовані інформаційно-бібліотечні технології" проілюстровано можливість застосування методу моделювання до розробки навчальної програми. Названо шляхи використання отриманих даних за вдосконалення навчального стандарту.

1544. Моделирование форм библиотечного обслуживания сельского населения как фактор повышения статуса библиотечных учреждений

Т.Ф. Ладуренко, Т.Л. Савельева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 901-904. — рус.

Розглядаються підходи і досвід створення моделей установ бібліотечного типу з точки зору підвищення їх статусу на прикладі бібліотек Красноярського краю.

1545. Моделі та методи підтримки прийняття рішень в системах автоматизованого управління бібліотекою ВНЗ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Б.П. Бочаров; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp.

Уперше для автоматизованого управління інформаційно-бібліотечними процесами розроблено модель підтримки прийняття рішень, що враховує особливості функціонування бібліотеки вищого навчального закладу (ВНЗ), яка передбачає здійснення багатокритеріального вибору альтернативних стратегій управління. Розвинуто аналітичні й імітаційні моделі для задач автоматизації підтримки прийняття рішень за умов управління бібліотекою ВНЗ. Визначено найбільш значущі критерії, що характеризують діяльність бібліотеки, за цього векторний критерій "використання навчальної літератури" запропоновано як головний у множині цих критеріїв. На підставі даних експериментів розроблено математичну модель розподілу навчальної літератури у ВНЗ, обгрунтовано процедуру оцінки його якості та визначено область оптимального розподілу. Наведені моделі та методи узагальненого програмування модифіковано для задач підтримки прийняття рішень за умов управління університетською бібліотекою. Удосконалено процедуру формування векторного критерію за методом побудови когнітивної карти з використанням статистичних методів, а також традиційних методів опитування експертів.

1546. Модель взаимодействия "Непрерывного Образования" и библиотечной инфраструктуры в информационном обществе

Л.М Гарибян, А.В. Карапетян Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 480-482. — рус.

Описується нестандартний підхід до пояснення виникнення "безперервної освіти" (БО) і модель структурно-функціональних змін його складових. Визначається місце і основне призначення бібліотечної інфраструктури у цій системі з точки зору системного аналізу. Пропонуються основні принципи трансформації різних підсистем БО в контексті глобальних змін інформаційних потоків. Виявляються необхідні і достатні умови існування бібліотечної інфраструктури в цілому. Робиться спроба прогнозувати майбутні зміни і новий вигляд бібліотечної системи в інформаційному суспільстві. Особливе місце відводиться "самоосвітній" підсистемі, яка поступово перетворюється в основний інструмент функціонування інформаційного суспільства. Віртуальні бібліотеки розглядаються як ключові складові для життєздатності дистанційної освіти.

1547. Модель информационной технологической среды системы муниципальных публичных библиотек Томска

Л.В. Левицкая, А.С. Карауш Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 3 — С. 1110-1112. — рус.

Зроблено спробу визначення структури інформаційного середовища публічних бібліотек і опису деяких складових отриманої моделі. Як основну тему для визначення вектора зусиль публічних бібліотек обрано бібліотечні технології і технології доступу читачів до ресурсів бібліотек. Показано

1548. Модель комплексной программы обеспечения сохранности фондов

Г.А. Кисловская, Р.М. Сальникова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В докладе представлена методика составления комплексной программы сохранности Фонда библиотеки. Анализируется опыт ВГБИЛ, применяющей предложенную методику. Рассматриваются вопросы обоснования бюджета как при разработке всеобъемлющей программы, так и ее отдельных компонентов. Описывается методика обследования фонда ,лежащая в основе составления комплексной программы.

1549. Модель объекта универсальной электронной библиотеки

О.Б Баркова Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф., 7-8 октября 2003 г., г. Киев. — 2003. — С. 20-22 — рус.

Создание электронных библиотек - одно из популярных и перспективных направлений формирования цифровых коллекций и организации широкого спектра онлайновых информационных сервисов. Под электронной библиотекой понимается распределенная информационная система, которая позволяет надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать информационные объекты, хранящиеся в цифровых форматах и доступные через глобальные сети передачи данных в удобном для пользователя виде. Объектами электронной библиотеки являются электронные ресурсы или их части.

1550. Модель проектирования корпоративной библиотечно-информационной сети наукограда Обнинска

В.В. Ступкин, Л.Д. Семидидько — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання створення корпоративної бібліотечно-інформаційної мережі наукового містечка Обнінська на основі створеної моделі.

1551. Модель регионального информационного центра (ОУНБ - момент трансформации)

В.П. Ярощук Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 147-149. — рус.

Розглядається модель регіонального інформаційного центру, заснованого на комп'ютерних технологіях, в обласній універсальній науковій бібліотеці. (На прикладі впровадження у Рівненській ОУНБ в Україні).

1552. Модель системы библиографической информации по науке и технике на Украине

Л.Я. Нагорная — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.

1553. Модель современного библиографа (практический взгляд на актуальную тему)

С.М. Ситник Б-ки нац. акад. наук: пробл. функционирования, тенденции развития. — К., 2003. — Вып. 2. — С. 251-258. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

1554. Модель создания Информационно-сервисного центра правовых ресурсов Научной библиотеки Белгородского государственного университета

Л.К. Сагитова, Н.Ю Черная Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 669-671. — рус.

Представлено модель інформаційно-сервісного центру правових ресурсів Наукової бібліотеки Бєлгородського державного університету, її особливості, обумовлені типом бібліотеки і статусом навчального закладу.

1555. Модель универсальной научной полнотекстовой электронной библиотеки

Д. Болл, К. Спайс — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Создание базы данных по неопубликованным документам НИОКР региона.

1556. Модель фонда библиотеки искусств

А.Ю. Сорокина Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 372-375. — рус.

Фонд бібліотеки повинен відповідати меті, завданням, місії конкретної бібліотеки. Бібліотека мистецтв ім. О.П.Боголюбова є однією з перших спеціалізованих публічних бібліотек Москви. Основними принципами формування фонду бібліотеки мистецтв мають стати такі: відмовлення від універсальності фондів, орієнтація на все населення міста незалежно від віку, освіти, спеціальності; багатовидовий склад. Електронна модель фонду бібліотеки мистецтв ім. О.П.Боголюбова створювалася на основі картотеки "Тематико-типологічний профіль комплектування". Програмним засобом забезпечення бази даних "Модель фонду" служить АІБС "МАРК" НВО "Информ-система". Демонстрація БД "Модель фонду".

1557. Модельний підхід у дослідженні технологічного забезпечення електронної бібліотеки

О.В Баркова Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2003. — N3. — Том5. — С. 81-90 — укp.

Зроблено теоретичне узагальнення питань технологічного забезпечення електронної бібліотеки. Розглянуто поняття "електронна бібліотека" та зроблено функціональний аналіз цієї інформаційної системи. Сформульовано концептуальне визначення електронної бібліотеки. Електронну бібліотеку розглянуто як підсистему складної системи "бібліотека", наведено її структурно-функціональну модель та визначено компонентний склад і функціональні підсистеми. Запропоновано загальну технологічну модель електронної бібліотеки та сформульовано технологічні завдання щодо формування її інформаційних ресурсів.

1558. Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ

[Электронный ресурс] Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

1559. Модемы – вопросы и ответы

К. Касперски Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Покупая 21-дюймовый монитор, мы абсолютно уверены, что он будет работать именно на двадцать один дюйм, а не всего лишь на семнадцать или того хуже – четырнадцать! С модемами же ситуация совсем иная: на наших телефонных линиях практически ни один из них не "разгоняется" до 56 килобит в секунду – наиболее популярной на сегодняшний день скорости, горделиво красующейся на коробках. Реальная производительность модемов весьма разнится от одного изделия к другому, порой отличаясь в десятки раз. Но какой бы высокой скорость ни была, модем бесполезен, если постоянно "роняет" трубку или – что хуже – и вовсе не может установить соединение.

1560. Модернизация библиотеки ДВГТУ как основной фактор формирования открытой образовательной среды

Г.П. Турмов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Вивсвітлено причини розробки проекту "Вдосконалення системи бібліотечно-інформаційної підтримки освітньої та науково-дослідної діяльності технічного університету на основі використання сучасних інформаційних технологій" та можливі результати його реалізації.